Commit 69e57eda authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent 69417b91
......@@ -5,13 +5,14 @@
# Jordi Mas i Hernandez <jmas@softcatala.org>, 2013, 2015, 2016
# Pau Iranzo <paugnu@gmail.com>, 2013.
# Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>, 2014.
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"music&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-03 14:56+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-07 14:06+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-01 12:28+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
......@@ -375,7 +376,7 @@ msgstr ""
"GPL. Aquest permís està per sobre dels permisos garantits per la llicència "
"GPL sota la qual es troba el Música del GNOME. Si modifiqueu aquest codi, "
"podeu estendre aquesta excepció a la vostra versió del codi, però no esteu "
"obligats a fer-ho. Si no voleu fer-ho, elimineu aquesta declaració "
"obligat a fer-ho. Si no voleu fer-ho, elimineu aquesta declaració "
"d'excepció de la vostra versió.\n"
"\n"
"La imatge «Magic of the vinyl» d'en Sami Pyylampi està llicenciada sota CC-"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment