Commit 0e291062 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent b11a664b
Pipeline #204608 passed with stages
in 15 minutes and 37 seconds
# Polish translation for gnome-photos help.
# Copyright © 2017 the gnome-photos authors.
# Copyright © 2017-2020 the gnome-photos authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos help.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017-2020.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos-help\n"
"POT-Creation-Date: 2017-12-20 21:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-23 00:47+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-06 19:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-15 14:02+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -22,8 +22,8 @@ msgstr ""
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2017-2020\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2017-2020"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/favorites.page:11 C/favorites-set.page:12 C/view-album.page:11
......@@ -70,10 +70,10 @@ msgstr "Oznaczanie ulubionych"
#: C/favorites-set.page:27
msgid ""
"Photos or albums can be marked as favorites from the <gui style=\"tab"
"\">Recent</gui> tab or <gui style=\"tab\">Albums</gui> tab."
"\">Photos</gui> tab or <gui style=\"tab\">Albums</gui> tab."
msgstr ""
"Zdjęcia i albumy mogą być oznaczane jako ulubione w kartach <gui style=\"tab"
"\">Ostatnie</gui> i <gui style=\"tab\">Albumy</gui>."
"\">Zdjęcia</gui> i <gui style=\"tab\">Albumy</gui>."
#. (itstool) path: steps/title
#: C/favorites-set.page:31
......@@ -83,10 +83,10 @@ msgstr "Aby oznaczyć ulubione elementy:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/favorites-set.page:33
msgid ""
"Select the <gui>Albums</gui> tab or <gui>Recent</gui> tab depending on "
"Select the <gui>Albums</gui> tab or <gui>Photos</gui> tab depending on "
"whether you want to mark an album or a photo as a favorite."
msgstr ""
"Wybierz kartę <gui>Albumy</gui> lub <gui>Ostatnie</gui>, w zależności od "
"Wybierz kartę <gui>Albumy</gui> lub <gui>Zdjęcia</gui>, w zależności od "
"tego, czy chcesz oznaczyć album, czy zdjęcie."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -242,16 +242,16 @@ msgstr "Wyświetlanie ostatnio otwieranych zdjęć"
#. (itstool) path: page/p
#: C/view-photos.page:21
msgid ""
"The <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab displays photos from local file "
"The <gui style=\"tab\">Photos</gui> tab displays photos from local file "
"system locations such as <file>~/Downloads</file>, <file>~/Pictures</file> "
"and from online collections. You can also add other locations, even cloud-"
"based collections such as Flickr or Facebook photographs, through <app>GNOME "
"Online Accounts</app>."
msgstr ""
"Karta <gui style=\"tab\">Ostatnie</gui> wyświetla zdjęcia z miejsc "
"w lokalnym systemie plików, takich jak <file>~/Pobrane</file> i <file>~/"
"Obrazy</file>, oraz z kolekcji w Internecie. Można także dodać inne miejsca, "
"nawet w serwisach Flickr i Facebook, przez <app>konta online GNOME</app>."
"Karta <gui style=\"tab\">Zdjęcia</gui> wyświetla zdjęcia z miejsc w lokalnym "
"systemie plików, takich jak <file>~/Pobrane</file> i <file>~/Obrazy</file>, "
"oraz z kolekcji w Internecie. Można także dodać inne miejsca, nawet "
"w serwisach Flickr i Facebook, przez <app>konta online GNOME</app>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/view-photos.page:27
......@@ -268,10 +268,10 @@ msgstr ""
#: C/view-photos.page:34
msgid ""
"Click on the gear button on the bottom right. You can select the locations "
"you want to display in the <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab."
"you want to display in the <gui style=\"tab\">Photos</gui> tab."
msgstr ""
"Kliknij przycisk z kołem zębatym w dolnym prawym rogu. Tutaj można wybrać "
"miejsca widoczne w karcie <gui style=\"tab\">Ostatnie</gui>."
"miejsca widoczne w karcie <gui style=\"tab\">Zdjęcia</gui>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/view-photos.page:40
......@@ -280,8 +280,8 @@ msgstr "Aby wyświetlić ostatnio otwierane zdjęcia:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/view-photos.page:43
msgid "Select the <gui style=\"tab\">Recent</gui> tab."
msgstr "Wybierz kartę <gui style=\"tab\">Ostatnie</gui>."
msgid "Select the <gui style=\"tab\">Photos</gui> tab."
msgstr "Wybierz kartę <gui style=\"tab\">Zdjęcia</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/view-photos.page:46
......@@ -302,12 +302,12 @@ msgstr "Wyświetlanie obrazów"
#. (itstool) path: page/p
#: C/view.page:26
msgid ""
"When <app>Photos</app> is opened, you will see the <gui>Recent</gui> tab "
"open. The <gui>Recent</gui> tab contains images from your computer, the "
"When <app>Photos</app> is opened, you will see the <gui>Photos</gui> tab "
"open. The <gui>Photos</gui> tab contains images from your computer, the "
"<gui>Albums</gui> tab contains your photo albums, and any image you mark as "
"a favourite can be found in the <gui>Favorites</gui> tab."
msgstr ""
"Po otwarciu <app>Menedżera zdjęć</app> widoczna będzie karta <gui>Ostatnie</"
"Po otwarciu <app>Menedżera zdjęć</app> widoczna będzie karta <gui>Zdjęcia</"
"gui>. Zawiera ona obrazy z komputera, karta <gui>Albumy</gui> zawiera albumy "
"ze zdjęciami, a każdy obraz oznaczony jako ulubiony można znaleźć w karcie "
"<gui>Ulubione</gui>."
# Polish translation for gnome-photos.
# Copyright © 2012-2019 the gnome-photos authors.
# Copyright © 2012-2020 the gnome-photos authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-photos package.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2019.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2020.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-18 12:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 22:42+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-26 16:37+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-15 13:59+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -85,7 +85,7 @@ msgstr ""
"Łatwe retuszowanie zdjęć w programie lub wysyłanie ich do rozbudowanego "
"edytora w celu dokonania poważniejszych zmian"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:51
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:81
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
......@@ -93,11 +93,6 @@ msgstr "Projekt GNOME"
msgid "Access, organize and share photos"
msgstr "Oglądanie, organizowanie i udostępnianie zdjęć"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:7
msgid "org.gnome.Photos"
msgstr "org.gnome.Photos"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:15
msgid "Photos;Pictures;"
......@@ -155,7 +150,7 @@ msgstr "%-d %B %Y"
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: src/photos-base-item.c:2840
#: src/photos-base-item.c:2845
msgid "Screenshots"
msgstr "Zrzuty ekranu"
......@@ -201,7 +196,7 @@ msgstr "Ulubione"
msgid "Import"
msgstr "Zaimportuj"
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:336
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:335
msgid "Search"
msgstr "Wyszukuje"
......@@ -273,8 +268,8 @@ msgid "_Reduced"
msgstr "_Zmniejszony"
#: src/photos-export-dialog.ui:160 src/photos-import-dialog.ui:185
#: src/photos-main-toolbar.c:490 src/photos-main-toolbar.c:526
#: src/photos-main-toolbar.c:639
#: src/photos-main-toolbar.c:487 src/photos-main-toolbar.c:523
#: src/photos-main-toolbar.c:634
msgid "_Cancel"
msgstr "_Anuluj"
......@@ -357,115 +352,120 @@ msgstr "Wyświetlenie pomocy"
#: src/photos-help-overlay.ui:43
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: src/photos-help-overlay.ui:50
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Zakończenie działania"
#: src/photos-help-overlay.ui:52
#: src/photos-help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Nawigacja"
#: src/photos-help-overlay.ui:56
#: src/photos-help-overlay.ui:63
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next photo"
msgstr "Następne zdjęcie"
#: src/photos-help-overlay.ui:63
#: src/photos-help-overlay.ui:70
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous photo"
msgstr "Poprzednie zdjęcie"
#: src/photos-help-overlay.ui:70 src/photos-help-overlay.ui:78
#: src/photos-help-overlay.ui:77 src/photos-help-overlay.ui:85
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Wstecz"
#: src/photos-help-overlay.ui:88
#: src/photos-help-overlay.ui:95
msgctxt "shortcut window"
msgid "Overview"
msgstr "Przegląd"
#: src/photos-help-overlay.ui:92
#: src/photos-help-overlay.ui:99
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Wyszukiwanie"
#: src/photos-help-overlay.ui:99
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Zaznaczenie wszystkiego"
#: src/photos-help-overlay.ui:106
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export selected photos"
msgstr "Eksport zaznaczonych zdjęć"
#: src/photos-help-overlay.ui:113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photos"
msgstr "Wydrukowanie zaznaczonych zdjęć"
msgid "Export selected photo"
msgstr "Eksport zaznaczonego zdjęcia"
#: src/photos-help-overlay.ui:120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print selected photo"
msgstr "Wydrukowanie zaznaczonego zdjęcia"
#: src/photos-help-overlay.ui:127
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete selected photos"
msgstr "Usunięcie zaznaczonych zdjęć"
#: src/photos-help-overlay.ui:129
#: src/photos-help-overlay.ui:136
msgctxt "shortcut window"
msgid "Photo view"
msgstr "Widok zdjęcia"
#: src/photos-help-overlay.ui:133
#: src/photos-help-overlay.ui:140
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit"
msgstr "Edycja"
#: src/photos-help-overlay.ui:140
#: src/photos-help-overlay.ui:147
msgctxt "shortcut window"
msgid "Export"
msgstr "Wyeksportowanie"
#: src/photos-help-overlay.ui:147
#: src/photos-help-overlay.ui:154
msgctxt "shortcut window"
msgid "Print"
msgstr "Wydrukowanie"
#: src/photos-help-overlay.ui:154
#: src/photos-help-overlay.ui:161
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom in"
msgstr "Powiększenie"
#: src/photos-help-overlay.ui:161
#: src/photos-help-overlay.ui:168
msgctxt "shortcut window"
msgid "Zoom out"
msgstr "Pomniejszenie"
#: src/photos-help-overlay.ui:168
#: src/photos-help-overlay.ui:175
msgctxt "shortcut window"
msgid "Best fit"
msgstr "Dopasowanie"
#: src/photos-help-overlay.ui:175
#: src/photos-help-overlay.ui:182
msgctxt "shortcut window"
msgid "Delete"
msgstr "Usunięcie"
#: src/photos-help-overlay.ui:182
#: src/photos-help-overlay.ui:189
msgctxt "shortcut window"
msgid "Action menu"
msgstr "Menu działań"
#: src/photos-help-overlay.ui:189
#: src/photos-help-overlay.ui:196
msgctxt "shortcut window"
msgid "Fullscreen"
msgstr "Pełny ekran"
#: src/photos-help-overlay.ui:198
#: src/photos-help-overlay.ui:205
msgctxt "shortcut window"
msgid "Edit view"
msgstr "Widok edycji"
#: src/photos-help-overlay.ui:202
#: src/photos-help-overlay.ui:209
msgctxt "shortcut window"
msgid "Cancel"
msgstr "Anulowanie"
......@@ -524,11 +524,11 @@ msgstr "Nie można wczytać „%s”"
msgid "Local"
msgstr "Lokalne"
#: src/photos-main-toolbar.c:80
#: src/photos-main-toolbar.c:79
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknięcie elementów zaznacza je"
#: src/photos-main-toolbar.c:82
#: src/photos-main-toolbar.c:81
#, c-format
msgid "%d selected"
msgid_plural "%d selected"
......@@ -536,11 +536,11 @@ msgstr[0] "Zaznaczono: %d"
msgstr[1] "Zaznaczono: %d"
msgstr[2] "Zaznaczono: %d"
#: src/photos-main-toolbar.c:170
#: src/photos-main-toolbar.c:169
msgid "Select items for import"
msgstr "Wybór elementów do zaimportowania"
#: src/photos-main-toolbar.c:174
#: src/photos-main-toolbar.c:173
#, c-format
msgid "Select items for import (%u selected)"
msgid_plural "Select items for import (%u selected)"
......@@ -548,35 +548,35 @@ msgstr[0] "Wybór elementów do zaimportowania (%u wybrany)"
msgstr[1] "Wybór elementów do zaimportowania (%u wybrane)"
msgstr[2] "Wybór elementów do zaimportowania (%u wybranych)"
#: src/photos-main-toolbar.c:217
#: src/photos-main-toolbar.c:216
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
#: src/photos-main-toolbar.c:351
#: src/photos-main-toolbar.c:350
msgid "Select Items"
msgstr "Wybór elementów"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:413 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:410 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "Otwórz za pomocą „%s”"
#: src/photos-main-toolbar.c:444 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:441 src/photos-selection-toolbar.c:248
msgid "Remove from favorites"
msgstr "Usuwa z ulubionych"
#: src/photos-main-toolbar.c:449 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:446 src/photos-selection-toolbar.c:253
msgid "Add to favorites"
msgstr "Dodaje do ulubionych"
#: src/photos-main-toolbar.c:494
#: src/photos-main-toolbar.c:491
msgid "Done"
msgstr "Gotowe"
#: src/photos-main-toolbar.c:530
#: src/photos-main-toolbar.c:527
msgid "_Select"
msgstr "_Wybierz"
......@@ -592,9 +592,9 @@ msgstr ""
#: src/photos-main-window.c:466
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2018\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2020\n"
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014-2015\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2018"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2012-2020"
#: src/photos-organize-collection-dialog.c:70
msgid "_OK"
......@@ -1037,18 +1037,22 @@ msgid "Calistoga"
msgstr "Calistoga"
#: src/photos-tool-filters.c:202
msgid "Trencin"
msgstr "Trencin"
#: src/photos-tool-filters.c:209
msgid "Mogadishu"
msgstr "Mogadishu"
#: src/photos-tool-filters.c:209
#: src/photos-tool-filters.c:215
msgid "Caap"
msgstr "Caap"
#: src/photos-tool-filters.c:215
#: src/photos-tool-filters.c:222
msgid "Hometown"
msgstr "Hometown"
#: src/photos-tool-filters.c:233
#: src/photos-tool-filters.c:239
msgid "Filters"
msgstr "Filtry"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment