Commit 0b28925e authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent ade04093
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-07 09:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-08 21:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-09 21:00+0200\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl\n"
......@@ -2294,6 +2294,9 @@ msgid ""
"backing it up first in order to use forensic recovery tools that retrieve "
"lost files. Depending on the amount of data this operation takes longer time."
msgstr ""
"Popravilo datotečnega sistema ni vedno mogoče, lahko povzroči tudi izgubo "
"podatkov. Najprej je priporočljivo narediti varnostno kopijo. Opravilo bo "
"dolgotrajno, če je treba premakniti veliko količino podatkov."
#: src/disks/gduwindow.c:3273
msgid "Error while checking filesystem"
......@@ -3444,6 +3447,12 @@ msgid ""
"be moved. The minimal size is calculated according to the current content. "
"Keep additional free space for the filesystem to work fast and reliably."
msgstr ""
"Spreminjanje velikosti datotečnega sistema lahko vpliva na izgubo podatkov. "
"Priporočljivo je najprej pripraviti varnostno kopijo. Opravilo bo "
"dolgotrajno, če je treba premakniti veliko količino podatkov. Prav tako je "
"najmanjša dovoljena velikost določena glede na trenutno zasedenost razdelka. "
"Z ohranjanjem zadostne količine prostora omogočite tudi hitro in zanesljivo "
"delovanje sistema."
#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:196
msgid "_Difference"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment