lv.po 76.4 KB
Newer Older
1 2 3
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
4
# Rūdofls Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>, 2011, 2012, 2013, 2018.
5 6 7
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
8
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-latex/issues\n"
9 10
"POT-Creation-Date: 2018-04-10 17:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-11 18:00+0200\n"
11
"Last-Translator: Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>\n"
12
"Language-Team: Latvian <lata-l10n@googlegroups.com>\n"
13
"Language: lv\n"
14 15 16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 18 19
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 :"
" 2);\n"
"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
20

21 22
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:43 ../src/build_tool_dialog.vala:165
23 24 25
msgid "View PDF"
msgstr "Skatīt PDF"

26 27
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:44
28
msgid "View the PDF file"
29
msgstr "Skatīt PDF datn"
30

31 32
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:49 ../src/build_tool_dialog.vala:164
33 34 35
msgid "View DVI"
msgstr "Skatīt DVI"

36 37
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:50
38
msgid "View the DVI file"
39
msgstr "Skatīt DVI datni"
40

41 42
#. (itstool) path: tool/label
#: build_tools.xml:55 ../src/build_tool_dialog.vala:166
43 44 45
msgid "View PS"
msgstr "Skatīt PS"

46 47
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:56
48
msgid "View the PostScript file"
49
msgstr "Skatīt PostScript datni"
50

51 52
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:64
53
msgid "Create a PDF file from LaTeX sources with the \"pdflatex\" command"
54
msgstr "Izveidot PDF datni no LaTeX pirmkoda ar “pdflatex” komandu"
55

56 57
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:70
58
msgid "Create a DVI file from LaTeX sources with the \"latex\" command"
59
msgstr "Izveidot DVI datni no LaTeX pirmkoda ar “latex” komandu"
60

61 62
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:78
63 64 65
msgid "Run BibTeX (bibliography)"
msgstr "Izpildīt BibTeX (bibliogrāfija)"

66 67
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:84
68 69 70
msgid "Run MakeIndex"
msgstr "Izpildīt MakeIndex"

71 72
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:92
73 74 75
msgid "Convert the DVI document to the PDF format"
msgstr "Pārveidot DVI dokumentu PDF formātā"

76 77
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:98
78 79 80
msgid "Convert the DVI document to the PostScript format"
msgstr "Pārveidot DVI dokumentu PostScript formātā"

81 82
#. (itstool) path: tool/description
#: build_tools.xml:104
83 84 85
msgid "Convert the PostScript document to the PDF format"
msgstr "Pārveidot PostScript dokumentu PDF formātā"

86 87 88
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:1
msgid "LaTeX editor"
msgstr "LaTeX redaktors"
89

90 91 92 93 94 95
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
"GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop, previously named "
"LaTeXila. GNOME LaTeX permits to concentrate on the content and the "
"structure of the document instead of being distracted by its presentation."
msgstr ""
96 97 98
"GNOME LaTeX ir LaTeX redaktors GNOME videi, iepriekš dēvēts par LaTeXila. "
"GNOME LaTeX ļauj koncentrēties uz dokumenta saturu un struktūru, nevis tā "
"prezentāciju."
99 100 101 102 103 104 105 106 107

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"To help the writing of the LaTeX markup, auto-completion is available as "
"well as menus and toolbars with the principal commands. New documents are "
"created from templates. There are buttons to compile, convert and view a "
"document in one click. And projects containing several .tex files are "
"managed easily."
msgstr ""
108 109 110 111 112
"Lai palīdzētu rakstīt LaTeX atzīmes, ir pieejama automātiskā pabeigšana, kā "
"arī izvēlnes un rīkjoslas ar galvenajām komandām. Jauni dokumenti tiek "
"veidoti no veidnēm. Ir pieejamas kompilēšanas, konvertēšanas un gatava "
"dokumenta skatīšanas pogas, kas ir viena klikšķa attālumā. Projekti satur "
"vairākas .tex datnes, kas ir viegli pārvaldāmas."
113 114 115 116 117 118 119

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"A side panel contains three components: the document structure to easily "
"navigate in it; lists of symbols to insert them in a document; and a file "
"browser."
msgstr ""
120 121 122
"Sānu joslā ir trīs komponentes — dokumenta struktūra, lai varētu tajā viegli "
"pārvietoties; saraksts ar simboliem, kurus var ievietot dokumentā un datņu "
"pārlūks."
123

124 125 126 127 128
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:5
msgid ""
"GNOME LaTeX has also other features like the spell-checking, or jumping to "
"the associated position between the .tex file and the PDF."
msgstr ""
129 130
"GNOME LaTeX ir arī citas iespējas, piemēram, pareizrakstības pārbaude un "
"pāriešana uz atbilstošo vietu starp .tex datni un PDF."
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:6
msgid "Completion of LaTeX commands"
msgstr "LaTeX komandu pabeigšana"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:7
msgid "Generating the PDF file"
msgstr "Ģenerē PDF datni"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.appdata.xml.in.h:8
msgid "Document structure in the side panel"
msgstr "Dokumenta struktūra ir sānu panelī"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:1
msgid "LaTeX Editor"
msgstr "LaTeX redaktors"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:2
149 150 151
msgid "Edit LaTeX documents"
msgstr "Rediģēt LaTeX dokumentus"

152 153 154 155 156
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:3
msgid "text;tex;latex;editor;documents;"
msgstr "teksts;tex;latex;redaktors;dokumenti;"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:4
157 158 159
msgid "Open a New Window"
msgstr "Atvērt jaunu logu"

160
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.desktop.in.h:5
161 162 163
msgid "Open a New Document"
msgstr "Atvērt jaunu dokumentu"

164
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:1
165 166 167
msgid "Use Default Font"
msgstr "Lietot noklusējuma fontu"

168
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:2
169 170
msgid ""
"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
171 172 173
"instead of a font specific to GNOME LaTeX. If this option is turned off, "
"then the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of "
"the system font."
174 175
msgstr ""
"Vai teksta rediģēšanai lietot sistēmas noklusēto fiksēta platuma fontu nevis "
176 177
"GNOME LaTeX specifisko fontu. Ja šī iespēja ir izslēgta, tad opcijā "
"“Redaktora fonts” norādītais fonts tiks lietots sistēmas fonta vietā."
178

179
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:3
180 181 182
msgid "Editor Font"
msgstr "Redaktora fonts"

183
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:4
184 185 186 187 188 189 190
msgid ""
"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
msgstr ""
"Pielāgots fonts, kas tiks izmantos rediģēšanas laukā. Šī iespēja darbosies "
"tikai tad, ja būs izslēgta “Lietot noklusējuma fontu” iespēja."

191
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:5
192 193 194
msgid "Style Scheme"
msgstr "Stila shēma"

195
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:6
196 197 198
msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
msgstr "GtkSourceView stila shēmas ID, kas tiks izmantota teksta krāsošanai."

199
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:7
200 201 202
msgid "Create Backup Copies"
msgstr "Izveidot rezerves kopijas"

203 204
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:8
msgid "Whether GNOME LaTeX should create backup copies for the files it saves."
205
msgstr ""
206
"Vai GNOME LaTeX vajadzētu izveidot rezerves kopijas datnēm, ko tā saglabā."
207

208
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:9
209 210 211
msgid "Autosave"
msgstr "Automātiski saglabāt"

212
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:10
213
msgid ""
214
"Whether GNOME LaTeX should automatically save modified files after a time "
215 216 217
"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
"option."
msgstr ""
218
"Vai GNOME LaTeX automātiski jāsaglabā izmainītās datnes pēc laika intervāla. "
219 220
"Jūs varat iestatīt šo laika intervālu ar “Automātiskās saglabāšanas "
"intervāls” opciju."
221

222
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:11
223 224 225
msgid "Autosave Interval"
msgstr "Automātiskās saglabāšanas intervāls"

226
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:12
227
msgid ""
228
"Number of minutes after which GNOME LaTeX will automatically save modified "
229 230
"files. This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
msgstr ""
231 232
"Minūšu skaits, pēc kurām GNOME LaTeX automātiski saglabās izmainītās datnes. "
"Šī funkcija strādās tikai tad, ja opcija “Automātiski saglabāt” būs ieslēgta."
233

234
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:13
235 236 237 238
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:9
msgid "Reopen files on startup"
msgstr "Startējoties atkal atvērt datnes"

239 240 241
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:14
msgid ""
"Whether GNOME LaTeX should reopen the files that was opened the last time."
242
msgstr ""
243
"Vai GNOME LaTeX vajadzētu atkārtoti atvērt datnes, kas bija atvērtas "
244
"iepriekšējā reizē."
245

246
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:15
247 248 249
msgid "Tab Size"
msgstr "Tabulācijas izmērs"

250
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:16
251 252 253 254 255
msgid ""
"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
"characters."
msgstr "Nosaka atstarpju skaitu, kuru rādīt tabulācijas rakstzīmju vietā."

256
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:17
257 258 259
msgid "Insert spaces"
msgstr "Ievietot atstarpes"

260 261 262
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:18
msgid "Whether GNOME LaTeX should insert spaces instead of tabs."
msgstr "Vai GNOME LaTeX būtu jāievieto atstarpes tabulāciju vietā."
263

264
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:19
265 266
msgid "Forget lack of tabulations"
msgstr "Aizmirstiet tabulāciju trūkumu"
267

268
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:20
269 270 271
msgid "Forget you are not using tabulations."
msgstr "Aizmirstiet, ka neizmantojat tabulācijas."

272
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:21
273 274 275
msgid "Display Line Numbers"
msgstr "Rādīt rindu numurus"

276 277 278
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:22
msgid "Whether GNOME LaTeX should display line numbers in the editing area."
msgstr "Vai GNOME LaTeX rediģēšanas laukā būtu jārāda rindu numuri."
279

280
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:23
281 282 283
msgid "Highlight Current Line"
msgstr "Izcelt aktīvo rindu"

284 285 286
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:24
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight the current line."
msgstr "Vai GNOME LaTeX būtu jāizceļ tekošā rinda."
287

288
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:25
289 290 291
msgid "Highlight Matching Brackets"
msgstr "Izcelt savstarpēji saistītās iekavas"

292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:26
msgid "Whether GNOME LaTeX should highlight matching brackets."
msgstr "Vai GNOME LaTeX būtu jāizceļ savstarpēji atbilstošas iekavas."

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:27
msgid "Highlight Misspelled Words"
msgstr "Izcelt nepareizi uzrakstītos vārdus"

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:28
msgid "Whether misspelled words are highlighted by default."
msgstr "Vai nepareizi uzrakstītos vārdus izcelt pēc noklusējuma."

#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:29
305 306
#| msgid "Spell Checking Language"
msgid "Spell-Checking Language"
307
msgstr "Pareizrakstības pārbaudes valoda"
308

309
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:30
310 311 312
#| msgid ""
#| "The default language used for the spell checking. Set to the empty string "
#| "to take the best language available based on the environment."
313
msgid ""
314
"The default language used for the spell-checking. Set to the empty string to "
315 316
"take the best language available based on the environment."
msgstr ""
317 318
"Noklusējuma valoda, ko izmantot pareizrakstības pārbaudei. Iestatiet kā "
"tukšu virkni, lai valodu izvēlētos, balstoties uz vidi."
319

320
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:31
321 322 323
msgid "Main toolbar is visible"
msgstr "Galvenā rīkjosla ir redzama"

324
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:32
325 326 327 328 329
msgid ""
"Whether the main toolbar (file open, close, build, ...) should be visible."
msgstr ""
"Vai galvenajai rīkjoslai (atvērt datni, aizvērt, būvēt, ...) jābūt redzamai."

330
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:33
331 332 333
msgid "Edit toolbar is visible"
msgstr "Redaktora rīkjosla ir redzama"

334
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:34
335 336 337 338 339 340 341
msgid ""
"Whether the edit toolbar (bold, italic, character sizes, ...) should be "
"visible."
msgstr ""
"Vai redaktora rīkjoslai (treknraksts, slīpraksts, rakstzīmju izmēri, ...) "
"jābūt redzamai."

342
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:35
343 344 345
msgid "Side panel is Visible"
msgstr "Sānu rūts ir redzama"

346
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:36
347 348 349 350
msgid ""
"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
msgstr "Vai rūtij rediģēšanas loga kreisajā malā būtu jābūt redzamai."

351
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:37
352 353 354
msgid "Bottom panel is Visible"
msgstr "Apakšējā rūts ir redzama"

355
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:38
356 357 358
msgid "Whether the bottom panel containing the build view should be visible."
msgstr "Vai apakšējai rūtij, kurā ir būvēšanas skats, ir jābūt redzamai."

359
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:39
360 361 362
msgid "Side panel component"
msgstr "Sānu rūts komponente"

363
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:40
364 365 366 367
msgid ""
"Side panel's active component. 0: Symbols. 1: File browser. 2: Structure."
msgstr ""
"Sānu rūts aktīvā komponente. 0: simboli. 1: datņu pārlūks. 2: struktūra."
368

369
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:41
370 371 372
msgid "Show build output warnings"
msgstr "Rādīt būvēšanas izvades brīdinājumus"

373
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:42
374 375 376
msgid "Show build output badboxes"
msgstr "Rādīt būvēšanas izvades sliktās kastes"

377
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:43
378 379 380
msgid "Interactive completion"
msgstr "Interaktīva pabeigšana"

381
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:44
382 383
msgid "Automatically show LaTeX commands proposals"
msgstr "Automātiski rādīt LaTeX komandu piedāvājumus"
384

385
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:45
386 387
msgid "Minimum number of characters for interactive completion"
msgstr "Minimālais rakstzīmju skaits interaktīvai pabeigšanai"
388

389
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:46
390 391 392 393 394
msgid ""
"Minimum number of characters after \"\\\" for the interactive completion of "
"LaTeX commands"
msgstr ""
"Minimālais rakstzīmju skaits pēc “\\” interaktīvai LaTeX komandu pabeigšanai"
395

396 397
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:47
#: ../src/ui/preferences_dialog.ui.h:22
398 399 400
msgid "No confirmation when cleaning-up"
msgstr "Neprasīt apstiprinājumu, kad uzkopj"

401
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:48
402 403 404
msgid "Automatic clean-up"
msgstr "Automātiski uzkopt"

405
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:49
406 407 408 409 410
msgid ""
"Automatically clean-up files after close. no-confirm-clean must be true."
msgstr ""
"Automātiski attīrīt datnes pēc aizvēršanas. Jābūt atzīmētam no-confirm-clean."

411
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:50
412
msgid "File extensions for the clean-up"
413 414
msgstr "Datņu paplašinājumi uzkopšanai"

415
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:51
416 417
msgid "The list of file extensions for the clean-up, separated by spaces"
msgstr "Datņu paplašinājumu saraksts uzkopšanai; atdalīti ar atstarpēm"
418

419
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:52
420 421 422
msgid "Enabled default build tools"
msgstr "Aktivētie noklusējuma būvēšanas rīki"

423
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:53
424 425 426
msgid "The list of the default build tools that are enabled"
msgstr "Saraksts ar noklusējuma būvēšanas rīkiem, kas ir aktivēti"

427
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:54
428 429 430
msgid "Disabled default build tools"
msgstr "Deaktivētie noklusējuma būvēšanas rīki"

431
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:55
432 433 434
msgid "The list of the default build tools that are disabled"
msgstr "Saraksts ar noklusējuma būvēšanas rīkiem, kas ir deaktivēti"

435
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:56
436 437 438
msgid "Current directory"
msgstr "Pašreizējā direktorija"

439
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:57
440 441 442
msgid "URI of the file browser current directory"
msgstr "Datņu pārlūka pašreizējās direktorijas URI"

443 444
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:58
#: ../src/file_browser.vala:348
445 446 447
msgid "Show build files"
msgstr "Rādīt būvēšanas datnes"

448
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:59
449 450 451
msgid ""
"Show files with an extension present in preferences.latex.clean-extensions."
msgstr ""
452 453
"Rādīt datnes ar paplašinājumiem, kas atrodas preferences.latex.clean-"
"extensions."
454

455 456
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:60
#: ../src/file_browser.vala:356
457 458 459
msgid "Show hidden files"
msgstr "Rādīt slēptas datnes"

460
#: ../data/org.gnome.gnome-latex.gschema.xml.in.h:61
461 462 463
msgid "Show files beginning with a dot."
msgstr "Rādīt datnes, kas sākas ar punktu."

464
#. (itstool) path: template/babel
465
#. This must be translated by a usepackage LaTeX command.
466
#: article.xml:8 beamer.xml:8 book.xml:8 report.xml:8
467 468 469 470 471 472 473 474
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"% babel package or equivalent\n"
msgstr ""
"\n"
"% babel pakotne vai ekvivalenta\n"

475 476
#. (itstool) path: template/translatableChunk
#: letter.xml:2
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"\\documentclass[a4paper,11pt]{letter}\n"
"\\usepackage[T1]{fontenc}\n"
"\\usepackage[utf8]{inputenc}\n"
"\\usepackage{lmodern}\n"
"\n"
"\\address{Your name\\\\Your address\\\\Your phone number}\n"
"\\signature{Your name}\n"
"\n"
"\\begin{document}\n"
"\n"
490 491
"\\begin{letter}{Destination\\\\Address of the destination\\\\Phone number of"
" the destination}\n"
492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
"\n"
"\\opening{Dear Sir,}\n"
"\n"
"% corps of the letter\n"
"\n"
"\\closing{Yours sincerely,}\n"
"\n"
"%\\cc{Other destination}\n"
"%\\ps{PS: PostScriptum}\n"
"%\\encl{Enclosures}\n"
"\n"
"\\end{letter}\n"
"\\end{document}\n"
msgstr ""
"\n"
"\\documentclass[a4paper,11pt]{letter}\n"
"\\usepackage[T1]{fontenc}\n"
"\\usepackage[utf8]{inputenc}\n"
"\\usepackage{lmodern}\n"
"\n"
"\\address{Jūsu vārds\\\\adrese\\\\un tālruņa numurs}\n"
"\\signature{Jūsu vārds}\n"
"\n"
"\\begin{document}\n"
"\n"
"\\begin{letter}{Galamērķis\\\\Galamērķa adrese\\\\Galamērķa tālruņa numurs}\n"
"\n"
"\\opening{Godājamais,}\n"
"\n"
"% vēstules pamatdaļa\n"
"\n"
"\\closing{Ar cieņu,}\n"
"\n"
"%\\cc{Cits galamērķis}\n"
"%\\ps{PS: PostScriptum}\n"
"%\\encl{Pielikumi}\n"
"\n"
"\\end{letter}\n"
"\\end{document}\n"

532 533 534 535
#: ../src/bottom_panel.vala:53 ../src/side_panel.vala:85
msgid "Hide panel"
msgstr "Slēpt rūti"

536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
#: ../src/build_tool_dialog.vala:71
msgid "Personal Build Tool"
msgstr "Personīgais būvēšanas rīks"

#: ../src/build_tool_dialog.vala:72 ../src/build_tools_preferences.vala:335
#: ../src/clean_build_files.vala:242 ../src/dialogs.vala:41
#: ../src/document_tab.vala:178
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:130
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-dialogs.c:238
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:147
#: ../src/main_window_file.vala:157 ../src/main_window.vala:760
#: ../src/main_window.vala:817 ../src/preferences_dialog.vala:114
#: ../src/project_dialogs.vala:31 ../src/project_dialogs.vala:122
#: ../src/project_dialogs.vala:276 ../src/project_dialogs.vala:296
msgid "_Cancel"
msgstr "At_celt"

#: ../src/build_tool_dialog.vala:73 ../src/project_dialogs.vala:123
msgid "_Apply"
msgstr "_Pielietot"

#: ../src/build_tool_dialog.vala:77
msgid "Default Build Tool (read-only)"
msgstr "Noklusējuma būvēšanas rīks (tikai lasāms)"

#. icon-name
562
#. label
563
#: ../src/build_tool_dialog.vala:158
564 565 566
msgid "Execute"
msgstr "Izpildīt"

567
#: ../src/build_tool_dialog.vala:162
568 569 570
msgid "Convert"
msgstr "Konvertēt"

571 572
#. FIXME don't use Stock
#: ../src/build_tool_dialog.vala:163
573
msgid "View File"
574
msgstr "Skatīt datni"
575

576 577 578 579
#. In all cases, the text must be selectable, but there is no property
#. for that. So set as editable, but in read-only mode the edited text
#. isn't changed (see below).
#: ../src/build_tool_dialog.vala:231
580 581 582
msgid "Commands"
msgstr "Komandas"

583
#: ../src/build_tool_dialog.vala:241
584 585 586
msgid "Post Processor"
msgstr "Pēcprocesors"

587
#: ../src/build_tool_dialog.vala:271 ../src/build_tools_preferences.vala:297
588 589 590
msgid "Add..."
msgstr "Pievienot..."

591
#: ../src/build_tool_dialog.vala:288 ../src/build_tools_preferences.vala:314
592 593
msgid "Remove"
msgstr "Izņemt"
594

595 596
#: ../src/build_tool_dialog.vala:318 ../src/build_tools_preferences.vala:354
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:286
597 598 599
msgid "Move up"
msgstr "Pārvietot augšup"

600 601
#: ../src/build_tool_dialog.vala:369 ../src/build_tools_preferences.vala:406
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:298
602 603 604
msgid "Move down"
msgstr "Pārvietot lejup"

605 606
#: ../src/build_tool_dialog.vala:573 ../src/build_tools_preferences.vala:177
#: ../src/latex_menu.vala:52 ../src/structure.vala:783
607 608 609
msgid "Label"
msgstr "Etiķete"

610
#: ../src/build_tool_dialog.vala:578
611 612 613
msgid "You can select this arrow and copy/paste it!"
msgstr "Jūs varat izvēlēties šo bultu un kopēt / ielīmēt to!"

614
#: ../src/build_tool_dialog.vala:594
615 616 617
msgid "Description"
msgstr "Apraksts"

618
#: ../src/build_tool_dialog.vala:600
619 620
msgid "File extensions for which the build tool can be executed."
msgstr "Datņu paplašinājumi, uz kā var izpildīt būvēšanas rīku."
621

622
#: ../src/build_tool_dialog.vala:601
623 624 625
msgid "The extensions are separated by spaces."
msgstr "Paplašinājumus atdala ar atstarpēm."

626
#: ../src/build_tool_dialog.vala:602
627 628 629
msgid "If it is empty, all extensions are allowed."
msgstr "Ja tukšs, ir atļauti visi paplašinājumi."

630
#: ../src/build_tool_dialog.vala:604
631 632 633
msgid "Extensions"
msgstr "Paplašinājumi"

634
#: ../src/build_tool_dialog.vala:609
635 636 637
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

638
#. Placeholders
639
#: ../src/build_tool_dialog.vala:616
640 641 642
msgid "Placeholders:"
msgstr "Vietturi:"

643
#: ../src/build_tool_dialog.vala:620
644 645
msgid "The active document's filename."
msgstr "Aktīvā dokumenta datnes nosaukums."
646

647
#: ../src/build_tool_dialog.vala:621 ../src/build_tool_dialog.vala:626
648
msgid "If the active document belongs to a project, the main file is chosen."
649
msgstr "Ja aktīvais dokuments pieder projektam, tiks izvēlēta galvenā datne."
650

651
#: ../src/build_tool_dialog.vala:625
652 653
msgid "The active document's filename without its extension."
msgstr "Aktīvā dokumenta datnes nosaukums bez tā paplašinājuma."
654

655
#: ../src/build_tool_dialog.vala:675
656 657 658
msgid "Jobs"
msgstr "Darbi"

659
#: ../src/build_tool_dialog.vala:681
660 661
msgid "List of files to open after executing the build jobs."
msgstr "Saraksts ar datnēm, ko atvērt pēc būvēšanas darbu izpildes."
662

663
#: ../src/build_tool_dialog.vala:682
664 665
msgid "The files are separated by spaces."
msgstr "Datnes tiek atdalītas ar atstarpēm."
666

667
#: ../src/build_tool_dialog.vala:683
668 669
msgid "You should use the placeholders to specify the files."
msgstr "Jums vajadzētu izmantot vietturus, lai norādītu datnes."
670

671
#: ../src/build_tool_dialog.vala:686
672 673
msgid "Files to open"
msgstr "Datnes, ko atvērt"
674

675
#: ../src/build_tools_preferences.vala:57
676 677 678
msgid "Build Tools"
msgstr "Būvēšanas rīki"

679 680
#: ../src/build_tools_preferences.vala:113
msgid "Default Build Tools"
681 682
msgstr "Noklusējuma būvēšanas rīki"

683 684
#: ../src/build_tools_preferences.vala:134
msgid "Personal Build Tools"
685 686
msgstr "Personīgie būvēšanas rīki"

687
#: ../src/build_tools_preferences.vala:168
688 689 690
msgid "Enabled"
msgstr "Aktivēts"

691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703
#: ../src/build_tools_preferences.vala:241
msgid "View the properties (read-only)"
msgstr "Skatīt īpašības (tikai lasāms)"

#: ../src/build_tools_preferences.vala:246
msgid "Edit the properties"
msgstr "Rediģēt īpašības"

#: ../src/build_tools_preferences.vala:266
msgid "Create a copy"
msgstr "Izveidot kopiju"

#: ../src/build_tools_preferences.vala:281
704 705 706 707
#, c-format
msgid "%s [copy]"
msgstr "%s [kopija]"

708
#: ../src/build_tools_preferences.vala:332
709 710 711
#, c-format
msgid "Do you really want to delete the build tool \"%s\"?"
msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst būvēšanas rīku “%s”?"
712

713 714 715 716 717 718 719
#: ../src/build_tools_preferences.vala:336 ../src/clean_build_files.vala:243
#: ../src/liblatexila/latexila-templates-manage-dialog.c:148
#: ../src/main_window_edit.vala:51 ../src/main_window_structure.vala:38
#: ../src/project_dialogs.vala:242 ../src/project_dialogs.vala:277
msgid "_Delete"
msgstr "_Dzēst"

720
#: ../src/clean_build_files.vala:267
721
msgid "Do you really want to delete these files?"
722
msgstr "Vai tiešām vēlaties dzēst šīs datnes?"
723 724

#. secondary label
725
#: ../src/clean_build_files.vala:272
726
msgid "Select the files you want to delete:"
727
msgstr "Izvēlieties datnes, ko vēlaties dzēst:"
728

729
#: ../src/clean_build_files.vala:336
730
msgid "No build file to clean up."
731
msgstr "Nav būvēšanas datnes, ko uzkopt."
732

733
#: ../src/completion.vala:334
734 735 736 737 738
msgid "No matching proposal"
msgstr "Nav atbilstošu priekšlikumu"

#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for
#. "Column". Please, use abbreviations if possible.
739
#: ../src/custom_statusbar.vala:45
740 741 742 743
#, c-format
msgid "Ln %d, Col %d"
msgstr "Rin %d, kol %d"

744 745
#: ../src/dialogs.vala:40 ../src/main_window.vala:759
msgid "Close _without Saving"
746 747
msgstr "Aizvērt nesaglabājot"

748 749 750 751 752
#: ../src/dialogs.vala:42 ../src/main_window_file.vala:41
#: ../src/main_window.vala:765 ../src/main_window.vala:818
msgid "_Save"
msgstr "_Saglabāt"

753
#: ../src/dialogs.vala:66
754 755 756 757 758 759 760
#, c-format
msgid ""
"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
msgstr ""
"Ir %d dokumenti ar nesaglabātām izmaiņām. Saglabāt izmaiņas pirms "
"aizvēršanas?"

761
#: ../src/dialogs.vala:72
762 763 764
msgid "Select the documents you want to save:"
msgstr "Izvēlieties dokumentus, kurus vēlaties saglabāt:"

765
#: ../src/dialogs.vala:129
766 767 768
msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
msgstr "Ja nesaglabāsiet, visas izmaiņas tiks neatgriezeniski zaudētas."

769
#: ../src/document_structure.vala:720
770
msgid "The structure item already contains a sub-paragraph."
771
msgstr "Struktūras vienums jau satur apakšrindkopu."
772

773
#: ../src/document_tab.vala:147
774 775
#, c-format
msgid "Activate '%s'"
776
msgstr "Aktivizēt “%s”"
777

778
#: ../src/document_tab.vala:166
779 780
#, c-format
msgid "The file %s changed on disk."
781
msgstr "Datne %s ir mainījusies uz diska."
782

783
#: ../src/document_tab.vala:171
784
msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
785
msgstr "Vai vēlaties atmest izmaiņas un no jauna atvērt datni?"
786

787
#: ../src/document_tab.vala:173
788
msgid "Do you want to reload the file?"
789
msgstr "Vai vēlaties vēlreiz ielādēt šo datni?"
790

791 792 793
#: ../src/document_tab.vala:177
msgid "_Reload"
msgstr "Pā_rlādēt"
794

795
#: ../src/document.vala:128
796 797
#, c-format
msgid "Impossible to load the file '%s'."
798
msgstr "Nevar ielādēt datni “%s”."
799

800
#: ../src/document.vala:210
801 802
#, c-format
msgid "The file %s has been modified since reading it."
803
msgstr "Kopš nolasīšanas datne %s ir rediģēta."
804

805
#: ../src/document.vala:213
806 807 808 809 810
msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
msgstr ""
"Ja saglabāsiet to visas citur veiktās izmaiņas varētu tikt pazaudētas. Vai "
"tomēr saglabāt?"

811 812 813
#: ../src/document.vala:217
msgid "_Save Anyway"
msgstr "Tomēr _saglabāt"
814

815 816 817
#: ../src/document.vala:218
msgid "_Don't Save"
msgstr "_Nesaglabāt"
818

819
#: ../src/document.vala:235
820
msgid "Impossible to save the file."
821
msgstr "Nevar saglabāt datni."
822

823
#: ../src/document.vala:263
824 825 826
msgid "Error trying to convert the document to UTF-8"
msgstr "Kļūda, mēģinot konvertēt dokumentu uz UTF-8"

827
#: ../src/document.vala:492
828 829 830 831 832
msgid ""
"The file has a temporary location. The data can be lost after rebooting your "
"computer."
msgstr "Datnei ir pagaidu vieta. Dati var pazust pēc datora pārstartēšanas."

833
#: ../src/document.vala:493
834 835 836
msgid "Do you want to save the file in a safer place?"
msgstr "Vai vēlaties saglabāt šo datni drošākā vietā?"

837 838 839 840 841 842 843 844 845 846
#: ../src/document.vala:494 ../src/main_window_file.vala:44
#: ../src/main_window.vala:763
msgid "Save _As"
msgstr "S_aglabāt kā"

#: ../src/document.vala:495
msgid "Cancel"
msgstr "Atcelt"

#: ../src/document_view.vala:312
847 848
#| msgid "No dictionaries available for the spell checking."
msgid "No dictionaries available for the spell-checking."
849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861
msgstr "Preizrakstības pārbaudei nav pieejamu vārdnīcu"

#. Help
#: ../src/document_view.vala:314 ../src/main_window.vala:63
#: ../src/ui/menus.ui.h:4
msgid "_Help"
msgstr "_Palīdzība"

#: ../src/document_view.vala:315
msgid "_OK"
msgstr "_Labi"

#: ../src/file_browser.vala:219
862
msgid "Go to the home directory"
863
msgstr "Iet uz mājas direktoriju"
864

865
#: ../src/file_browser.vala:234
866 867 868
msgid "Go to the parent directory"
msgstr "Iet uz vecāka direktoriju"

869
#: ../src/file_browser.vala:250
870 871 872
msgid "Go to the active document directory"
msgstr "Iet uz aktīvā dokumenta direktoriju"

873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
#: ../src/file_browser.vala:290
msgid "Open in a file manager"
msgstr "Atvērt datņu pārvaldniekā"

#: ../src/file_browser.vala:292
msgid "Open the current directory in a file manager"
msgstr "Atvērt pašreizējo direktoriju datņu pārvaldniekā"

#: ../src/file_browser.vala:314
msgid "Open in a terminal"
msgstr "Atvērt terminālī"

#: ../src/file_browser.vala:315
msgid "Open the current directory in a terminal"
msgstr "Atvērt pašreizējo direktoriju terminālī"

#: ../src/file_browser.vala:405
890 891
msgid "File System"
msgstr "Datņu sistēma"
892

893
#. File browser
894
#: ../src/file_browser.vala:524 ../src/main_window.vala:456
895
msgid "File Browser"
896
msgstr "Datņu pārlūks"
897

898
#: ../src/glatex_app.vala:79
899 900 901
msgid "Show the application's version"
msgstr "Rādīt lietotnes versiju"

902
#: ../src/glatex_app.vala:82
903 904 905
msgid "Create new document"
msgstr "Izveidot jaunu dokumentu"

906
#: ../src/glatex_app.vala:85
907 908 909
msgid "Create a new top-level window in an existing instance of GNOME LaTeX"
msgstr "Izveidot jaunu virslīmeņa logu esošajā GNOME LaTeX instancē"

910
#: ../src/glatex_app.vala:212
911 912 913
msgid "GNOME LaTeX is a LaTeX editor for the GNOME desktop"
msgstr "GNOME LaTeX ir LaTeX redaktors the GNOME darbvirsmā"

914
#: ../src/glatex_app.vala:241 ../src/main_window.vala:71
915 916 917
msgid "About GNOME LaTeX"
msgstr "Par GNOME LaTeX"

918
#: ../src/glatex_app.vala:242
919 920 921
msgid "translator-credits"
msgstr "Rūdolfs Mazurs <rudolfs.mazurs@gmail.com>"

922
#. LaTeX: Sectioning
923
#: ../src/latex_menu.vala:32
924 925 926
msgid "_Sectioning"
msgstr "Vir_sraksti"

927
#: ../src/latex_menu.vala:34 ../src/structure.vala:776
928 929 930
msgid "Part"
msgstr "Daļa"

931
#: ../src/latex_menu.vala:36 ../src/structure.vala:777
932 933 934
msgid "Chapter"
msgstr "Nodaļa"

935
#: ../src/latex_menu.vala:38 ../src/structure.vala:778
936 937 938
msgid "Section"
msgstr "Sadaļa"

939
#: ../src/latex_menu.vala:40 ../src/structure.vala:779
940 941 942
msgid "Sub-section"
msgstr "Apakšsadaļa"

943
#: ../src/latex_menu.vala:42 ../src/structure.vala:780
944 945 946
msgid "Sub-sub-section"
msgstr "Apakšapakšsadaļa"

947
#: ../src/latex_menu.vala:44 ../src/structure.vala:781
948
msgid "Paragraph"
949
msgstr "Rindkopa"
950

951
#: ../src/latex_menu.vala:46 ../src/structure.vala:782
952
msgid "Sub-paragraph"
953
msgstr "Apakšrindkopa"
954 955

#. LaTeX: References
956
#: ../src/latex_menu.vala:50
957
msgid "_References"
958
msgstr "No_rādes"
959

960
#: ../src/latex_menu.vala:54
961 962 963
msgid "Reference to a label"
msgstr "Norāde uz etiķeti"

964
#: ../src/latex_menu.vala:56
965 966 967
msgid "Page reference to a label"
msgstr "Lapas norāde uz etiķeti"

968
#: ../src/latex_menu.vala:58
969 970 971
msgid "Add a word to the index"
msgstr "Pievienot vārdu pie indeksa"

972
#: ../src/latex_menu.vala:60
973 974 975
msgid "Footnote"
msgstr "Vēre"

976
#: ../src/latex_menu.vala:62
977 978 979
msgid "Reference to a bibliography item"
msgstr "Norāde uz bibliogrāfijas ierakstu"

980
#: ../src/latex_menu.vala:68
981
msgid "Center - \\begin{center}"
982
msgstr "Vidus — \\begin{center}"
983

984
#: ../src/latex_menu.vala:70
985
msgid "Align Left - \\begin{flushleft}"
986
msgstr "Līdzināt pie kreisās — \\begin{flushleft}"
987

988
#: ../src/latex_menu.vala:72
989
msgid "Align Right - \\begin{flushright}"
990
msgstr "Līdzināt pie labās — \\begin{flushright}"
991

992
#: ../src/latex_menu.vala:74
993
msgid "Table - \\begin{table}"
994
msgstr "Tabula — \\begin{table}"
995

996
#: ../src/latex_menu.vala:76
997
msgid "Quote - \\begin{quote}"
998
msgstr "Citāts — \\begin{quote}"
999

1000
#: ../src/latex_menu.vala:78
1001
msgid "Quotation - \\begin{quotation}"
1002
msgstr "Citējums — \\begin{quotation}"
1003

1004
#: ../src/latex_menu.vala:80
1005
msgid "Verse - \\begin{verse}"
1006
msgstr "Dzeja — \\begin{verse}"
1007

1008
#: ../src/latex_menu.vala:82
1009
msgid "Verbatim - \\begin{verbatim}"
1010
msgstr "Burtiski — \\begin{verbatim}"
1011

1012
#: ../src/latex_menu.vala:84
1013
msgid "Minipage - \\begin{minipage}"
1014
msgstr "Minilapa — \\begin{minipage}"
1015

1016
#: ../src/latex_menu.vala:86
1017
msgid "Title page - \\begin{titlepage}"
1018
msgstr "Titullapa — \\begin{titlepage}"
1019

1020
#. LaTeX: list environments
1021
#: ../src/latex_menu.vala:90
1022 1023 1024
msgid "_List Environments"
msgstr "_Sarakstu vides"

1025
#: ../src/latex_menu.vala:92
1026
msgid "Bulleted List - \\begin{itemize}"
1027
msgstr "Aizzīmēts saraksts — \\begin{itemize}"
1028

1029
#: ../src/latex_menu.vala:94
1030
msgid "Enumeration - \\begin{enumerate}"
1031
msgstr "Numurēts saraksts — \\begin{enumerate}"
1032

1033
#: ../src/latex_menu.vala:96
1034
msgid "Description - \\begin{description}"
1035
msgstr "Apraksts — \\begin{description}"
1036

1037
#: ../src/latex_menu.vala:98
1038
msgid "Custom list - \\begin{list}"
1039
msgstr "Pielāgots saraksts — \\begin{list}"
1040

1041
#: ../src/latex_menu.vala:100
1042
msgid "List item - \\item"
1043
msgstr "Saraksta elements — \\item"
1044 1045

#. LaTeX: character sizes
1046
#: ../src/latex_menu.vala:104
1047 1048 1049 1050
msgid "_Characters Sizes"
msgstr "_Rakstzīmju izmēri"

#. LaTeX: font styles
1051
#: ../src/latex_menu.vala:118
1052 1053 1054
msgid "_Font Styles"
msgstr "_Fontu stili"

1055
#: ../src/latex_menu.vala:120
1056
msgid "Bold - \\textbf"
1057
msgstr "Treknraksts — \\textbf"
1058

1059
#: ../src/latex_menu.vala:122
1060
msgid "Italic - \\textit"
1061
msgstr "Kursīvs — \\textit"
1062

1063
#: ../src/latex_menu.vala:124
1064
msgid "Typewriter - \\texttt"
1065
msgstr "Rakstāmmašīna — \\texttt"
1066

1067
#: ../src/latex_menu.vala:126
1068
msgid "Slanted - \\textsl"
1069
msgstr "Slīpraksts — \\textit"
1070

1071
#: ../src/latex_menu.vala:128
1072
msgid "Small Capitals - \\textsc"
1073
msgstr "Mazi lielie burti — \\textsc"
1074

1075
#: ../src/latex_menu.vala:130
1076
msgid "Sans Serif - \\textsf"
1077
msgstr "Bezrēdzes — \\textsf"
1078

1079
#: ../src/latex_menu.vala:132
1080
msgid "Emphasized - \\emph"
1081
msgstr "Uzsvērts — \\emph"
1082

1083
#: ../src/latex_menu.vala:134
1084
msgid "Underline - \\underline"
1085
msgstr "Pasvītrots — \\underline"
1086

1087
#: ../src/latex_menu.vala:136
1088 1089 1090
msgid "_Font Family"
msgstr "_Fontu saime"

1091
#: ../src/latex_menu.vala:138
1092
msgid "Roman - \\rmfamily"
1093
msgstr "Latīņu — \\rmfamily"
1094

1095
#: ../src/latex_menu.vala:140
1096
msgid "Sans Serif - \\sffamily"
1097
msgstr "Bezrēdzes — \\sffamily"
1098

1099
#: ../src/latex_menu.vala:142
1100
msgid "Monospace - \\ttfamily"
1101
msgstr "Vienplatuma — \\ttfamily"
1102

1103
#: ../src/latex_menu.vala:144
1104 1105 1106
msgid "F_ont Series"
msgstr "F_ontu sērijas"

1107
#: ../src/latex_menu.vala:146
1108
msgid "Medium - \\mdseries"
1109
msgstr "Vidējs — \\mdseries"
1110

1111
#: ../src/latex_menu.vala:148
1112
msgid "Bold - \\bfseries"
1113
msgstr "Treknraksts — \\bfseries"
1114

1115
#: ../src/latex_menu.vala:150
1116 1117 1118
msgid "Fo_nt Shape"
msgstr "Fo_ntu forma"

1119
#: ../src/latex_menu.vala:152
1120
msgid "Upright - \\upshape"
1121
msgstr "Taisni — \\upshape"
1122

1123
#: ../src/latex_menu.vala:154
1124
msgid "Italic - \\itshape"
1125
msgstr "Kursīvs — \\itshape"
1126

1127
#: ../src/latex_menu.vala:156
1128
msgid "Slanted - \\slshape"
1129
msgstr "Slīpraksts — \\slshape"
1130

1131
#: ../src/latex_menu.vala:158
1132
msgid "Small Capitals - \\scshape"
1133
msgstr "Mazi lielie burti — \\scshape"
1134

1135
#. LaTeX: Tabular
1136
#: ../src/latex_menu.vala:162
1137 1138 1139
msgid "_Tabular"
msgstr "_Tabula"

1140
#: ../src/latex_menu.vala:164
1141
msgid "Tabbing - \\begin{tabbing}"
1142
msgstr "Tabulēšana — \\begin{tabbing}"
1143

1144
#: ../src/latex_menu.vala:166
1145
msgid "Tabular - \\begin{tabular}"
1146
msgstr "Tabular — \\begin{tabular}"
1147

1148
#: ../src/latex_menu.vala:168
1149
msgid "Multicolumn - \\multicolumn"
1150
msgstr "Vairākkolonnu — \\multicolumn"
1151

1152
#: ../src/latex_menu.vala:170
1153
msgid "Horizontal line - \\hline"
1154
msgstr "Horizontāla līnija — \\hline"
1155

1156
#: ../src/latex_menu.vala:172
1157
msgid "Vertical line - \\vline"
1158
msgstr "Vertikāla līnija — \\vline"
1159

1160
#: ../src/latex_menu.vala:174
1161
msgid "Horizontal line (columns specified) - \\cline"
1162 1163
msgstr "Horizontāla līnija (kolonnas norādītas) — \\cline"

1164
#: ../src/latex_menu.vala:180
1165 1166
msgid "Frame - \\begin{frame}"
msgstr "Ietvars — \\begin{frame}"
1167

1168
#: ../src/latex_menu.vala:182
1169 1170 1171
msgid "Block - \\begin{block}"
msgstr "Bloks — \\begin{block}"

1172
#: ../src/latex_menu.vala:184
1173 1174 1175 1176
msgid "Two columns - \\begin{columns}"
msgstr "Divas kolonnas — \\begin{columns}"

#. LaTeX: Spacing
1177
#: ../src/latex_menu.vala:188
1178 1179 1180
msgid "_Spacing"
msgstr "At_starpes"

1181
#: ../src/latex_menu.vala:189
1182
msgid "New _Line"
1183
msgstr "Jauna _rinda"
1184

1185
#: ../src/latex_menu.vala:190
1186
msgid "New Line - \\\\"
1187
msgstr "Jauna rinda — \\\\"
1188

1189
#: ../src/latex_menu.vala:192
1190
msgid "New page - \\newpage"
1191
msgstr "Jauna lapa — \\newpage"
1192

1193
#: ../src/latex_menu.vala:194
1194
msgid "Line break - \\linebreak"
1195
msgstr "Rindas pārtraukums — \\linebreak"
1196

1197
#: ../src/latex_menu.vala:196
1198
msgid "Page break - \\pagebreak"
1199
msgstr "Lapas pārtraukums — \\pagebreak"
1200

1201
#: ../src/latex_menu.vala:198
1202
msgid "Big skip - \\bigskip"
1203
msgstr "Liels atstatums — \\bigskip"
1204

1205
#: ../src/latex_menu.vala:200
1206
msgid "Medium skip - \\medskip"
1207
msgstr "Vidējs atstatums — \\medskip"
1208

1209
#: ../src/latex_menu.vala:202
1210
msgid "Horizontal space - \\hspace"
Rūdolfs Mazurs's avatar