Commit 92ee7ac6 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Updated Polish translation

parent eb16e052
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-flashback\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-11 19:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-11 19:34+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-15 21:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-15 21:45+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -33,18 +33,6 @@ msgstr ""
"Ta sesja loguje użytkownika do tradycyjnego środowiska GNOME, używając "
"Metacity"
#: ../data/flashback-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Niektóre programy są nadal uruchomione:"
#: ../data/flashback-inhibit-dialog.ui.h:2
msgid ""
"Waiting for the program to finish. Interrupting the program may cause you "
"to lose work."
msgstr ""
"Oczekiwanie na zakończenie działania programów. Przerwanie działania "
"programów może spowodować utratę niezapisanych wyników pracy."
#: ../data/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Draw desktop background"
msgstr "Wyświetlanie tła pulpitu"
......@@ -57,25 +45,22 @@ msgstr ""
"Jeśli jest ustawione na wartość \"true\", to program tradycyjnego środowiska "
"GNOME będzie używany do wyświetlania tła pulpitu."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:341
#, c-format
msgid "Log Out %s"
msgstr "Wyloguj użytkownika %s"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:343
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:353
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:363
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:374
msgid "Some applications are still running:"
msgstr "Niektóre programy są nadal uruchomione:"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:192
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:344
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:324
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:495
msgid "Log Out"
msgstr "Wyloguj"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:326
msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
msgstr ""
"Kliknięcie przycisku Wyloguj zakończy działanie tych programów i wyloguje z "
"systemu."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:347
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:328
#, c-format
msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
......@@ -83,19 +68,18 @@ msgstr[0] "Użytkownik %s zostanie wylogowany za %d sekundę."
msgstr[1] "Użytkownik %s zostanie wylogowany za %d sekundy."
msgstr[2] "Użytkownik %s zostanie wylogowany za %d sekund."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:351
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:542
#, c-format
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:334
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:498
msgid "Power Off"
msgstr "Wyłącz komputer"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:354
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:336
msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
msgstr ""
"Kliknięcie przycisku Wyłącz komputer zakończy działanie tych programów i "
"wyłączy komputer."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:357
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:338
#, c-format
msgid "The system will power off automatically in %d second."
msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
......@@ -103,19 +87,18 @@ msgstr[0] "Wyłączenie komputera nastąpi za %d sekundę."
msgstr[1] "Wyłączenie komputera nastąpi za %d sekundy."
msgstr[2] "Wyłączenie komputera nastąpi za %d sekund."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:361
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:545
#, c-format
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:344
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:501
msgid "Restart"
msgstr "Uruchom ponownie"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:364
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:346
msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
msgstr ""
"Kliknięcie przycisku Uruchom ponownie zakończy działanie tych programów i "
"ponownie uruchomi komputer."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:367
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:348
#, c-format
msgid "The system will restart automatically in %d second."
msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
......@@ -123,34 +106,26 @@ msgstr[0] "Ponowne uruchomienie systemu nastąpi za %d sekundę."
msgstr[1] "Ponowne uruchomienie systemu nastąpi za %d sekundy."
msgstr[2] "Ponowne uruchomienie systemu nastąpi za %d sekund."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:375
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Niektóre programy są nadal uruchomione:"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.ui.h:2
msgid ""
"Waiting for these application to finish. Interrupting them can lead to loss "
"Waiting for these application to finish. Interrupting them can lead to loss "
"of data."
msgstr ""
"Oczekiwanie na zakończenie działania programów. Przerwanie działania "
"programów może spowodować utratę niezapisanych wyników pracy."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:379
#, c-format
msgid "The action will proceed automatically in %d second."
msgid_plural "The action will proceed automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Działanie nastąpi za %d sekundę."
msgstr[1] "Działanie nastąpi za %d sekundy."
msgstr[2] "Działanie nastąpi za %d sekund."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:539
msgid "Log Out"
msgstr "Wyloguj"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.ui.h:3
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:552
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.ui.h:4
msgid "Lock Screen"
msgstr "Zablokuj ekran"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:553
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../gnome-flashback/gnome-flashback.desktop.in.h:1
msgid "GNOME Flashback"
msgstr "Tradycyjne środowisko GNOME"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment