Commit a853aecf authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation

svn path=/trunk/; revision=390
parent f2e72b07
2008-02-19 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2008-02-16 Artur Flinta <aflinta@gmail.com>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-main-menu.fi\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-19 08:59+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-19 11:16+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-29 11:08+0300\n"
"Last-Translator: Jyri Palokangas <jmp@netti.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -466,6 +466,13 @@ msgid ""
"directories or \"Places\" table, and 5 - show the recently used directories "
"or \"Places\" table."
msgstr ""
"sisältää luettelon (ei järjestettynä) sallituista tiedostotauluista, jotka "
"näytetään tiedostoalueella. Mahdolliset arvot ovat: 0 - näytä käyttäjän "
"määrittelemät tai \"Suosikki\"-ohjelmien taulut, 1 - näytä viimeisimmäksi "
"käytettyjen ohjelmien taulu, 2 - näytä käyttäjän määrittelemä tai "
"\"Suosikki\"-asiakirjataulu, 3 - näytä viimeksi käytettyjen asiakirjojen "
"taulu, 4- näytä käyttäjän määrittelemät \"Suosikki\"-kansiot tai sijainnit "
"-taulu tai 5 - näytä viimeisimmäksi käytetyt kansiot tai \"Sijainnit\" - taulu."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:17
msgid ""
......@@ -488,6 +495,12 @@ msgid ""
"of favorite items. If the number of favorite items exceeds max_total_items - "
"min_recent_items than this limit is ignored."
msgstr ""
"määrittää tiedostoalueen kohtien enimmäismäärän. Suosikkikohtien määrä ei "
"ole rajoitettu. Tämä rajoitus koskee ainoastaan viimeisimpien käsiteltyjen "
"kohtien luetteloa, eli viimeisimmäksi käsiteltyjen kohtien luettelon koko "
"on rajattu arvoon max_total_items - suosikkien lukumäärä. Jos suosikkien "
"lukumäärä on suurempi kuin max_recent_items - min_recent_items, tämä arvo "
"jätetään huomioimatta."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:20
msgid ""
......@@ -585,12 +598,16 @@ msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" directories or \"Places\"."
msgstr ""
"Aseta todeksi, jos käyttäjän on sallittu muokata luetteloa käyttäjän "
"määrittelemistä \"Suosikki\"-kansioista tai \"Sijainneista\"."
#: ../main-menu/etc/slab.schemas.in.in.h:40
msgid ""
"set to true if the user is allowed to modify the list of user-specified or "
"\"Favorite\" documents."
msgstr ""
"Aseta todeksi, jos käyttäjän on sallittu muokata luetteloa käyttäjän "
"määrittelemistä tai \"Suosikki\"-asiakirjoista."
#: ../main-menu/src/hard-drive-status-tile.c:102
msgid "_System Monitor"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment