Commit 8be2f48f authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 07199ea1
......@@ -44,7 +44,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"L'Eines de xarxa és una utilitat per realitzar operacions d'anàlisi de "
"xarxes avançats. Incorpora tot un seguit d'eines de xarxa que normalment "
"s'utilitzen des de l'intèrpret d'ordres, per poder-les utilitzar des d'una "
"s'utilitzen des de la línia d'ordres, per poder-les utilitzar des d'una "
"interfície gràfica."
#: data/gnome-nettool.appdata.xml.in:20
......@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr "Introduïu una adreça de xarxa vàlida i torneu-ho a provar."
#: src/nettool.c:212
#, c-format
msgid "The address “%s” cannot be found"
msgstr "No s'ha trobat l'adreça '%s'"
msgstr "No s'ha trobat l'adreça «%s»"
#: src/nettool.c:241
msgid "A domain address was not specified"
......@@ -1070,7 +1070,7 @@ msgid ""
"system"
msgstr ""
"Per poder fer servir aquesta característica del programa, heu de tenir "
"instal·lat %s al sistema."
"instal·lat %s al sistema"
#: src/whois.c:62
#, c-format
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment