Commit a523976b authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent f0d52819
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-21 21:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-21 21:14+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-05 16:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-05 16:12+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1260,6 +1260,10 @@ msgstr "Panel;Projektor;xrandr;Ekran;Rozdzielczość;Odświeżanie;Monitor;"
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznany"
#. translators: This is the name of the OS, followed by the type
#. * of architecture and the build id, for example:
#. * "Fedora 18 (Spherical Cow) 64-bit (Build ID: xyz)" or
#. * "Ubuntu (Oneric Ocelot) 32-bit (Build ID: jki)"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:510
#, c-format
msgid "%s %d-bit (Build ID: %s)"
......@@ -1270,6 +1274,9 @@ msgstr "%s %d-bitowy (identyfikator: %s)"
msgid "%d-bit (Build ID: %s)"
msgstr "%d-bitowy (identyfikator: %s)"
#. translators: This is the name of the OS, followed by the type
#. * of architecture, for example:
#. * "Fedora 18 (Spherical Cow) 64-bit" or "Ubuntu (Oneric Ocelot) 32-bit"
#: ../panels/info/cc-info-panel.c:520
#, c-format
msgid "%s %d-bit"
......@@ -1726,11 +1733,35 @@ msgstr "Klawisz Compose"
msgid "Modifiers-only switch to next source"
msgstr "Przełączenie na następne źródło tylko dla modyfikatorów"
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-panel.c:217
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-panel.c:181
msgid "Reset All Shortcuts?"
msgstr "Przywrócić wszystkie skróty?"
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-panel.c:184
msgid ""
"Resetting the shortcuts may affect your custom shortcuts. This cannot be "
"undone."
msgstr ""
"Przywrócenie skrótów może wpłynąć na skróty ustawione przez użytkownika. Nie "
"można tego cofnąć."
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-panel.c:188
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:10
#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:2
#: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-panel.c:189
#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:2
msgid "Reset All"
msgstr "Przywróć wszystko"
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-panel.c:281
msgid "Reset the shortcut to its default value"
msgstr "Przywraca skrót do domyślnej wartości"
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:357
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:414
#, c-format
msgid ""
"%s is already being used for <b>%s</b>. If you replace it, %s will be "
......@@ -1738,21 +1769,21 @@ msgid ""
msgstr ""
"%s jest już używane dla „<b>%s</b>”. Po zastąpieniu „%s” zostanie wyłączone."
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:514
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:580
msgid "Set Custom Shortcut"
msgstr "Ustawienie niestandardowego skrótu"
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:514
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:580
msgid "Set Shortcut"
msgstr "Ustawienie skrótu"
#. Setup the top label
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:523
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:589
#, c-format
msgid "Enter new shortcut to change <b>%s</b>."
msgstr "Proszę wprowadzić nowy skrót, aby zmienić „<b>%s</b>”."
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:945
#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-shortcut-editor.c:1017
msgid "Add Custom Shortcut"
msgstr "Dodanie niestandardowego skrótu"
......@@ -1773,10 +1804,19 @@ msgid "Shortcut;Repeat;Blink;"
msgstr "Skrót;Skróty;Powtarzanie;Miganie;Pisanie;"
#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:1
#: ../panels/region/input-options.ui.h:4 ../shell/cc-application.c:251
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:3
msgid "Reset all shortcuts to their default keybindings"
msgstr "Przywraca wszystkie skróty do domyślnych wartości"
#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:4
msgid "No keyboard shortcut found"
msgstr "Nie odnaleziono skrótów klawiszowych"
#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:2 ../shell/panel-list.ui.h:4
#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:5 ../shell/panel-list.ui.h:4
msgid "Try a different search"
msgstr "Proszę spróbować innych słów"
......@@ -1799,44 +1839,34 @@ msgid "Shortcut"
msgstr "Skrót"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:6
msgid "Edit"
msgstr "Modyfikuj"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:7
msgctxt "button"
msgid "Set Shortcut"
msgstr "Ustaw skrót"
msgid "Set Shortcut"
msgstr "Ustaw skrót"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:8
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:7
#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:20
msgid "None"
msgstr "Brak"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:9
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:8
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:10
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:9
msgid "Enter the new shortcut"
msgstr "Proszę wprowadzić nowy skrót"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:11
#: ../panels/printers/authentication-dialog.ui.h:2
#: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:2
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:12
#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip4.c:305
#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ip6.c:277
msgid "Add"
msgstr "Dodaj"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:13
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:12
msgid "Replace"
msgstr "Zastąp"
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:14
#: ../panels/keyboard/shortcut-editor.ui.h:13
msgid "Set"
msgstr "Ustaw"
......@@ -4358,7 +4388,8 @@ msgstr "Brak aktywnych zadań drukarki"
#. Translators: This is the title presented at top of the dialog.
#: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:380
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:384
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:456
msgid "Add Printer"
msgstr "Dodanie drukarki"
......@@ -4497,61 +4528,61 @@ msgctxt "Printer jobs dialog title"
msgid "%s — Active Jobs"
msgstr "%s — aktywne zadania"
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:395
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:402
msgid "Unlock Print Server"
msgstr "Odblokowanie serwera wydruku"
#. Translators: Samba server needs authentication of the user to show list of its printers.
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:399
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:406
#, c-format
msgid "Unlock %s."
msgstr "Odblokowanie „%s”."
#. Translators: Samba server needs authentication of the user to show list of its printers.
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:404
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:411
#, c-format
msgid "Enter username and password to view printers on %s."
msgstr ""
"Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, aby wyświetlić drukarki w „%s”."
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:851
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:876
msgid "Searching for Printers"
msgstr "Wyszukiwanie drukarek"
#. Translators: The found device is a printer connected via USB
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1774
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1799
msgid "USB"
msgstr "USB"
#. Translators: The found device is a printer connected via serial port
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1779
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1804
msgid "Serial Port"
msgstr "Port szeregowy"
#. Translators: The found device is a printer connected via parallel port
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1786
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1811
msgid "Parallel Port"
msgstr "Port równoległy"
#. Translators: The found device is a printer connected via Bluetooth
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1791
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1816
msgid "Bluetooth"
msgstr "Bluetooth"
#. Translators: Location of found network printer (e.g. Kitchen, Reception)
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1828
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1853
#, c-format
msgid "Location: %s"
msgstr "Położenie: %s"
#. Translators: Network address of found printer
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1833
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1858
#, c-format
msgid "Address: %s"
msgstr "Adres: %s"
#. Translators: This item is a server which needs authentication to show its printers
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1862
#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1887
msgid "Server requires authentication"
msgstr "Serwer wymaga uwierzytelnienia"
......@@ -5092,10 +5123,6 @@ msgstr "To _samo źródło dla wszystkich okien"
msgid "Allow _different sources for each window"
msgstr "_Różne źródła dla każdego okna"
#: ../panels/region/input-options.ui.h:4 ../shell/cc-application.c:251
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Skróty klawiszowe"
#: ../panels/region/input-options.ui.h:5
msgid "Switch to previous source"
msgstr "Przełączenie na poprzednie źródło"
......@@ -6914,6 +6941,10 @@ msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
msgstr ""
"Proszę się upewnić, że usługa AccountService jest zainstalowana i włączona."
#. Translator comments:
#. * We split the line in 2 here to "make it look good", as there's
#. * no good way to do this in GTK+ for tooltips. See:
#. * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=657168
#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1304
msgid ""
"To make changes,\n"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment