Commit 0bed9e55 authored by Pawan Chitrakar's avatar Pawan Chitrakar Committed by Administrator
Browse files

Update Nepali translation

parent affcd887
Pipeline #290213 passed with stages
in 14 minutes and 4 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-photos gnome 3.14\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-photos/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2021-03-14 18:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-27 20:54+0545\n"
"POT-Creation-Date: 2021-05-06 11:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2021-06-16 19:46+0545\n"
"Last-Translator: Pawan Chitrakar <chautari@gmail.com>\n"
"Language-Team: Nepali Translation Team <chautari@gmail.com>\n"
"Language: ne\n"
......@@ -16,10 +16,10 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.Photos.desktop.in.in:3
#: src/photos-application.c:3030 src/photos-embed.c:823 src/photos-main-window.c:437
#: src/photos-application.c:3030 src/photos-embed.c:822 src/photos-main-window.c:437
#: src/photos-search-type-manager.c:101
msgid "Photos"
msgstr "फोटो"
......@@ -39,18 +39,16 @@ msgstr ""
"मार्फत सीमलेस क्लाउड इन्टिग्रेसन प्रस्ताव गरिएको छ ।."
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:16
#, fuzzy
msgid "You can:"
msgstr "यो टायल सार्न सकिदैन!"
msgstr "तपाईंले सक्नुहुन्छ:"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:18
msgid "Automatically find all your pictures"
msgstr "तपाईँको सबै तस्वीर स्वत: फेला पार्नुहोस्"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:19
#, fuzzy
msgid "View recent local and online photos"
msgstr "हालैक स्थानीय र अनलाइन कागजातहरू हेर्नुहोस्"
msgstr "हालैक स्थानीय र अनलाइन फोटोहरू हेर्नुहोस्"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:20
msgid "Access your Facebook or Flickr pictures"
......@@ -58,7 +56,7 @@ msgstr "तपाईँको फेसबुक वा फ्लिकर त
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:21
msgid "View photos on TVs, laptops or other DLNA renderers on your local network"
msgstr ""
msgstr "तपाईँको स्थानीय सञ्जालमा टिभी, ल्यापटप वा अन्य DLNA रेन्डररमा फोटोहरू हेर्नुहोस्"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:23
msgid "Set pictures as your desktop background"
......@@ -77,8 +75,10 @@ msgid ""
"Easily edit your pictures in the app, or send to a full featured editor for more advanced "
"changes"
msgstr ""
"अनुप्रयोगमा सजिलै आफ्नो तस्वीर सम्पादन गर्नुहोस्, वा थप उन्नत परिवर्तनहरूका लागि पूर्ण विशेषता सम्पादकलाई "
"पठाउनुहोस्"
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:89
#: data/org.gnome.Photos.appdata.xml.in:99
msgid "The GNOME Project"
msgstr "जिनोम परियोजना"
......@@ -132,16 +132,15 @@ msgstr "एप्लिकेशनको संसकरण देखाउन
#. Translators: this is the name of the default album that will be
#. * created for imported photos.
#.
#: src/photos-application.c:1313 src/photos-export-dialog.c:195 src/photos-import-dialog.c:134
#| msgid "%a, %d %B %Y"
#: src/photos-application.c:1310 src/photos-export-dialog.c:195 src/photos-import-dialog.c:134
msgid "%-d %B %Y"
msgstr "%-d %B %Y"
#: src/photos-base-item.c:1036
#: src/photos-base-item.c:1034
msgid "Album"
msgstr "एल्बम"
#: src/photos-base-item.c:2857
#: src/photos-base-item.c:2862
msgid "Screenshots"
msgstr "स्क्रिनसट"
......@@ -162,32 +161,31 @@ msgid "Undo"
msgstr "पूर्वस्थितिमा फर्काउनुहोस्"
#: src/photos-dlna-renderers-dialog.ui:7
#, fuzzy
msgid "DLNA Renderer Devices"
msgstr "UPnP/DLNA सेवाहरू"
msgstr "DLNA रेन्डरर यन्त्र"
#: src/photos-done-notification.c:112
#, c-format
msgid "“%s” edited"
msgstr "\"%s\" सम्पादन गरियो"
#: src/photos-embed.c:828
#: src/photos-embed.c:827
msgid "Collection View"
msgstr "सङ्कलन दृष्य"
#: src/photos-embed.c:831 src/photos-search-type-manager.c:83
#: src/photos-embed.c:830 src/photos-search-type-manager.c:83
msgid "Albums"
msgstr "एल्बमहरू"
#: src/photos-embed.c:836 src/photos-search-type-manager.c:92
#: src/photos-embed.c:835 src/photos-search-type-manager.c:92
msgid "Favorites"
msgstr "मनपर्ने"
#: src/photos-embed.c:841
#: src/photos-embed.c:840
msgid "Import"
msgstr "आयात गर्नुहोस्"
#: src/photos-embed.c:844 src/photos-main-toolbar.c:336
#: src/photos-embed.c:843 src/photos-main-toolbar.c:336
msgid "Search"
msgstr "खोजी"
......@@ -196,18 +194,16 @@ msgid "No Albums Found"
msgstr "कुनै एल्बम फेला परेन"
#: src/photos-empty-results-box.c:120
#, fuzzy
msgid "Starred Photos Will Appear Here"
msgstr "यहाँ तारा फाइलहरू देखा पर्नेछन्"
msgstr "ताराङ्कित गरेका फोटोहरु यहाँ देखिनेछन्"
#: src/photos-empty-results-box.c:130
msgid "No Photos Found"
msgstr "कुनै फोटो फेला परेन"
#: src/photos-empty-results-box.c:155
#, fuzzy
msgid "You can create albums from the Photos view"
msgstr "पुस्तक दृ्यबाट संग्रह बनाउनुहोस्"
msgstr "तपाईँले फोटो दृ्यबाट एल्बम सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ"
#. Translators: this should be translated in the context of
#. * the "Photos from your Online Accounts and Pictures folder
......@@ -248,7 +244,7 @@ msgstr "निर्यात गर्नुहोस्"
msgid "_Folder Name"
msgstr "फोल्डर नाम"
#: src/photos-export-dialog.ui:66 src/photos-print-setup.c:912
#: src/photos-export-dialog.ui:66 src/photos-print-setup.c:908
msgid "Size"
msgstr "आकार"
......@@ -311,7 +307,7 @@ msgstr "रद्दीटोकरी रित्याउनुहोस्"
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-export-notification.c:369 src/photos-preview-menu.ui:6
#: src/photos-selection-toolbar.c:240 src/photos-selection-toolbar.ui:28
#: src/photos-selection-toolbar.c:248 src/photos-selection-toolbar.ui:28
msgid "Open"
msgstr "खोल्नुहोस्"
......@@ -319,9 +315,8 @@ msgstr "खोल्नुहोस्"
#. * folder where the item was exported.
#.
#: src/photos-export-notification.c:379
#, fuzzy
msgid "Export Folder"
msgstr "निर्यात गर्नुहोस्"
msgstr "फोल्डर निर्यात गर्नुहोस्"
#. Translators: this is the fallback title in the form
#. * "Facebook — 2nd January 2013".
......@@ -462,9 +457,8 @@ msgid "Cancel"
msgstr "रद्द गर्ने"
#: src/photos-import-dialog.c:194
#, fuzzy
msgid "An album with that name already exists"
msgstr "त्यो मितिका लागि एउटा एल्बम पहिल्यै अवस्थित छ"
msgstr "त्यो नामको एउटा एल्बम पहिले नै अवस्थित छ"
#: src/photos-import-dialog.c:211
msgid "An album for that date already exists"
......@@ -499,11 +493,11 @@ msgstr "%s बाट फोटोहरू ल्याउनुहोस्"
msgid "Fetching photos from online accounts"
msgstr "अनलाइन खाता फोटोहरू ल्याउनुहोस्"
#: src/photos-indexing-notification.c:214
#: src/photos-indexing-notification.c:193
msgid "Your photos are being indexed"
msgstr "तपाईँको फोटोहरू अनुक्रमण गरिएको छ"
#: src/photos-indexing-notification.c:215
#: src/photos-indexing-notification.c:194
msgid "Some photos might not be available during this process"
msgstr "यो प्रक्रिया गर्दा केही फोटोहरू उपलब्ध नहुन सक्छ"
......@@ -548,17 +542,17 @@ msgstr "वस्तु चयन गर्नुहोस्"
#. length == 1
#. Translators: this is the Open action in a context menu
#: src/photos-main-toolbar.c:411 src/photos-selection-toolbar.c:237
#: src/photos-main-toolbar.c:411 src/photos-selection-toolbar.c:245
#: src/photos-share-notification.c:165
#, c-format
msgid "Open with %s"
msgstr "%s सङग खोल्नुहोस्"
#: src/photos-main-toolbar.c:442 src/photos-selection-toolbar.c:248
#: src/photos-main-toolbar.c:442 src/photos-selection-toolbar.c:254
msgid "Remove from favorites"
msgstr "मनपर्नेबाट हताउनुहोस्"
#: src/photos-main-toolbar.c:447 src/photos-selection-toolbar.c:253
#: src/photos-main-toolbar.c:447 src/photos-selection-toolbar.c:259
msgid "Add to favorites"
msgstr "मनपर्ने मा थप्नुहोस्"
......@@ -572,10 +566,10 @@ msgstr "चयन गर्नुहोस्"
#: src/photos-main-window.c:458
msgid ""
"Copyright © 2012 – 2019 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2012 – 2021 Red Hat, Inc.\n"
"Copyright © 2015 – 2018 Umang Jain"
msgstr ""
"प्रतिलिपि अधिकार © २०१२ – २०१ रेड ह्याट, इन्क.\n"
"प्रतिलिपि अधिकार © २०१२ – २०१ रेड ह्याट, इन्क.\n"
"प्रतिलिपि अधिकार © २०१५ – २०१८ उमाङ जैन"
#. Translators: Put your names here
......@@ -614,10 +608,8 @@ msgid "Set as Background"
msgstr "पृष्ठभूमि सेट गर्नुहोस्"
#: src/photos-preview-menu.ui:31
#, fuzzy
#| msgid "Set as background"
msgid "Set as Lock Screen"
msgstr "पर्दामा ताल्चा लगाउनुहोस्"
msgstr "ताल्चा लगाउने पर्दाको रूपमा सेट गर्नुहोस्"
#: src/photos-preview-menu.ui:37 src/photos-properties-dialog.c:883
#: src/photos-selection-toolbar.ui:101
......@@ -649,71 +641,71 @@ msgstr "मुद्रण कार्य “%s” : %s"
msgid "Image Settings"
msgstr "छवि सेटिङ"
#: src/photos-print-setup.c:884
#: src/photos-print-setup.c:880
msgid "Position"
msgstr "स्थिति"
#: src/photos-print-setup.c:887
#: src/photos-print-setup.c:883
msgid "_Left:"
msgstr "_बायाँ:"
#: src/photos-print-setup.c:888
#: src/photos-print-setup.c:884
msgid "_Right:"
msgstr "_दायाँ:"
#: src/photos-print-setup.c:889
#: src/photos-print-setup.c:885
msgid "_Top:"
msgstr "_माथि:"
#: src/photos-print-setup.c:890
#: src/photos-print-setup.c:886
msgid "_Bottom:"
msgstr "_तल:"
#: src/photos-print-setup.c:892
#: src/photos-print-setup.c:888
msgid "C_enter:"
msgstr "केन्द्र:"
#: src/photos-print-setup.c:896
#: src/photos-print-setup.c:892
msgid "None"
msgstr "कुनै पनि होइन"
#: src/photos-print-setup.c:897
#: src/photos-print-setup.c:893
msgid "Horizontal"
msgstr "तेर्सो"
#: src/photos-print-setup.c:898
#: src/photos-print-setup.c:894
msgid "Vertical"
msgstr "ठाडो"
#: src/photos-print-setup.c:899
#: src/photos-print-setup.c:895
msgid "Both"
msgstr "दुवै"
#: src/photos-print-setup.c:915
#: src/photos-print-setup.c:911
msgid "_Width:"
msgstr "_चौडाइ:"
#: src/photos-print-setup.c:916
#: src/photos-print-setup.c:912
msgid "_Height:"
msgstr "_उचाइ:"
#: src/photos-print-setup.c:918
#: src/photos-print-setup.c:914
msgid "_Scaling:"
msgstr "_मापन:"
#: src/photos-print-setup.c:927
#: src/photos-print-setup.c:923
msgid "_Unit:"
msgstr "_ईकाइ:"
#: src/photos-print-setup.c:931
#: src/photos-print-setup.c:927
msgid "Millimeters"
msgstr "मिलिमिटर"
#: src/photos-print-setup.c:932
#: src/photos-print-setup.c:928
msgid "Inches"
msgstr "इन्च"
#: src/photos-print-setup.c:960
#: src/photos-print-setup.c:956
msgid "Preview"
msgstr "पूर्वावलोकन"
......@@ -805,14 +797,12 @@ msgstr[0] "%ld × %ld पिक्सेल"
msgstr[1] "%ld × %ld पिक्सेलहरू"
#: src/photos-properties-dialog.c:721
#, fuzzy
msgid "Off, did not fire"
msgstr "बन्द"
msgstr "बन्द,फायर्ड गरेन"
#: src/photos-properties-dialog.c:723
#, fuzzy
msgid "On, fired"
msgstr "फ्ल्यास फायर्ड"
msgstr "खुला,फायर्ड"
#: src/photos-properties-dialog.c:760
msgid "Discard all Edits"
......@@ -822,19 +812,19 @@ msgstr "सबै सम्पादनहरू छोड्नुहोस्"
msgid "Devices"
msgstr "यन्त्र"
#: src/photos-search-match-manager.c:155 src/photos-search-type-manager.c:74
#: src/photos-search-match-manager.c:149 src/photos-search-type-manager.c:74
#: src/photos-source-manager.c:396
msgid "All"
msgstr "सबै"
#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching.
#: src/photos-search-match-manager.c:162
#: src/photos-search-match-manager.c:155
msgctxt "Search Filter"
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching.
#: src/photos-search-match-manager.c:169
#: src/photos-search-match-manager.c:161
msgctxt "Search Filter"
msgid "Author"
msgstr "लेखक"
......@@ -842,7 +832,7 @@ msgstr "लेखक"
#. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and
#. * "Author", as in "Match All", "Match Title" and "Match Author".
#.
#: src/photos-search-match-manager.c:207
#: src/photos-search-match-manager.c:213
msgid "Match"
msgstr "सबै मिलाउनुहोस्"
......@@ -885,9 +875,8 @@ msgid "E-Mail"
msgstr "इमेल"
#: src/photos-share-point-google.c:103
#, fuzzy
msgid "Failed to upload photo: Service not authorized"
msgstr "फोटो अलोड गर्न असफल"
msgstr "फोटो अलोड गर्न असफल: सेवा अधिकार सम्पन्न छैन"
#: src/photos-share-point-google.c:105
msgid "Failed to upload photo"
......@@ -909,18 +898,17 @@ msgstr "आयात गर्नुहोस्…"
#. * "Facebook" or "Flickr".
#.
#: src/photos-source-notification.c:214
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Your %s credentials have expired"
msgstr "सन्दर्भ गरिएको प्रमाणपत्रहरू म्याद समाप्ति भएको छ"
msgstr "तपाईँको %s प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त भएको छ"
#: src/photos-source-notification.c:221
msgid "Settings"
msgstr "सेटिङ"
#: src/photos-thumbnailer.c:74
#, fuzzy
msgid "D-Bus address to use"
msgstr "अपरिचित बाँणको प्रकार %d"
msgstr "प्रयोग गर्नका लागि D-Bus ठेगाना"
#: src/photos-tool-colors.c:386
msgid "Contrast"
......@@ -939,10 +927,8 @@ msgid "Shadows"
msgstr "छायाँ हरू"
#: src/photos-tool-colors.c:466
#, fuzzy
#| msgid "Height"
msgid "Highlights"
msgstr "_उचाइ:"
msgstr "हाइलाइट्स"
#: src/photos-tool-colors.c:495
msgid "Colors"
......@@ -1006,20 +992,15 @@ msgstr "काँटछाँट गर्नुहोस्"
#: src/photos-tool-enhance.c:197
msgid "Sharpen"
msgstr ""
msgstr "तिखोपन"
#: src/photos-tool-enhance.c:218
msgid "Denoise"
msgstr ""
msgstr "डिनोइज गर्नुहोस्"
#: src/photos-tool-enhance.c:245
#, fuzzy
#| msgid "Cancel"
msgid "Enhance"
msgstr ""
"जिनोममा तपाईँको फोटो पहुँच, सङ्गठित र साझेदारी गर्नुहोस् । फोटोसँग व्यवहार गर्न फाइल प्रबन्धक प्रयोग गर्नका "
"लागि एउटा सरल र सुरुचिपूर्ण प्रतिस्थापन । सटाउनुहोस्, काटछाँट गर्नुहोस् र सटाउनुहोस्। जिनोम अनलाइन खाता "
"मार्फत सीमलेस क्लाउड इन्टिग्रेसन प्रस्ताव गरिएको छ ।."
msgstr "स्तर वृद्वि"
#. Translators: "None" refers to the nop magic filter when editing.
#: src/photos-tool-filters.c:182
......@@ -1033,11 +1014,11 @@ msgstr "१९४७"
#: src/photos-tool-filters.c:196
msgid "Calistoga"
msgstr ""
msgstr "कालिस्तोगा"
#: src/photos-tool-filters.c:202
msgid "Trencin"
msgstr ""
msgstr "ट्रेन्किन"
#: src/photos-tool-filters.c:209
msgid "Mogadishu"
......@@ -1045,11 +1026,11 @@ msgstr "मोगादिशु"
#: src/photos-tool-filters.c:215
msgid "Caap"
msgstr ""
msgstr "काप"
#: src/photos-tool-filters.c:222
msgid "Hometown"
msgstr ""
msgstr "गृहशहर"
#: src/photos-tool-filters.c:239
msgid "Filters"
......@@ -1060,9 +1041,8 @@ msgid "Unable to find Tracker on your operating system"
msgstr "तपाईँको सञ्चालन प्रणालीमा ट्र्याकर फेला पार्न असक्षम"
#: src/photos-tracker-controller.c:176
#, fuzzy
msgid "Unable to fetch the list of photos"
msgstr "कागजातची ाउन असक्षम भयो"
msgstr "फोटोहरूकोची ल्याउन असक्षम"
#, fuzzy
#~ msgid "It lets you:"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment