Commit cadd61e4 authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Administrator

Update Ukrainian translation

parent 07b08fc4
Pipeline #202740 passed with stage
in 2 minutes and 19 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-control-center/issu"
"es\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-24 10:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-24 13:36+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-07 00:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-08 17:55+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>\n"
"Language-Team: Ukrainian <trans-uk@lists.fedoraproject.org>\n"
"Language: uk\n"
......@@ -270,7 +270,6 @@ msgid "Sounds"
msgstr "Звуки"
#: panels/applications/cc-applications-panel.ui:267
#| msgid "Keyboard Shortcuts"
msgid "Inhibit system keyboard shortcuts"
msgstr "Заборонити загальносистемні клавіатурні скорочення"
......@@ -308,7 +307,7 @@ msgid "No results found"
msgstr "Не знайдено жодного результату"
#: panels/applications/cc-applications-panel.ui:484
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:188 shell/cc-panel-list.ui:132
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:189 shell/cc-panel-list.ui:132
msgid "Try a different search"
msgstr "Спробуйте пошукати по-інакшому"
......@@ -360,10 +359,11 @@ msgstr "Виберіть зображення"
#: panels/display/cc-display-panel.c:944
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.ui:234
#: panels/network/cc-wifi-hotspot-dialog.ui:122
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:865
#: panels/network/connection-editor/connection-editor.ui:17
#: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:176
#: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:299
#: panels/network/net-device-wifi.c:797 panels/network/net-device-wifi.c:905
#: panels/network/net-device-wifi.c:854
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:45
#: panels/printers/pp-details-dialog.c:251
#: panels/region/cc-format-chooser.ui:28 panels/region/cc-input-chooser.ui:11
......@@ -2210,15 +2210,15 @@ msgstr "Повернути скороченню типове значення"
msgid "Hold down and type to enter different characters"
msgstr "Затисніть кнопку і друкуйте для уведення різноманітних символів"
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:147
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:148
msgid "Reset All…"
msgstr "Скинути все…"
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:148
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:149
msgid "Reset all shortcuts to their default keybindings"
msgstr "Скинути всі скорочення до їхніх типових значень"
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:177
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:178
msgid "No keyboard shortcut found"
msgstr "Не знайдено клавіатурного скорочення"
......@@ -2657,7 +2657,7 @@ msgstr "Змінити чутливість вашої миші та сенсо
msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;Scroll;"
msgstr "Сенсор;Вказівник;Клік;Стукіт;Подвійний;Кнопка;Кулька;Прокрутити;"
#: panels/network/cc-network-panel.c:648 panels/network/cc-wifi-panel.ui:304
#: panels/network/cc-network-panel.c:648 panels/network/cc-wifi-panel.ui:359
msgid "Oops, something has gone wrong. Please contact your software vendor."
msgstr ""
"Отакої, щось не так. Зв'яжіться з вашим постачальником програмних засобів."
......@@ -2744,7 +2744,6 @@ msgstr ""
"допомогою джерела, відмінного від Wi-Fi."
#: panels/network/cc-wifi-hotspot-dialog.ui:44
#: panels/network/network-wifi.ui:105
msgid "Network Name"
msgstr "Назва мережі"
......@@ -2769,12 +2768,20 @@ msgstr "Автоматично створити пароль"
msgid "_Turn On"
msgstr "_Увімкнути"
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:312
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:543
#: panels/network/gnome-wifi-panel.desktop.in.in:3
#: panels/network/network-wifi.ui:233
#: panels/network/network-wifi.ui:53
msgid "Wi-Fi"
msgstr "Wi-Fi"
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:863
msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
msgstr "Зупинити гарячу точку й від'єднати користувачів?"
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:866
msgid "_Stop Hotspot"
msgstr "_Зупинити гарячу точку"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:54
msgid "Airplane Mode"
msgstr "Режим польоту"
......@@ -2799,11 +2806,26 @@ msgstr "Режим польоту увімкнено"
msgid "Turn off to use Wi-Fi"
msgstr "Вимкніть для використання Wi-Fi"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:225
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:236
#| msgid "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Wi-Fi Hotspot Active"
msgstr "Активна точка доступу Wi-Fi"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:247
msgid "Mobile devices can scan the QR code to connect."
msgstr ""
"На мобільних пристроях можна сканувати штрих-код для встановлення з'єднання."
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:257
#| msgid "_Turn On Wi-Fi Hotspot…"
msgid "Turn Off Hotspot…"
msgstr "Вимкнути точку доступу Wi-Fi…"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:279
msgid "Visible Networks"
msgstr "Видимі мережі"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:293
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:348
msgid "NetworkManager needs to be running"
msgstr "Має бути запущено NetworkManager"
......@@ -2850,13 +2872,13 @@ msgstr "Профіль %d"
#. TRANSLATORS: this WEP WiFi security
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:93
#: panels/network/net-device-wifi.c:232
#: panels/network/net-device-wifi.c:229
msgid "WEP"
msgstr "WEP"
#. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:97
#: panels/network/net-device-wifi.c:237
#: panels/network/net-device-wifi.c:234
msgid "WPA"
msgstr "WPA"
......@@ -2882,7 +2904,7 @@ msgid "Enterprise"
msgstr "Enterprise"
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:126
#: panels/network/net-device-wifi.c:222
#: panels/network/net-device-wifi.c:219
msgctxt "Wifi security"
msgid "None"
msgstr "Немає"
......@@ -3372,15 +3394,7 @@ msgstr "Дротовий"
msgid "Add new connection"
msgstr "Додати нове з'єднання"
#: panels/network/net-device-wifi.c:795
msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
msgstr "Зупинити гарячу точку й від'єднати користувачів?"
#: panels/network/net-device-wifi.c:798
msgid "_Stop Hotspot"
msgstr "_Зупинити гарячу точку"
#: panels/network/net-device-wifi.c:902
#: panels/network/net-device-wifi.c:851
msgid ""
"Network details for the selected networks, including passwords and any "
"custom configuration will be lost."
......@@ -3388,25 +3402,25 @@ msgstr ""
"Подробиці мережі для вибраної мережі, зокрема паролі та інші параметри буде "
"втрачено."
#: panels/network/net-device-wifi.c:906
#: panels/network/net-device-wifi.c:855
msgid "_Forget"
msgstr "_Забути"
#: panels/network/net-device-wifi.c:1062 panels/network/net-device-wifi.c:1069
#: panels/network/net-device-wifi.c:1011 panels/network/net-device-wifi.c:1018
msgid "Known Wi-Fi Networks"
msgstr "Відомі мережі Wi-Fi"
#. translators: This is the label for the "Forget wireless network" functionality
#: panels/network/net-device-wifi.c:1104
#: panels/network/net-device-wifi.c:1053
msgctxt "Wi-Fi Network"
msgid "_Forget"
msgstr "_Забути"
#: panels/network/net-device-wifi.c:1268
#: panels/network/net-device-wifi.c:1212
msgid "System policy prohibits use as a Hotspot"
msgstr "Системна політика забороняє використовувати комп'ютер як гарячу точку"
#: panels/network/net-device-wifi.c:1271
#: panels/network/net-device-wifi.c:1215
msgid "Wireless device does not support Hotspot mode"
msgstr "Бездротовий пристрій не підтримує режиму гарячої точки"
......@@ -3515,36 +3529,37 @@ msgstr "_Налаштування URL"
msgid "Turn VPN connection off"
msgstr "Розірвати з'єднання з VPN"
#: panels/network/network-wifi.ui:37
msgid "Wi-Fi Hotspot"
msgstr "Гаряча точка Wi-Fi"
#: panels/network/network-wifi.ui:55
msgid "Switch off to connect to a Wi-Fi network"
msgstr "Вимкнути з'єднання до мережі Wi-Fi"
#: panels/network/network-wifi.ui:22
#| msgid "Network Name"
msgctxt "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Network Name"
msgstr "Назва мережі"
#: panels/network/network-wifi.ui:123
#: panels/network/network-wifi.ui:28
#| msgid "Security type"
msgctxt "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Security type"
msgstr "Тип безпеки"
msgstr "Тип захисту"
#: panels/network/network-wifi.ui:175
msgctxt "Wi-Fi passkey"
#: panels/network/network-wifi.ui:34
#| msgid "Password"
msgctxt "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Password"
msgstr "Пароль"
#: panels/network/network-wifi.ui:264
#: panels/network/network-wifi.ui:84
msgid "Turn Wi-Fi off"
msgstr "Вимкнути Wi-Fi"
#: panels/network/network-wifi.ui:296
#: panels/network/network-wifi.ui:116
msgid "_Connect to Hidden Network…"
msgstr "_З'єднатись з прихованою мережею…"
#: panels/network/network-wifi.ui:307
#: panels/network/network-wifi.ui:127
msgid "_Turn On Wi-Fi Hotspot…"
msgstr "_Увімкнути точку доступу Wi-Fi…"
#: panels/network/network-wifi.ui:318
#: panels/network/network-wifi.ui:138
msgid "_Known Wi-Fi Networks"
msgstr "_Відомі мережі Wi-Fi"
......@@ -6256,7 +6271,6 @@ msgstr[1] "%d пікселі"
msgstr[2] "%d пікселів"
#: panels/universal-access/cc-ua-panel.ui:76
#| msgid "_Always Show Universal Access Menu"
msgid "_Always Show Accessibility Menu"
msgstr "_Завжди показувати меню доступності"
......@@ -8168,6 +8182,13 @@ msgstr[2] "%u входів"
msgid "System Sounds"
msgstr "Системі звуки"
#~ msgid "Switch off to connect to a Wi-Fi network"
#~ msgstr "Вимкнути з'єднання до мережі Wi-Fi"
#~ msgctxt "Wi-Fi passkey"
#~ msgid "Password"
#~ msgstr "Пароль"
#~ msgid "Universal Access"
#~ msgstr "Універсальний доступ"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment