Commit a997934d authored by Trần Ngọc Quân's avatar Trần Ngọc Quân

Init Vietnamese translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân's avatarTrần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
parent 8bfc351f
......@@ -53,6 +53,7 @@ te
tg
tr
uk
vi
zh_CN
zh_HK
zh_TW
# Vietnamese translations for gnome-music package
# Bản dịch Tiếng Việt dành cho gói gnome-music.
# This file is distributed under the same license as the gnome-music package.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-04 14:24+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-06 14:36+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list@gnome.org>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:1
msgid "Window size"
msgstr "Kích cỡ cửa sổ"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:2
msgid "Window size (width and height)."
msgstr "Kích thước cửa sổ (rộng và cao)."
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:3
msgid "Window position"
msgstr "Vị trí cửa sổ"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:4
msgid "Window position (x and y)."
msgstr "Vị trí cửa sổ (x và y)."
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:5
msgid "Window maximized"
msgstr "Cửa sổ đã phóng to"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:6
msgid "Window maximized state."
msgstr "Cửa sổ ở trạng thái phóng to hết cỡ."
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:7
msgid "Playback repeat mode"
msgstr "Chế độ lặp phát lại"
#. Translators: Don't translate allowed values, just the description in the brackets
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:9
msgid ""
"Value identifies whether to repeat or randomize playback through the "
"collection. Allowed values are: \"none\" (repeat and shuffle are off), \"song"
"\" (repeat current song), \"all\" (repeat playlist, no shuffle), \"shuffle"
"\" (shuffle playlist, presumes repeat all)."
msgstr ""
"Giá trị định nghĩa xem có lặp hay phát ngẫu nhiên xuyên suốt bộ sưu tập. Các "
"giá trị được phép là: \"none\" (tắt lặp và xáo trộn), \"song\" (lặp bài hát "
"hiện tại), \"all\" (lặp mọi danh sách phát, không xáo trộn), \"shuffle"
"\" (xáo trộn danh sách phát, giải định là lặp tất cả)."
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:10
msgid "Search mode"
msgstr "Chế độ tìm kiếm"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:11
msgid "If true, the search bar is shown."
msgstr "Nếu được chọn, thanh tìm kiếm sẽ được hiển thị."
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:12
msgid "Notifications mode"
msgstr "Chế độ thông báo"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:13
msgid "Enables or disables playback notifications"
msgstr "Bật hay tắt thông báo phát lại"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:14
msgid "Max chars to display in track name on Artist view"
msgstr ""
"Số lượng ký tự tối đa được hiện thị trong tên rãnh trên bộ hiển thị Nghệ sỹ"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:15
msgid ""
"This setting modifies the amount of chars for track title on Artist view "
"before its been ellipsized. Set this to -1 to disable"
msgstr ""
"Cài đặt này sửa đổi số lượng ký tự cho tiêu đề rãnh trên bộ trình bày Nghệ "
"sỹ trước khi nó được lửng hóa. Đặt nó bằng -1 để tắt"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:16
msgid "Enable ReplayGain"
msgstr "Bật ReplayGain"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:17
msgid "Enables or disables ReplayGain for albums"
msgstr "Bật hay tắt ReplayGain với các tuyển tập"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:18
msgid "Inital state has been displayed"
msgstr "Tình trạng khởi tạo đã được hiển thị"
#: ../data/org.gnome.Music.gschema.xml.h:19
msgid "Set to true when initial state has been displayed"
msgstr "Chọn nó khi muốn hiển thị tình trạng ban đầu"
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:55
#: ../gnomemusic/application.py:107 ../gnomemusic/toolbar.py:90
#: ../gnomemusic/window.py:62 ../data/AboutDialog.ui.in.h:1
msgid "Music"
msgstr "Nhạc"
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:2
msgid "Music Player"
msgstr "Bộ phát nhạc"
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:3 ../data/gnome-music.appdata.xml.in.h:2
msgid "Play and organize your music collection"
msgstr "Phát nhạc và tổ chức các tập nhạc"
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:4
msgid "Music;Player;"
msgstr "Music;Player;Nhạc;Phát nhạc;Nhac;Phat Nhac;"
#: ../data/gnome-music.appdata.xml.in.h:1
msgid "GNOME Music"
msgstr "Nhạc GNOME"
#: ../data/gnome-music.appdata.xml.in.h:3
msgid "Music is the new GNOME music playing application."
msgstr "Nhạc là một ứng dụng phát nhạc mới dành cho GNOME."
#: ../gnomemusic/albumartcache.py:171 ../gnomemusic/albumartcache.py:179
msgid "Untitled"
msgstr "Không tiêu đề"
#: ../gnomemusic/mpris.py:315 ../gnomemusic/player.py:604
#: ../gnomemusic/view.py:757 ../gnomemusic/view.py:1169
#: ../gnomemusic/view.py:1637
msgid "Unknown Album"
msgstr "Tập nhạc chưa biết"
#: ../gnomemusic/notification.py:55 ../data/PlayerToolbar.ui.h:6
msgid "Previous"
msgstr "Kế trước"
#: ../gnomemusic/notification.py:58 ../gnomemusic/player.py:557
msgid "Pause"
msgstr "Tạm dừng"
#: ../gnomemusic/notification.py:61 ../gnomemusic/player.py:560
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:7
msgid "Play"
msgstr "Phát"
#: ../gnomemusic/notification.py:63 ../data/PlayerToolbar.ui.h:8
msgid "Next"
msgstr "Kế tiếp"
#: ../gnomemusic/player.py:1087
msgid "Unable to play the file"
msgstr "Không thể phát tập tin"
#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
#. %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
#. 'Software' in case of gnome-software.
#: ../gnomemusic/player.py:1092
#, python-format
msgid "_Find in %s"
msgstr "_Tìm trong %s"
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1102
msgid " and "
msgstr " và "
#. TRANSLATORS: separator for a list of codecs
#: ../gnomemusic/player.py:1105
msgid ", "
msgstr ", "
#: ../gnomemusic/player.py:1106
#, python-format
msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
msgstr[0] ""
"%s cần thiết để có thể phát tập tin nhưng mà nó lại chưa được cài đặt."
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: ../gnomemusic/playlists.py:52
msgid "Most Played"
msgstr "Phát nhiều nhất"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: ../gnomemusic/playlists.py:58
msgid "Never Played"
msgstr "Chưa phát lần nào"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: ../gnomemusic/playlists.py:64
msgid "Recently Played"
msgstr "Mới phát"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: ../gnomemusic/playlists.py:70
msgid "Recently Added"
msgstr "Mới thêm"
#. TRANSLATORS: this is a playlist name
#: ../gnomemusic/playlists.py:76
msgid "Favorite Songs"
msgstr "Bài hát ưa thích"
#. TRANSLATORS: The following translatable string should be a
#. space-separated list of all-lowercase articles that should be
#. ignored when alphabetizing artists/albums. This list should
#. include the basic english translatable strings regardless of
#. language because it is so universal.
#. If some articles occur more frequently than others, the most
#. common one should appear first, the least common one last.
#: ../gnomemusic/query.py:93
msgid "the a an"
msgstr "cái một"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:62 ../gnomemusic/searchbar.py:109
msgid "All"
msgstr "Tất cả"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:63
msgid "Artist"
msgstr "Nghệ sĩ"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:64
msgid "Album"
msgstr "Tuyển tập"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:65
msgid "Track Title"
msgstr "Tiêu đề rãnh"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:110
msgid "Local"
msgstr "Nội bộ"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:222
msgid "Sources"
msgstr "Nguồn"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:229
msgid "Match"
msgstr "Khớp"
#: ../gnomemusic/utils.py:44 ../gnomemusic/view.py:1342
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Nghệ sĩ chưa biết"
#: ../gnomemusic/view.py:215 ../gnomemusic/widgets.py:325
#: ../gnomemusic/widgets.py:590
#, python-format
msgid "Selected %d item"
msgid_plural "Selected %d items"
msgstr[0] "Đã chọn %d mục"
#: ../gnomemusic/view.py:217 ../gnomemusic/view.py:311
#: ../gnomemusic/widgets.py:329 ../gnomemusic/widgets.py:592
#: ../data/headerbar.ui.h:3
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Bấm vào từng mục để chọn chúng"
#: ../gnomemusic/view.py:333
msgid "Music folder"
msgstr "Thư mục nhạc"
#: ../gnomemusic/view.py:356
msgid "Hey DJ"
msgstr "Hey DJ"
#: ../gnomemusic/view.py:368 ../gnomemusic/view.py:1912
msgid "Albums"
msgstr "Tuyển tập"
#: ../gnomemusic/view.py:594 ../gnomemusic/view.py:1914
msgid "Songs"
msgstr "Bài hát"
#: ../gnomemusic/view.py:793 ../gnomemusic/view.py:1913
msgid "Artists"
msgstr "Nghệ sĩ"
#: ../gnomemusic/view.py:995 ../gnomemusic/view.py:1915
msgid "Playlists"
msgstr "Danh sách phát"
#: ../gnomemusic/view.py:1352
#, python-format
msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs"
msgstr[0] "%d bài hát"
#: ../gnomemusic/view.py:1495
msgid "Try a different search"
msgstr "Thử tìm kiếm khác"
#: ../gnomemusic/widgets.py:381 ../gnomemusic/widgets.py:429
#, python-format
msgid "%d min"
msgstr "%d phút"
#: ../gnomemusic/widgets.py:602
msgid "All Artists"
msgstr "Mọi nghệ sỹ"
#: ../gnomemusic/window.py:256
msgid "Empty"
msgstr "Trống"
#: ../gnomemusic/window.py:320
msgid "Loading"
msgstr "Đang tải"
#: ../gnomemusic/window.py:343
msgid "_Undo"
msgstr "_Hoàn tác"
#: ../gnomemusic/window.py:344
#, python-format
msgid "Playlist %s removed"
msgstr "Danh sách phát %s đã bị xóa bỏ"
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:2
msgid "Copyright © 2013 GNOME Music Developers"
msgstr "Bản quyền © 2013 Nhóm phát triển nhạc GNOME"
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:3
msgid "A music player and management application for GNOME."
msgstr "Một ứng dụng phát và quản lý nhạc dành cho GNOME."
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:4
msgid "Visit GNOME Music website"
msgstr "Truy cập trang thông tin điện tử của Nhạc GNOME"
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:5
msgid ""
"GNOME Music is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
"any later version.\n"
"\n"
"GNOME Music is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
"more details.\n"
"\n"
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"GNOME Music; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.\n"
"\n"
"The GNOME Music authors hereby grant permission for non-GPL compatible "
"GStreamer plugins to be used and distributed together with GStreamer and "
"GNOME Music. This permission is above and beyond the permissions granted by "
"the GPL license by which GNOME Music is covered. If you modify this code, "
"you may extend this exception to your version of the code, but you are not "
"obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception "
"statement from your version.\n"
"\n"
"\"Magic of the vinyl\" by Sami Pyylampi image is licensed by CC-BY-SA 2.0 "
"https://www.flickr.com/photos/_spy_/12270839403\n"
msgstr ""
#: ../data/AlbumWidget.ui.h:1
msgid "Released"
msgstr "Năm phát hành"
#: ../data/AlbumWidget.ui.h:2
msgid "Running Length"
msgstr "Tổng thời lượng"
#: ../data/app-menu.ui.h:1
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Phím tắt"
#: ../data/app-menu.ui.h:2
msgid "_Help"
msgstr "T_rợ giúp"
#: ../data/app-menu.ui.h:3
msgid "_About"
msgstr "G_iới thiệu"
#: ../data/app-menu.ui.h:4
msgid "_Quit"
msgstr "_Thoát"
#: ../data/headerbar.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Chọn tất cả"
#: ../data/headerbar.ui.h:2
msgid "Select None"
msgstr "Không chọn gì"
#: ../data/headerbar.ui.h:4
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"
#: ../data/headerbar.ui.h:5
msgid "Select"
msgstr "Chọn"
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:1
msgid "Cancel"
msgstr "Thôi"
#: ../data/headerbar.ui.h:7
msgid "Back"
msgstr "Lùi"
#: ../data/help-overlay.ui.h:1
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Chung"
#: ../data/help-overlay.ui.h:2
msgctxt "shortcut window"
msgid "Close window"
msgstr "Đóng cửa sổ"
#: ../data/help-overlay.ui.h:3
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"
#: ../data/help-overlay.ui.h:4
msgctxt "shortcut window"
msgid "Help"
msgstr "Trợ giúp"
#: ../data/help-overlay.ui.h:5
msgctxt "shortcut window"
msgid "Shortcuts"
msgstr "Phím tắt"
#: ../data/help-overlay.ui.h:6
msgctxt "shortcut window"
msgid "Playback"
msgstr "Phát lại"
#: ../data/help-overlay.ui.h:7
msgctxt "shortcut window"
msgid "Play/Pause"
msgstr "Phát/Dừng"
#: ../data/help-overlay.ui.h:8
msgctxt "shortcut window"
msgid "Next song"
msgstr "Bài hát kế"
#: ../data/help-overlay.ui.h:9
msgctxt "shortcut window"
msgid "Previous song"
msgstr "Bài hát kế trước"
#: ../data/help-overlay.ui.h:10
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle repeat"
msgstr "Bật/tắt lặp"
#: ../data/help-overlay.ui.h:11
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle shuffle"
msgstr "Bật/tắt xáo trộn"
#: ../data/help-overlay.ui.h:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Điều hướng"
#: ../data/help-overlay.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Albums"
msgstr "Chuyển tới Tuyển tập"
#: ../data/help-overlay.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Artists"
msgstr "Chuyển tới Nghệ sỹ"
#: ../data/help-overlay.ui.h:15
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Songs"
msgstr "Chuyển tới Bài hát"
#: ../data/help-overlay.ui.h:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go to Playlists"
msgstr "Chuyển tới Danh sách phát"
#: ../data/help-overlay.ui.h:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back"
msgstr "Quay lại"
#: ../data/NoMusic.ui.h:1
msgid "No music found"
msgstr "Không tìm thấy bài hát nào"
#. Translators: %s will be replaced with a link with text
#: ../data/NoMusic.ui.h:4
#, no-c-format
msgid "The contents of your %s will appear here."
msgstr "Nội dung của %s của bạn sẽ xuất hiện ở đây."
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:1
msgid "Shuffle"
msgstr "Xáo trộn"
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:2
msgid "Repeat All"
msgstr "Lặp tất cả"
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:3
msgid "Repeat Song"
msgstr "Lặp bài hát"
#. Causes tracks to play in random order
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:5
msgid "Shuffle/Repeat Off"
msgstr "Tắt xáo trộn/lặp"
#: ../data/PlaylistControls.ui.h:1
msgid "_Play"
msgstr "_Phát"
#: ../data/PlaylistControls.ui.h:2
msgid "_Delete"
msgstr "_Xóa"
#: ../data/PlaylistControls.ui.h:3
msgid "Playlist Name"
msgstr "Tên Danh sách phát"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:2
msgid "Add"
msgstr "Thêm"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:3
msgid "New Playlist"
msgstr "Danh sách phát mới"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:1
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Thêm vào danh sách phát"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:2
msgid "Remove from Playlist"
msgstr "Loại khỏi khỏi danh sách phát"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment