Commit 852fbcb7 authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 142ff927
......@@ -307,7 +307,7 @@ msgstr "vystředěná interpunkce CJK"
#: src/open-type-layout.h:29
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Capital Spacing"
msgstr "kapitálkové mezery"
msgstr "rozestupy velkých písmen"
#: src/open-type-layout.h:30
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -327,7 +327,7 @@ msgstr "petitové kapitálky z kapitálek"
#: src/open-type-layout.h:33
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Small Capitals From Capitals"
msgstr "malé kapitálky z kapitálek"
msgstr "kapitálky z velkých písmen"
#: src/open-type-layout.h:34
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -432,7 +432,7 @@ msgstr "vzdálenosti"
#: src/open-type-layout.h:54
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Discretionary Ligatures"
msgstr "vlastní slitky"
msgstr "volitelné slitky"
#: src/open-type-layout.h:55
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -592,7 +592,7 @@ msgstr "počáteční formy jamo"
#: src/open-type-layout.h:86
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Lining Figures"
msgstr "tabulární verzálkové číslice"
msgstr "verzálkové číslice"
#: src/open-type-layout.h:87
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -627,7 +627,7 @@ msgstr "středové formy"
#: src/open-type-layout.h:93
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Mathematical Greek"
msgstr "matematická řečtina"
msgstr "matematické řecké"
#: src/open-type-layout.h:94
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -662,7 +662,7 @@ msgstr "čitatelé"
#: src/open-type-layout.h:100
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Oldstyle Figures"
msgstr "proporcionální skákavé číslice"
msgstr "skákavé číslice"
#: src/open-type-layout.h:101
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -672,7 +672,7 @@ msgstr "optické vystrčení"
#: src/open-type-layout.h:102
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Ordinals"
msgstr "pořadové číslovky"
msgstr "řadové číslovky"
#: src/open-type-layout.h:103
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -697,7 +697,7 @@ msgstr "proporcionální kana"
#: src/open-type-layout.h:107
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Proportional Figures"
msgstr "proporcionální verzálkové číslice"
msgstr "proporcionální číslice"
#: src/open-type-layout.h:108
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -772,7 +772,7 @@ msgstr "zprava doleva zrcadlené formy"
#: src/open-type-layout.h:122
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Ruby Notation Forms"
msgstr "národní formy ruby"
msgstr "formy notace ruby"
#: src/open-type-layout.h:123
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -797,7 +797,7 @@ msgstr "optická velikost"
#: src/open-type-layout.h:127
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Small Capitals"
msgstr "malé kapitálky"
msgstr "kapitálky"
#: src/open-type-layout.h:128
msgctxt "OpenType layout"
......@@ -947,7 +947,7 @@ msgstr "tradiční formy pro jména"
#: src/open-type-layout.h:157
msgctxt "OpenType layout"
msgid "Tabular Figures"
msgstr "tabulární skákavé číslice"
msgstr "tabulární číslice"
#: src/open-type-layout.h:158
msgctxt "OpenType layout"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment