Commit 440543ad authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 89ef250c
Pipeline #55800 passed with stage
in 2 minutes and 50 seconds
# Polish translation for gnome-mines.
# Copyright © 1998-2017 the gnome-mines authors.
# Copyright © 1998-2019 the gnome-mines authors.
# This file is distributed under the same license as the gnome-mines package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002.
# Marcin Gorycki <mgo@olicom.dk>, 1999.
......@@ -12,16 +12,15 @@
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008.
# Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010.
# Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-mines\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"mines&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-09 21:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-12 02:47+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-mines/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-11 20:11+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-03 18:05+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -31,15 +30,15 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:8
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:8
msgid "GNOME Mines"
msgstr "Miny GNOME"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:9 data/gnome-mines.desktop.in:4
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:9 data/org.gnome.Mines.desktop.in:4
msgid "Clear hidden mines from a minefield"
msgstr "Oczyszczanie pola minowego z ukrytych min"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:11
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:11
msgid ""
"GNOME Mines is a puzzle game where you search for hidden mines. Flag the "
"spaces with mines as quickly as possible to make the board a safer place. "
......@@ -51,7 +50,7 @@ msgstr ""
"oznaczeniu wszystkich min na planszy. Gra kończy się, kiedy mina zostanie "
"uaktywniona!"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:17
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:17
msgid ""
"You can select the size of the field you want to play on at the start of the "
"game. If you get stuck, you can ask for a hint: there’s a time penalty, but "
......@@ -60,58 +59,58 @@ msgstr ""
"Można wybrać rozmiar planszy na początku gry. W razie utknięcia można użyć "
"podpowiedzi, co dodaje karę czasową, ale zawsze to lepsze niż wybuch!"
#: data/gnome-mines.appdata.xml.in:42
#: data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:46
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
#: data/gnome-mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18 src/gnome-mines.vala:168
#: src/gnome-mines.vala:227 src/gnome-mines.vala:860
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:3 src/interface.ui:18
#: src/gnome-mines.vala:166 src/gnome-mines.vala:222 src/gnome-mines.vala:861
msgid "Mines"
msgstr "Miny"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/gnome-mines.desktop.in:7
msgid "gnome-mines"
msgstr "gnome-mines"
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:7
msgid "org.gnome.Mines"
msgstr "org.gnome.Mines"
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/gnome-mines.desktop.in:12
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:12
msgid "minesweeper;"
msgstr "minesweeper;saper;"
#: data/gnome-mines.desktop.in:17
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:17
msgid "Small board"
msgstr "Mała plansza"
#: data/gnome-mines.desktop.in:21
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:21
msgid "Medium board"
msgstr "Średnia plansza"
#: data/gnome-mines.desktop.in:25
#: data/org.gnome.Mines.desktop.in:25
msgid "Big board"
msgstr "Duża plansza"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:5
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:5
msgid "The theme to use"
msgstr "Używany motyw"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:6
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:6
msgid "The title of the tile theme to use."
msgstr "Tytuł używanego motywu pól."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:10
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:10
msgid "Use the unknown flag"
msgstr "Użycie nieznanej flagi"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:11
msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
msgstr "Określa, czy można oznaczać pola jako nieznane."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:15
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:15
msgid "Warning about too many flags"
msgstr "Ostrzeżenie o zbyt dużej liczbie flag"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:16
msgid ""
"Set to true to enable warning icons when too many flags are placed next to a "
"numbered tile."
......@@ -119,11 +118,11 @@ msgstr ""
"Włącza ostrzeżenie po umieszczeniu zbyt dużej liczby flag obok pola "
"z numerem."
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:20
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:20
msgid "Enable automatic placing of flags"
msgstr "Włączenie automatycznego umieszczania flag"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:21
msgid ""
"Set to true to automatically flag squares as mined when enough squares are "
"revealed"
......@@ -131,47 +130,77 @@ msgstr ""
"Włączenie powoduje automatyczne flagowanie kwadratów jako zaminowanych, "
"jeśli odkryta jest ich odpowiednia liczba"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:25
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:25
msgid "Enable animations"
msgstr "Włączenie animacji"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:26
msgid "Set to false to disable theme-defined transition animations"
msgstr ""
"Ustawienie na wartość „false” wyłącza animacje przejść określone przez motyw"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:31
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:31
msgid "Number of columns in a custom game"
msgstr "Liczba kolumn w niestandardowej grze"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:36
msgid "Number of rows in a custom game"
msgstr "Liczba rzędów w niestandardowej grze"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:40
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:40
msgid "The number of mines in a custom game"
msgstr "Liczba min w niestandardowej grze"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:45
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:45
msgid "Board size"
msgstr "Rozmiar planszy"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:46
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:46
msgid "Size of the board (0-2 = small-large, 3=custom)"
msgstr "Rozmiar planszy (0-2 = mały-duży, 3 = niestandardowy)"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:50
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:50
msgid "Width of the window in pixels"
msgstr "Szerokość okna w pikselach"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:54
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:54
msgid "Height of the window in pixels"
msgstr "Wysokość okna w pikselach"
#: data/org.gnome.mines.gschema.xml:58
#: data/org.gnome.Mines.gschema.xml:58
msgid "true if the window is maximized"
msgstr "Wartość „true” oznacza, że okno jest zmaksymalizowane"
#: src/help-overlay.ui:16
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game"
msgstr "Rozpoczęcie nowej gry"
#: src/help-overlay.ui:23
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a new game with last used settings"
msgstr "Rozpoczęcie nowej gry za pomocą ostatnio używanych ustawień"
#: src/help-overlay.ui:30
msgctxt "shortcut window"
msgid "Pause the game"
msgstr "Wstrzymanie gry"
#: src/help-overlay.ui:37
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Help"
msgstr "Wyświetlenie pomocy"
#: src/help-overlay.ui:44
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Wyświetlenie skrótów klawiszowych"
#: src/help-overlay.ui:51
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Zakończenie działania"
#: src/interface.ui:118
msgid "_Width"
msgstr "_Szerokość"
......@@ -192,8 +221,8 @@ msgstr "_Anuluj"
msgid "_Play Game"
msgstr "_Rozpocznij grę"
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:648 src/gnome-mines.vala:762
#: src/gnome-mines.vala:809
#: src/interface.ui:350 src/gnome-mines.vala:671 src/gnome-mines.vala:761
#: src/gnome-mines.vala:810
msgid "_Pause"
msgstr "W_strzymaj"
......@@ -213,69 +242,73 @@ msgstr "_Zagraj jeszcze raz"
msgid "Paused"
msgstr "Wstrzymano"
#: src/gnome-mines.vala:89
#: src/gnome-mines.vala:92
msgid "Print release version and exit"
msgstr "Wyświetla wersję wydania i kończy działanie"
#: src/gnome-mines.vala:90
#: src/gnome-mines.vala:93
msgid "Small game"
msgstr "Mała plansza"
#: src/gnome-mines.vala:91
#: src/gnome-mines.vala:94
msgid "Medium game"
msgstr "Średnia plansza"
#: src/gnome-mines.vala:92
#: src/gnome-mines.vala:95
msgid "Big game"
msgstr "Duża plansza"
#: src/gnome-mines.vala:239 src/gnome-mines.vala:258
#: src/gnome-mines.vala:233 src/gnome-mines.vala:256
msgid "_Scores"
msgstr "_Wyniki"
#: src/gnome-mines.vala:240 src/gnome-mines.vala:259
#: src/gnome-mines.vala:234 src/gnome-mines.vala:257
msgid "A_ppearance"
msgstr "Wyglą_d"
#: src/gnome-mines.vala:243 src/gnome-mines.vala:260
msgid "_Show Warnings"
msgstr "_Ostrzeżenia"
#: src/gnome-mines.vala:237 src/gnome-mines.vala:258
msgid "Show _Warnings"
msgstr "O_strzeżenia"
#: src/gnome-mines.vala:244 src/gnome-mines.vala:261
#: src/gnome-mines.vala:238 src/gnome-mines.vala:259
msgid "_Use Question Flags"
msgstr "_Flagi niepewności"
#: src/gnome-mines.vala:247 src/gnome-mines.vala:264
#: src/gnome-mines.vala:241 src/gnome-mines.vala:263
msgid "_Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty _klawiszowe"
#: src/gnome-mines.vala:242 src/gnome-mines.vala:262
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: src/gnome-mines.vala:248 src/gnome-mines.vala:266
msgid "_About"
#: src/gnome-mines.vala:243 src/gnome-mines.vala:265
msgid "_About Mines"
msgstr "_O grze"
#: src/gnome-mines.vala:249 src/gnome-mines.vala:262
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: src/gnome-mines.vala:256
#: src/gnome-mines.vala:254
msgid "_Mines"
msgstr "_Miny"
#: src/gnome-mines.vala:257
#: src/gnome-mines.vala:255
msgid "_New Game"
msgstr "_Nowa gra"
#: src/gnome-mines.vala:265
#: src/gnome-mines.vala:260
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: src/gnome-mines.vala:264
msgid "_Contents"
msgstr "_Spis treści"
#. Label on the scores dialog
#: src/gnome-mines.vala:315
#: src/gnome-mines.vala:338
msgid "Minefield:"
msgstr "Pole minowe:"
#. For the scores dialog. First width, then height, then number of mines.
#: src/gnome-mines.vala:349
#: src/gnome-mines.vala:372
#, c-format
msgid "%d × %d, %d mine"
msgid_plural "%d × %d, %d mines"
......@@ -283,11 +316,11 @@ msgstr[0] "%d×%d, %d mina"
msgstr[1] "%d×%d, %d miny"
msgstr[2] "%d×%d, %d min"
#: src/gnome-mines.vala:408
#: src/gnome-mines.vala:431
msgid "Custom"
msgstr "Niestandardowe"
#: src/gnome-mines.vala:486
#: src/gnome-mines.vala:509
#, c-format
msgid "<b>%d</b> mine"
msgid_plural "<b>%d</b> mines"
......@@ -295,51 +328,51 @@ msgstr[0] "<b>%d</b> mina"
msgstr[1] "<b>%d</b> miny"
msgstr[2] "<b>%d</b> min"
#: src/gnome-mines.vala:596
#: src/gnome-mines.vala:619
msgid "Do you want to start a new game?"
msgstr "Rozpocząć nową grę?"
#: src/gnome-mines.vala:597
#: src/gnome-mines.vala:620
msgid "If you start a new game, your current progress will be lost."
msgstr "Obecna gra zostanie utracona po rozpoczęciu nowej."
#: src/gnome-mines.vala:598
#: src/gnome-mines.vala:621
msgid "Keep Current Game"
msgstr "Kontynuuj bieżącą grę"
#: src/gnome-mines.vala:599
#: src/gnome-mines.vala:622
msgid "Start New Game"
msgstr "Rozpocznij nową grę"
#: src/gnome-mines.vala:649
#: src/gnome-mines.vala:672
msgid "St_art Over"
msgstr "Zacznij od p_oczątku"
#: src/gnome-mines.vala:760
#: src/gnome-mines.vala:759
msgid "_Resume"
msgstr "_Wznów"
#: src/gnome-mines.vala:778
#: src/gnome-mines.vala:777
msgid "Play _Again"
msgstr "_Zagraj jeszcze raz"
#: src/gnome-mines.vala:833
#: src/gnome-mines.vala:834
msgid "Main game:"
msgstr "Główna gra:"
#: src/gnome-mines.vala:838
#: src/gnome-mines.vala:839
msgid "Score:"
msgstr "Punkty:"
#: src/gnome-mines.vala:841
#: src/gnome-mines.vala:842
msgid "Resizing and SVG support:"
msgstr "Skalowanie i obsługa plików SVG:"
#: src/gnome-mines.vala:863
#: src/gnome-mines.vala:864
msgid "Clear explosive mines off the board"
msgstr "Oczyszczanie planszy z wybuchających min"
#: src/gnome-mines.vala:870
#: src/gnome-mines.vala:871
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 1998-2002\n"
......@@ -353,17 +386,9 @@ msgstr ""
"Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008\n"
"Joanna Mazgaj <jmazgaj@aviary.pl>, 2009-2010\n"
"Wojciech Kapusta <wkapusta@aviary.pl>, 2009\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2017"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2007-2019"
#: src/theme-selector-dialog.vala:99
msgid "Use _animations"
msgstr "_Animacje"
#: src/theme-selector-dialog.vala:115
#: src/theme-selector-dialog.vala:106
msgid "Select Theme"
msgstr "Wybór motywu"
#: src/theme-selector-dialog.vala:138
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment