Commit 99774b93 authored by emintufan's avatar emintufan Committed by Administrator

Update Turkish translation

parent 6615733f
Pipeline #58038 passed with stage
in 2 minutes and 12 seconds
......@@ -11,15 +11,14 @@
# Hakan Bekdas <hakanbekdas@yahoo.com>, 2006.
# Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>, 2004, 2005, 2008, 2009.
# Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>, 2011, 2014, 2015.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2017.
# Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>, 2017-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"mines&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-27 21:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-09 23:13+0300\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 12:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-10 20:35+0300\n"
"Last-Translator: Emin Tufan Çetin <etcetin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Türkçe <gnome-turk@gnome.org>\n"
"Language: tr\n"
......@@ -27,17 +26,17 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Generator: Gtranslator 3.30.1\n"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:8
msgid "GNOME Mines"
msgstr "GNOME Mayınlar"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:9 data/gnome-mines.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:9 data/org.gnome.Mines.desktop.in:4
msgid "Clear hidden mines from a minefield"
msgstr "Mayın alanından gizli mayınları temizle"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:11
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:11
msgid ""
"GNOME Mines is a puzzle game where you search for hidden mines. Flag the "
"spaces with mines as quickly as possible to make the board a safer place. "
......@@ -49,7 +48,7 @@ msgstr ""
"şekilde işaretleyin. Tahtadaki tüm mayınları işaretlediğinizde oyunu "
"kazanırsınız. Mayınları patlatmamaya dikkat edin, yoksa oyun biter!"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:17
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:17
msgid ""
"You can select the size of the field you want to play on at the start of the "
"game. If you get stuck, you can ask for a hint: there’s a time penalty, but "
......@@ -59,58 +58,58 @@ msgstr ""
"Eğer takılırsanız, bir ipucu isteyebilirsiniz: bu işlem zamanınızdan götürür "
"fakat bir mayını patlatmaktan iyidir!"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:42
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:47
msgid "The GNOME Project"
msgstr "GNOME Projesi"
#: data/gnome-mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18 src/gnome-mines.vala:168
#: src/gnome-mines.vala:227 src/gnome-mines.vala:860
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18
#: src/gnome-mines.vala:166 src/gnome-mines.vala:222 src/gnome-mines.vala:861
msgid "Mines"
msgstr "Mayınlar"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/gnome-mines.desktop.in:7
msgid "gnome-mines"
msgstr "gnome-mines"
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:7
msgid "org.gnome.Mines"
msgstr "org.gnome.Mines"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/gnome-mines.desktop.in:12
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:12
msgid "minesweeper;"
msgstr "mayın tarlası;"
#: data/gnome-mines.desktop.in:17
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:17
msgid "Small board"
msgstr "Küçük tahta"
#: data/gnome-mines.desktop.in:21
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:21
msgid "Medium board"
msgstr "Orta boy tahta"
#: data/gnome-mines.desktop.in:25
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:25
msgid "Big board"
msgstr "Büyük tahta"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:5
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:5
msgid "The theme to use"
msgstr "Kullanılacak tema"
msgstr "Kullanılacak gövde"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:6
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:6
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Kullanılacak döşeme teması başlığı."
msgstr "Kullanılacak döşeme gövdesi başlığı."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:10
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:10
msgid "Use the unknown flag"
msgstr "Bilinmiyor bayrağını kullan"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:11
msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
msgstr "Kareleri bilinmiyor şeklide işaretleyebilmek için doğruya ayarlayın."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:15
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:15
msgid "Warning about too many flags"
msgstr "Çok fazla bayrak hakkında uyarı"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:16
msgid ""
"Set to true to enable warning icons when too many flags are placed next to a "
"numbered tile."
......@@ -118,60 +117,117 @@ msgstr ""
"Numaralı bir karenin yanına çok fazla bayrak yerleştirildiğinde uyarı "
"simgeleri etkinleştirmek için doğru olarak belirtin."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:20
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:20
msgid "Enable automatic placing of flags"
msgstr "Bayrakların otomatik yerleşimini etkinleştir"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:21
msgid ""
"Set to true to automatically flag squares as mined when enough squares are "
"revealed"
msgstr ""
"Yeterince kare açığa çıkarılınca karelerin otomatik olarak mayınlı "
"işaretlenmesi için doğru olarak ayarlayın."
"işaretlenmesi için doğru olarak ayarlayın"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:25
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:25
msgid "Enable animations"
msgstr "Animasyonları etkinleştir"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:26
msgid "Set to false to disable theme-defined transition animations"
msgstr ""
"Tema tarafından tanımlanan geçiş animasyonlarını devre dışı bırakmak için "
"Gövde tarafından tanımlanan geçiş animasyonlarını devre dışı bırakmak için "
"yanlış olarak ayarlayın"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:31
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:31
msgid "Number of columns in a custom game"
msgstr "Özel bir oyundaki sütunların sayısı"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:36
msgid "Number of rows in a custom game"
msgstr "Özel bir oyundaki satırların sayısı"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:40
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:40
msgid "The number of mines in a custom game"
msgstr "Özel bir oyundaki mayınların sayısı"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:45
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:45
msgid "Board size"
msgstr "Tablo boyutu"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:46
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:46
msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
msgstr "Tahta boyutu (0-2=küçük-büyük, 3=özel)"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:50
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:50
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Pencerenin piksel olarak genişliği"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:54
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:54
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Pencerenin piksel olarak yüksekliği"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:58
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:58
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "pencere büyütülmüşse bunun değeri doğrudur"
#: src/help-overlay.ui:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Window and games"
msgstr "Pencere ve oyun"
#: src/help-overlay.ui:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Yeni oyun başlat"
#: src/help-overlay.ui:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game with last used settings"
msgstr "Son kullanılan ayarlarla yeni oyun başlat"
#: src/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pause the game"
msgstr "Oyunu duraklat"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Yardımı Göster"
#: src/help-overlay.ui:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Klavye Kısayollarını Göster"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Çık"
#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "In-game"
msgstr "Oyunda"
#: src/help-overlay.ui:65 src/help-overlay.ui:72
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move the keyboard cursor in the game field"
msgstr "Klavye imlecini oyun alanında hareket ettir"
#: src/help-overlay.ui:79
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reveal field"
msgstr "Alanı ortaya çıkar"
#: src/help-overlay.ui:86
msgctxt "shortcut window"
msgid ""
"Toggle field flag state between normal and flagged (and question, if enabled)"
msgstr ""
"Alan bayrak durumunu olağan ve imli arasında değiştir (ve soru, eğer etkinse)"
#: src/interface.ui:118
msgid "_Width"
msgstr "_Genişlik"
......@@ -192,8 +248,8 @@ msgstr "İptal _et"
msgid "_Play Game"
msgstr "_Oyun Oyna"
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:648 src/gnome-mines.vala:762
#: src/gnome-mines.vala:809
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:671 src/gnome-mines.vala:761
#: src/gnome-mines.vala:810
msgid "_Pause"
msgstr "_Duraklat"
......@@ -213,142 +269,144 @@ msgstr "_Yeniden Oyna"
msgid "Paused"
msgstr "Dondur"
#: src/gnome-mines.vala:89
#: src/gnome-mines.vala:92
msgid "Print release version and exit"
msgstr "Yayım sürümünü yazdır ve çık"
#: src/gnome-mines.vala:90
#: src/gnome-mines.vala:93
msgid "Small game"
msgstr "Küçük oyun"
#: src/gnome-mines.vala:91
#: src/gnome-mines.vala:94
msgid "Medium game"
msgstr "Orta büyüklükte oyun"
#: src/gnome-mines.vala:92
#: src/gnome-mines.vala:95
msgid "Big game"
msgstr "Büyük oyun"
#: src/gnome-mines.vala:239 src/gnome-mines.vala:258
#: src/gnome-mines.vala:233 src/gnome-mines.vala:256
msgid "_Scores"
msgstr "_Puanlar"
#: src/gnome-mines.vala:240 src/gnome-mines.vala:259
#: src/gnome-mines.vala:234 src/gnome-mines.vala:257
msgid "A_ppearance"
msgstr "_Görünüm"
#: src/gnome-mines.vala:243 src/gnome-mines.vala:260
msgid "_Show Warnings"
msgstr "Uyarıları G_öster"
#: src/gnome-mines.vala:237 src/gnome-mines.vala:258
msgid "Show _Warnings"
msgstr "_Uyarıları Göster"
#: src/gnome-mines.vala:244 src/gnome-mines.vala:261
#: src/gnome-mines.vala:238 src/gnome-mines.vala:259
msgid "_Use Question Flags"
msgstr "Soru İşaretleri _Kullan"
#: src/gnome-mines.vala:247 src/gnome-mines.vala:264
#: src/gnome-mines.vala:241 src/gnome-mines.vala:263
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "_Klavye Kısayolları"
#: src/gnome-mines.vala:242 src/gnome-mines.vala:262
msgid "_Help"
msgstr "_Yardım"
#: src/gnome-mines.vala:248 src/gnome-mines.vala:266
msgid "_About"
msgstr "H_akkında"
#: src/gnome-mines.vala:249 src/gnome-mines.vala:262
msgid "_Quit"
msgstr "_Çıkış"
#: src/gnome-mines.vala:243 src/gnome-mines.vala:265
msgid "_About Mines"
msgstr "Mayınlar Hakkında"
#: src/gnome-mines.vala:256
#: src/gnome-mines.vala:254
msgid "_Mines"
msgstr "_Mayınlar"
#: src/gnome-mines.vala:257
#: src/gnome-mines.vala:255
msgid "_New Game"
msgstr "Yeni _Oyun"
#: src/gnome-mines.vala:265
#: src/gnome-mines.vala:260
msgid "_Quit"
msgstr "_Çıkış"
#: src/gnome-mines.vala:264
msgid "_Contents"
msgstr "İ_çindekiler"
#. Label on the scores dialog
#: src/gnome-mines.vala:315
#: src/gnome-mines.vala:338
msgid "Minefield:"
msgstr "Mayın alanı:"
#. For the scores dialog. First width, then height, then number of mines.
#: src/gnome-mines.vala:349
#: src/gnome-mines.vala:372
#, c-format
msgid "%d × %d, %d mine"
msgid_plural "%d × %d, %d mines"
msgstr[0] "%d × %d, %d mayın"
#: src/gnome-mines.vala:408
#: src/gnome-mines.vala:431
msgid "Custom"
msgstr "Özel"
#: src/gnome-mines.vala:486
#: src/gnome-mines.vala:509
#, c-format
msgid "<b>%d</b> mine"
msgid_plural "<b>%d</b> mines"
msgstr[0] "<b>%d</b> mayın"
#: src/gnome-mines.vala:596
#: src/gnome-mines.vala:619
msgid "Do you want to start a new game?"
msgstr "Yeni bir oyun başlatmak istiyor musunuz?"
msgstr "Yeni oyun başlatmak istiyor musunuz?"
#: src/gnome-mines.vala:597
#: src/gnome-mines.vala:620
msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
msgstr "Eğer yeni bir oyun başlatırsanız, mevcut ilerlemeniz kaybolacak."
msgstr "Eğer yeni oyun başlatırsanız var olan ilerlemeniz kaybolacak."
#: src/gnome-mines.vala:598
#: src/gnome-mines.vala:621
msgid "Keep Current Game"
msgstr "Şimdiki Oyunu Sakla"
#: src/gnome-mines.vala:599
#: src/gnome-mines.vala:622
msgid "Start New Game"
msgstr "Yeni Oyun Başlat"
#: src/gnome-mines.vala:649
#: src/gnome-mines.vala:672
msgid "St_art Over"
msgstr "Yeniden B_aşla"
#: src/gnome-mines.vala:760
#: src/gnome-mines.vala:759
msgid "_Resume"
msgstr "_Devam Et"
#: src/gnome-mines.vala:778
#: src/gnome-mines.vala:777
msgid "Play _Again"
msgstr "_Yeniden Oyna"
#: src/gnome-mines.vala:833
#: src/gnome-mines.vala:834
msgid "Main game:"
msgstr "Ana oyun:"
#: src/gnome-mines.vala:838
#: src/gnome-mines.vala:839
msgid "Score:"
msgstr "Puan:"
#: src/gnome-mines.vala:841
#: src/gnome-mines.vala:842
msgid "Resizing and SVG support:"
msgstr "Yeniden boyutlandırma ve SVG desteği:"
#: src/gnome-mines.vala:863
#: src/gnome-mines.vala:864
msgid "Clear explosive mines off the board"
msgstr "Patlayıcı mayınları tahtadan temizle"
#: src/gnome-mines.vala:870
#: src/gnome-mines.vala:871
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Barış Çiçek <baris@teamforce.name.tr> \n"
"Muhammet Kara <muhammetk@gmail.com>"
#: src/theme-selector-dialog.vala:99
msgid "Use _animations"
msgstr "_Animasyonları kullan"
#: src/theme-selector-dialog.vala:115
#: src/theme-selector-dialog.vala:106
msgid "Select Theme"
msgstr "Tema Seç"
msgstr "Gövde Seç"
#~ msgid "Use _animations"
#~ msgstr "_Animasyonları kullan"
#: src/theme-selector-dialog.vala:138
msgid "Close"
msgstr "Kapat"
#~ msgid "Close"
#~ msgstr "Kapat"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment