Commit 5ffb10e7 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent 015fbf8f
Pipeline #202405 passed with stage
in 3 minutes and 39 seconds
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-control-center/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-24 10:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-24 15:44+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-07 00:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-07 13:41+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -304,7 +304,7 @@ msgid "No results found"
msgstr "Нәтижелер табылмады"
#: panels/applications/cc-applications-panel.ui:484
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:188 shell/cc-panel-list.ui:132
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:189 shell/cc-panel-list.ui:132
msgid "Try a different search"
msgstr "Басқа сөздерді іздеп көріңіз"
......@@ -355,10 +355,11 @@ msgstr "Суретті таңдау"
#: panels/display/cc-display-panel.c:944
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.ui:234
#: panels/network/cc-wifi-hotspot-dialog.ui:122
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:865
#: panels/network/connection-editor/connection-editor.ui:17
#: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:176
#: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:299
#: panels/network/net-device-wifi.c:797 panels/network/net-device-wifi.c:905
#: panels/network/net-device-wifi.c:854
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:45
#: panels/printers/pp-details-dialog.c:251
#: panels/region/cc-format-chooser.ui:28 panels/region/cc-input-chooser.ui:11
......@@ -2204,15 +2205,15 @@ msgstr "Жарлықты бастапқы мәніне тастау"
msgid "Hold down and type to enter different characters"
msgstr "Әр түрлі таңбаларды енгізу үшін басып ұстап, теріңіз"
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:147
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:148
msgid "Reset All…"
msgstr "Барлығын тастау…"
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:148
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:149
msgid "Reset all shortcuts to their default keybindings"
msgstr "Барлық жарлықтарды бастапқы мәндеріне тастау"
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:177
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:178
msgid "No keyboard shortcut found"
msgstr "Пернетақта жарлықтары табылмады"
......@@ -2652,7 +2653,7 @@ msgstr ""
"Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;Scroll;Трекпад;Курсор;"
"Шерту;Тию;Қос;Батырма;Трекбол;Скролл;Айналдыру;"
#: panels/network/cc-network-panel.c:648 panels/network/cc-wifi-panel.ui:304
#: panels/network/cc-network-panel.c:648 panels/network/cc-wifi-panel.ui:359
msgid "Oops, something has gone wrong. Please contact your software vendor."
msgstr "Қап, бірнәрсе қате кетті. БҚ өндірушісіне хабарласыңыз."
......@@ -2737,7 +2738,6 @@ msgstr ""
"басқа дереккөз арқылы интернет байланысы болуы керек."
#: panels/network/cc-wifi-hotspot-dialog.ui:44
#: panels/network/network-wifi.ui:105
msgid "Network Name"
msgstr "Желі атауы"
......@@ -2762,12 +2762,20 @@ msgstr "Парольді автогенерациялау"
msgid "_Turn On"
msgstr "Іс_ке қосу"
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:312
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:543
#: panels/network/gnome-wifi-panel.desktop.in.in:3
#: panels/network/network-wifi.ui:233
#: panels/network/network-wifi.ui:53
msgid "Wi-Fi"
msgstr "Wi-Fi"
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:863
msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
msgstr "Қатынау нүктесін тоқтатып, барлық пайдаланушыларды үзу керек пе?"
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:866
msgid "_Stop Hotspot"
msgstr "Қа_тынау нүктесін тоқтату"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:54
msgid "Airplane Mode"
msgstr "Ұшақтағы режимі"
......@@ -2793,11 +2801,23 @@ msgstr "Ұшақтағы режимі іске қосулы"
msgid "Turn off to use Wi-Fi"
msgstr "Wi-Fi қолдану үшін сөндіру"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:225
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:236
msgid "Wi-Fi Hotspot Active"
msgstr "Wi-Fi қатынау нүктесі белсенді"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:247
msgid "Mobile devices can scan the QR code to connect."
msgstr "Мобильді құрылғылар байланысу үшін QR кодын сканерлей алады."
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:257
msgid "Turn Off Hotspot…"
msgstr "Қатынау нүктесін сөндіру…"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:279
msgid "Visible Networks"
msgstr "Көрінетін желілер"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:293
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:348
msgid "NetworkManager needs to be running"
msgstr "NetworkManager орындалып тұруы тиіс"
......@@ -2844,13 +2864,13 @@ msgstr "Профиль %d"
#. TRANSLATORS: this WEP WiFi security
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:93
#: panels/network/net-device-wifi.c:232
#: panels/network/net-device-wifi.c:229
msgid "WEP"
msgstr "WEP"
#. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:97
#: panels/network/net-device-wifi.c:237
#: panels/network/net-device-wifi.c:234
msgid "WPA"
msgstr "WPA"
......@@ -2876,7 +2896,7 @@ msgid "Enterprise"
msgstr "Кәсіпорын"
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:126
#: panels/network/net-device-wifi.c:222
#: panels/network/net-device-wifi.c:219
msgctxt "Wifi security"
msgid "None"
msgstr "Жоқ"
......@@ -3367,15 +3387,7 @@ msgstr "Сымды"
msgid "Add new connection"
msgstr "Жаңа байланысты қосу"
#: panels/network/net-device-wifi.c:795
msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
msgstr "Қатынау нүктесін тоқтатып, барлық пайдаланушыларды үзу керек пе?"
#: panels/network/net-device-wifi.c:798
msgid "_Stop Hotspot"
msgstr "Қа_тынау нүктесін тоқтату"
#: panels/network/net-device-wifi.c:902
#: panels/network/net-device-wifi.c:851
msgid ""
"Network details for the selected networks, including passwords and any "
"custom configuration will be lost."
......@@ -3383,25 +3395,25 @@ msgstr ""
"Таңдалған желілер үшін желі ақпараты, парольдер және таңдауыңызша жасалған "
"баптаулар жоғалатын болады."
#: panels/network/net-device-wifi.c:906
#: panels/network/net-device-wifi.c:855
msgid "_Forget"
msgstr "Ұ_мыту"
#: panels/network/net-device-wifi.c:1062 panels/network/net-device-wifi.c:1069
#: panels/network/net-device-wifi.c:1011 panels/network/net-device-wifi.c:1018
msgid "Known Wi-Fi Networks"
msgstr "Белгілі Wi-Fi желілері"
#. translators: This is the label for the "Forget wireless network" functionality
#: panels/network/net-device-wifi.c:1104
#: panels/network/net-device-wifi.c:1053
msgctxt "Wi-Fi Network"
msgid "_Forget"
msgstr "Ұ_мыту"
#: panels/network/net-device-wifi.c:1268
#: panels/network/net-device-wifi.c:1212
msgid "System policy prohibits use as a Hotspot"
msgstr "Қатынау нүктесі ретінде қолдануды жүйелік саясат рұқсат етпейді"
#: panels/network/net-device-wifi.c:1271
#: panels/network/net-device-wifi.c:1215
msgid "Wireless device does not support Hotspot mode"
msgstr "Сымсыз құрылғы қатынау нүкте режимін қолдамайды"
......@@ -3509,36 +3521,34 @@ msgstr "_Баптау URL-ы"
msgid "Turn VPN connection off"
msgstr "VPN байланысын сөндіру"
#: panels/network/network-wifi.ui:37
msgid "Wi-Fi Hotspot"
msgstr "Wi-Fi қатынау нүктесі"
#: panels/network/network-wifi.ui:55
msgid "Switch off to connect to a Wi-Fi network"
msgstr "Wi-Fi желісіне байланысу үшін сөндіру"
#: panels/network/network-wifi.ui:22
msgctxt "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Network Name"
msgstr "Желі атауы"
#: panels/network/network-wifi.ui:123
#: panels/network/network-wifi.ui:28
msgctxt "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Security type"
msgstr "Қауіпсіздік түрі"
#: panels/network/network-wifi.ui:175
msgctxt "Wi-Fi passkey"
#: panels/network/network-wifi.ui:34
msgctxt "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Password"
msgstr "Пароль"
#: panels/network/network-wifi.ui:264
#: panels/network/network-wifi.ui:84
msgid "Turn Wi-Fi off"
msgstr "Wi-Fi сөндіру"
#: panels/network/network-wifi.ui:296
#: panels/network/network-wifi.ui:116
msgid "_Connect to Hidden Network…"
msgstr "Жасырын желісіне байланы_су…"
#: panels/network/network-wifi.ui:307
#: panels/network/network-wifi.ui:127
msgid "_Turn On Wi-Fi Hotspot…"
msgstr "Wi-Fi қатынау нүктесін іске қ_осу…"
#: panels/network/network-wifi.ui:318
#: panels/network/network-wifi.ui:138
msgid "_Known Wi-Fi Networks"
msgstr "Бел_гілі Wi-Fi желілері"
......@@ -8171,6 +8181,13 @@ msgstr[0] "%u кіріс"
msgid "System Sounds"
msgstr "Жүйелік дыбыстар"
#~ msgid "Switch off to connect to a Wi-Fi network"
#~ msgstr "Wi-Fi желісіне байланысу үшін сөндіру"
#~ msgctxt "Wi-Fi passkey"
#~ msgid "Password"
#~ msgstr "Пароль"
#~ msgid "Universal Access"
#~ msgstr "Арнайы мүмкіндіктер"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment