Commit ba3ceebc authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation

parent 0f8a732c
......@@ -6,9 +6,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-panel 2.29.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-13 21:44+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-13 21:47+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To:\n"
"POT-Creation-Date: 2010-01-22 14:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-01-22 14:41+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -585,13 +585,10 @@ msgstr ""
"versjoner."
#: ../applets/clock/clock.schemas.in.h:43
#, fuzzy
msgid ""
"The use of this key was deprecated in GNOME 2.28 in favour of the use of "
"timezones. The schema is retained for compatibility with older versions."
msgstr ""
"Bruk av denne nøkkelen gikk ut i GNOME 2.6 til fordel for «format»-nøkkelen. "
"Denne bevares for kompatibilitet med eldre versjoner."
msgstr "Bruk av denne nøkkelen gikk ut i GNOME 2.28 til fordel for bruk av tidssoner. Denne bevares for kompatibilitet med eldre versjoner."
#: ../applets/clock/clock.schemas.in.h:44
msgid ""
......@@ -1334,7 +1331,8 @@ msgstr "Ikke gjenkjent oppstartsflagg: %d"
#: ../gnome-panel/libegg/eggdesktopfile.c:1373
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr "Kan ikke sende dokument-URIer til en skrivebordsoppføring med «Type=Link»"
msgstr ""
"Kan ikke sende dokument-URIer til en skrivebordsoppføring med «Type=Link»"
#: ../gnome-panel/libegg/eggdesktopfile.c:1394
#, c-format
......@@ -1472,7 +1470,7 @@ msgstr ""
"Start andre programmer og bruk forskjellige verktøy for å håndtere vinduer, "
"vis klokken etc."
#: ../gnome-panel/gnome-panel.desktop.in.in.h:2 ../gnome-panel/main.c:100
#: ../gnome-panel/gnome-panel.desktop.in.in.h:2 ../gnome-panel/main.c:98
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
......@@ -1507,7 +1505,7 @@ msgstr "S_tart"
msgid "Key %s is not set, cannot load launcher\n"
msgstr "Nøkkel %s er ikke satt. Kan ikke laste oppstarter\n"
#: ../gnome-panel/launcher.c:964 ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1357
#: ../gnome-panel/launcher.c:966 ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1357
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1391
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1422
msgid "Could not save launcher"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment