Commit 3d039d4f authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân
Browse files

Updated Vietnamese translation


Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent d968892d
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"photos&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-30 18:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-07 07:53+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-03 16:41+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-04 07:38+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:673
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:1 ../src/photos-embed.c:677
#: ../src/photos-search-type-manager.c:135
msgid "Photos"
msgstr "Ảnh"
......@@ -74,6 +74,10 @@ msgid "Allow opening full featured editor for more advanced changes"
msgstr ""
"Cho phép mở trình soạn thảo có đầy đủ tính năng để việc thay đổi hiệu quả hơn"
#: ../data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in.h:12
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Dự án GNOME"
#: ../data/org.gnome.Photos.desktop.in.in.h:2
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Truy cập, tổ chức và chia sẻ ảnh"
......@@ -106,26 +110,6 @@ msgstr "Cửa sổ phóng to"
msgid "Window maximized state"
msgstr "Cửa sổ ở trạng thái phóng to hết cỡ"
#: ../src/egg-animation.c:730
#, c-format
msgid "Cannot locate property %s in class %s"
msgstr "Không thể phân bổ thuộc tính %s trong lớp %s"
#: ../src/egg-animation.c:1077 ../src/egg-animation.c:1083
#, c-format
msgid "Failed to find property %s in %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tìm thuộc tính %s trong %s"
#: ../src/egg-animation.c:1091
#, c-format
msgid "Failed to find property %s in %s or parent %s"
msgstr "Gặp lỗi khi tìm thuộc tính %s trong %s hay cha %s"
#: ../src/egg-animation.c:1101
#, c-format
msgid "Failed to retrieve va_list value: %s"
msgstr "Gặp lỗi khi lấy giá trị va_list: %s"
#: ../src/photos-application.c:157
msgid "Show the application's version"
msgstr "Hiển thị phiên bản của ứng dụng"
......@@ -134,7 +118,7 @@ msgstr "Hiển thị phiên bản của ứng dụng"
msgid "Album"
msgstr "Tuyển tập"
#: ../src/photos-base-item.c:2538
#: ../src/photos-base-item.c:2546
msgid "Screenshots"
msgstr "Chụp màn hình"
......@@ -163,15 +147,15 @@ msgstr "Thiết bị vẽ DLNA"
msgid "“%s” edited"
msgstr "“%s” đã được sửa"
#: ../src/photos-embed.c:677 ../src/photos-search-type-manager.c:120
#: ../src/photos-embed.c:681 ../src/photos-search-type-manager.c:120
msgid "Albums"
msgstr "Tuyển tập"
#: ../src/photos-embed.c:681 ../src/photos-search-type-manager.c:128
#: ../src/photos-embed.c:685 ../src/photos-search-type-manager.c:128
msgid "Favorites"
msgstr "Yêu thích"
#: ../src/photos-embed.c:685 ../src/photos-main-toolbar.c:323
#: ../src/photos-embed.c:689 ../src/photos-main-toolbar.c:341
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"
......@@ -453,44 +437,44 @@ msgstr "Một số ảnh có lẽ sẽ không sẵn sàng trong suốt quá trì
msgid "Local"
msgstr "Nội bộ"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:109
#: ../src/photos-main-toolbar.c:89
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Bấm vào từng mục để chọn chúng"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:111
#: ../src/photos-main-toolbar.c:91
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
msgstr[0] "%d đã chọn"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:161
#: ../src/photos-main-toolbar.c:179
msgid "Back"
msgstr "Kế trước"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:338
#: ../src/photos-main-toolbar.c:356
msgid "Select Items"
msgstr "Chọn mục"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: ../src/photos-main-toolbar.c:422 ../src/photos-selection-toolbar.c:244
#: ../src/photos-main-toolbar.c:440 ../src/photos-selection-toolbar.c:244
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Mở bằng %s"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:455 ../src/photos-selection-toolbar.c:255
#: ../src/photos-main-toolbar.c:473 ../src/photos-selection-toolbar.c:255
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Bỏ khỏi danh sách ưa thích"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:460 ../src/photos-selection-toolbar.c:260
#: ../src/photos-main-toolbar.c:478 ../src/photos-selection-toolbar.c:260
msgid "Add to favorites"
msgstr "Thêm vào yêu thích"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:497 ../src/photos-main-toolbar.c:635
#: ../src/photos-main-toolbar.c:515 ../src/photos-main-toolbar.c:653
msgid "Cancel"
msgstr "Thôi"
#: ../src/photos-main-toolbar.c:501
#: ../src/photos-main-toolbar.c:519
msgid "Done"
msgstr "Xong"
......@@ -572,7 +556,7 @@ msgstr "Dùng cho màn hình khóa"
msgid "Properties"
msgstr "Thuộc tính"
#: ../src/photos-print-notification.c:79
#: ../src/photos-print-notification.c:74
#, c-format
msgid "Printing “%s”: %s"
msgstr "Đang in “%s”: %s"
......@@ -705,7 +689,7 @@ msgstr "Vị trí"
msgid "Camera"
msgstr "Máy ảnh"
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:336
#: ../src/photos-properties-dialog.c:548 ../src/photos-tool-colors.c:335
msgid "Exposure"
msgstr "Phơi sáng"
......@@ -822,7 +806,7 @@ msgstr "Giấy ủy nhiệm %s của bạn đã hết hạn"
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "Địa chỉ D-Bus muốn dùng"
#: ../src/photos-tool-colors.c:315
#: ../src/photos-tool-colors.c:313
msgid "Brightness"
msgstr "Độ sáng"
......@@ -830,71 +814,79 @@ msgstr "Độ sáng"
msgid "Contrast"
msgstr "Độ tương phản"
#: ../src/photos-tool-colors.c:376
#: ../src/photos-tool-colors.c:377
msgid "Blacks"
msgstr "Đen"
#: ../src/photos-tool-colors.c:396
#: ../src/photos-tool-colors.c:398
msgid "Saturation"
msgstr "Độ bão hòa"
#: ../src/photos-tool-colors.c:423
#: ../src/photos-tool-colors.c:426
msgid "Colors"
msgstr "Màu sắc"
#: ../src/photos-tool-crop.c:120
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
msgid "Free"
msgstr "Trống"
#: ../src/photos-tool-crop.c:121
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
msgid "Original"
msgstr "Gốc"
#: ../src/photos-tool-crop.c:122
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
msgid "1×1 (Square)"
msgstr "1×1 (Vuông)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:123
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
msgid "10×8 / 5×4"
msgstr "10×8 / 5×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:124
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
msgid "4×3 / 8×6 (1024×768)"
msgstr "4×3 / 8×6 (1024×768)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:125
#: ../src/photos-tool-crop.c:128
msgid "7×5"
msgstr "7×5"
#: ../src/photos-tool-crop.c:126
#: ../src/photos-tool-crop.c:129
msgid "3×2 / 6×4"
msgstr "3×2 / 6×4"
#: ../src/photos-tool-crop.c:127
#: ../src/photos-tool-crop.c:130
msgid "16×10 (1280×800)"
msgstr "16×10 (1280×800)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:128
#: ../src/photos-tool-crop.c:131
msgid "16×9 (1920×1080)"
msgstr "16×9 (1920×1080)"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1192
#: ../src/photos-tool-crop.c:1255
msgid "Lock aspect ratio"
msgstr "Khóa tỷ lệ hình thể"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1240
#: ../src/photos-tool-crop.c:1323
msgid "Landscape"
msgstr "Nằm ngang"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1334
msgid "Portrait"
msgstr "Thẳng đứng"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1345
msgid "Reset"
msgstr "Đặt lại"
#: ../src/photos-tool-crop.c:1257
#: ../src/photos-tool-crop.c:1365
msgid "Crop"
msgstr "Xén"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:202
#: ../src/photos-tool-enhance.c:200
msgid "Sharpen"
msgstr "Làm sắc"
#: ../src/photos-tool-enhance.c:222
#: ../src/photos-tool-enhance.c:221
msgid "Denoise"
msgstr "Loại nhiễu"
......@@ -936,6 +928,18 @@ msgstr "Bộ lọc"
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "Không thể lấy danh sách ảnh"
#~ msgid "Cannot locate property %s in class %s"
#~ msgstr "Không thể phân bổ thuộc tính %s trong lớp %s"
#~ msgid "Failed to find property %s in %s"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi tìm thuộc tính %s trong %s"
#~ msgid "Failed to find property %s in %s or parent %s"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi tìm thuộc tính %s trong %s hay cha %s"
#~ msgid "Failed to retrieve va_list value: %s"
#~ msgstr "Gặp lỗi khi lấy giá trị va_list: %s"
#~ msgid "Width"
#~ msgstr "Rộng"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment