Commit c71b62b0 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent f86d5ed1
Pipeline #64952 passed with stage
in 2 minutes and 43 seconds
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2009.
# Erik Sköldås <erik.skoldas@tele2.se>, 2015.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018, 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gnome-mines-help\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-01 19:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-02 15:30+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-03 11:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-04 01:12+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
......@@ -26,30 +26,29 @@ msgstr ""
"Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2018"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/board-size.page:11 C/flags.page:19 C/get-help.page:11
#: C/high-scores.page:11 C/new-game.page:13 C/rules.page:11
#: C/board-size.page:11 C/flags.page:20 C/get-help.page:12
#: C/high-scores.page:12 C/new-game.page:13 C/rules.page:11
msgid "Baptiste Mille-Mathias"
msgstr "Baptiste Mille-Mathias"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/board-size.page:13 C/bug-filing.page:11 C/develop.page:12
#: C/documentation.page:11 C/get-help.page:13 C/rules.page:13
#: C/documentation.page:11 C/get-help.page:14 C/rules.page:13
#: C/translate.page:12
msgid "2011"
msgstr "2011"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/board-size.page:16 C/documentation.page:14 C/flags.page:25
#: C/get-help.page:16 C/high-scores.page:16 C/index.page:17 C/new-game.page:18
#: C/board-size.page:16 C/documentation.page:14 C/flags.page:26
#: C/get-help.page:17 C/high-scores.page:17 C/index.page:17 C/new-game.page:18
#: C/rules.page:16
msgid "Ekaterina Gerasimova"
msgstr "Ekaterina Gerasimova"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/board-size.page:18 C/documentation.page:16 C/flags.page:15 C/flags.page:21
#: C/flags.page:27 C/get-help.page:18 C/high-scores.page:13
#: C/high-scores.page:18 C/new-game.page:15 C/new-game.page:20 C/rules.page:18
#: C/shortcuts.page:12
#: C/board-size.page:18 C/documentation.page:16 C/flags.page:16 C/flags.page:22
#: C/flags.page:28 C/get-help.page:19 C/high-scores.page:14
#: C/high-scores.page:19 C/new-game.page:15 C/new-game.page:20 C/rules.page:18
msgid "2012"
msgstr "2012"
......@@ -99,7 +98,7 @@ msgstr ""
"på knappen <gui style=\"button\">Ändra svårighetsgrad</gui> till höger."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/bug-filing.page:9 C/develop.page:10 C/documentation.page:9 C/flags.page:13
#: C/bug-filing.page:9 C/develop.page:10 C/documentation.page:9 C/flags.page:14
#: C/translate.page:10
msgid "Tiffany Antopolski"
msgstr "Tiffany Antopolski"
......@@ -265,12 +264,12 @@ msgstr ""
"\">wiki-sida</link> innehåller nyttig information."
#. (itstool) path: page/title
#: C/flags.page:32
#: C/flags.page:33
msgid "How to use flags"
msgstr "Hur du använder flaggorna"
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:39
#: C/flags.page:40
msgid ""
"Flags are used to mark tiles which you suspect may hide a mine. Putting a "
"flag on a tile prevents you from clicking on it and possibly causing an "
......@@ -281,51 +280,53 @@ msgstr ""
"eventuellt orsaka en explosion, vilket skulle avsluta spelet."
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:42
#: C/flags.page:43
msgid ""
"The exact look of the flags depends on the theme. You can change the theme "
"by clicking <gui>Mines</gui> in the top bar and then selecting "
"<gui>Appearance</gui>."
"by pressing the menu button in the top-right corner of the window and then "
"selecting <gui style=\"menuitem\">Appearance</gui>."
msgstr ""
"Flaggornas exakta utseende beror på temat. Du kan ändra temat genom att "
"klicka på <gui>Minor</gui> i systemraden och sedan välja <gui>Utseende</gui>."
"trycka på menyknappen i fönstrets övre högra hörn och sedan välja <gui style="
"\"menuitem\">Utseende</gui>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/flags.page:50
#: C/flags.page:51
msgid "How to place a flag on a tile"
msgstr "Hur du placerar flaggor på en ruta"
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:54
#: C/flags.page:55
msgid "Flags cannot be clicked. To place a flag on a tile:"
msgstr ""
"Det går inte att klicka på flaggor. För att placera en flagga på en ruta:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/flags.page:56
#: C/flags.page:57
msgid "right click on a blank tile."
msgstr "högerklicka på en täckt ruta."
# TODO: pressing -> press
#. (itstool) path: note/p
#: C/flags.page:66
#: C/flags.page:67
msgid ""
"To make the number of available flags equal to the number of remaining "
"mines, open the application menu in the top bar and enable the <gui style="
"\"checkbox\">Show Warnings</gui> and <gui style=\"checkbox\">Use Question "
"Flags</gui> preferences."
"mines, pressing the menu button in the top-right corner of the window and "
"enable the <gui style=\"checkbox\">Show Warnings</gui> and <gui style="
"\"checkbox\">Use Question Flags</gui> preferences."
msgstr ""
"För att göra antalet tillgängliga flaggor lika med antalet kvarvarande "
"minor, öppna programmenyn i systemraden och aktivera alternativen <gui style="
"\"checkbox\">Visa varningar</gui> och <gui style=\"checkbox\">Använd "
"frågetecken-flaggor</gui>."
"minor, tryck på menyknappen i fönstrets övre högra hörn och aktivera "
"alternativen <gui style=\"checkbox\">Visa varningar</gui> och <gui style="
"\"checkbox\">Använd frågetecken-flaggor</gui>."
#. (itstool) path: section/title
#: C/flags.page:76
#: C/flags.page:77
msgid "Use of the <em>question</em> flag"
msgstr "Att använda <em>frågetecken</em>-flaggan"
#. (itstool) path: section/p
#: C/flags.page:77
#: C/flags.page:78
msgid ""
"If you are not sure whether a tile hides a mine, you can use the "
"<em>question</em> flag."
......@@ -334,64 +335,66 @@ msgstr ""
"<em>frågetecken</em>-flaggan."
#. (itstool) path: td/p
#: C/flags.page:82
#: C/flags.page:83
msgid "To put an <em>I'm not sure</em> flag on a tile:"
msgstr "Att placera en <em>Jag är inte säker</em>-flagga på en ruta:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/flags.page:84
#: C/flags.page:85
msgid "Right-click twice on a blank tile or once on a flag."
msgstr "Högerklicka två gånger på en tom ruta eller en gång på en flagga."
#. (itstool) path: note/p
#: C/flags.page:95
#: C/flags.page:96
msgid ""
"To enable these flags, open the application menu in the top bar and enable "
"the <gui style=\"checkbox\">Use Question Flags</gui> preference."
"To enable these flags, press the menu button in the top-right corner of the "
"window and enable the <gui style=\"checkbox\">Use Question Flags</gui> "
"preference."
msgstr ""
"För att aktivera dessa flaggor, öppna programmenyn i systemraden och "
"aktivera inställningen <gui style=\"checkbox\">Använd frågetecken-flaggor</"
"gui>."
"För att aktivera dessa flaggor, tryck på menyknappen i fönstrets övre högra "
"hörn och aktivera inställningen <gui style=\"checkbox\">Använd frågetecken-"
"flaggor</gui>."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/get-help.page:21 C/new-game.page:27
#: C/get-help.page:22 C/new-game.page:27
msgid "Rashi Aswani"
msgstr "Rashi Aswani"
#. (itstool) path: credit/years
#: C/get-help.page:23
#: C/get-help.page:24
msgid "2014"
msgstr "2014"
#. (itstool) path: page/title
#: C/get-help.page:28
#: C/get-help.page:29
msgid "Warnings"
msgstr "Varningar"
#. (itstool) path: page/p
#: C/get-help.page:30
#: C/get-help.page:31
msgid "You can flag warnings to help you keep track of flags."
msgstr ""
"Du kan flagga varningar för att hjälpa dig hålla koll på antalet flaggor."
#. (itstool) path: page/p
#: C/get-help.page:32
#: C/get-help.page:33
msgid ""
"To enable warnings, click <gui>Mines</gui> in the top bar and then select "
"<gui>Show Warnings</gui>. This will warn you when you try to place too many "
"flags next to an open tile."
"To enable warnings, press the menu button in the top-right corner of the "
"window and then select <gui style=\"checkbox\">Show Warnings</gui>. This "
"will warn you when you try to place too many flags next to an open tile."
msgstr ""
"För att aktivera varningar, klicka <gui>Minor</gui> i systemraden och välj "
"sedan <gui>Visa varningar</gui>. Detta kommer att varna dig om du försöker "
"placera för många flaggor i anslutning till en öppen ruta."
"För att aktivera varningar, tryck på menyknappen i fönstrets övre högra hörn "
"och välj sedan <gui style=\"checkbox\">Visa varningar</gui>. Detta kommer "
"att varna dig om du försöker placera för många flaggor i anslutning till en "
"öppen ruta."
#. (itstool) path: page/title
#: C/high-scores.page:23
#: C/high-scores.page:24
msgid "High scores"
msgstr "Poänglistan"
#. (itstool) path: page/p
#: C/high-scores.page:25
#: C/high-scores.page:26
msgid ""
"The high scores list the ten fastest times in which each type of mine field "
"has been cleared."
......@@ -400,17 +403,17 @@ msgstr ""
"röjts."
#. (itstool) path: page/p
#: C/high-scores.page:28
#: C/high-scores.page:29
msgid ""
"To view the high scores, open the application menu in the top bar and select "
"<gui style=\"menuitem\">Scores</gui>. The dialog will display the "
"<gui>Small</gui> field size by default; to view other sizes, select them in "
"the drop down menu at the top of the dialog."
"To view the high scores, press the menu button in the top-right corner of "
"the window and select <gui style=\"menuitem\">Scores</gui>. The dialog will "
"display the <gui>Small</gui> field size by default; to view other sizes, "
"select them in the drop down menu at the top of the dialog."
msgstr ""
"För att visa poänglistan, öppna programmenyn i systemraden och välj <gui "
"style=\"menuitem\">Poänglista</gui>. Dialogfältet kommer att visa "
"<gui>Liten</gui> spelplan som standard; för att visa andra storlekar, välj "
"dem i rullgardinsmenyn längst upp i dialogrutan."
"För att visa poänglistan, tryck på menyknappen i fönstrets övre högra hörn "
"och välj <gui style=\"menuitem\">Poänglista</gui>. Dialogfältet kommer att "
"visa <gui>Liten</gui> spelplan som standard; för att visa andra storlekar, "
"välj dem i rullgardinsmenyn längst upp i dialogrutan."
#. (itstool) path: info/title
#: C/index.page:9
......@@ -425,7 +428,7 @@ msgid "GNOME Mines"
msgstr "GNOME Minor"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:13 C/shortcuts.page:10
#: C/index.page:13
msgid "Brian Grohe"
msgstr "Brian Grohe"
......@@ -458,12 +461,12 @@ msgid "Useful tips"
msgstr "Värdefulla tips"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:40
#: C/index.page:41
msgid "Advanced"
msgstr "Avancerat"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:43
#: C/index.page:45
msgid "Get Involved"
msgstr "Engagera dig"
......@@ -670,70 +673,6 @@ msgstr ""
"Om du avslutar spelet tillräckligt snabbt, kommer du att läggas till på "
"<link xref=\"high-scores\">poänglistan</link>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/shortcuts.page:18
msgid "Keyboard shortcuts"
msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:21
msgid "New game"
msgstr "Nytt spel"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:22
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:25
msgid "New game with last used settings"
msgstr "Nytt spel med senast använda inställningar"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:26
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:29
msgid "Pause"
msgstr "Paus"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:30
msgid "<key>Pause</key>"
msgstr "<key>Paus</key>"
#. (itstool) path: note/p
#: C/shortcuts.page:31
msgid ""
"Use the <gui style=\"button\">Pause</gui> on the right if your keyboard does "
"not have a <key>Pause</key> key."
msgstr ""
"Använd <gui style=\"button\">Paus</gui> till höger om ditt tangentbord inte "
"har en <key>Paus</key>tangent."
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:35
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:36
msgid "<key>F1</key>"
msgstr "<key>F1</key>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:39
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"
#. (itstool) path: td/p
#: C/shortcuts.page:40
msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/translate.page:15
msgid "Michael Hill"
......@@ -800,6 +739,46 @@ msgstr ""
"deras <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n"
"\">sändlista</link>."
#~ msgid "Keyboard shortcuts"
#~ msgstr "Tangentbordsgenvägar"
#~ msgid "New game"
#~ msgstr "Nytt spel"
#~ msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#~ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
#~ msgid "New game with last used settings"
#~ msgstr "Nytt spel med senast använda inställningar"
#~ msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#~ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
#~ msgid "Pause"
#~ msgstr "Paus"
#~ msgid "<key>Pause</key>"
#~ msgstr "<key>Paus</key>"
#~ msgid ""
#~ "Use the <gui style=\"button\">Pause</gui> on the right if your keyboard "
#~ "does not have a <key>Pause</key> key."
#~ msgstr ""
#~ "Använd <gui style=\"button\">Paus</gui> till höger om ditt tangentbord "
#~ "inte har en <key>Paus</key>tangent."
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjälp"
#~ msgid "<key>F1</key>"
#~ msgstr "<key>F1</key>"
#~ msgid "Quit"
#~ msgstr "Avsluta"
#~ msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
#~ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
#~ msgid ""
#~ "Click <gui style=\"button\">New</gui> or <guiseq><gui style=\"menu"
#~ "\">Mines</gui> <gui style=\"menuitem\">New Game</gui></guiseq>."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment