Commit 7cf453d3 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent c53adb45
......@@ -8,9 +8,9 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-21 16:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-23 10:53+0100\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-09 07:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-09 18:44+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -69,8 +69,8 @@ msgstr "Režim vyhľadávania"
msgid "If true, the search bar is shown."
msgstr "Ak je nastavené na true, bude zobrazený panel vyhľadávania."
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:46
#: ../gnomemusic/application.py:102 ../gnomemusic/window.py:58
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:50
#: ../gnomemusic/application.py:112 ../gnomemusic/window.py:62
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:1
msgid "Music"
msgstr "Hudba"
......@@ -92,51 +92,85 @@ msgid "Music is the new GNOME music playing application."
msgstr "Hudba je nová aplikácia na prehrávanie hudby v prostredí GNOME."
# uri
#: ../gnomemusic/albumArtCache.py:235 ../gnomemusic/albumArtCache.py:243
#: ../gnomemusic/albumArtCache.py:100 ../gnomemusic/albumArtCache.py:108
msgid "Untitled"
msgstr "Nepomenovaný"
#: ../gnomemusic/notification.py:70
msgid "Not playing"
msgstr "Neprehráva sa"
#: ../gnomemusic/mpris.py:133 ../gnomemusic/notification.py:100
#: ../gnomemusic/player.py:400 ../gnomemusic/view.py:574
#: ../gnomemusic/view.py:961 ../gnomemusic/view.py:1290
msgid "Unknown Album"
msgstr "Neznámy album"
#: ../gnomemusic/notification.py:79 ../gnomemusic/player.py:365
#: ../gnomemusic/searchbar.py:31 ../gnomemusic/view.py:255
#: ../gnomemusic/view.py:457 ../gnomemusic/view.py:678
#: ../gnomemusic/view.py:994
#: ../gnomemusic/mpris.py:149 ../gnomemusic/notification.py:98
#: ../gnomemusic/player.py:391 ../gnomemusic/view.py:283
#: ../gnomemusic/view.py:483 ../gnomemusic/view.py:717
#: ../gnomemusic/view.py:1065 ../gnomemusic/view.py:1288
#: ../gnomemusic/view.py:1319 ../gnomemusic/widgets.py:181
#: ../gnomemusic/widgets.py:560
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Neznámy interpret"
#: ../gnomemusic/notification.py:81 ../gnomemusic/searchbar.py:32
#: ../gnomemusic/view.py:555
msgid "Unknown Album"
msgstr "Neznámy album"
#: ../gnomemusic/notification.py:89
msgid "Not playing"
msgstr "Neprehráva sa"
#. TRANSLATORS: by refers to the artist, from to the album
#: ../gnomemusic/notification.py:85
#: ../gnomemusic/notification.py:104
#, python-format
msgid "by %s, from %s"
msgstr "od interpreta %s, z albumu %s"
#: ../gnomemusic/notification.py:125
#: ../gnomemusic/notification.py:125 ../data/PlayerToolbar.ui.h:5
msgid "Previous"
msgstr "Predchádzajúca"
#: ../gnomemusic/notification.py:128
#: ../gnomemusic/notification.py:128 ../gnomemusic/player.py:348
msgid "Pause"
msgstr "Pozastaviť"
#: ../gnomemusic/notification.py:131
#: ../gnomemusic/notification.py:131 ../gnomemusic/player.py:351
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:6
msgid "Play"
msgstr "Prehrať"
# DK: skladba
#: ../gnomemusic/notification.py:133
#: ../gnomemusic/notification.py:133 ../data/PlayerToolbar.ui.h:7
msgid "Next"
msgstr "Nasledujúca"
#: ../gnomemusic/view.py:199 ../gnomemusic/widgets.py:261
#: ../gnomemusic/window.py:244
#: ../gnomemusic/searchbar.py:30 ../gnomemusic/searchbar.py:73
msgid "All"
msgstr "Všetko"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:31
#| msgid "Artists"
msgid "Artist"
msgstr "Interpret"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:32
#| msgid "Albums"
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:33
msgid "Track Title"
msgstr "Názov stopy"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:74
msgid "Local"
msgstr "Miestne"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:176
msgid "Sources"
msgstr "Zdroje"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:183
msgid "Match"
msgstr "Vhodné hľadanému výrazu"
#: ../gnomemusic/view.py:198 ../gnomemusic/widgets.py:222
#: ../gnomemusic/widgets.py:439 ../gnomemusic/window.py:278
#, python-format
msgid "Selected %d item"
msgid_plural "Selected %d items"
......@@ -144,13 +178,13 @@ msgstr[0] "Vybraných %d položiek"
msgstr[1] "Vybraná %d položka"
msgstr[2] "Vybrané %d položky"
#: ../gnomemusic/view.py:201 ../gnomemusic/widgets.py:263
#: ../gnomemusic/window.py:248 ../gnomemusic/window.py:262
#: ../data/headerbar.ui.in.h:3
#: ../gnomemusic/view.py:200 ../gnomemusic/widgets.py:224
#: ../gnomemusic/widgets.py:441 ../gnomemusic/window.py:282
#: ../gnomemusic/window.py:294 ../data/headerbar.ui.h:3
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknutím na položku ju vyberiete"
#: ../gnomemusic/view.py:324
#: ../gnomemusic/view.py:337
#, python-format
msgid ""
"No Music found!\n"
......@@ -159,50 +193,45 @@ msgstr ""
"Nenašla sa žiadna hudba!\n"
"Vložte nejaké súbory do priečinka %s"
#: ../gnomemusic/view.py:331
#: ../gnomemusic/view.py:345 ../gnomemusic/view.py:1534
msgid "Albums"
msgstr "Albumy"
#: ../gnomemusic/view.py:404
#: ../gnomemusic/view.py:427 ../gnomemusic/view.py:1536
msgid "Songs"
msgstr "Skladby"
#: ../gnomemusic/view.py:568
#: ../gnomemusic/view.py:591 ../gnomemusic/view.py:1535
msgid "Artists"
msgstr "Interpreti"
#: ../gnomemusic/view.py:613 ../gnomemusic/view.py:615
#: ../gnomemusic/widgets.py:451
#: ../gnomemusic/view.py:636 ../gnomemusic/view.py:638
#: ../gnomemusic/widgets.py:448
msgid "All Artists"
msgstr "Všetci interpreti"
#: ../gnomemusic/view.py:747
#: ../gnomemusic/view.py:797 ../gnomemusic/view.py:1537
msgid "Playlists"
msgstr "Zoznamy skladieb"
#: ../gnomemusic/view.py:1011
#: ../gnomemusic/view.py:1077
#, python-format
#| msgid "Songs"
msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs"
msgstr[0] "%d skladieb"
msgstr[1] "%d skladba"
msgstr[2] "%d skladby"
#: ../gnomemusic/widgets.py:75 ../gnomemusic/widgets.py:95
msgid "Load More"
msgstr "Načítať viac"
#: ../gnomemusic/widgets.py:85
msgid "Loading..."
msgstr "Načítava sa"
#: ../gnomemusic/widgets.py:270 ../gnomemusic/widgets.py:308
#, python-format
msgid "%d min"
msgstr "%d min"
#: ../gnomemusic/widgets.py:670
#| msgid "_New Playlist"
#: ../gnomemusic/widgets.py:674
msgid "New Playlist"
msgstr "Nový zoznam skladieb"
#: ../gnomemusic/window.py:209
#: ../gnomemusic/window.py:226
msgid "Empty"
msgstr "Prázdne"
......@@ -282,7 +311,6 @@ msgid "_Help"
msgstr "_Pmocník"
#: ../data/app-menu.ui.h:3
#| msgid "_About Music"
msgid "_About"
msgstr "_O programe"
......@@ -312,18 +340,32 @@ msgstr "Vypnúť zamiešanie/opakovanie"
msgid "No Music Found"
msgstr "Nenašla sa žiadna hudba"
#: ../data/headerbar.ui.in.h:1
#: ../data/headerbar.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Vybrať všetko"
#: ../data/headerbar.ui.in.h:2
#: ../data/headerbar.ui.h:2
msgid "Select None"
msgstr "Zrušiť výber"
#: ../data/headerbar.ui.in.h:4 ../data/PlaylistDialog.ui.in.h:2
# DK:tooltip
#: ../data/headerbar.ui.h:4
#| msgid "Search mode"
msgid "Search"
msgstr "Vyhľadávanie"
#: ../data/headerbar.ui.h:5 ../data/PlaylistDialog.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Vybrať"
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
#: ../data/headerbar.ui.h:7
msgid "Back"
msgstr "Späť"
# gtk button
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:1
msgid "Add to Playlist"
......@@ -331,12 +373,10 @@ msgstr "Pridať do zoznamu"
# gtk button
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:2
#| msgid "Add to Playlist"
msgid "Remove from Playlist"
msgstr "Odstrániť zo zoznamu"
#: ../data/PlaylistControls.ui.h:1
#| msgid "Play"
msgid "_Play"
msgstr "_Prehrať"
......@@ -345,12 +385,12 @@ msgid "_Delete"
msgstr "O_dstrániť"
# dialog title
#: ../data/PlaylistDialog.ui.in.h:1
#| msgid "Select All"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:1
msgid "Select Playlist"
msgstr "Výber zoznamu skladieb"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.in.h:3
#| msgid "Select All"
msgid "Select"
msgstr "Vybrať"
#~ msgid "Load More"
#~ msgstr "Načítať viac"
#~ msgid "Loading..."
#~ msgstr "Načítava sa"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment