Commit b0ea8216 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 5cf490cd
......@@ -9,14 +9,14 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: latexila master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=latexila&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-14 20:34+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2011-09-05 06:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-08-18 19:35+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Language: cs\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: C/build_tools.xml:37(tool/label) ../src/build_tool_dialog.vala:55
......@@ -170,11 +170,11 @@ msgstr "Musí uspět"
msgid "Post Processor"
msgstr "Dodatečné zpracování"
#: ../src/build_tool_runner.vala:303
#: ../src/build_tool_runner.vala:355
msgid "Rubber may not support filenames with spaces (even in a directory)"
msgstr "Rubber nemusí podporovat názvy souborů s mezerami (a ani složky)"
#: ../src/build_tool_runner.vala:334
#: ../src/build_tool_runner.vala:386
#, c-format
msgid "%s doesn't seem to be installed."
msgstr "Vypadá to, že %s není nainstalován."
......@@ -210,7 +210,7 @@ msgstr ""
"Nenalezeny žádné nepotřebné soubory použité při sestavení, které by bylo "
"možno smazat."
#: ../src/completion.vala:268
#: ../src/completion.vala:257
msgid "No matching proposal"
msgstr "Žádný odpovídající návrh"
......@@ -280,38 +280,38 @@ msgstr "Chcete soubor znovu načíst?"
msgid "Reload"
msgstr "Znovu načíst"
#: ../src/document.vala:140
#: ../src/document.vala:143
#, c-format
msgid "Impossible to load the file '%s'."
msgstr "Soubor „%s“ není možné načíst."
#: ../src/document.vala:216
#: ../src/document.vala:219
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it."
msgstr "Soubor „%s“ byl od svého načtení změněn."
#: ../src/document.vala:219
#: ../src/document.vala:222
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Pokud jej uložíte, budou externě provedené změny ztraceny. Přesto uložit?"
#: ../src/document.vala:222
#: ../src/document.vala:225
msgid "Save Anyway"
msgstr "Přesto uložit"
#: ../src/document.vala:224
#: ../src/document.vala:227
msgid "Don't Save"
msgstr "Neukládat"
#: ../src/document.vala:236
#: ../src/document.vala:239
msgid "Impossible to save the file."
msgstr "Soubor není možné uložit."
#: ../src/document.vala:261
#: ../src/document.vala:264
msgid "Error trying to convert the document to UTF-8"
msgstr "Chyba při pokusu o převod dokumentu do UTF-8"
#: ../src/document.vala:315
#: ../src/document.vala:318
msgid "Unsaved Document"
msgstr "Neuložený dokument"
......@@ -331,12 +331,12 @@ msgstr "Přejít do složky aktivního dokumentu"
msgid "Refresh"
msgstr "Občerstvit"
#: ../src/file_browser.vala:429 ../src/main_window.vala:316
#: ../src/file_browser.vala:438 ../src/main_window.vala:316
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:12
msgid "File Browser"
msgstr "Procházení souborů"
#: ../src/file_browser.vala:459
#: ../src/file_browser.vala:468
msgid "File System"
msgstr "Souborový systém"
......@@ -1385,7 +1385,7 @@ msgstr "Příručka _LaTeX"
msgid "The Kile LaTeX Reference"
msgstr "Příručka Kile LaTeX"
#: ../src/main_window.vala:163 ../src/main_window.vala:1933
#: ../src/main_window.vala:163 ../src/main_window.vala:1951
msgid "About LaTeXila"
msgstr "O aplikaci LaTeXila"
......@@ -1510,15 +1510,19 @@ msgstr "Nahradit"
msgid "Open a recently used file"
msgstr "Otevřít nedávno použité soubory"
#: ../src/main_window.vala:1472
#: ../src/main_window.vala:1473
msgid "Open Files"
msgstr "Otvírání souborů"
#: ../src/main_window.vala:1881
#: ../src/main_window.vala:1497
msgid "All Files"
msgstr "Všechny soubory"
#: ../src/main_window.vala:1899
msgid "LaTeXila is an Integrated LaTeX Environment for the GNOME Desktop"
msgstr "LaTeXila je integrované prostředí LaTeX pro GNOME"
#: ../src/main_window.vala:1934
#: ../src/main_window.vala:1952
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
......@@ -1772,7 +1776,7 @@ msgstr "Různé matematické"
msgid "Misc text"
msgstr "Různé textové"
#: ../src/symbols.vala:748
#: ../src/symbols.vala:747
msgid "Most Used"
msgstr "Nejpoužívanější"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment