Commit 454a1fef authored by Administrator's avatar Administrator Committed by Piotr Drąg

Added Scottish Gaelic translation

parent 4ea836b7
......@@ -17,6 +17,7 @@ fa
fi
fr
ga
gd
gl
he
hu
......
# Scottish Gaelic translation for gnome-photos.
# Copyright (C) 2014 gnome-photos's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos gnome-3-14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-23 11:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-23 13:19+0100\n"
"Last-Translator: GunChleoc <fios@foramnagaidhlig.net>\n"
"Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
"Language: gd\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : "
"(n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1
#: ../src/photos-search-type-manager.c:124
msgid "Photos"
msgstr "Dealbhan"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:2 ../src/photos-main-window.c:472
msgid "Access, organize and share your photos on GNOME"
msgstr "Inntrig, cuir an rian 's co-roinn na dealbhan agad air GNOME"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"A simple application to access, organize and share your photos on GNOME. It "
"is meant to be a simple and elegant replacement for using a file manager to "
"deal with photos. Seamless cloud integration is offered through GNOME Online "
"Accounts."
msgstr ""
"Seo aplacaid simplidh gus na dealbhan agad inntrigeadh, a chur an rian 's a "
"cho-roinneadh air GNOME. Tha fainear dhuinn gur e roghainn simplidh is "
"snasail a th' innte an àite manaidsear nam faidhlichean gus dèiligeadh ri "
"dealbhan. Gheibh thu filleadh a-steach air neul le cunntasan air loidhne "
"GNOME."
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:4
msgid "It lets you:"
msgstr "Leigidh seo leat:"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:5
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "Dealbhan ionadail 's air loidhne o chionn goirid a shealltainn"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:6
msgid "Access your Facebook or Flickr content"
msgstr "An t-susbaint agad air Facebook no Flickr inntrigeadh"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:7
msgid "Send photos to remote DLNA renderers"
msgstr "Dealbhan a chur gu reandaraichean DLNA cèine"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:8
msgid "Set as background"
msgstr "Suidheachadh mar chùlaibh"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:9
msgid "Print photos"
msgstr "Dealbhan a chlò-bhualadh"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:10
msgid "Select favorites"
msgstr "Annsachdan a thaghadh"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:11
msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr "Deasaiche slàn fhosgladh airson atharraichean adhartach"
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Dealbhan inntrigeadh, a chur an rian 's a cho-roinneadh"
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:3
msgid "Photos;Pictures;"
msgstr "Photos;Pictures;dealbhan;delabh;dealbhan-camara;"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Meud na h-uinneige"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:2
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Meud na h-uinneige (leud 's àirde)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:3
msgid "Window position"
msgstr "Ionad na h-uinneige"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:4
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Ionad na h-uinneige (x is y)."
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:5
msgid "Window maximized"
msgstr "Làn-mheud air an uinneag"
#: ../data/org.gnome.photos.gschema.xml.h:6
msgid "Window maximized state"
msgstr "Staid làn-mheud na h-uinneige"
#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:120 ../src/eog-exif-util.c:160
msgid "%a, %d %B %Y %X"
msgstr "%a %d %B %Y %X"
#. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken, for the case we don't have the time.
#: ../src/eog-exif-util.c:154
msgid "%a, %d %B %Y"
msgstr "%a %d %B %Y"
#. TRANSLATORS: This is the actual focal length used when
#. the image was taken.
#: ../src/eog-exif-util.c:251
#, c-format
msgid "%.1f (lens)"
msgstr "%.1f (lionsa)"
#. Print as float to get a similar look as above.
#. TRANSLATORS: This is the equivalent focal length assuming
#. a 35mm film camera.
#: ../src/eog-exif-util.c:262
#, c-format
msgid "%.1f (35mm film)"
msgstr "%.1f (film 35mm)"
#: ../src/eog-image.c:595
#, c-format
msgid "Transformation on unloaded image."
msgstr "Cruth-atharrachadh air dealbh gun luchdadh."
#: ../src/eog-image.c:623
#, c-format
msgid "Transformation failed."
msgstr "dh'fhàillig leis an cruth-atharrachadh."
#: ../src/eog-image.c:1047
#, c-format
msgid "EXIF not supported for this file format."
msgstr "Cha chuir fòrmat an fhaidhle seo taic ri EXIF."
#: ../src/eog-image.c:1196
#, c-format
msgid "Image loading failed."
msgstr "Dh'fhàillig le luchdadh an deilbh."
#: ../src/eog-image.c:1727 ../src/eog-image.c:1847
#, c-format
msgid "No image loaded."
msgstr "Cha deach dealbh a luchdadh."
#: ../src/eog-image.c:1735 ../src/eog-image.c:1856
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
msgstr "Tha cead a dhìth ort gus am faidhle seo a shàbhaladh."
#: ../src/eog-image.c:1745 ../src/eog-image.c:1867
#, c-format
msgid "Temporary file creation failed."
msgstr "Dh'fhàillig le cruthachadh an fhaidhle shealaich."
#: ../src/eog-uri-converter.c:984
#, c-format
msgid "At least two file names are equal."
msgstr "Tha co-dhiù dà ainm fhaidhle co-ionnann."
#: ../src/eog-util.c:68
msgid "Could not display help for Image Viewer"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn a' chobhair airson Image Viewer a shealltainn"
#: ../src/eog-util.c:116
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (Unicode mì-dhligheach)"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:1
msgid "Fullscreen"
msgstr "Làn-sgrìn"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "Cob_hair"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:3
msgid "About"
msgstr "Mu dhèidhinn"
#: ../src/photos-app-menu.ui.h:4
msgid "Quit"
msgstr "Fàg an-seo"
#: ../src/photos-base-item.c:347
msgid "Album"
msgstr "Albam"
#: ../src/photos-base-item.c:810
msgid "Screenshots"
msgstr "Glacaidhean-sgrìn"
#: ../src/photos-delete-notification.c:134
msgid "Selected item has been deleted"
msgid_plural "Selected items have been deleted"
msgstr[0] "Chaidh an nì a thagh thu a sguabadh às"
msgstr[1] "Chaidh na nithean a thagh thu a sguabadh às"
msgstr[2] "Chaidh na nithean a thagh thu a sguabadh às"
msgstr[3] "Chaidh na nithean a thagh thu a sguabadh às"
#: ../src/photos-delete-notification.c:140
msgid "Undo"
msgstr "Neo-dhèan"
#: ../src/photos-dlna-renderers-dialog.ui.h:1
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "Uidheaman reandaraiche DLNA"
#: ../src/photos-embed.c:722
msgid "Recent"
msgstr "O chionn goirid"
#: ../src/photos-embed.c:729 ../src/photos-search-type-manager.c:109
msgid "Albums"
msgstr "Albaman"
#: ../src/photos-embed.c:736 ../src/photos-search-type-manager.c:117
msgid "Favorites"
msgstr "Annsachdan"
#: ../src/photos-embed.c:743 ../src/photos-main-toolbar.c:289
msgid "Search"
msgstr "Lorg"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:113
msgid "Name your first album"
msgstr "Thoir ainm air a' chiad albam agad"
#. Translators: this should be translated in the context of the "You
#. * can add your online accounts in Settings" sentence below
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:133
msgid "Settings"
msgstr "Roghainnean"
#. Translators: %s here is "Settings", which is in a separate string
#. * due to markup, and should be translated only in the context of
#. * this sentence.
#.
#: ../src/photos-empty-results-box.c:139
#, c-format
msgid "You can add your online accounts in %s"
msgstr "'S urrainn dhut na cunntasan air loidhne agad a chur ris sna %s"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:189
msgid "No Albums Found"
msgstr "Cha deach albam a lorg"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:193
msgid "No Favorites Found"
msgstr "Cha deach annsachd a lorg"
#: ../src/photos-empty-results-box.c:198
msgid "No Photos Found"
msgstr "Cha deach dealbh a lorg"
#: ../src/photos-fetch-metas-job.c:163
msgid "Untitled Photo"
msgstr "Dealbh gun tiotal"
#. Translators: %s refers to an online account provider, e.g.,
#. * "Facebook" or "Flickr.
#.
#: ../src/photos-indexing-notification.c:173
#, c-format
msgid "Fetching photos from %s"
msgstr "A' faighinn dealbhan o %s"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:176
msgid "Fetching photos from online accounts"
msgstr "A' faighinn dealbhan o na cunntasan air loidhne"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:213
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "Tha na dealbhan agad 'gan cur ris an inneacs"
#: ../src/photos-indexing-notification.c:214
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr ""
"'S dòcha nach eil a h-uile dealbh ri fhaighinn fad 's a tha seo a' dol air "
"adhart"
#: ../src/photos-load-more-button.c:73 ../src/photos-load-more-button.c:194
msgid "Load More"
msgstr "Luchdaich barrachd dhiubh"
#: ../src/photos-load-more-button.c:86
msgid "Loading…"
msgstr "'Ga luchdadh…"
#: ../src/photos-local-item.c:102 ../src/photos-source-manager.c:134
msgid "Local"
msgstr "Ionadail"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:111
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Briog air nithean gus an taghadh"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:113
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d air a thaghadh"
msgstr[1] "%d air an taghadh"
msgstr[2] "%d air an taghadh"
msgstr[3] "%d air an taghadh"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:163
msgid "Back"
msgstr "Air ais"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:305
msgid "Select Items"
msgstr "Tagh nithean"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:428 ../src/photos-selection-toolbar.c:279
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Fosgail le %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:474 ../src/photos-selection-toolbar.c:291
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Thoir air falbh o na h-annsachdan"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:479 ../src/photos-selection-toolbar.c:297
msgid "Add to favorites"
msgstr "Cuir ris na h-annsachdan"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:649
msgid "Cancel"
msgstr "Sguir dheth"
#. Translators: Put your names here
#: ../src/photos-main-window.c:484
msgid "translator-credits"
msgstr "GunChleoc fios@foramnagaidhlig.net"
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:76
msgid "_Add"
msgstr "_Cuir ris"
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:77
msgid "_OK"
msgstr "_Ceart ma-thà"
#. Translators: "Organize" refers to photos in this context
#: ../src/photos-organize-collection-dialog.c:128
msgctxt "Dialog title"
msgid "Organize"
msgstr "Cuir an rian"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:1 ../src/photos-selection-toolbar.c:282
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:451
msgid "Open"
msgstr "Fosgail"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:2
msgid "Print…"
msgstr "Clò-bhuail…"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:3
msgid "Display on…"
msgstr "Seall air…"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:4
msgid "Set as Background"
msgstr "Suidhich mar chùlaibh"
#: ../src/photos-preview-menu.ui.h:5 ../src/photos-properties-dialog.c:597
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:472
msgid "Properties"
msgstr "Roghainnean"
#: ../src/photos-print-notification.c:76
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "A' clò-bhualadh “%s”: %s"
#: ../src/photos-print-operation.c:272
msgid "Image Settings"
msgstr "Roghainnean an deilbh"
#: ../src/photos-print-setup.c:895
msgid "Position"
msgstr "Ionad"
#: ../src/photos-print-setup.c:898
msgid "_Left:"
msgstr "_Clì:"
#: ../src/photos-print-setup.c:899
msgid "_Right:"
msgstr "_Deas:"
#: ../src/photos-print-setup.c:900
msgid "_Top:"
msgstr "B_arr:"
#: ../src/photos-print-setup.c:901
msgid "_Bottom:"
msgstr "_Bonn:"
#: ../src/photos-print-setup.c:903
msgid "C_enter:"
msgstr "M_eadhan:"
#: ../src/photos-print-setup.c:907
msgid "None"
msgstr "Gun taobhachadh"
#: ../src/photos-print-setup.c:908
msgid "Horizontal"
msgstr "Còmhnard"
#: ../src/photos-print-setup.c:909
msgid "Vertical"
msgstr "Inghearach"
#: ../src/photos-print-setup.c:910
msgid "Both"
msgstr "An dà chuid"
#: ../src/photos-print-setup.c:923
msgid "Size"
msgstr "Meud"
#: ../src/photos-print-setup.c:926
msgid "_Width:"
msgstr "_Leud:"
#: ../src/photos-print-setup.c:927
msgid "_Height:"
msgstr "À_irde:"
#: ../src/photos-print-setup.c:929
msgid "_Scaling:"
msgstr "_Sgèileadh:"
#: ../src/photos-print-setup.c:938
msgid "_Unit:"
msgstr "Ao_nad:"
#: ../src/photos-print-setup.c:942
msgid "Millimeters"
msgstr "Mille-mheatair"
#: ../src/photos-print-setup.c:943
msgid "Inches"
msgstr "Òirlich"
#: ../src/photos-print-setup.c:971
msgid "Preview"
msgstr "Ro-shealladh"
#. Translators: this is the label next to the photo title in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:216
msgctxt "Document Title"
msgid "Title"
msgstr "Tiotal"
#. Translators: this is the label next to the photo author in
#. * the properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:228
msgctxt "Document Author"
msgid "Author"
msgstr "Ùghdar"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:235
msgid "Source"
msgstr "Tùs"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:241
msgid "Date Modified"
msgstr "Ceann-là an atharrachaidh"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:249
msgid "Date Created"
msgstr "Ceann-là a' chruthachaidh"
#. Translators: this is the label next to the photo type in the
#. * properties dialog
#.
#: ../src/photos-properties-dialog.c:259
msgctxt "Document Type"
msgid "Type"
msgstr "Seòrsa"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:268
msgid "Width"
msgstr "Leud"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:278
msgid "Height"
msgstr "Àirde"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:293
msgid "Camera"
msgstr "Camara"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:303
msgid "Exposure"
msgstr "Deisearas"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:313
msgid "Aperture"
msgstr "Fosgladh"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:323
msgid "Focal Length"
msgstr "Faid an fhòcais"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:333
msgid "ISO Speed"
msgstr "Luaths ISO"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:343
msgid "Flash"
msgstr "Solas-boillsgidh"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:483
msgid "Off, did not fire"
msgstr "Dheth, cha deach e air"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:485
msgid "On, fired"
msgstr "Air, chaidh e air"
#: ../src/photos-search-match-manager.c:154
#: ../src/photos-search-type-manager.c:101 ../src/photos-source-manager.c:130
msgid "All"
msgstr "Na h-uile"
#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:161
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "Tiotal"
#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
#: ../src/photos-search-match-manager.c:168
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "Ùghdar"
#: ../src/photos-search-match-manager.c:205
msgid "Match"
msgstr "Maidse"
#. Translators: "Type" refers to a search filter. eg., All, Albums,
#. * Favorites and Photos.
#.
#: ../src/photos-search-type-manager.c:154
msgctxt "Search Filter"
msgid "Type"
msgstr "Seòrsa"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Tagh na h-uile"
#: ../src/photos-selection-menu.ui.h:2
msgid "Select None"
msgstr "Na tagh gin"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:458
msgid "Print"
msgstr "Clò-bhuail"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:465
msgid "Delete"
msgstr "Sguab às"
#: ../src/photos-selection-toolbar.c:479
msgid "Add to Album"
msgstr "Cuir ri albam"
#: ../src/photos-source-manager.c:174
msgid "Sources"
msgstr "Tùsan"
#: ../src/photos-tracker-controller.c:96
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Cha b' urrainn dhuinn liosta nan dealbhan fhaighinn"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment