Commit cbe565c9 authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2008-02-16  Artur Flinta  <aflinta@gmail.com>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.


svn path=/trunk/; revision=387
parent 5d435118
2008-02-16 Artur Flinta <aflinta@gmail.com>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2008-02-07 Andre Klapper <a9016009@gmx.de>
* LINGUAS:
......
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-07 21:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-07 15:34+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-16 15:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-14 18:05+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Tomasz Dominikowski (Aviary.pl) <dominikowski@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -175,7 +175,7 @@ msgstr "Serwery sieciowe"
#: ../libslab/bookmark-agent.c:1163
msgid "Search"
msgstr "Postęp wyszukiwania"
msgstr "Wyszukiwanie"
#. make open with default action
#: ../libslab/directory-tile.c:170
......@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr "Wyślij do..."
#. make move to trash action
#: ../libslab/directory-tile.c:227 ../libslab/document-tile.c:277
msgid "Move to Trash"
msgstr "Wyrzuć do śmietnika"
msgstr "Przenieś do kosza"
#: ../libslab/directory-tile.c:237 ../libslab/directory-tile.c:450
#: ../libslab/document-tile.c:287 ../libslab/document-tile.c:850
......@@ -415,7 +415,7 @@ msgid ""
"This is the command to execute when the \"Send To...\" menu item is "
"activated."
msgstr ""
"Polecenie, które ma być wykonane przy uaktywnieniu opcji menu \"Wyślijdo..."
"Polecenie, które ma być wykonane przy uaktywnieniu opcji menu \"Wyślij do..."
"\"."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:9
......@@ -424,7 +424,7 @@ msgid ""
"activated. DIRNAME and BASENAME are replaced with the corresponding "
"components of the activated tile."
msgstr ""
"Polecenie, które ma być wykonane przy uaktywnieniu opcji menu \"Wyślijdo..."
"Polecenie, które ma być wykonane przy uaktywnieniu opcji menu \"Wyślij do..."
"\". DIRNAME i BASENAME są zastępowane przez odpowiednie składniki "
"aktywowanej części."
......@@ -676,7 +676,7 @@ msgstr "Sieć: brak"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:94
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:199
msgid "Click to configure network"
msgstr "Kliknij, by skonfigurować sieć"
msgstr "Należy kliknąć, aby skonfigurować sieć"
#: ../main-menu/src/network-status-tile.c:198
msgid "Networ_k: None"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment