Commit e32c8999 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent da956bbd
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-11-13 14:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-22 21:27+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-02 15:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-13 15:20+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.5\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
# window title, program name
#: data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in:3 src/disk-image-mounter/main.c:48
......@@ -134,7 +134,7 @@ msgid "Select Disk Image(s) to Mount"
msgstr "Výber obrazu(ov) disku na pripojenie"
#: src/disk-image-mounter/main.c:85 src/disks/gducreatediskimagedialog.c:929
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:173 src/disks/gducreateformatdialog.c:440
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:173 src/disks/gducreateformatdialog.c:455
#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:329 src/disks/gduwindow.c:803
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
......@@ -1373,12 +1373,13 @@ msgid "_Close"
msgstr "_Zavrieť"
#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:722
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:747
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:731
msgid "Error determining size of device: "
msgstr "Chyba pri určovaní veľkosti zariadenia: "
#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:729
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:754
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:738
#, c-format
msgid "Device is size 0"
msgstr "Zariadenie má nulovú veľkosť"
......@@ -1571,7 +1572,7 @@ msgstr "Chyba pri nastavovaní menovky"
#: src/disks/gdufilesystemdialog.c:128 src/disks/gduwindow.c:3206
#: src/disks/gduwindow.c:3334 src/disks/gduwindow.c:3835
#: src/libgdu/gduutils.c:1378
#: src/libgdu/gduutils.c:1398
msgid "Error unmounting filesystem"
msgstr "Chyba pri odpájaní súborového systému"
......@@ -1707,17 +1708,17 @@ msgstr ""
"oboznámte sa s možnými rizikami"
# button
#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:444 src/disks/gducreateformatdialog.c:441
#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:444 src/disks/gducreateformatdialog.c:456
msgid "_Format"
msgstr "_Formátovať"
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:175
msgid "_Previous"
msgstr ""
msgstr "_Späť"
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:181
msgid "Cre_ate"
msgstr ""
msgstr "V_ytvoriť"
# button
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:187
......@@ -1726,7 +1727,7 @@ msgstr "Formátov_ať"
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:194
msgid "N_ext"
msgstr ""
msgstr "Ďa_lej"
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:221
msgid "Error formatting volume"
......@@ -1737,25 +1738,25 @@ msgid "Error creating partition"
msgstr "Chyba pri vytváraní oddielu"
# GtkDialog title
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:420
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:435
msgid "Create Partition"
msgstr "Vytvorenie oddielu"
# GtkDialog title
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:429
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:444
msgid "Format Volume"
msgstr "Formátovanie zväzku"
# list store item
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:432
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:447
msgid "Custom Format"
msgstr "Vlastný formát"
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:435
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:450
msgid "Set Password"
msgstr ""
msgstr "Nastavenie hesla"
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:438
#: src/disks/gducreateformatdialog.c:453
msgid "Confirm Details"
msgstr "Potvrdenie podrobností"
......@@ -1770,7 +1771,7 @@ msgstr "Toto je posledný hlavný oddiel, ktorý môže byť vytvorený."
#: src/disks/gducreateotherpage.c:115
msgid "XFS — Linux Filesystem"
msgstr ""
msgstr "XFS — Súborový systém pre Linux"
# GtkDialog title
#: src/disks/gducreateotherpage.c:117
......@@ -1792,6 +1793,7 @@ msgstr ""
#: src/disks/gducreateotherpage.c:125
msgid "UDF — Universal Disk Format, for removable devices on many systems"
msgstr ""
"UDF — Univerzálny diskový formát, pre vymeniteľné zariadenia mnohých systémov"
#: src/disks/gducreateotherpage.c:127
msgid "No Filesystem"
......@@ -1814,8 +1816,6 @@ msgstr "Heslá sa nezhodujú"
#.
#: src/disks/gducreateconfirmpage.c:110
#, c-format
#| msgctxt "volume-contents-combiner"
#| msgid "%s — %s"
msgid "%s — %s"
msgstr "%s — %s"
......@@ -1823,7 +1823,6 @@ msgstr "%s — %s"
#.
#: src/disks/gducreateconfirmpage.c:128
#, c-format
#| msgid "%s: %2.1f%%"
msgid "%s (%.1f%%)"
msgstr "%s (%.1f%%)"
......@@ -2022,35 +2021,35 @@ msgstr "Obraz disku je o %s väčší ako cieľové zariadenie"
msgid "Error restoring disk image"
msgstr "Chyba pri obnovovaní obrazu disku"
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:939
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:923
msgid "Error opening file for reading"
msgstr "Chyba pri otváraní súboru na čítanie"
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:954
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:938
msgid "Error determining size of file"
msgstr "Chyba pri určovaní veľkosti súboru"
#. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:982
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:966
msgctxt "restore-inhibit-message"
msgid "Copying disk image to device"
msgstr "Kopíruje sa obraz disku na zariadenie"
#. Translators: this is the description of the job
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:988
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:972
msgid "Restoring Disk Image"
msgstr "Obnovenie obrazu disku"
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1044
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1028
msgid "Are you sure you want to write the disk image to the device?"
msgstr "Naozaj chcete zapísať obraz disku na zariadenie?"
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1045
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1029
msgid "All existing data will be lost"
msgstr "Všetky existujúce údaje budú stratené"
# button
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1046
#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1030
msgid "_Restore"
msgstr "_Obnoviť"
......@@ -2513,6 +2512,7 @@ msgid "Not enough memory"
msgstr "Nedostatok pamäte"
#: src/disks/gduxzdecompressor.c:136
#, c-format
msgid "Internal error"
msgstr "Vnútorná chyba"
......@@ -2787,7 +2787,7 @@ msgstr "Zväzok"
#: src/disks/ui/create-confirm-page.ui:98
msgid "Used"
msgstr ""
msgstr "Použité"
# GtkLabel label
#. The physical location of the drive, could be 'Connected to another seat' or 'Bay 11 of Promise VTrak' or 'USB connector II'
......@@ -2837,24 +2837,18 @@ msgstr "Názov _zväzku"
# GtkEntry tooltip_text
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:33
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer "
#| "to the device via a symlink in the /dev/disk/by-label directory"
msgid ""
"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
"the device via a symlink in the /dev/disk/by-label directory."
msgstr ""
"Názov, ktorý sa použije pre súborový systém. Toto je užitočné, ak chcete "
"odkázať na zariadenie pomocou symbolického odkazu v adresári /dev/disk/by-"
"label"
"label."
# GtkLabel label
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:47
#, fuzzy
#| msgid "For example, “My Files” or “Backup Data”"
msgid "For example: “Angela’s Files” or “Backup”."
msgstr "Napríklad, „Moje súbory“ alebo „Zálohované údaje“"
msgstr "Napríklad: „Angeline súbory“ alebo „Záloha“"
# GtkLabel label
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:74
......@@ -2864,10 +2858,8 @@ msgstr "_Vymazať"
# list store item
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:89
#, fuzzy
#| msgid "Overwrite existing data with zeroes"
msgid "Overwrites existing data, but takes longer."
msgstr "Prepísať existujúce údaje nulami"
msgstr "Prepíše existujúce údaje, ale bude to trvať dlhšie."
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:115
msgid "_Internal disk for use with Linux systems only (Ext4)"
......@@ -2884,10 +2876,8 @@ msgstr "Pre použitie so systémom _Windows (NTFS)"
# list store item - combobox výber súborového systému
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:163
#, fuzzy
#| msgid "Compatible with all systems and devices"
msgid "For use with all _systems and devices (FAT)"
msgstr "Kompatibilný so všetkými systémami a zariadeniami"
msgstr "Pre použitie so všetkými _systémami a zariadeniami (FAT)"
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:179
msgid "_Other"
......@@ -2899,6 +2889,9 @@ msgid ""
"following filesystems. Be aware of the technical differences and do research "
"about your use case."
msgstr ""
"V prípade, že predvolené voľby nevyhovujú vašim požiadavkám, vyberte jeden z "
"nasledovných súborových systémov. Dajte pozor na technické rozdiely a "
"preskúmajte použitie vo vašom prípade."
# GtkLabel label
#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:79 src/disks/ui/resize-dialog.ui:95
......@@ -2987,21 +2980,20 @@ msgid "The free space following the partition"
msgstr "Voľné miesto nasledujúce za oddielom"
#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:173
#, fuzzy
#| msgctxt "volume-grid"
#| msgid "Extended Partition"
msgid "Extended Partition"
msgstr "Rozšírený oddiel"
#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:177
msgid "Extended Partitions can contain Logical Partitions"
msgstr ""
msgstr "Rozšírené oddiely môžu obsahovať logické oddiely"
#: src/disks/ui/create-password-page.ui:18
msgid ""
"Data stored in the volume will only be accessible with the correct password. "
"Be careful not to forget it."
msgstr ""
"Údaje uložené na zväzku môžu byť sprístupnené iba po zadaní správneho hesla. "
"Buďte opatrný a nezabudnite heslo."
# GtkLabel label
#: src/disks/ui/create-password-page.ui:34
......@@ -3025,6 +3017,7 @@ msgstr "Z_obraziť heslo"
#: src/disks/ui/create-password-page.ui:134
msgid "Mix uppercase and lowercase and try to use a number or two."
msgstr ""
"Zmiešajte veľké a malé písmená a skúste použiť jedno alebo viac číslic."
# GtkDialog title
#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:23
......@@ -3702,10 +3695,14 @@ msgstr "_Zavádzací oddiel staršieho systému BIOS"
# GtkCheckButton tooltip_markup
#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:162
#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:200
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record "
#| "<i>bootable</i> flag. It is normally only used for GPT partitions on MBR "
#| "systems"
msgid ""
"Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</"
"i> flag. It is normally only used for GPT partitions on MBR systems"
"This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</i> flag. It is "
"normally only used for GPT partitions on MBR systems"
msgstr ""
"_Zavádzací oddiel staršieho systému BIOS. Toto je ekvivalent príznaku "
"<i>zavádzací</i> hlavného zavádzacieho záznamu. Zvyčajne sa používa iba pre "
......@@ -3720,6 +3717,14 @@ msgstr "Príznaky"
msgid "Hide from _Firmware"
msgstr "Skryť z _firmvéru"
#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:200
msgid ""
"Indicates that EFI firmware should ignore the content of the partition and "
"not try to read from it"
msgstr ""
"Indikuje, že firmvér EFI by mal ignorovať obsah oddielu a nemal by sa "
"pokúšať z neho čítať"
# GtkDialog title
#: src/disks/ui/erase-multiple-disks-dialog.ui:7
msgid "Erase Multiple Disks"
......@@ -3775,13 +3780,6 @@ msgid "Resize Volume"
msgstr "Zmena veľkosti zväzku"
#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:53
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Resizing a filesystem can lead to data loss. You are adviced to backup "
#| "your data before. The resize operation will take longer if a lot of data "
#| "has to be moved. The minimal size is calculated according to the current "
#| "content. Keep additional free space for the filesystem to work fast and "
#| "reliably."
msgid ""
"Resizing a filesystem can lead to data loss. You are advised to backup your "
"data before. The resize operation will take longer if a lot of data has to "
......@@ -3933,20 +3931,20 @@ msgstr "Zadanie hesla na odomknutie"
msgid "_Unlock"
msgstr "Odo_mknúť"
#: src/libgdu/gduutils.c:91
#: src/libgdu/gduutils.c:111
msgid "All Files"
msgstr "Všetky súbory"
#: src/libgdu/gduutils.c:96
#: src/libgdu/gduutils.c:116
msgid "Disk Images (*.img, *.img.xz, *.iso)"
msgstr "Obrazy diskov (*.img, *.img.xz, *.iso)"
#: src/libgdu/gduutils.c:98
#: src/libgdu/gduutils.c:118
msgid "Disk Images (*.img, *.iso)"
msgstr "Obrazy diskov (*.img, *.iso)"
#. Translators: Used for number of years
#: src/libgdu/gduutils.c:427
#: src/libgdu/gduutils.c:447
#, c-format
msgid "%d year"
msgid_plural "%d years"
......@@ -3955,7 +3953,7 @@ msgstr[1] "%d rok"
msgstr[2] "%d roky"
#. Translators: Used for number of months
#: src/libgdu/gduutils.c:434
#: src/libgdu/gduutils.c:454
#, c-format
msgid "%d month"
msgid_plural "%d months"
......@@ -3964,7 +3962,7 @@ msgstr[1] "%d mesiac"
msgstr[2] "%d mesiace"
#. Translators: Used for number of days
#: src/libgdu/gduutils.c:441
#: src/libgdu/gduutils.c:461
#, c-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
......@@ -3973,7 +3971,7 @@ msgstr[1] "%d deň"
msgstr[2] "%d dni"
#. Translators: Used for number of hours
#: src/libgdu/gduutils.c:448
#: src/libgdu/gduutils.c:468
#, c-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
......@@ -3982,7 +3980,7 @@ msgstr[1] "%d hodina"
msgstr[2] "%d hodiny"
#. Translators: Used for number of minutes
#: src/libgdu/gduutils.c:455
#: src/libgdu/gduutils.c:475
#, c-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
......@@ -3991,7 +3989,7 @@ msgstr[1] "%d minúta"
msgstr[2] "%d minúty"
#. Translators: Used for number of seconds
#: src/libgdu/gduutils.c:462
#: src/libgdu/gduutils.c:482
#, c-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
......@@ -4000,7 +3998,7 @@ msgstr[1] "%d sekunda"
msgstr[2] "%d sekundy"
#. Translators: Used for number of milli-seconds
#: src/libgdu/gduutils.c:469
#: src/libgdu/gduutils.c:489
#, c-format
msgid "%d milli-second"
msgid_plural "%d milli-seconds"
......@@ -4009,70 +4007,70 @@ msgstr[1] "%d milisekunda"
msgstr[2] "%d milisekundy"
#. Translators: Used for duration greater than one year. First %s is number of years, second %s is months, third %s is days
#: src/libgdu/gduutils.c:533
#: src/libgdu/gduutils.c:553
#, c-format
msgctxt "duration-year-to-inf"
msgid "%s, %s and %s"
msgstr "%s, %s a %s"
#. Translators: Used for durations less than one year but greater than one month. First %s is number of months, second %s is days
#: src/libgdu/gduutils.c:538
#: src/libgdu/gduutils.c:558
#, c-format
msgctxt "duration-months-to-year"
msgid "%s and %s"
msgstr "%s a %s"
#. Translators: Used for durations less than one month but greater than one day. First %s is number of days, second %s is hours
#: src/libgdu/gduutils.c:543
#: src/libgdu/gduutils.c:563
#, c-format
msgctxt "duration-day-to-month"
msgid "%s and %s"
msgstr "%s a %s"
#. Translators: Used for durations less than one day but greater than one hour. First %s is number of hours, second %s is minutes
#: src/libgdu/gduutils.c:548
#: src/libgdu/gduutils.c:568
#, c-format
msgctxt "duration-hour-to-day"
msgid "%s and %s"
msgstr "%s a %s"
#. Translators: Used for durations less than one hour but greater than one minute. First %s is number of minutes, second %s is seconds
#: src/libgdu/gduutils.c:559
#: src/libgdu/gduutils.c:579
#, c-format
msgctxt "duration-minute-to-hour"
msgid "%s and %s"
msgstr "%s a %s"
#: src/libgdu/gduutils.c:568
#: src/libgdu/gduutils.c:588
msgctxt "duration"
msgid "Less than a minute"
msgstr "menej ako minúta"
#. Translators: Used for durations less than one minute byte greater than one second. First %s is number of seconds
#: src/libgdu/gduutils.c:573
#: src/libgdu/gduutils.c:593
#, c-format
msgctxt "duration-second-to-minute"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. Translators: Used for durations less than one second. First %s is number of milli-seconds
#: src/libgdu/gduutils.c:579
#: src/libgdu/gduutils.c:599
#, c-format
msgctxt "duration-zero-to-second"
msgid "%s"
msgstr "%s"
#. Translators: Shown in confirmation dialogs with a list of devices that will be affected by the action
#: src/libgdu/gduutils.c:815
#: src/libgdu/gduutils.c:835
msgctxt "confirmation-list-of-devices"
msgid "Affected Devices"
msgstr "Ovplyvnené zariadenia"
#: src/libgdu/gduutils.c:1398
#: src/libgdu/gduutils.c:1418
msgid "Error locking device"
msgstr "Chyba pri zamykaní zariadenia"
#: src/libgdu/gduutils.c:1419
#: src/libgdu/gduutils.c:1439
msgid "Error disabling autoclear for loop device"
msgstr "Chyba pri zakázaní príznaku autoclear pre zariadenie slučky"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment