Commit f4b60ff8 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 193ed863
Pipeline #56966 passed with stage
in 2 minutes and 35 seconds
......@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-mines\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-11 20:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-03 18:05+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-04 08:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 22:05+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -171,36 +171,64 @@ msgstr "Wysokość okna w pikselach"
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "Wartość „true” oznacza, że okno jest zmaksymalizowane"
#: src/help-overlay.ui:16
#: src/help-overlay.ui:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Window and games"
msgstr "Okno i gry"
#: src/help-overlay.ui:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Rozpoczęcie nowej gry"
#: src/help-overlay.ui:23
#: src/help-overlay.ui:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game with last used settings"
msgstr "Rozpoczęcie nowej gry za pomocą ostatnio używanych ustawień"
#: src/help-overlay.ui:30
#: src/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pause the game"
msgstr "Wstrzymanie gry"
#: src/help-overlay.ui:37
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Wyświetlenie pomocy"
#: src/help-overlay.ui:44
#: src/help-overlay.ui:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Wyświetlenie skrótów klawiszowych"
#: src/help-overlay.ui:51
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Zakończenie działania"
#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "In-game"
msgstr "W grze"
#: src/help-overlay.ui:65 src/help-overlay.ui:72
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move the keyboard cursor in the game field"
msgstr "Przesunięcie kursora klawiatury na polu gry"
#: src/help-overlay.ui:79
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reveal field"
msgstr "Odkrycie pola"
#: src/help-overlay.ui:86
msgctxt "shortcut window"
msgid ""
"Toggle field flag state between normal and flagged (and question, if enabled)"
msgstr ""
"Przełączenie flagi pola między stanem zwykłym a oznaczonym (oraz znakiem "
"zapytania, jeśli jest włączony)"
#: src/interface.ui:118
msgid "_Width"
msgstr "_Szerokość"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment