Commit 6c43e240 authored by Christian Rose's avatar Christian Rose Committed by Christian Rose

Fix reported "medans" typo.

2001-09-26  Christian Rose  <menthos@menthos.com>

	* panel.hints: Fix reported "medans" typo.
parent 90c2d6e9
2001-09-26 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* panel.hints: Fix reported "medans" typo.
2001-09-24 Glynn Foster <glynn.foster@sun.com>
* configure.in, Makefile.am, libpanelapplet-2.0.pc.in:
......
......@@ -383,7 +383,7 @@ sp
<Content xml:lang="sv">Du kan dra applets, programstartare,
menyer, och några andra objekt från huvudmenyn
till en panel genom att hålla inne vänster musknapp
medans du drar objektet till din panel.</Content>
medan du drar objektet till din panel.</Content>
<Content xml:lang="tr">'Uygulaklar' mönüsünden uygulaklarý panel'e de
çekebilirsin</Content>
<Content xml:lang="zh_TW">§A¥i¥H±N­±ªOµ{¦¡¡BÀ³¥Îµ{¦¡
......@@ -696,7 +696,7 @@ dvojtla
<Content xml:lang="sv">Du kan dra runt paneler precis som andra
objekt. Bara tryck på mittenknappen
(eller båda knapparna på en 2-knapparsmus)
på panelen och håll den nere medans
på panelen och håll den nere medan
du drar panelen.</Content>
<Content xml:lang="zh_TW">§A¥i¥H¹³©ì°Ê­±ªOª«ªO¤@¼Ë©ì°Ê­±ªO¡C
¥u­n¦b­±ªOªºªÅ¦ì«ö¤U·Æ¹«¤¤Áä¡]©Î¬O
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment