Commit 1a2c660c authored by Paweł Żołnowski's avatar Paweł Żołnowski Committed by Piotr Drąg

Updated Polish translation

parent 753ff340
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-music\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-18 20:08+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-17 23:32+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-19 23:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-19 22:29+0100\n"
"Last-Translator: Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -76,8 +76,8 @@ msgstr ""
"Jeśli jest ustawione na wartość \"true\", to wyświetlany jest pasek "
"wyszukiwania."
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:46
#: ../gnomemusic/application.py:102 ../gnomemusic/window.py:58
#: ../data/gnome-music.desktop.in.h:1 ../gnomemusic/application.py:50
#: ../gnomemusic/application.py:112 ../gnomemusic/window.py:62
#: ../data/AboutDialog.ui.in.h:1
msgid "Music"
msgstr "Muzyka"
......@@ -98,48 +98,82 @@ msgstr "Odtwarzacz muzyki GNOME"
msgid "Music is the new GNOME music playing application."
msgstr "Nowy program do odtwarzania muzyki w środowisku GNOME."
#: ../gnomemusic/albumArtCache.py:235 ../gnomemusic/albumArtCache.py:243
#: ../gnomemusic/albumArtCache.py:100 ../gnomemusic/albumArtCache.py:108
msgid "Untitled"
msgstr "Bez tytułu"
#: ../gnomemusic/notification.py:70
msgid "Not playing"
msgstr "Bezczynny"
#: ../gnomemusic/mpris.py:133 ../gnomemusic/notification.py:100
#: ../gnomemusic/player.py:400 ../gnomemusic/view.py:574
#: ../gnomemusic/view.py:961 ../gnomemusic/view.py:1290
msgid "Unknown Album"
msgstr "Nieznany album"
#: ../gnomemusic/notification.py:79 ../gnomemusic/player.py:365
#: ../gnomemusic/view.py:253 ../gnomemusic/view.py:455
#: ../gnomemusic/view.py:676 ../gnomemusic/view.py:990
#: ../gnomemusic/mpris.py:149 ../gnomemusic/notification.py:98
#: ../gnomemusic/player.py:391 ../gnomemusic/view.py:283
#: ../gnomemusic/view.py:483 ../gnomemusic/view.py:717
#: ../gnomemusic/view.py:1065 ../gnomemusic/view.py:1288
#: ../gnomemusic/view.py:1319 ../gnomemusic/widgets.py:181
#: ../gnomemusic/widgets.py:560
msgid "Unknown Artist"
msgstr "Nieznany wykonawca"
#: ../gnomemusic/notification.py:81 ../gnomemusic/view.py:553
msgid "Unknown Album"
msgstr "Nieznany album"
#: ../gnomemusic/notification.py:89
msgid "Not playing"
msgstr "Bezczynny"
#. TRANSLATORS: by refers to the artist, from to the album
#: ../gnomemusic/notification.py:85
#: ../gnomemusic/notification.py:104
#, python-format
msgid "by %s, from %s"
msgstr " %s z %s"
#: ../gnomemusic/notification.py:125
#: ../gnomemusic/notification.py:125 ../data/PlayerToolbar.ui.h:5
msgid "Previous"
msgstr "Poprzedni"
#: ../gnomemusic/notification.py:128
#: ../gnomemusic/notification.py:128 ../gnomemusic/player.py:348
msgid "Pause"
msgstr "Wstrzymaj"
#: ../gnomemusic/notification.py:131
#: ../gnomemusic/notification.py:131 ../gnomemusic/player.py:351
#: ../data/PlayerToolbar.ui.h:6
msgid "Play"
msgstr "Odtwarzaj"
#: ../gnomemusic/notification.py:133
#: ../gnomemusic/notification.py:133 ../data/PlayerToolbar.ui.h:7
msgid "Next"
msgstr "Następny"
#: ../gnomemusic/view.py:197 ../gnomemusic/widgets.py:261
#: ../gnomemusic/window.py:244
#: ../gnomemusic/searchbar.py:30 ../gnomemusic/searchbar.py:73
msgid "All"
msgstr "Wszystko"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:31
msgid "Artist"
msgstr "Wykonawca"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:32
msgid "Album"
msgstr "Album"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:33
msgid "Track Title"
msgstr "Tytuł ścieżki"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:74
msgid "Local"
msgstr "Lokalne"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:176
msgid "Sources"
msgstr "Źródła"
#: ../gnomemusic/searchbar.py:183
msgid "Match"
msgstr "Dopasowanie"
#: ../gnomemusic/view.py:198 ../gnomemusic/widgets.py:222
#: ../gnomemusic/widgets.py:439 ../gnomemusic/window.py:278
#, python-format
msgid "Selected %d item"
msgid_plural "Selected %d items"
......@@ -147,13 +181,13 @@ msgstr[0] "Zaznaczono %d element"
msgstr[1] "Zaznaczono %d elementy"
msgstr[2] "Zaznaczono %d elementów"
#: ../gnomemusic/view.py:199 ../gnomemusic/widgets.py:263
#: ../gnomemusic/window.py:248 ../gnomemusic/window.py:262
#: ../data/headerbar.ui.in.h:3
#: ../gnomemusic/view.py:200 ../gnomemusic/widgets.py:224
#: ../gnomemusic/widgets.py:441 ../gnomemusic/window.py:282
#: ../gnomemusic/window.py:294 ../data/headerbar.ui.h:3
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Kliknięcie elementu zaznacza go"
#: ../gnomemusic/view.py:322
#: ../gnomemusic/view.py:337
#, python-format
msgid ""
"No Music found!\n"
......@@ -162,28 +196,28 @@ msgstr ""
"Nie odnaleziono żadnej muzyki.\n"
" Proszę dodać pliki z muzyką do katalogu %s"
#: ../gnomemusic/view.py:329
#: ../gnomemusic/view.py:345 ../gnomemusic/view.py:1534
msgid "Albums"
msgstr "Albumy"
#: ../gnomemusic/view.py:402
#: ../gnomemusic/view.py:427 ../gnomemusic/view.py:1536
msgid "Songs"
msgstr "Utwory"
#: ../gnomemusic/view.py:566
#: ../gnomemusic/view.py:591 ../gnomemusic/view.py:1535
msgid "Artists"
msgstr "Wykonawcy"
#: ../gnomemusic/view.py:611 ../gnomemusic/view.py:613
#: ../gnomemusic/widgets.py:451
#: ../gnomemusic/view.py:636 ../gnomemusic/view.py:638
#: ../gnomemusic/widgets.py:448
msgid "All Artists"
msgstr "Wszyscy wykonawcy"
#: ../gnomemusic/view.py:743
#: ../gnomemusic/view.py:797 ../gnomemusic/view.py:1537
msgid "Playlists"
msgstr "Listy odtwarzania"
#: ../gnomemusic/view.py:1007
#: ../gnomemusic/view.py:1077
#, python-format
msgid "%d Song"
msgid_plural "%d Songs"
......@@ -191,19 +225,16 @@ msgstr[0] "%d utwór"
msgstr[1] "%d utwory"
msgstr[2] "%d utworów"
#: ../gnomemusic/widgets.py:75 ../gnomemusic/widgets.py:95
msgid "Load More"
msgstr "Wczytaj więcej"
#: ../gnomemusic/widgets.py:85
msgid "Loading..."
msgstr "Wczytywanie..."
#: ../gnomemusic/widgets.py:270 ../gnomemusic/widgets.py:308
#, python-format
msgid "%d min"
msgstr "%d min"
#: ../gnomemusic/widgets.py:670
#: ../gnomemusic/widgets.py:674
msgid "New Playlist"
msgstr "Nowa lista odtwarzania"
#: ../gnomemusic/window.py:209
#: ../gnomemusic/window.py:226
msgid "Empty"
msgstr "Puste"
......@@ -311,18 +342,30 @@ msgstr "Wyłączenie losowania/powtarzania"
msgid "No Music Found"
msgstr "Nie odnaleziono muzyki"
#: ../data/headerbar.ui.in.h:1
#: ../data/headerbar.ui.h:1
msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystkie"
#: ../data/headerbar.ui.in.h:2
#: ../data/headerbar.ui.h:2
msgid "Select None"
msgstr "Odznacz wszystkie"
#: ../data/headerbar.ui.in.h:4 ../data/PlaylistDialog.ui.in.h:2
#: ../data/headerbar.ui.h:4
msgid "Search"
msgstr "Wyszukuje"
#: ../data/headerbar.ui.h:5 ../data/PlaylistDialog.ui.h:3
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
#: ../data/headerbar.ui.h:6 ../data/PlaylistDialog.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../data/headerbar.ui.h:7
msgid "Back"
msgstr "Wstecz"
#: ../data/SelectionToolbar.ui.h:1
msgid "Add to Playlist"
msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
......@@ -339,10 +382,10 @@ msgstr "O_dtwarzaj"
msgid "_Delete"
msgstr "_Usuń"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.in.h:1
#: ../data/PlaylistControls.ui.h:3
msgid "Playlist Name"
msgstr "Nazwa listy odtwarzania"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.h:1
msgid "Select Playlist"
msgstr "Wybór listy odtwarzania"
#: ../data/PlaylistDialog.ui.in.h:3
msgid "Select"
msgstr "Wybierz"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment