Commit 19635a34 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký
Browse files

Czech translation

parent 7f376a12
# Czech translation for gnome-flashback.
# Copyright (C) 2014 gnome-flashback's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-flashback package.
#
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-flashback master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"flashback&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-19 18:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-20 07:52+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
#: ../data/gnome-flashback.desktop.in.h:1
msgid "GNOME Flashback (Metacity)"
msgstr "GNOME Flashback (Metacity)"
#: ../data/gnome-flashback.desktop.in.h:2
msgid "This session logs you into GNOME Flashback with Metacity"
msgstr "Toto sezení vás přihlásí do GNOME Flashback s Metacity"
#: ../data/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml.in.in.h:1
msgid "Draw desktop background"
msgstr "Vykreslovat pozadí pracovní plochy"
#: ../data/org.gnome.gnome-flashback.gschema.xml.in.in.h:2
msgid ""
"If set to true, then GNOME Flashback application will be used to draw "
"desktop background."
msgstr ""
"Když je zapnuto, bude aplikace GNOME Flashback použita k vykreslování pozadí "
"pracovní plochy."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:192
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:324
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:495
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásit"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:326
msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
msgstr ""
"Kliknutím na Odhlásit ukončíte tyto aplikace a odhlásíte se ze systému."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:328
#, c-format
msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
msgstr[0] "%s bude odhlášen(a) automaticky za %d sekundu."
msgstr[1] "%s bude odhlášen(a) automaticky za %d sekundy."
msgstr[2] "%s bude odhlášen(a) automaticky za %d sekund."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:334
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:498
msgid "Power Off"
msgstr "Vypnout"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:336
msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
msgstr "Kliknutím na Vypnout ukončíte tyto aplikace a vypnete systém."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:338
#, c-format
msgid "The system will power off automatically in %d second."
msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Systém bude vypnut automaticky za %d sekundu."
msgstr[1] "Systém bude vypnut automaticky za %d sekundy."
msgstr[2] "Systém bude vypnut automaticky za %d sekund."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:344
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:501
msgid "Restart"
msgstr "Restartovat"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:346
msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
msgstr "Kliknutím na Restartovat ukončíte tyto aplikace a restartujete systém."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.c:348
#, c-format
msgid "The system will restart automatically in %d second."
msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
msgstr[0] "Systém bude restartován automaticky za %d sekundu."
msgstr[1] "Systém bude restartován automaticky za %d sekundy."
msgstr[2] "Systém bude restartován automaticky za %d sekund."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.ui.h:1
msgid "Some programs are still running:"
msgstr "Doposud běží některé aplikace:"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.ui.h:2
msgid ""
"Waiting for these application to finish. Interrupting them can lead to loss "
"of data."
msgstr ""
"Čeká se, až tyto aplikace skončí. Jejich násilné přerušení může způsobit "
"ztrátu dat."
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.ui.h:3
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../gnome-flashback/flashback-inhibit-dialog.ui.h:4
msgid "Lock Screen"
msgstr "Uzamknout obrazovku"
#: ../gnome-flashback/gnome-flashback.desktop.in.h:1
msgid "GNOME Flashback"
msgstr "GNOME Flashback"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment