Commit 7df4bf48 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 843aa311
Pipeline #58478 passed with stage
in 10 minutes and 56 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-mines master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-21 21:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-25 18:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 12:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 20:45+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -52,7 +52,7 @@ msgstr ""
"Na začetku igre je mogoče izbrati velikost igralnega polja. Če se igra "
"zaplete, je mogoče dobiti namig, ki pa je kaznovan s časovnim pribitkom."
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:46
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:47
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
......@@ -63,7 +63,6 @@ msgstr "Mine"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:7
#| msgid "gnome-mines"
msgid "org.gnome.Mines"
msgstr "org.gnome.Mines"
......@@ -164,36 +163,64 @@ msgstr "Višina okna v točkah"
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "prav, če je okno razpeto."
#: src/help-overlay.ui:16
#: src/help-overlay.ui:12
msgctxt "shortcut window"
msgid "Window and games"
msgstr "Okno in igre"
#: src/help-overlay.ui:17
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Začni novo igro"
#: src/help-overlay.ui:23
#: src/help-overlay.ui:24
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game with last used settings"
msgstr "Začne novo igro z nazadnje uporabljenimi nastavitvami"
#: src/help-overlay.ui:30
#: src/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pause the game"
msgstr "Premor igranja"
#: src/help-overlay.ui:37
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Pokaži pomoč"
#: src/help-overlay.ui:44
#: src/help-overlay.ui:45
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Pokaži tipkovne bližnjice"
#: src/help-overlay.ui:51
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Končaj"
#: src/help-overlay.ui:60
msgctxt "shortcut window"
msgid "In-game"
msgstr "V igri"
#: src/help-overlay.ui:65 src/help-overlay.ui:72
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move the keyboard cursor in the game field"
msgstr "Premakni kazalko tipkovnice na igralno polje"
#: src/help-overlay.ui:79
msgctxt "shortcut window"
msgid "Reveal field"
msgstr "Razkrij polje"
#: src/help-overlay.ui:86
msgctxt "shortcut window"
msgid ""
"Toggle field flag state between normal and flagged (and question, if enabled)"
msgstr ""
"Preklopi stanje zastavice polja med normalnim, označenim (in vprašajem, če "
"je možnost omogočena)"
#: src/interface.ui:118
msgid "_Width"
msgstr "_Širina"
......@@ -1057,9 +1084,6 @@ msgstr "Izbor teme"
#~ msgid "Save this game before starting a new one?"
#~ msgstr "Ali želite igro shraniti preden začnete igrati novo?"
#~ msgid "_Abandon game"
#~ msgstr "_Zapusti igro"
#~ msgid "_Save game for later"
#~ msgstr "_Shrani igro za kasneje"
......@@ -1197,9 +1221,6 @@ msgstr "Izbor teme"
#~ msgid "Game score from last saved session."
#~ msgstr "Točke igre zadnje shranjene seje."
#~ msgid "Game field"
#~ msgstr "Igralno polje"
#~ msgid "Game field from last saved session."
#~ msgstr "Polje igre zadnje shranjene seje."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment