Commit c8c88386 authored by Căpățînă Alexandru's avatar Căpățînă Alexandru Committed by Lucian Adrian Grijincu

Updated Romanian translation

parent 0d39ce60
......@@ -9,4 +9,4 @@ DOC_FIGURES = figures/main-app.png
clean-local :
rm -f *~
DOC_LINGUAS = cs de el es pl pt_BR sv sl zh_CN
DOC_LINGUAS = cs de el es pl pt_BR ro sv sl zh_CN
# Romanian translation for gnome-disk-utility.
# Copyright (C) 2011 gnome-disk-utility's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
# Alex <pasdragos@yahoo.com>, 2011.
# Căpățînă Alexandru, <alex.kapa94@yahoo.com>
# Lucian Adrian Grijincu <lucian.grijincu@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-21 16:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-23 10:37+0200\n"
"Last-Translator: Căpățînă Alexandru <alex.kapa94@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Romanian Gnome Team <gnomero-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/palimpsest.xml:73(None)
msgid "@@image: 'figures/main-app.png'; md5=5bc3f0bd4d9ae5bb4e46e19d1d649f4b"
msgstr "@@image: 'figures/main-app.png'; md5=1a5a6d418e5fce3c52a35d94667bbc03"
#: C/palimpsest.xml:18(title)
msgid "<application>Palimpsest Disk Utility</application> Manual"
msgstr "<application>Utilitarul de disc Palimpsest</application> Manual"
#: C/palimpsest.xml:20(para)
msgid "This document describes the Palimpsest Disk Utility application."
msgstr "Acest document descrie aplicația Utilitarul de disc Palimpsest."
#: C/palimpsest.xml:25(year) C/palimpsest.xml:45(date)
msgid "2008"
msgstr "2008"
#: C/palimpsest.xml:26(holder)
msgid "David Zeuthen"
msgstr "David Zeuthen"
#: C/palimpsest.xml:29(publishername)
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Proiectul de documentație GNOME"
#: C/palimpsest.xml:2(para)
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Aveți permisiunea de a copia, distribui și/sau modifica acest document în "
"concordanță cu termenii Licenței de Documentație Liberă GNU (GFDL), "
"Versiunea 1.1 sau o altă versiune mai nouă publicată de către Fundația "
"pentru Software Liber fără Secțiunile Invariate, fără Texte de Prefață și "
"fără Texte de Postfață. Puteți găsi o copie a GFDL-ului aici <ulink "
"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> sau în fișierul COPYING-DOCS "
"distribuit în acest manual."
#: C/palimpsest.xml:12(para)
msgid ""
"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
"section 6 of the license."
msgstr ""
"Acest manual face parte dintr-o colecție a manualelor GNOME distribuite sub "
"GDFL. Dacă doriți sa distribuiți acest manual separat de colecție, puteți "
"face asta prin a trimite o copie a licenței manualului, așa cum este descris "
"în secțiunea 6 a licenței."
#: C/palimpsest.xml:19(para)
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Multe din numele folosite de către companii pentru a-și distinge produsele "
"și serviciile sunt revendicate ca fiind marcă înregistrată. Când acele nume "
"apar în orice documentație GNOME și membrii Proiectului de Documentație sunt "
"la cunoștință cu aceste mărci înregistrate, atunci aceste nume sunt scrise "
"cu majuscule tot cuvântul sau doar prima literă."
#: C/palimpsest.xml:35(para)
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"DOCUMENTUL ESTE FURNIZAT FĂRĂ GARANȚIE DE ORICE FEL, FIE EMISĂ SAU SUGERATĂ, "
"INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITAȚII, ACEEA CĂ DOCUMENTUL SAU VERSIUNEA MODIFICATĂ A "
"DOCUMENTULUI ESTE FĂRĂ DEFECTE DE COMERCIALIZARE, POTRIVITĂ PENTRU UN ANUMIT "
"SCOP SAU NEDĂUNĂTOARE. ÎNTREGUL RISC ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA, "
"ACURATEȚEA ȘI PERFORMANȚA DOCUMENTULUI SAU VERSIUNII MODIFICATE A ACESTUIA "
"DEPINDE DE DUMNEAVOASTRĂ. ÎN CAZ CĂ UN DOCUMENT SAU O VERSIUNE MODIFICATĂ SE "
"DOVEDEȘTE A AVEA LIPSURI ÎN ORICE FEL, DUMNEAVOASTRĂ (NU SCRIITORUL "
"INIȚIAL, AUTOR SAU ALT CONTRIBUITOR) VĂ VEȚI ASUMA COSTUL NECESAR "
"SERVICIILOR, REPARĂRII SAU CORECTĂRII SALE. ACEST CERTIFICAT DE NEGARANȚIE "
"CONSTITUIE O PARTE ESENȚIALĂ A LICENȚEI. NICIO UTILIZARE A DOCUMENTULUI SAU "
"A UNEI VERSIUNI MODIFICATE A ACESTUIA NU ESTE AUTORIZATĂ CU EXCEPȚIA ACESTUI "
"CERTIFICAT DE NEGARANȚIE; ȘI"
#: C/palimpsest.xml:55(para)
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"SUB NICIO FORMA SAU TEORIE JURIDICĂ, FIE ÎN DAUNE (INCLUZÂND NEGLIJENȚA), "
"CONTRACT, SAU ALTCEVA, VA TREBUI AUTORUL, SCRIITORUL INIȚIAL, ORICE ALT "
"CONTRIBUITOR SAU ORICE DISTRIBUITOR AL DOCUMENTULUI SAU A UNEI VERSIUNI "
"MODIFICATE A ACESTUIA, SAU FURNIZOR DE ORICE FEL, SĂ FIE RĂSPUNZĂTOR FAȚĂ DE "
"ORICE PERSOANĂ PENTRU O DAUNĂ ÎN MOD DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, ÎNTÂMPLĂTOR "
"SAU ÎN CONSECINȚĂ, DE ORICE FEL INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITAȚII, DAUNELE DIN "
"CAUZA PIERDERII FONDULUI COMERCIAL, OPRIREA ACTIVITĂȚII, DEFECȚIUNEA "
"CALCULATORULUI, SAU ORICE ALTE DAUNE SAU PIERDERI REZULTATE DE SAU CORELATE "
"CU UTILIZAREA ACESTUI DOCUMENT SAU A UNEI VERSIUNI MODIFICATE A ACESTUIA, "
"CHIAR DACĂ ACESTE PERSOANE AU FOST INFORMATE DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE "
"DAUNE."
#: C/palimpsest.xml:28(para)
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<placeholder-1/>"
msgstr ""
"DOCUMENTUL ȘI VERSIUNILE MODIFICATE ALE ACESTUIA SUNT FURNIZATE ÎN "
"CONCORDANȚĂ CU TERMENII LICENȚEI DE DOCUMENTAȚIE LIBERĂ GNU CU VIITOAREA "
"ÎNȚELEGERE CĂ: <placeholder-1/>"
#: C/palimpsest.xml:34(firstname)
msgid "David"
msgstr "David"
#: C/palimpsest.xml:34(surname)
msgid "Zeuthen"
msgstr "Zeuthen"
#: C/palimpsest.xml:37(email)
msgid "davidz@redhat.com"
msgstr "davidz@redhat.com"
#: C/palimpsest.xml:44(revnumber)
msgid "Palimpsest Disk Utility Manual V 0.1"
msgstr "Manualul Utilitarului de disc Palimpsest V 0.1"
#: C/palimpsest.xml:47(para)
msgid "David Zeuthen <email>davidz@redhat.com</email>"
msgstr "David Zeuthen <email>davidz@redhat.com</email>"
#: C/palimpsest.xml:54(releaseinfo)
msgid "This manual describes version 0.1 of Palimpsest Disk Utility."
msgstr "Acest manual descrie versiunea 0.1 a Utilitarului de disc Palimpsest."
#: C/palimpsest.xml:57(title)
msgid "Feedback"
msgstr "Sugestii"
#: C/palimpsest.xml:58(para)
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Palimpsest "
"Disk Utility</application> application or this manual, follow the directions "
"in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback "
"Page</ulink>."
msgstr ""
"Pentru a raporta un defect sau a face o sugestie asupra aplicației "
"<application>Utilitarul de disc Palimpsest</application> sau acestui manual, "
"urmăriți indicațiile din <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" "
"type=\"help\">Pagina de sugestii GNOME</ulink>."
#: C/palimpsest.xml:66(title)
msgid "Introduction."
msgstr "Introducere."
#: C/palimpsest.xml:67(para)
msgid ""
"This is the <application>Palimpsest Disk Utility</application> user's guide."
msgstr ""
"Acesta este ghidul utilizatorului <application>Utilitarului de disc "
"Palimpsest</application>."
#: C/palimpsest.xml:69(title)
msgid "<application>Palimpsest Disk Utility</application> Window"
msgstr "<application>Utilitarul de disc Palimpsest</application> Manual"
#: C/palimpsest.xml:0(application)
msgid "Palimpsest Disk Utility"
msgstr "Utilitarul de disc Palimpsest"
#: C/palimpsest.xml:77(phrase)
msgid "Shows <placeholder-1/> main window."
msgstr "Arată fereastra principală <placeholder-1/>."
#: C/palimpsest.xml:85(title)
msgid "Advanced Palimpsest Disk Utility."
msgstr "Utilitarul Avansat de disc Palimpsest."
#: C/palimpsest.xml:86(para)
msgid ""
"Palimpsest Disk Utility is a complex program, with many advanced features."
msgstr ""
"Utilitarul de disc Palimpsest este un program complex, cu multe funcții "
"avansate."
#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
#: C/palimpsest.xml:0(None)
msgid "translator-credits"
msgstr "Căpățînă Alexandru <alex.kapa94@yahoo.com>,2011"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment