Commit bda3789c authored by Clytie Siddall's avatar Clytie Siddall
Browse files

Added Vietnamese translation.

svn path=/trunk/; revision=10517
parent a4da785d
2007-07-02 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2007-07-01 Jorge Gonzalez <jorgegonz@svn.gnome.org>
* es.po: Updated Spanish translation
......
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
""
msgstr "Project-Id-Version: gnome-panel 2.19.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-06-29 12:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-06-30 18:29+0930\n"
"POT-Creation-Date: 2007-07-01 03:24+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-02 22:40+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "_Giới thiệu"
#: ../gnome-panel/drawer.c:601
#: ../gnome-panel/panel-action-button.c:708
#: ../gnome-panel/panel-context-menu.c:280
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:383
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:334
#: ../gnome-panel/panel-menu-button.c:659
msgid "_Help"
msgstr "Trợ _giúp"
......@@ -452,7 +452,7 @@ msgstr "Cảnh báo: lệnh này có vẻ có cái gì đó thật sự hữu d
"tiểu dụng « thực hành » hay hữu ích."
#: ../applets/fish/fish.c:436
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:450
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:449
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"
......@@ -998,7 +998,7 @@ msgstr "Không tìm thấy chỗ trống nào"
#: ../gnome-panel/drawer.c:350
#: ../gnome-panel/panel-addto.c:170
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1580
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1581
msgid "Drawer"
msgstr "Ngăn kéo"
......@@ -1007,37 +1007,37 @@ msgid "_Add to Drawer..."
msgstr "Thê_m vào ngăn kéo..."
#: ../gnome-panel/drawer.c:595
#: ../gnome-panel/launcher.c:858
#: ../gnome-panel/launcher.c:859
#: ../gnome-panel/panel-action-button.c:138
#: ../gnome-panel/panel-context-menu.c:212
msgid "_Properties"
msgstr "Tài _sản"
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:25
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:27
msgid "Create new file in the given directory"
msgstr "Tạo tập tin mới trong thư mục đã cho"
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:26
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:28
msgid "[FILE...]"
msgstr "[TẬP_TIN...]"
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:129
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:131
msgid "- Edit .desktop files"
msgstr "• Hiệu chỉnh tập tin kiểu « .desktop »"
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:160
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:212
#: ../gnome-panel/launcher.c:948
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:162
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:214
#: ../gnome-panel/launcher.c:949
msgid "Create Launcher"
msgstr "Tạo bộ khởi chạy"
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:186
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:206
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:188
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:208
msgid "Directory Properties"
msgstr "Tài sản của thư mục"
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:191
#: ../gnome-panel/launcher.c:786
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:193
#: ../gnome-panel/launcher.c:787
msgid "Launcher Properties"
msgstr "Tài sản của bô khởi chạy"
......@@ -1082,16 +1082,16 @@ msgstr "Không có địa chỉ URI cho tập tin màn hình nền bộ khởi c
msgid "Unable to open desktop file %s for panel launcher%s%s\n"
msgstr "Không thể mở tập tin màn hình nền %s cho bộ khởi chạy Bản điều khiển %s%s\n"
#: ../gnome-panel/launcher.c:852
#: ../gnome-panel/launcher.c:853
msgid "_Launch"
msgstr "_Khởi chạy"
#: ../gnome-panel/launcher.c:891
#: ../gnome-panel/launcher.c:892
#, c-format
msgid "Key %s is not set, cannot load launcher\n"
msgstr "Chưa đặt khoá %s nên không thể tải bộ khởi chạy\n"
#: ../gnome-panel/launcher.c:1015
#: ../gnome-panel/launcher.c:1016
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1347
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1381
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1413
......@@ -1175,9 +1175,9 @@ msgid "_Lock Screen"
msgstr "_Khoá màn hình"
#: ../gnome-panel/panel-action-button.c:214
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:458
#: ../gnome-panel/panel-menu-button.c:991
#: ../gnome-panel/panel-util.c:808
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:409
#: ../gnome-panel/panel-menu-button.c:990
#: ../gnome-panel/panel-util.c:809
#, c-format
msgid "Could not execute '%s'"
msgstr "Không thể thực hiện « %s »"
......@@ -1264,7 +1264,7 @@ msgid "Copy a launcher from the applications menu"
msgstr "Sao chép bộ khởi chạy từ trình đơn ứng dụng"
#: ../gnome-panel/panel-addto.c:137
#: ../gnome-panel/panel-menu-button.c:1092
#: ../gnome-panel/panel-menu-button.c:1091
msgid "Main Menu"
msgstr "Trình đơn chính"
......@@ -1354,7 +1354,7 @@ msgstr "Tải _lại"
#: ../gnome-panel/panel-applet-frame.c:1006
#: ../gnome-panel/panel-applet-frame.c:1094
#: ../gnome-panel/panel-util.c:396
#: ../gnome-panel/panel-util.c:397
#. FIXME: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=165132
#. FIXME: We need a title in this case, but we don't know what
#. * the format should be. Let's put something simple until
......@@ -1506,7 +1506,7 @@ msgid "The location of the launcher is not set."
msgstr "Chưa đặt vị trí của bộ khởi chạy."
#: ../gnome-panel/panel-ditem-editor.c:1453
#: ../gnome-panel/panel-util.c:186
#: ../gnome-panel/panel-util.c:187
msgid "Could not display help document"
msgstr "Không thể hiển thị tài liệu trợ giúp"
......@@ -1775,11 +1775,11 @@ msgstr "_Khởi chạy lại"
msgid "_Shut Down"
msgstr "_Tắt máy"
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:77
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:97
msgid "Browse and run installed applications"
msgstr "Duyệt và chạy các ứng dụng đã cài đặt"
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:89
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:99
msgid "Access documents, folders and network places"
msgstr "Truy cập tài liệu, thư mục và chỗ mạng"
......@@ -1787,11 +1787,11 @@ msgstr "Truy cập tài liệu, thư mục và chỗ mạng"
msgid "Change desktop appearance and behavior, get help, or log out"
msgstr "Thay đổi diện mạo và hành vi môi trường, được trợ giúp hoặc đăng xuất"
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:185
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:136
msgid "Applications"
msgstr "Ứng dụng"
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:391
#: ../gnome-panel/panel-menu-bar.c:342
#: ../gnome-panel/panel-menu-button.c:664
msgid "_Edit Menus"
msgstr "_Sửa trình đơn"
......@@ -1802,25 +1802,34 @@ msgstr "_Sửa trình đơn"
msgid "Could not open location '%s'"
msgstr "Không thể mở địa chỉ « %s »"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:404
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:407
msgid "Bookmarks"
msgstr "Đánh dấu"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:423
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:426
#: ../gnome-panel/panel.c:534
#, c-format
#. Translators: %s is a URI
msgid "Open '%s'"
msgstr "Mở « %s »"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:515
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:518
msgid "Network Places"
msgstr "Nơi trên mạng"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:518
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:521
msgid "Removable Media"
msgstr "Vật chứa rời"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:589
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:582
msgid "Home Folder"
msgstr "Thư mục chính"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:583
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Mở thư mục chính của bạn"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:602
#. Translators: Desktop is used here as in
#. * "Desktop Folder" (this is not the Desktop
#. * environment). Do not keep "Desktop Folder|"
......@@ -1828,19 +1837,19 @@ msgstr "Vật chứa rời"
msgid "Desktop Folder|Desktop"
msgstr "Màn hình nền"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:590
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:603
msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
msgstr "Mở nội dung màn hình nền như một thư mục"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:898
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:913
msgid "Places"
msgstr "Nơi"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:928
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:943
msgid "System"
msgstr "Hệ thống"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1006
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1021
#. Translators: translate "panel:showusername|1" to anything
#. * but "1" if "Log Out %s" doesn't make any sense in your
#. * language (where %s is a username).
......@@ -1848,7 +1857,7 @@ msgstr "Hệ thống"
msgid "panel:showusername|1"
msgstr "1"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1018
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1033
#, c-format
#. keep those strings in sync with the ones in
#. * panel-action-button.c
......@@ -1857,14 +1866,14 @@ msgstr "1"
msgid "Log Out %s..."
msgstr "Đăng xuất %s..."
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1022
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1037
#, c-format
#. Translators: this string is used ONLY if you translated
#. * "panel:showusername|1" to "1"
msgid "Log out %s of this session to log in as a different user"
msgstr "Đăng xuất %s ra phiên chạy này để đăng nhập với tư cách người dùng khác"
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1063
#: ../gnome-panel/panel-menu-items.c:1078
msgid "Could not launch menu item"
msgstr "Không thể khởi chạy mục trình đơn"
......@@ -2089,17 +2098,17 @@ msgstr "Trái"
msgid "Orientation|Right"
msgstr "Phải"
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:927
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:947
msgid "Drawer Properties"
msgstr "Thuộc tính ngăn kéo"
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:1035
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:1055
#: ../gnome-panel/panel-run-dialog.c:1951
#, c-format
msgid "Unable to load file '%s'."
msgstr "Không thể tải tập tin « %s »"
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:1040
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.c:1060
msgid "Could not display properties dialog"
msgstr "Không thể hiển thị hộp thoại thuộc tính"
......@@ -2246,7 +2255,7 @@ msgstr "Xoá Danh sách Tài liệu gần đây"
msgid "Recent Documents"
msgstr "Tài liệu gần đây"
#: ../gnome-panel/panel-recent.c:260
#: ../gnome-panel/panel-recent.c:259
msgid "Clear all items from the recent documents list"
msgstr "Xoá mọi mục từ danh sách tài liệu gần đây"
......@@ -2372,73 +2381,73 @@ msgstr "_Xoá"
msgid "D_on't Delete"
msgstr "Đừng x_oá bỏ"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1170
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1171
msgid "Hide Panel"
msgstr "Ẩn Bảng"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1551
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1552
#. translators: these string will be shown in MetaCity's switch window
#. * popup when you pass the focus to a panel
msgid "Top Expanded Edge Panel"
msgstr "Bảng cạnh bung trên"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1552
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1553
msgid "Top Centered Panel"
msgstr "Bảng giữa trên"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1553
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1554
msgid "Top Floating Panel"
msgstr "Bảng nổi trên"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1554
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1555
msgid "Top Edge Panel"
msgstr "Bảng cạnh trên"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1558
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1559
msgid "Bottom Expanded Edge Panel"
msgstr "Bảng cạnh bung dưới"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1559
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1560
msgid "Bottom Centered Panel"
msgstr "Bảng giữa dưới"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1560
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1561
msgid "Bottom Floating Panel"
msgstr "Bảng nổi dưới"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1561
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1562
msgid "Bottom Edge Panel"
msgstr "Bảng cạnh dưới"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1565
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1566
msgid "Left Expanded Edge Panel"
msgstr "Bảng cạnh bung trái"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1566
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1567
msgid "Left Centered Panel"
msgstr "Bảng giữa trái"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1567
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1568
msgid "Left Floating Panel"
msgstr "Bảng nổi trái"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1568
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1569
msgid "Left Edge Panel"
msgstr "Bảng cạnh trái"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1572
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1573
msgid "Right Expanded Edge Panel"
msgstr "Bảng canh bung phải"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1573
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1574
msgid "Right Centered Panel"
msgstr "Bảng giữa phải"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1574
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1575
msgid "Right Floating Panel"
msgstr "Bảng nổi phải"
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1575
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.c:1576
msgid "Right Edge Panel"
msgstr "Bảng cạnh phải"
......@@ -2557,7 +2566,10 @@ msgid ""
"center of the x-axis of the screen. If the panel is resized it will remain "
"at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the x "
"and x_right keys specify the location of the panel."
msgstr "Đúng thì khoá x và x_right (bên phải) bị bỏ qua và Bảng điều khiển được đặt ngay giữa trục X của màn hình. Nếu Bảng bị thay đổi kích cỡ, nó vẫn nằm tại vị trí đó - v.d. Bảng sẽ tăng kích cỡ cả hai bên. Nếu sai, khoá x và x_right xác định vị trí Bảng."
msgstr "Đúng thì khoá x và x_right (bên phải) bị bỏ qua và Bảng điều khiển được đặt "
"ngay giữa trục X của màn hình. Nếu Bảng bị thay đổi kích cỡ, nó vẫn nằm tại "
"vị trí đó - v.d. Bảng sẽ tăng kích cỡ cả hai bên. Nếu sai, khoá x và x_right "
"xác định vị trí Bảng."
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:23
msgid ""
......@@ -2565,7 +2577,10 @@ msgid ""
"center of the y-axis of the screen. If the panel is resized it will remain "
"at that position - i.e. the panel will grow on both sides. If false, the y "
"and y_bottom keys specify the location of the panel."
msgstr "Đúng thì khoá y và y_bottom (bên dưới) bị bỏ qua và Bảng điều khiển được đặt ngay giữa trục Y của màn hình. Nếu Bảng bị thay đổi kích cỡ, nó vẫn nằm tại vị trí đó - v.d. Bảng sẽ tăng kích cỡ cả hai bên. Nếu sai, khoá y và y_bottom xác định vị trí Bảng."
msgstr "Đúng thì khoá y và y_bottom (bên dưới) bị bỏ qua và Bảng điều khiển được đặt "
"ngay giữa trục Y của màn hình. Nếu Bảng bị thay đổi kích cỡ, nó vẫn nằm tại "
"vị trí đó - v.d. Bảng sẽ tăng kích cỡ cả hai bên. Nếu sai, khoá y và "
"y_bottom xác định vị trí Bảng."
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:24
msgid ""
......@@ -2666,7 +2681,11 @@ msgid ""
"ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode "
"this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by "
"the orientation key."
msgstr "Vị trí của Bảng điều khiển theo trục X, bắt đầu từ cạnh bên phải màn hình. Đặt thành -1 thì giá trị bị bỏ qua và giá trị của khoá x được dùng. Giá trị lớn hơn 0 thì giá trị của khoá x bị bỏ qua. Khoá này chỉ cần thiết trong chế độ không bung. Trong chế độ bung, nó bị bỏ qua và Bảng được đặt tại cạnh màn hình được xác định bởi khoá hướng."
msgstr "Vị trí của Bảng điều khiển theo trục X, bắt đầu từ cạnh bên phải màn hình. "
"Đặt thành -1 thì giá trị bị bỏ qua và giá trị của khoá x được dùng. Giá trị "
"lớn hơn 0 thì giá trị của khoá x bị bỏ qua. Khoá này chỉ cần thiết trong chế "
"độ không bung. Trong chế độ bung, nó bị bỏ qua và Bảng được đặt tại cạnh màn "
"hình được xác định bởi khoá hướng."
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:40
msgid ""
......@@ -2685,7 +2704,11 @@ msgid ""
"ignored. This key is only relevant in un-expanded mode. In expanded mode "
"this key is ignored and the panel is placed at the screen edge specified by "
"the orientation key."
msgstr "Vị trí của Bản điều khiển theo trục Y, bắt đầu từ cạnh bên dưới màn hình. Đặt thành -1 thì giá trị bị bỏ qua và giá trị của khoá y được dùng. Giá trị lớn hơn 0 thì giá trị của khoá y bị bỏ qua. Khoá này chỉ cần thiết trong chế độ không bung. Trong chế độ bung, nó bị bỏ qua và Bảng được đặt tại cạnh màn hình, xác định bởi khoá hướng."
msgstr "Vị trí của Bản điều khiển theo trục Y, bắt đầu từ cạnh bên dưới màn hình. "
"Đặt thành -1 thì giá trị bị bỏ qua và giá trị của khoá y được dùng. Giá trị "
"lớn hơn 0 thì giá trị của khoá y bị bỏ qua. Khoá này chỉ cần thiết trong chế "
"độ không bung. Trong chế độ bung, nó bị bỏ qua và Bảng được đặt tại cạnh màn "
"hình, xác định bởi khoá hướng."
#: ../gnome-panel/panel-toplevel.schemas.in.h:42
msgid ""
......@@ -2778,53 +2801,53 @@ msgstr "Toạ độ Y của Bảng"
msgid "Y co-ordinate of panel, starting from the bottom of the screen"
msgstr "Toạ độ y của Bảng, bắt đầu từ cạnh bên dưới màn hình"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:713
#: ../gnome-panel/panel-util.c:714
#, c-format
msgid "Icon '%s' not found"
msgstr "Không tìm thấy biểu tượng « %s »"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:936
#: ../gnome-panel/panel-util.c:937
msgid "file"
msgstr "tập tin"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1369
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1370
msgid "Computer"
msgstr "Máy tính"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1371
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1372
msgid "Network"
msgstr "Mạng"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1373
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1374
msgid "Fonts"
msgstr "Phông"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1375
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1376
msgid "Themes"
msgstr "Sắc thái"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1377
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1378
msgid "CD/DVD Creator"
msgstr "Bộ tạo đĩa CD/DVD"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1379
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1380
msgid "Windows Network"
msgstr "Mạng Windows"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1382
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1383
#. translators: this is the title of the "dns-sd:///" location
msgid "Services in"
msgstr "Dịch vụ trong"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1431
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1457
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1434
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1460
msgid "Trash"
msgstr "Rác"
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1487
#: ../gnome-panel/panel-util.c:1513
#, c-format
#. Translators: the first string is a path and the second
#. * string is a hostname. nautilus contains the same string to
......@@ -2832,27 +2855,27 @@ msgstr "Rác"
msgid "%1$s on %2$s"
msgstr "%1$s trên %2$s"
#: ../gnome-panel/panel.c:476
#: ../gnome-panel/panel.c:477
#, c-format
msgid "Open URL: %s"
msgstr "Mở URL: %s"
#: ../gnome-panel/panel.c:1305
#: ../gnome-panel/panel.c:1302
msgid "Delete this drawer?"
msgstr "Xoá bỏ ngăn kéo này chứ?"
#: ../gnome-panel/panel.c:1306
#: ../gnome-panel/panel.c:1303
msgid ""
"When a drawer is deleted, the drawer and its\n"
"settings are lost."
msgstr "Khi một ngăn kéo bị xoá bỏ, ngăn kéo và\n"
"những thiết lập của nó cũng bị mất."
#: ../gnome-panel/panel.c:1309
#: ../gnome-panel/panel.c:1306
msgid "Delete this panel?"
msgstr "Xoá bỏ Bảng điều khiển này chứ?"
#: ../gnome-panel/panel.c:1310
#: ../gnome-panel/panel.c:1307
msgid ""
"When a panel is deleted, the panel and its\n"
"settings are lost."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment