Commit e04676d3 authored by Peter Mráz's avatar Peter Mráz Committed by Pavol Šimo

Added Slovak translation

parent ce2a12ef
......@@ -47,6 +47,7 @@ pt
pt_BR
ro
ru
sk
sl
sr
sr@latin
......
# Slovak translation for gnome-disk-utility.
# Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
# Peter Mráz <etkinator@gmail.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-16 15:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-21 13:05+0200\n"
"Last-Translator: Peter Mráz <etkinator@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
#. Translators: Window title when no item is selected.
#.
#. Translators: Window title when the item representing the local machine is selected.
#.
#: ../data/palimpsest.desktop.in.h:1
#: ../src/notification/notification-main.c:537
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:269 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:321
#: ../src/palimpsest/gdu-shell.c:804 ../src/palimpsest/gdu-shell.c:1115
msgid "Disk Utility"
msgstr "Diskové nástroje"
# PŠ: navrhujem preklad media -> nosič (všade)
#: ../data/palimpsest.desktop.in.h:2
msgid "Manage Drives and Media"
msgstr "Správa diskov a médií"
#: ../data/gdu-notification-daemon.desktop.in.in.in.h:1
msgid "Disk Notifications"
msgstr "Upozornenia diskov"
#: ../data/gdu-notification-daemon.desktop.in.in.in.h:2
msgid "Provides notifications related to disks"
msgstr "Poskytuje upozornenia súvisiace s diskami"
#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:183
msgid ""
"To prevent data corruption, wait until this has finished before removing "
"media or disconnecting the device."
msgstr ""
"Skôr ako vyberiete médium alebo odpojíte zariadenie, počkajte pokým toto "
"neskončí, aby ste sa vyhli poškodeniu údajov."
#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:215
#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:284
msgid "Device"
msgstr "Zariadenie"
#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:216
#: ../src/notification/gdu-slow-unmount-dialog.c:285
msgid "The device to show the dialog for"
msgstr "Zariadenie, pre ktoré sa má zobraziť dialógové okno"
#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:228
msgid "text"
msgstr "text"
#: ../src/format-tool/gdu-format-progress-dialog.c:229
msgid "Text to show"
msgstr "Text, ktorý sa má zobraziť"
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:113
msgid "Error launching Disk Utility"
msgstr "Chyba pri spúšťaní programu Diskové nástroje"
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:133
msgid "Device to format"
msgstr "Zariadenie, ktoré sa má naformátovať"
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:133 ../src/palimpsest/gdu-main.c:127
#: ../src/palimpsest/gdu-main.c:128
msgid "DEVICE"
msgstr "ZARIADENIE"
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:163
#, c-format
msgid "Operation was canceled"
msgstr "Operácia bola zrušená"
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:254
msgid "Gnome Disk Utility formatting tool"
msgstr "Formátovací nástroj programu Diskové nástroje Gnome"
#. Translators: First argument is the partition number, second argument is the drive name,
#. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
#.
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:303
#, c-format
msgid "Format partition %d of %s (%s)"
msgstr "Formátovať %d. oddiel na zariadení %s (%s)"
#. Translators: First argument is the partition number, second argument is the drive name,
#. * third argument is the size (e.g. 10 GB)
#.
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:310
#, c-format
msgid "Formatting partition %d of %s (%s)"
msgstr "Formátovanie %d. oddielu na zariadení %s (%s)"
#. Translators: First argument is the drive name, second argument is the size (e.g. 10 GB)
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:316
#, c-format
msgid "Format %s (%s)"
msgstr "Formátovať %s (%s)"
#. Translators: First argument is the drive name, second argument is the size (e.g. 10 GB)
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:320
#, c-format
msgid "Formatting %s (%s)"
msgstr "Formátuje sa %s (%s)"
#. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the device (e.g. /dev/md0)
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:326
#, c-format
msgid "Format %s Volume (%s)"
msgstr "Formátováť %s zväzok (%s)"
#. Translators: First argument is the size (e.g. 10 GB), second is the device (e.g. /dev/md0)
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:330
#, c-format
msgid "Formatting %s Volume (%s)"
msgstr "Formátuje sa %s zväzok (%s)"
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:386
msgid "Preparing..."
msgstr "Pripravuje sa..."
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:429
msgid "Unmounting..."
msgstr "Odpája sa..."
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:447
#, c-format
msgid "Unable to format '%s'"
msgstr "Nie je možné naformátovať „%s“"
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:462
msgid "Formatting..."
msgstr "Formátuje sa..."
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:479
msgid "Cancelling..."
msgstr "Ruší sa..."
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:489
msgid "Error formatting volume"
msgstr "Chyba pri formátování zväzku"
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:500
msgid "Mounting volume..."
msgstr "Pripája sa zväzok..."
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:524
msgid "Error mounting device"
msgstr "Chyba pri pripájaní zariadenia"
#: ../src/format-tool/gdu-format-tool.c:541
msgid "Error storing passphrase in keyring"
msgstr "Chyba pri ukladaní hesla do zväzku kľúčov"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:156
msgid "The RAID Array to add a component to."
msgstr "Diskové pole RAID, do ktorého se má komponent pridať."
#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:228
#, c-format
msgid "Add spare to %s"
msgstr "Pridať náhradné zariadenie do %s"
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=646602
#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:229
#, c-format
msgid "Select a device to create a %s spare on for the RAID Array \"%s\" (%s)"
msgstr ""
"Vyberte zariadenie, ktoré vytvorí náhradné zariadenie s veľkosťou %s pre "
"diskové pole RAID „%s“ (%s)"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:237
#, c-format
msgid "Expand %s"
msgstr "Rozšíriť %s"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:238
#, c-format
msgid ""
"Select one or more devices to use %s on for expanding the RAID Array \"%s"
"\" (%s)"
msgstr ""
"Vyberte jedno alebo viac zariadní, z ktorých sa použije %s na rozšíenie "
"diskového poľa RAID „%s“ (%s)"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-component-linux-md-dialog.c:244
msgid "_Expand"
msgstr "_Rozšíriť"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-pv-linux-lvm2-dialog.c:184
msgid "The VG to add a PV to."
msgstr "Skupina zväzkov, ktoré sa pridajú do fyzických zväzkov."
#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-pv-linux-lvm2-dialog.c:249
#, c-format
msgid "Add Physical Volume to %s (%s)"
msgstr "Přidať fyzický zväzok do %s (%s)"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-add-pv-linux-lvm2-dialog.c:265
#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-linux-lvm2-volume-dialog.c:203
#: ../src/gdu-gtk/gdu-create-partition-dialog.c:220
msgid "_Size:"
msgstr "_Veľkosť:"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:131
msgid "Read Error Rate"
msgstr "Frekvencia chýb pri čítaní"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:132
msgid ""
"Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
"indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
msgstr ""
"Frekvencia chýb pri čítaní nespracovaných údajov z disku. Nenulová hodnota "
"indikuje problém s povrchom disku alebo čítacími/zapisovacími hlavami."
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:141
msgid "Throughput Performance"
msgstr "Priepustnosť"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:142
msgid "Average efficiency of the disk"
msgstr "Priemerný výkon disku"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:149
msgid "Spinup Time"
msgstr "Čas roztočenia"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:150
msgid "Time needed to spin up the disk"
msgstr "Čas potrebný na roztočenie disku"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:157
msgid "Start/Stop Count"
msgstr "Počet zastavení/roztočení"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:158
msgid "Number of spindle start/stop cycles"
msgstr "Počet cyklov roztočenia a zastavenia hriadeľa"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:165
msgid "Reallocated Sector Count"
msgstr "Počet realokovaných sektorov"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:166
msgid ""
"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
"verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers "
"data to a special reserved area (spare area)"
msgstr ""
"Počet premapovaných sektorov. Keď pevný disk narazí na chybu pri čítaní/"
"zápise/overování, označí sektor ako „realokovaný“ a údaje presunie do "
"špeciálnej rezervovanej oblasti (náhradnej oblasti)."
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:175
msgid "Read Channel Margin"
msgstr "Ohraničenie čítaného kanála"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:176
msgid "Margin of a channel while reading data."
msgstr "Ohraničenie kanála počas čítania údajov."
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:183
msgid "Seek Error Rate"
msgstr "Frekvencia chýb presúvania"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:184
msgid "Frequency of errors while positioning"
msgstr "Frekvencia chýb pri umiestňovaní hláv"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:191
msgid "Seek Timer Performance"
msgstr "Trvanie presunu"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:192
msgid "Average efficiency of operations while positioning"
msgstr "Priemerný výkon operácií pri umiestňovaní hláv"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:199
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:523
msgid "Power-On Hours"
msgstr "Čas zapnutia v hodinách"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:200
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:524
msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
msgstr "Počet hodín strávených v zapnutom stave"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:207
msgid "Spinup Retry Count"
msgstr "Počet opakovaných roztočení"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:208
msgid "Number of retry attempts to spin up"
msgstr "Počet opakovaných pokusov o roztočenie"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:215
msgid "Calibration Retry Count"
msgstr "Počet opakovaných kalibrácií"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:216
msgid "Number of attempts to calibrate the device"
msgstr "Počet pokusov o kalibráciu zariadenia"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:223
msgid "Power Cycle Count"
msgstr "Počet cyklov zapnutia"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:224
msgid "Number of power-on events"
msgstr "Počet udalostí zapnutia"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:231
msgid "Soft read error rate"
msgstr "Frekvencia softvérových chýb čítania"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:232
msgid "Frequency of 'program' errors while reading from the disk"
msgstr "Frekvencia „programových“ chýb počas čítania z disku"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:239
msgid "Reported Uncorrectable Errors"
msgstr "Nahlásené neopraviteľné chyby"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:240
msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
msgstr "Počet chýb, ktoré nebolo možné opraviť pomocou hardvérového ECC"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:247
msgid "High Fly Writes"
msgstr "Vybočenia pri zápisoch"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:248
msgid ""
"Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
msgstr ""
"Počet situací, kedy zápisovacia hlava vyšla von zo svojho operačného rozpätia"
# PK: to ako tam ten vzduch prudi?
# peter: Airflow temperature on Western Digital HDs (Same as temp. , but current value is 50 less for some models. Marked as obsolete.)
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:255
msgid "Airflow Temperature"
msgstr "Teplota prúdiaceho vzduchu"
# PK: to ako tam ten vzduch prudi?
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:256
msgid "Airflow temperature of the drive"
msgstr "Teplota prúdiaceho vzduchu v disku"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:263
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:433
msgid "G-sense Error Rate"
msgstr "Frekvencia chýb z nárazov"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:264
msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
msgstr "Frekvencia chýb ako dôsledok nárazov"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:271
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:490
msgid "Power-off Retract Count"
msgstr "Počet vypnutí odstavením"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:272
msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
msgstr "Počet cyklov vypnutia alebo núdzového odstavenia"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:279
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:466
msgid "Load/Unload Cycle Count"
msgstr "Počet cyklov zaparkovaie/odparkovanie"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:280
msgid "Number of cycles into landing zone position"
msgstr "Počet cyklov odstavenia do parkovacej zóny"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:287
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:506
msgid "Temperature"
msgstr "Teplota"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:288
msgid "Current internal temperature of the drive"
msgstr "Aktuálna vnútorná teplota disku"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:295
msgid "Hardware ECC Recovered"
msgstr "Chyby opravené hardvérovým ECC"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:296
msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
msgstr "Počet za behu opravených chýb pomocou ECC"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:303
msgid "Reallocation Count"
msgstr "Počet realokácií"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:304
msgid ""
"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
"reallocated sectors to a spare area"
msgstr ""
"Počet operacií premapovania. Nespracovaná hodnota tohoto atribútu "
"predstavuje celkový počet (úspešných aj neúspešných) pokusov o presunutie "
"údajov z realokovaných sektorov na náhradné miesto."
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:314
msgid "Current Pending Sector Count"
msgstr "Aktuálny počet čakajúcich sektorov"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:315
msgid ""
"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
"remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
msgstr ""
"Počet sektorov, ktoré čakajú na premapovanie. Ak sa sektor čakajúcí na "
"premapovanie neskôr podarí úspešne zapísať alebo prečítať, tak sa táto "
"hodnota zníži a sektor nebude premapovaný. Chyby pri čítaní sektora "
"jeho premapovanie neovplyvňujú, premapovanie sa vykná iba pri chybnom "
"pokuse o zápis."
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:326
msgid "Uncorrectable Sector Count"
msgstr "Počet neopraviteľných sektorov"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:327
msgid ""
"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
"rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
"and/or problems in the mechanical subsystem"
msgstr ""
"Celkový počet neopraviteľných chýb pri čítaní/zápise sektora. Nárast hodnoty "
"tohto atribútu signalizuje chybu na povrchu disku a/alebo problémy v "
"mechanickej časti."
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:336
msgid "UDMA CRC Error Rate"
msgstr "Frekvencia CRC chýb v UDMA"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:337
msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
msgstr "Počet CRC chýb v režieme UDMA"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:344
msgid "Write Error Rate"
msgstr "Frekvencia chýb pri zápise"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:345
msgid ""
"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
"flying-height"
msgstr ""
"Počet chýb počas zápisu na disk (alebo) frekvencia viaczónových chýb (alebo) "
"vzdialenosti od povrchu"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:352
msgid "Soft Read Error Rate"
msgstr "Frekvencia softérových chýb čítania"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:353
msgid "Number of off-track errors"
msgstr "Počet nesledovaných chýb"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:360
msgid "Data Address Mark Errors"
msgstr "Chyby dátových adresovacích značiek"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:361
msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
msgstr ""
"Počet chýb dátových adresovacích značiek (DAM) (alebo) špecifické pre "
"výrobcu"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:368
msgid "Run Out Cancel"
msgstr "Zrušenie vybehnutia"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:369
msgid "Number of ECC errors"
msgstr "Počet ECC chýb"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:376
msgid "Soft ECC correction"
msgstr "Chyby opravené softvérovým ECC"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:377
msgid "Number of errors corrected by software ECC"
msgstr "Počet chýb opravených softvérovým ECC"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:384
msgid "Thermal Asperity Rate"
msgstr "Počet prekročení teploty"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:385
msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
msgstr "Počet chýb spôsobených príliš veľkou teplotou"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:392
msgid "Flying Height"
msgstr "Výška nad povrchom"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:393
msgid "Height of heads above the disk surface"
msgstr "Výška hláv nad povrchom disku"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:400
msgid "Spin High Current"
msgstr "Roztáčací prúd"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:401
msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
msgstr "Hodnota napájacieho prúdu potrebného na roztočenie disku"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:408
msgid "Spin Buzz"
msgstr "Výkyvy točenia"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:409
msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
msgstr "Počet vyrovnaní výkyvov točenia disku"
# preklad asi nie je celkom presný ale nič lepšie mi nenapadlo
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:416
msgid "Offline Seek Performance"
msgstr "Výkon nedátového presunu hláv"
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:417
msgid "Drive's seek performance during offline operations"
msgstr "Výkon presunu hláv pri nedátových operáciách"
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:424
msgid "Disk Shift"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:425
msgid ""
"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
"as a result of falling (or) temperature"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:434
msgid ""
"Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:441
msgid "Loaded Hours"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:442
msgid "Number of hours in general operational state"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:449
msgid "Load/Unload Retry Count"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:450
msgid ""
"Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
"recording, positioning of heads, etc"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:458
msgid "Load Friction"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:459
msgid "Load on drive caused by friction in mechanical parts of the store"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:467
msgid "Total number of load cycles"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:474
msgid "Load-in Time"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:475
msgid "General time for loading in a drive"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:482
msgid "Torque Amplification Count"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:483
msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:491
msgid "Number of power-off retract events"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:498
msgid "GMR Head Amplitude"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:499
msgid "Amplitude of heads trembling (GMR-head) in running mode"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:507
msgid "Temperature of the drive"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:514
msgid "Endurance Remaining"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:515
msgid ""
"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
"the maximum physical erase cycles the drive supports"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:531
msgid "Uncorrectable ECC Count"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:532
msgid "Number of uncorrectable ECC errors"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:539
msgid "Good Block Rate"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:540
msgid ""
"Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
"reserved blocks"
msgstr ""
#. Translators: S.M.A.R.T attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
#. * or the next string for a longer explanation.
#.
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:548
msgid "Head Flying Hours"
msgstr ""
#: ../src/gdu-gtk/gdu-ata-smart-dialog.c:549
msgid "Time while head is positioning"
msgstr ""