Commit e79249e5 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation

parent adfef5cb
......@@ -2980,68 +2980,3 @@ msgstr "Foo;Bar;Baz;"
#: ../shell/shell.ui.h:2
msgid "_All Settings"
msgstr "_Alle innstillinger"
#~ msgid "Day:"
#~ msgstr "Dag:"
#~ msgid "Month:"
#~ msgstr "Måned:"
#~ msgid "Set time automatically"
#~ msgstr "Still klokken automatisk"
#~ msgid "Year:"
#~ msgstr "År:"
#~ msgid "_Mirror Screens"
#~ msgstr "_Speil skjermer"
#~ msgid "Mirror Screens"
#~ msgstr "Speil skjermer"
#~ msgid "<Unknown Action>"
#~ msgstr "<Ukjent handling>"
#~ msgid "Custom Shortcuts"
#~ msgstr "Egendefinerte snarveier"
#~ msgid "Error saving the new shortcut"
#~ msgstr "Feil ved lagring av ny snarvei"
#~ msgid ""
#~ "The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to "
#~ "type using this key.\n"
#~ "Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time."
#~ msgstr ""
#~ "Snarveien «%s» kan ikke brukes fordi den vil være umulig å skrive med "
#~ "denne tasten.\n"
#~ "Vennligst prøv igjen med en tastekombinasjon som inneholder Control, Alt "
#~ "eller Shift."
#~ msgid ""
#~ "The shortcut \"%s\" is already used for\n"
#~ "\"%s\""
#~ msgstr ""
#~ "Snarveien «%s» er allerede brukt for\n"
#~ "«%s»"
#~ msgid ""
#~ "If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be "
#~ "disabled."
#~ msgstr ""
#~ "Hvis du omfordeler snarveien til «%s» vil snarvei «%s» bli slått av."
#~ msgid "_Reassign"
#~ msgstr "_Tildel på nytt"
#~ msgid "Error unsetting accelerator in configuration database: %s"
#~ msgstr "Feil under fjerning av snarveitast i konfigurasjonsdatabasen: %s"
#~ msgid "Too many custom shortcuts"
#~ msgstr "For mange egendefinerte snarveier"
#~ msgid "Action"
#~ msgstr "Handling"
#~ msgid "Shortcut"
#~ msgstr "Snarvei"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment