Commit 6148e99a authored by Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar Nguyen Thai Ngoc Duy
Browse files

updated vi.po

svn path=/trunk/; revision=10529
parent a102eb98
2007-07-02 Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
2007-07-02 Josep Puigdemont i Casamajó <josep.puigdemont@gmail.com>
* ca.po: Updated Catalan translation.
......
# Vietnamese Translation for Gnome Panel.
# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@vnlinux.org> 2002-2004.
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com> 2002-2004,2007.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
#
msgid ""
......@@ -370,7 +370,7 @@ msgstr "Hiện số tuần trong lịch"
msgid ""
"The use of this key was deprecated in GNOME 2.6 in favour of the 'format' "
"key. The schema is retained for compatibility with older versions."
msgstr "Dùng khoá này đã bị phải đối trong GNOME 2.6 để ủng hộ khoá 'format' (định "
msgstr "Dùng khoá này đã bị phản đối trong GNOME 2.6 để ủng hộ khoá 'format' (định "
"dạng). Giản đồ vẫn được giữ nguyên để tương thích với các phiên bản cũ."
#: ../applets/clock/clock.schemas.in.h:32
......@@ -846,7 +846,7 @@ msgstr "Hiện các cửa sổ trên mọi vùng làm việc"
msgid ""
"The use of this key was deprecated in GNOME 2.20. The schema is retained for "
"compatibility with older versions."
msgstr "Dùng khoá này đã bị phải đối trong GNOME 2.20. Giản đồ vẫn được giữ nguyên "
msgstr "Dùng khoá này đã bị phản đối trong GNOME 2.20. Giản đồ vẫn được giữ nguyên "
"để tương thích với các phiên bản cũ."
#: ../applets/wncklet/window-list.schemas.in.h:9
......@@ -1011,7 +1011,7 @@ msgstr "Thê_m vào ngăn kéo..."
#: ../gnome-panel/panel-action-button.c:138
#: ../gnome-panel/panel-context-menu.c:212
msgid "_Properties"
msgstr "Tài _sản"
msgstr "_Thuộc tính"
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:27
msgid "Create new file in the given directory"
......@@ -1034,12 +1034,12 @@ msgstr "Tạo bộ khởi chạy"
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:188
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:208
msgid "Directory Properties"
msgstr "Tài sản của thư mục"
msgstr "Thuộc tính của thư mục"
#: ../gnome-panel/gnome-desktop-item-edit.c:193
#: ../gnome-panel/launcher.c:787
msgid "Launcher Properties"
msgstr "Tài sản của bô khởi chạy"
msgstr "Thuộc tính của b khởi chạy"
#: ../gnome-panel/gnome-panel.desktop.in.in.h:1
msgid ""
......@@ -1253,7 +1253,7 @@ msgstr "Bộ khởi chạy ứng dụng tự chọn"
#: ../gnome-panel/panel-addto.c:112
msgid "Create a new launcher"
msgstr "Tạo bô khởi chạy mới"
msgstr "Tạo b khởi chạy mới"
#: ../gnome-panel/panel-addto.c:122
msgid "Application Launcher..."
......@@ -1622,7 +1622,7 @@ msgstr "Danh sách IID tiểu dụng mà bảng điều khiển sẽ bỏ qua. C
"hiệu hoá một số tiểu dụng nào đó tải hay hiển thị trong trình đơn. Lấy thí "
"dụ, để vô hiệu hoá tiểu dụng Bộ Lệnh Tí tị thì hãy thêm:\n"
"OAFIID:GNOME_MiniCommanderApplet\n"
"vào danh sách này. Phải khởi động lại bang điều khiển để áp dụng các thay "
"vào danh sách này. Phải khởi động lại bng điều khiển để áp dụng các thay "
"đổi ấy."
#: ../gnome-panel/panel-global.schemas.in.h:2
......@@ -2150,7 +2150,7 @@ msgstr "Chi tiết nền ảnh"
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.glade.h:11
msgid "Panel Properties"
msgstr "Tài sản Bảng"
msgstr "Thuộc tính Bảng"
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.glade.h:12
msgid "Pick a color"
......@@ -2178,7 +2178,7 @@ msgstr "_Màu đặc"
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.glade.h:18
msgid "Some of these properties are locked down"
msgstr "Vài trong số tài sản này đã bị khoá"
msgstr "Vài trong số thuộc tính này đã bị khoá"
#: ../gnome-panel/panel-properties-dialog.glade.h:19
msgid "St_retch"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment