Commit 6a9d3397 authored by Balázs Úr's avatar Balázs Úr Committed by Administrator

Update Hungarian translation

parent 50f39a0e
# Hungarian translation for LaTeXila help.
# Copyright (C) 2014-2016 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the user help.
# Copyright (C) 2014, 2016, 2019 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the LaTeXila help.
#
# Anca Tibor Attila <anca dot tibor at posteo dot de>, 2014.
# Gabor Kelemen <kelemeng at gnome dot hu>, 2014.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2016.
# Balázs Úr <urbalazs at gmail dot com>, 2016, 2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: LaTeXila_help master\n"
"POT-Creation-Date: 2016-01-05 15:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 22:16+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 15:43+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-06 23:22+0100\n"
"Last-Translator: Balázs Úr <urbalazs@gmail.com>\n"
"Language-Team: Hungarian <openscope at gmail dot com>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome-hu-list at gnome dot org>\n"
"Language: hu_HU\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -394,11 +394,11 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/projects.page:39
msgid ""
"The <link xref=\"synctex#forward_search\">forward search</link> works for a "
"secondary file of a project."
"<link xref=\"synctex#from_tex_to_pdf\">Jumping from a .tex file to the PDF</"
"link> works for a secondary .tex file belonging to a project."
msgstr ""
"Az <link xref=\"synctex#forward_search\">előre ugró keresés</link> a projekt "
"egy másodlagos fájljával működik."
"Az <link xref=\"synctex#from_tex_to_pdf\">ugrás egy .tex fájlból a PDF-re</"
"link> a projekthez tartozó másodlagos .tex fájlnál működik."
#. (itstool) path: page/title
#: C/spell_checking.page:10
......@@ -417,19 +417,15 @@ msgstr "A helyesírás-ellenőrzés használata"
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:18
#| msgid ""
#| "By default, when a LaTeX command is typed, proposals will be shown after "
#| "two characters. This can be configured in the preferences dialog: "
#| "<guiseq> <gui style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menu\">Preferences</"
#| "gui> <gui style=\"tab\">Other</gui> </guiseq>"
msgid ""
"The default spell checking settings can be changed in the preferences "
"dialog: <guiseq> <gui style=\"menu\">Edit</gui> <gui style=\"menu"
"\">Preferences</gui> <gui style=\"tab\">Other</gui> </guiseq>"
msgstr ""
"Az alapértelmezett helyesírás-ellenőrzési beállítások megváltoztathatók a "
"beállítások párbeszédablakban: <guiseq> <gui style=\"menu\">Szerkesztés</gui> "
"<gui style=\"menu\">Beállítások</gui> <gui style=\"tab\">Egyéb</gui> </guiseq>"
"beállítások párbeszédablakban: <guiseq> <gui style=\"menu\">Szerkesztés</"
"gui> <gui style=\"menu\">Beállítások</gui> <gui style=\"tab\">Egyéb</gui> </"
"guiseq>"
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:27
......@@ -437,23 +433,20 @@ msgid ""
"The settings can also be changed on a file-by-file basis via the <gui style="
"\"menu\">Tools</gui> menu."
msgstr ""
"A beállítások fájlonkénti alapon is megváltoztathatók az <gui style=\"menu\">"
"Eszközök</gui> menün keresztül."
"A beállítások fájlonkénti alapon is megváltoztathatók az <gui style=\"menu"
"\">Eszközök</gui> menün keresztül."
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:32
#| msgid ""
#| "Once the spell checking is activated, the misspelled words will be "
#| "underlined in red. A right click on a misspelled word will show proposals."
msgid ""
"If you activate the <gui style=\"menu\">Highlight Misspelled Words</gui> "
"option, the misspelled words will be underlined in red in the document. A "
"right click on a misspelled word will show proposals."
msgstr ""
"Ha bekapcsolja a <gui style=\"menu\">Helytelenül írt szavak kiemelése</gui> "
"lehetőséget, akkor a helytelenül írt szavak "
"pirossal lesznek aláhúzva a dokumentumban. Ha a jobb egérgombbal rákattint "
"egy helytelenül írt szóra, akkor javaslatok fognak megjelenni."
"lehetőséget, akkor a helytelenül írt szavak pirossal lesznek aláhúzva a "
"dokumentumban. Ha a jobb egérgombbal rákattint egy helytelenül írt szóra, "
"akkor javaslatok fognak megjelenni."
#. (itstool) path: section/title
#: C/spell_checking.page:40
......@@ -474,9 +467,6 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/p
#: C/spell_checking.page:47
#| msgid ""
#| "If your language is not listed when doing a right click, install a "
#| "dictionary for one of the supported backends."
msgid ""
"If your language is not listed, install a dictionary for one of the "
"supported backends."
......@@ -578,17 +568,17 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/title
#: C/synctex.page:10
msgid "Forward and Backward Search"
msgstr "Előre és hátra ugró keresés"
msgid "Jumping Between .tex and PDF"
msgstr "Ugrás a .tex és a PDF között"
#. (itstool) path: synopsis/p
#: C/synctex.page:13
msgid ""
"Synchronization between the document's *.tex files and the resulting PDF "
"output, opened with the <app>Evince</app> document viewer."
"Jumping between the document's *.tex files and the resulting PDF output, "
"opened with the <app>Evince</app> document viewer."
msgstr ""
"A dokumentum .tex fájljai és az <app>Evince</app> dokumentummegjelenítő "
"által megnyitott PDF kimenet közötti szinkronizáció."
"A dokumentum .tex fájljai és az <app>Evince</app> dokumentummegjelenítővel "
"megnyitott eredményül kapott PDF kimenet közötti ugrás."
#. (itstool) path: note/p
#: C/synctex.page:18
......@@ -601,31 +591,32 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: section/title
#: C/synctex.page:23
msgid "Forward Search: from .tex to PDF"
msgstr "Előre ugró keresés: .tex-ből PDF-be"
msgid "Jumping from .tex to PDF"
msgstr "Ugrás .tex-ből PDF-be"
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:25
msgid ""
"From a certain position in the .tex source file, jump to the corresponding "
"position in the PDF file."
"position in the PDF file. Also called “forward search”."
msgstr ""
"A .tex forrásfájl egy adott pontjáról a PDF fájl megfelelő pontjára ugrik."
"Ugrás a .tex forrásfájl egy adott pontjáról a PDF fájl megfelelő pontjára. "
"Ezt „előremenő keresésnek” is hívják."
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:28
msgid "There are different ways to do a forward search:"
msgstr "Az előre ugró keresésnek több módja van:"
msgid "There are different ways to do this action:"
msgstr "Különböző módok vannak a művelet elvégzéséhez:"
# The gui Search forward should have the style "menuitem" in the original help file.
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex.page:30
msgid ""
"In the menu: <guiseq> <gui style=\"menu\">Search</gui> <gui style=\"menu"
"\">Search Forward</gui> </guiseq>"
"\">Jump to PDF</gui> </guiseq>"
msgstr ""
"A <guiseq><gui style=\"menu\">Keresés</gui><gui style=\"menu\">Keresés "
"előre</gui></guiseq> menüpont segítségével"
"A menüben: <guiseq> <gui style=\"menu\">Keresés</gui> <gui style=\"menu"
"\">Ugrás PDF-hez</gui> </guiseq>"
#. (itstool) path: item/p
#: C/synctex.page:36
......@@ -637,25 +628,34 @@ msgstr ""
#: C/synctex.page:44
msgid ""
"If a document is split into several .tex files, create a <link xref="
"\"projects\">project</link>. There is no need to mention the main file with "
"a LaTeX comment in each secondary .tex file, like it is explained in the "
"<link href=\"help:evince/synctex-search#forward-search\"> <app>Evince</app> "
"documentation. </link>"
msgstr ""
"Ha egy dokumentum több .tex fájlra terjed ki, akkor hozzon létre egy <link "
"xref=\"projects\">projektet</link>. Az <link href=\"help:evince/synctex-"
"search#forward-search\"><app>Evince</app> dokumentációjában</link> "
"\"projects\">project</link>. Unlike what is explained in the <link href="
"\"help:evince/synctex-search#forward-search\"> <app>Evince</app> "
"documentation </link>, there is no need to mention the main file with a "
"LaTeX comment in each secondary .tex file."
msgstr ""
"Ha egy dokumentum több .tex fájlra van felosztva, akkor hozzon létre egy "
"<link xref=\"projects\">projektet</link>. Az <link href=\"help:evince/"
"synctex-search#forward-search\"><app>Evince</app> dokumentációjában</link> "
"leírtakkal ellentétben nincs szükség arra, hogy minden egyes másodlagos .tex "
"fájlban LaTeX-parancs utaljon a fő .tex fájlra."
"fájlban LaTeX-parancs utaljon a fő fájlra."
#. (itstool) path: section/title
#: C/synctex.page:53
msgid "Backward Search"
msgstr "Hátra ugró keresés"
msgid "Jumping from PDF to .tex"
msgstr "Ugrás PDF-ből .tex-be"
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:55
msgid ""
"From a certain position in the PDF file, jump to the corresponding position "
"in the .tex source file. Also called “backward search”."
msgstr ""
"Ugrás a PDF fájl egy adott pontjáról a .tex forrásfájl megfelelő pontjára. "
"Ezt „visszafelé menő keresésnek” is hívják."
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:58
msgid ""
"In <app>Evince</app>, press <keyseq> <key>Ctrl</key> <key>left click</key> </"
"keyseq>, and the corresponding position in the .tex file will be opened in "
"<app>LaTeXila</app>."
......@@ -665,11 +665,11 @@ msgstr ""
"fájl megfelelő pozíciójára ugrik."
#. (itstool) path: section/p
#: C/synctex.page:63
#: C/synctex.page:66
msgid ""
"<app>Evince</app> have to be launched by <app>LaTeXila</app>. Else, the "
"backward search will not work."
"<app>Evince</app> has to be launched by <app>LaTeXila</app>. Else, jumping "
"from the PDF to the .tex file will not work."
msgstr ""
"Az <app>Evince</app> alkalmazást a <app>LaTeXila</app> kell indítsa, másképp "
"nem működik a hátra ugró keresés."
"Az <app>Evince</app> alkalmazást a <app>LaTeXila</app> programnak kell "
"indítania. Egyébként a PDF-ből a .tex fájlra ugrás nem fog működni."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment