Commit 97f4eb7d authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 3824fd16
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-18 12:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-18 15:49+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-16 13:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-29 15:35+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -1715,29 +1715,29 @@ msgid "This is the last primary partition that can be created."
msgstr "Jde o poslední primární oddíl, který může být vytvořen."
#: src/disks/gducreateotherpage.c:115
msgid "XFS Linux Filesystem"
msgstr "XFS Linuxový souborový systém"
msgid "XFS Linux Filesystem"
msgstr "XFS Linuxový souborový systém"
#: src/disks/gducreateotherpage.c:117
msgid "Linux Swap Partition"
msgstr "Linuxový odkládací oddíl"
#: src/disks/gducreateotherpage.c:119
msgid "Btrfs Copy-on-write Linux Filesystem, for snapshots"
msgstr "Btrfs Linuxový souborový systém s Copy-on-write a snímky"
msgid "Btrfs Copy-on-write Linux Filesystem, for snapshots"
msgstr "Btrfs Linuxový souborový systém s Copy-on-write a snímky"
#: src/disks/gducreateotherpage.c:121
msgid "F2FS Flash Storage Linux Filesystem"
msgstr "F2FS Linuxový souborový systém pro úložiště flash"
msgid "F2FS Flash Storage Linux Filesystem"
msgstr "F2FS Linuxový souborový systém pro úložiště flash"
#: src/disks/gducreateotherpage.c:123
msgid "exFAT Flash Storage Windows Filesystem, used on SDXC cards"
msgid "exFAT Flash Storage Windows Filesystem, used on SDXC cards"
msgstr ""
"exFAT Souborový systém Windows pro úložiště flash, především karty SDXC"
"exFAT Souborový systém Windows pro úložiště flash, především karty SDXC"
#: src/disks/gducreateotherpage.c:125
msgid "UDF Universal Disk Format, for removable devices on many systems"
msgstr "UDF – Univerzální diskový formíát pro výměnná zařízení v řadě systémů"
msgid "UDF Universal Disk Format, for removable devices on many systems"
msgstr "UDF — Univerzální diskový formát pro výměnná zařízení v řadě systémů"
#: src/disks/gducreateotherpage.c:127
msgid "No Filesystem"
......@@ -1755,7 +1755,7 @@ msgstr "Hesla se liší"
#. Translators: In most cases this should not need translation unless the
#. * separation character '—' is not appropriate. The strings come
#. * from UDisks, first is description, second the name:
#. * "Partition 1 of 32 GB Flash Disk /dev/sdb1".
#. * "Partition 1 of 32 GB Flash Disk /dev/sdb1".
#.
#: src/disks/gducreateconfirmpage.c:110
#, c-format
......@@ -1883,12 +1883,12 @@ msgid "_Resize"
msgstr "Z_měnit velikost"
#: src/disks/gduresizedialog.c:352 src/disks/gduresizedialog.c:431
#: src/disks/gduresizedialog.c:548 src/disks/gduresizedialog.c:571
#: src/disks/gduresizedialog.c:601 src/disks/gduresizedialog.c:624
msgid "Error resizing filesystem"
msgstr "Chyba při změně velikosti souborového systému"
#: src/disks/gduresizedialog.c:370 src/disks/gduresizedialog.c:493
#: src/disks/gduresizedialog.c:525
#: src/disks/gduresizedialog.c:575
msgid "Error resizing partition"
msgstr "Chyba při změně velikosti oddílu"
......@@ -1904,19 +1904,27 @@ msgstr "Změna velikosti není připravená"
msgid "Waited too long for the filesystem"
msgstr "Příliš dlouho se čekalo na souborový systém"
#: src/disks/gduresizedialog.c:595
#: src/disks/gduresizedialog.c:526 src/disks/gduresizedialog.c:648
msgid "Error repairing filesystem"
msgstr "Chyba při opravě souborového systému"
#: src/disks/gduresizedialog.c:661
#: src/disks/gduresizedialog.c:551
msgid "Error unmounting filesystem for repairing"
msgstr "Chyba při odpojování souborového systému kvůli opravě"
#: src/disks/gduresizedialog.c:692
msgid "Error unmounting filesystem for resizing"
msgstr "Chyba při odpojování souborového kvůli změně velikosti"
msgstr "Chyba při odpojování souborového systému kvůli změně velikosti"
#: src/disks/gduresizedialog.c:760
msgid "Error mounting the filesystem"
msgstr "Chyba při připojování souborového systému"
#: src/disks/gduresizedialog.c:703
#: src/disks/gduresizedialog.c:802
msgid "Fit to size"
msgstr "Přizpůsobit velikost"
#: src/disks/gduresizedialog.c:738
#: src/disks/gduresizedialog.c:837
msgid "Error mounting filesystem to calculate minimum size"
msgstr ""
"Chyba při připojování souborového systému kvůli výpočtu minimální velikosti"
......@@ -2710,7 +2718,7 @@ msgstr ""
"odkazovat pomocí symbolického odkazu ve složce /dev/disk/by-label."
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:47
msgid "For example: \"Angela's Files\" or \"Backup\"."
msgid "For example: “Angela’s Files” or “Backup”."
msgstr "Například „Adélčiny soubory“ nebo „Záloha“."
#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:74
......@@ -2761,11 +2769,6 @@ msgstr "Veliko_st oddílu"
msgid "The size of the partition to create"
msgstr "Velikost oddílu, který se má vytvořit"
#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:95
#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:150
msgid "0"
msgstr "0"
#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:111
#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:140 src/disks/ui/resize-dialog.ui:127
msgid "bytes"
......@@ -3780,77 +3783,3 @@ msgctxt "notify-smart"
msgid "Examine"
msgstr "Přezkoumat"
#~ msgid "FAT"
#~ msgstr "FAT"
#~ msgid "Compatible with most systems"
#~ msgstr "Kompatibilní s většinou systémů"
#~ msgid "NTFS"
#~ msgstr "NTFS"
#~ msgid "Compatible with Linux systems"
#~ msgstr "Kompatibilní se systémy Linux"
#~ msgid "Ext4"
#~ msgstr "Ext4"
#~ msgid "Encrypted, compatible with Linux systems"
#~ msgstr "Šifrovaný, kompatibilní se systémy Linux"
#~ msgid "LUKS + Ext4"
#~ msgstr "LUKS + Ext4"
#~ msgid "Enter filesystem type"
#~ msgstr "Zadejte typ souborového systému"
#~ msgid "Error formatting partition"
#~ msgstr "Chyba při formátování oddílu"
#~ msgid "Extended partition"
#~ msgstr "Rozšířený oddíl"
#~ msgid "For logical partitions"
#~ msgstr "Pro logické oddíly"
#~ msgid "Are you sure you want to format the volume?"
#~ msgstr "Opravdu chcete svazek naformátovat?"
#~ msgid ""
#~ "All data on the volume will be lost but may still be recoverable by data "
#~ "recovery services"
#~ msgstr ""
#~ "Všechna data na svazku budou ztracena, ale bude ještě možné je obnovit "
#~ "některou ze služeb pro záchranu dat"
#~ msgid ""
#~ "All data on the volume will be overwritten and will likely not be "
#~ "recoverable by data recovery services"
#~ msgstr ""
#~ "Všechna data na svazku budou přepsána a nebude je možné obnovit žádnou "
#~ "službou pro záchranu dat"
#~ msgid "C_reate"
#~ msgstr "Vy_tvořit"
#~ msgid "F_ilesystem"
#~ msgstr "So_uborový systém"
#~ msgid ""
#~ "The custom filesystem type to create e.g. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> or "
#~ "<i>swap</i>"
#~ msgstr ""
#~ "Vlastní typ souborového systému, který se má vytvořit, např. <i>btrfs</"
#~ "i>, <i>xfs</i> nebo <i>swap</i>"
#~ msgid "The custom filesystem type to create e.g. btrfs, xfs or swap"
#~ msgstr ""
#~ "Vlastní typ souborového systému, který se má vytvořit, např. btrfs, xfs "
#~ "nebo swap"
#~ msgid ""
#~ "The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer "
#~ "to the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-label</b> directory"
#~ msgstr ""
#~ "Název souborového systému. To je užitečné, když se chcete na zařízení "
#~ "odkazovat pomocí symbolického odkazu ve složce <b>/dev/disk/by-label</b>"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment