Commit f21fef88 authored by Rūdolfs Mazurs's avatar Rūdolfs Mazurs Committed by Administrator

Update Latvian translation

parent 3359bd3f
Pipeline #64784 passed with stage
in 2 minutes and 34 seconds
......@@ -5,35 +5,34 @@
# Peteris Krisjanis <peteris.krisjanis@os.lv>, 2002.
# Raivis Dejus <orvils@gmail.com>, 2006, 2007.
# Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2010, 2011.
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017.
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lv\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"mines&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-13 22:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-27 23:30+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-04 08:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-03 14:53+0200\n"
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
"Language: lv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : "
"2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 :"
" 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
"X-Poedit-Language: Latvian\n"
"X-Poedit-Country: LATVIA\n"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:8
msgid "GNOME Mines"
msgstr "GNOME Mīnas"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:9 data/gnome-mines.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:9 data/org.gnome.Mines.desktop.in:4
msgid "Clear hidden mines from a minefield"
msgstr "Notīrīt apslēptas mīnas no laukuma"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:11
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:11
msgid ""
"GNOME Mines is a puzzle game where you search for hidden mines. Flag the "
"spaces with mines as quickly as possible to make the board a safer place. "
......@@ -45,7 +44,7 @@ msgstr ""
"uzvarēta, kad uz galdiņa ir ar karogu ir marķēta katra mīna. Tikai skaties, "
"lai kāda mīna neuzsprāgst, tad spēlei ir beigas!"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:17
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:17
msgid ""
"You can select the size of the field you want to play on at the start of the "
"game. If you get stuck, you can ask for a hint: there’s a time penalty, but "
......@@ -54,59 +53,60 @@ msgstr ""
"Katras spēles sākumā vari izvēlēties laukuma izmēru. Ja iestrēgsti, vari "
"prasīt padomu, būs laika sods, bet tas ir labāk, kā uzkāpt uz mīnas!"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:42
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:46
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME projekts"
#: data/gnome-mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18 src/gnome-mines.vala:168
#: src/gnome-mines.vala:227 src/gnome-mines.vala:860
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18
#: src/gnome-mines.vala:166 src/gnome-mines.vala:222 src/gnome-mines.vala:861
msgid "Mines"
msgstr "Mīnas"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/gnome-mines.desktop.in:7
msgid "gnome-mines"
msgstr "gnome-mines"
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:7
#| msgid "gnome-mines"
msgid "org.gnome.Mines"
msgstr "org.gnome.Mines"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/gnome-mines.desktop.in:12
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:12
msgid "minesweeper;"
msgstr "minesweeper;mīnu lauks;mīnas;"
#: data/gnome-mines.desktop.in:17
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:17
msgid "Small board"
msgstr "Mazs galdiņš"
#: data/gnome-mines.desktop.in:21
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:21
msgid "Medium board"
msgstr "Vidējs galdiņš"
#: data/gnome-mines.desktop.in:25
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:25
msgid "Big board"
msgstr "Liels galdiņš"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:5
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:5
msgid "The theme to use"
msgstr "Motīvs, ko izmantot"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:6
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:6
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Lietojamā flīžu motīva nosaukums."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:10
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:10
msgid "Use the unknown flag"
msgstr "Lietot “nezināms” karogu"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:11
msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
msgstr ""
"Pārslēdziet uz patiess, lai būtu iespējams atzīmēt kvadrātus kā nezināmus."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:15
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:15
msgid "Warning about too many flags"
msgstr "Brīdināt par pārāk daudziem karogiem"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:16
msgid ""
"Set to true to enable warning icons when too many flags are placed next to a "
"numbered tile."
......@@ -114,11 +114,11 @@ msgstr ""
"Atzīmē, lai ieslēgtu ikonu brīdinājumus, kad tiek izvietoti pārāk daudzi "
"karogi pie lauciņa ar skaitli."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:20
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:20
msgid "Enable automatic placing of flags"
msgstr "Ieslēgt automātisko karodziņu novietošanu"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:21
msgid ""
"Set to true to automatically flag squares as mined when enough squares are "
"revealed"
......@@ -126,46 +126,106 @@ msgstr ""
"Atzīmē, lai automātiski atzīmētu karodziņus, kad ir atklāti pietiekami "
"daudzi lauciņi"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:25
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:25
msgid "Enable animations"
msgstr "Ieslēgt animāciju"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:26
msgid "Set to false to disable theme-defined transition animations"
msgstr "Iestatiet uz “aplams”, lai izslēgtu motīva definētās pāreju animācijas"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:31
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:31
msgid "Number of columns in a custom game"
msgstr "Kolonu skaits pašizveidotā spēlē"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:36
msgid "Number of rows in a custom game"
msgstr "Rindu skaits pašizveidotā spēlē"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:40
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:40
msgid "The number of mines in a custom game"
msgstr "Mīnu skaits pašizveidotā spēlē"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:45
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:45
msgid "Board size"
msgstr "Laukuma izmērs"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:46
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:46
msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
msgstr "Laukuma izmērs (0-2 = mazs-liels, 3=pašizvēlēts)"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:50
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:50
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Galvenā loga platums pikseļos"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:54
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:54
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Galvenā loga augstums pikseļos"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:58
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:58
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "patiess, ja logs ir maksimizēts"
#: src/help-overlay.ui:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Window and games"
msgstr "Logs un spēles"
#: src/help-overlay.ui:17
#| msgid "Start New Game"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Sākt jaunu spēli"
#: src/help-overlay.ui:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game with last used settings"
msgstr "Sākt jaunu spēli ar pēdējo reizi lietotajiem iestatījumiem"
#: src/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pause the game"
msgstr "Pauzēt spēli"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Rādīt palīdzību"
#: src/help-overlay.ui:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Rādīt tastatūras saīsnes"
#: src/help-overlay.ui:52
#| msgid "_Quit"
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Iziet"
#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "In-game"
msgstr "Spēlē"
#: src/help-overlay.ui:65 src/help-overlay.ui:72
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move the keyboard cursor in the game field"
msgstr "Pārvietojiet tastatūras kursoru spēles laukumā"
#: src/help-overlay.ui:79
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reveal field"
msgstr "Atklāt lauku"
#: src/help-overlay.ui:86
msgctxt "shortcut window"
msgid ""
"Toggle field flag state between normal and flagged (and question, if enabled)"
msgstr ""
"Pārslēdziet lauka karodziņa stāvokli starp normālu un atzīmētu (vai uz"
" jautājumu, ja šī opcija ir ieslēgta)"
#: src/interface.ui:118
msgid "_Width"
msgstr "_Platums"
......@@ -186,8 +246,8 @@ msgstr "At_celt"
msgid "_Play Game"
msgstr "S_pēlēt spēli"
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:648 src/gnome-mines.vala:762
#: src/gnome-mines.vala:809
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:671 src/gnome-mines.vala:761
#: src/gnome-mines.vala:810
msgid "_Pause"
msgstr "_Pauzēt"
......@@ -207,69 +267,75 @@ msgstr "S_pēlēt vēlreiz"
msgid "Paused"
msgstr "Apturēts"
#: src/gnome-mines.vala:89
#: src/gnome-mines.vala:92
msgid "Print release version and exit"
msgstr "Parādīt informāciju par laidienu un iziet"
#: src/gnome-mines.vala:90
#: src/gnome-mines.vala:93
msgid "Small game"
msgstr "Maza spēle"
#: src/gnome-mines.vala:91
#: src/gnome-mines.vala:94
msgid "Medium game"
msgstr "Vidēja spēle"
#: src/gnome-mines.vala:92
#: src/gnome-mines.vala:95
msgid "Big game"
msgstr "Liela spēle"
#: src/gnome-mines.vala:239 src/gnome-mines.vala:258
#: src/gnome-mines.vala:233 src/gnome-mines.vala:256
msgid "_Scores"
msgstr "Re_zultāti"
#: src/gnome-mines.vala:240 src/gnome-mines.vala:259
#: src/gnome-mines.vala:234 src/gnome-mines.vala:257
msgid "A_ppearance"
msgstr "_Izskats"
#: src/gnome-mines.vala:243 src/gnome-mines.vala:260
msgid "_Show Warnings"
msgstr "Rādīt brīdinājumu_s"
#: src/gnome-mines.vala:237 src/gnome-mines.vala:258
#| msgid "_Show Warnings"
msgid "Show _Warnings"
msgstr "Rādīt _brīdinājumus"
#: src/gnome-mines.vala:244 src/gnome-mines.vala:261
#: src/gnome-mines.vala:238 src/gnome-mines.vala:259
msgid "_Use Question Flags"
msgstr "Izmantot jautājum_u karogus"
#: src/gnome-mines.vala:247 src/gnome-mines.vala:264
#: src/gnome-mines.vala:241 src/gnome-mines.vala:263
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Tastatūras īsinājumtaustiņi"
#: src/gnome-mines.vala:242 src/gnome-mines.vala:262
msgid "_Help"
msgstr "_Palīdzība"
#: src/gnome-mines.vala:248 src/gnome-mines.vala:266
msgid "_About"
msgstr "P_ar"
#: src/gnome-mines.vala:243 src/gnome-mines.vala:265
#| msgid "_About"
msgid "_About Mines"
msgstr "P_ar mīnām"
#: src/gnome-mines.vala:249 src/gnome-mines.vala:262
msgid "_Quit"
msgstr "_Iziet"
#: src/gnome-mines.vala:256
#: src/gnome-mines.vala:254
msgid "_Mines"
msgstr "_Mīnas"
#: src/gnome-mines.vala:257
#: src/gnome-mines.vala:255
msgid "_New Game"
msgstr "Jau_na spēle"
#: src/gnome-mines.vala:265
#: src/gnome-mines.vala:260
msgid "_Quit"
msgstr "_Iziet"
#: src/gnome-mines.vala:264
msgid "_Contents"
msgstr "_Saturs"
#. Label on the scores dialog
#: src/gnome-mines.vala:315
#: src/gnome-mines.vala:338
msgid "Minefield:"
msgstr "Mīnu lauks:"
#. For the scores dialog. First width, then height, then number of mines.
#: src/gnome-mines.vala:349
#: src/gnome-mines.vala:372
#, c-format
msgid "%d × %d, %d mine"
msgid_plural "%d × %d, %d mines"
......@@ -277,11 +343,11 @@ msgstr[0] "%d × %d, %d mīna"
msgstr[1] "%d × %d, %d mīnas"
msgstr[2] "%d × %d, %d mīnu"
#: src/gnome-mines.vala:408
#: src/gnome-mines.vala:431
msgid "Custom"
msgstr "Pielāgots"
#: src/gnome-mines.vala:486
#: src/gnome-mines.vala:509
#, c-format
msgid "<b>%d</b> mine"
msgid_plural "<b>%d</b> mines"
......@@ -289,65 +355,63 @@ msgstr[0] "<b>%d</b> mīna"
msgstr[1] "<b>%d</b> mīnas"
msgstr[2] "<b>%d</b> mīnu"
#: src/gnome-mines.vala:596
#: src/gnome-mines.vala:619
msgid "Do you want to start a new game?"
msgstr "Vai vēlies sākt jaunu spēli?"
#: src/gnome-mines.vala:597
#: src/gnome-mines.vala:620
msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
msgstr "Ja sāksi jaunu spēli, pašreizējais progress tiks pazaudēts."
#: src/gnome-mines.vala:598
#: src/gnome-mines.vala:621
msgid "Keep Current Game"
msgstr "Turpināt šo spēli"
#: src/gnome-mines.vala:599
#: src/gnome-mines.vala:622
msgid "Start New Game"
msgstr "Sākt jaunu spēli"
#: src/gnome-mines.vala:649
#: src/gnome-mines.vala:672
msgid "St_art Over"
msgstr "Sākt no j_auna"
#: src/gnome-mines.vala:760
#: src/gnome-mines.vala:759
msgid "_Resume"
msgstr "Tu_rpināt"
#: src/gnome-mines.vala:778
#: src/gnome-mines.vala:777
msgid "Play _Again"
msgstr "S_pēlēt vēlreiz"
#: src/gnome-mines.vala:833
#: src/gnome-mines.vala:834
msgid "Main game:"
msgstr "Galvenā spēle:"
#: src/gnome-mines.vala:838
#: src/gnome-mines.vala:839
msgid "Score:"
msgstr "Rezultāts:"
#: src/gnome-mines.vala:841
#: src/gnome-mines.vala:842
msgid "Resizing and SVG support:"
msgstr "Izmēru mainīšana un SVG atbalsts:"
#: src/gnome-mines.vala:863
#: src/gnome-mines.vala:864
msgid "Clear explosive mines off the board"
msgstr "Attīri galdiņu no sprāgstošām mīnām"
#: src/gnome-mines.vala:870
#: src/gnome-mines.vala:871
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Raivis Dejus <orvils@gmail.com>\n"
"Sandra Zabarovska <sandra.zabarovska@gmail.com>\n"
"Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>"
#: src/theme-selector-dialog.vala:99
msgid "Use _animations"
msgstr "Lietot _animācijas"
#: src/theme-selector-dialog.vala:115
#: src/theme-selector-dialog.vala:106
msgid "Select Theme"
msgstr "Izvēlieties motīvu"
#: src/theme-selector-dialog.vala:138
msgid "Close"
msgstr "Aizvērt"
#~ msgid "Use _animations"
#~ msgstr "Lietot _animācijas"
#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Aizvērt"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment