Commit 10e2bae7 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent cadd61e4
Pipeline #202968 passed with stage
in 1 minute and 23 seconds
......@@ -21,7 +21,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-control-center/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-24 10:28+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-07 00:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-03 01:12+0200\n"
"Last-Translator: Gil Forcada <gilforcada@guifi.net>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
......@@ -317,7 +317,7 @@ msgid "No results found"
msgstr "No s'ha trobat cap resultat"
#: panels/applications/cc-applications-panel.ui:484
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:188 shell/cc-panel-list.ui:132
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:189 shell/cc-panel-list.ui:132
msgid "Try a different search"
msgstr "Proveu amb una cerca diferent"
......@@ -368,10 +368,11 @@ msgstr "Selecciona una imatge"
#: panels/display/cc-display-panel.c:944
#: panels/info-overview/cc-info-overview-panel.ui:234
#: panels/network/cc-wifi-hotspot-dialog.ui:122
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:865
#: panels/network/connection-editor/connection-editor.ui:17
#: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:176
#: panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:299
#: panels/network/net-device-wifi.c:797 panels/network/net-device-wifi.c:905
#: panels/network/net-device-wifi.c:854
#: panels/printers/new-printer-dialog.ui:45
#: panels/printers/pp-details-dialog.c:251
#: panels/region/cc-format-chooser.ui:28 panels/region/cc-input-chooser.ui:11
......@@ -2222,15 +2223,15 @@ msgstr "Restableix la drecera al seu valor per omissió"
msgid "Hold down and type to enter different characters"
msgstr "Mantingueu premuda i teclegeu per a introduir caràcters diferents"
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:147
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:148
msgid "Reset All…"
msgstr "Restableix-ho tot..."
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:148
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:149
msgid "Reset all shortcuts to their default keybindings"
msgstr "Restableix totes les dreceres als seus valors per omissió"
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:177
#: panels/keyboard/cc-keyboard-panel.ui:178
msgid "No keyboard shortcut found"
msgstr "No s'ha trobat la tecla de drecera"
......@@ -2684,7 +2685,7 @@ msgstr ""
msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;Scroll;"
msgstr "Ratolí tàctil;Punter;Clic;Toc;Doble;Botó;Ratolí de bola;Desplaça;"
#: panels/network/cc-network-panel.c:648 panels/network/cc-wifi-panel.ui:304
#: panels/network/cc-network-panel.c:648 panels/network/cc-wifi-panel.ui:359
msgid "Oops, something has gone wrong. Please contact your software vendor."
msgstr ""
"S'ha produït un error inesperat. Contacteu el vostre proveïdor de "
......@@ -2772,7 +2773,6 @@ msgstr ""
"de tenir una connexió a Internet per un mitjà que no sigui la Wifi."
#: panels/network/cc-wifi-hotspot-dialog.ui:44
#: panels/network/network-wifi.ui:105
msgid "Network Name"
msgstr "Nom de la xarxa"
......@@ -2797,12 +2797,20 @@ msgstr "Genera una contrasenya automàticament"
msgid "_Turn On"
msgstr "_Activa"
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:312
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:543
#: panels/network/gnome-wifi-panel.desktop.in.in:3
#: panels/network/network-wifi.ui:233
#: panels/network/network-wifi.ui:53
msgid "Wi-Fi"
msgstr "Wi-Fi"
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:863
msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
msgstr "Voleu aturar el punt d'accés Wi-Fi i desconnectar els usuaris?"
#: panels/network/cc-wifi-panel.c:866
msgid "_Stop Hotspot"
msgstr "_Atura el punt d'accés Wi-Fi"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:54
msgid "Airplane Mode"
msgstr "Mode d'avió"
......@@ -2827,11 +2835,23 @@ msgstr "Mode d'avió activat"
msgid "Turn off to use Wi-Fi"
msgstr "Desactiveu-lo per a utilitzar la Wifi"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:225
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:236
msgid "Wi-Fi Hotspot Active"
msgstr "Punt d'accés Wi-Fi actiu"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:247
msgid "Mobile devices can scan the QR code to connect."
msgstr "Els dispositius mòbils poden escanejar el codi QR per a connectar-se."
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:257
msgid "Turn Off Hotspot…"
msgstr "Desactiva el punt d'accés Wi-Fi…"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:279
msgid "Visible Networks"
msgstr "Xarxes visibles"
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:293
#: panels/network/cc-wifi-panel.ui:348
msgid "NetworkManager needs to be running"
msgstr "Cal que el NetworkManager estigui executant-se"
......@@ -2878,13 +2898,13 @@ msgstr "Perfil %d"
#. TRANSLATORS: this WEP WiFi security
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:93
#: panels/network/net-device-wifi.c:232
#: panels/network/net-device-wifi.c:229
msgid "WEP"
msgstr "WEP"
#. TRANSLATORS: this WPA WiFi security
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:97
#: panels/network/net-device-wifi.c:237
#: panels/network/net-device-wifi.c:234
msgid "WPA"
msgstr "WPA"
......@@ -2910,7 +2930,7 @@ msgid "Enterprise"
msgstr "Corporativa"
#: panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:126
#: panels/network/net-device-wifi.c:222
#: panels/network/net-device-wifi.c:219
msgctxt "Wifi security"
msgid "None"
msgstr "Cap"
......@@ -3401,15 +3421,7 @@ msgstr "Amb fil"
msgid "Add new connection"
msgstr "Afegeix una connexió nova"
#: panels/network/net-device-wifi.c:795
msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
msgstr "Voleu aturar el punt d'accés Wi-Fi i desconnectar els usuaris?"
#: panels/network/net-device-wifi.c:798
msgid "_Stop Hotspot"
msgstr "_Atura el punt d'accés Wi-Fi"
#: panels/network/net-device-wifi.c:902
#: panels/network/net-device-wifi.c:851
msgid ""
"Network details for the selected networks, including passwords and any "
"custom configuration will be lost."
......@@ -3417,27 +3429,27 @@ msgstr ""
"Es perdran les dades de xarxa de les xarxes seleccionades, incloent les "
"contrasenyes i la configuració personalitzada."
#: panels/network/net-device-wifi.c:906
#: panels/network/net-device-wifi.c:855
msgid "_Forget"
msgstr "_Oblida"
#: panels/network/net-device-wifi.c:1062 panels/network/net-device-wifi.c:1069
#: panels/network/net-device-wifi.c:1011 panels/network/net-device-wifi.c:1018
msgid "Known Wi-Fi Networks"
msgstr "Xarxes sense fil conegudes"
#. translators: This is the label for the "Forget wireless network"
#. functionality
#: panels/network/net-device-wifi.c:1104
#: panels/network/net-device-wifi.c:1053
msgctxt "Wi-Fi Network"
msgid "_Forget"
msgstr "_Oblida"
#: panels/network/net-device-wifi.c:1268
#: panels/network/net-device-wifi.c:1212
msgid "System policy prohibits use as a Hotspot"
msgstr ""
"La política del sistema prohibeix utilitzar-lo com a punt d'accés Wi-Fi"
#: panels/network/net-device-wifi.c:1271
#: panels/network/net-device-wifi.c:1215
msgid "Wireless device does not support Hotspot mode"
msgstr "El dispositiu sense fil no admet el mode punt d'accés Wi-Fi"
......@@ -3545,36 +3557,34 @@ msgstr "URL de _configuració"
msgid "Turn VPN connection off"
msgstr "Desactiva la connexió VPN"
#: panels/network/network-wifi.ui:37
msgid "Wi-Fi Hotspot"
msgstr "Punt d'accés Wi-Fi"
#: panels/network/network-wifi.ui:55
msgid "Switch off to connect to a Wi-Fi network"
msgstr "Desactiva-ho per a connectar-se a una xarxa Wi-Fi"
#: panels/network/network-wifi.ui:22
msgctxt "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Network Name"
msgstr "Nom de la xarxa"
#: panels/network/network-wifi.ui:123
#: panels/network/network-wifi.ui:28
msgctxt "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Security type"
msgstr "Tipus de seguretat"
#: panels/network/network-wifi.ui:175
msgctxt "Wi-Fi passkey"
#: panels/network/network-wifi.ui:34
msgctxt "Wi-Fi Hotspot"
msgid "Password"
msgstr "Contrasenya"
#: panels/network/network-wifi.ui:264
#: panels/network/network-wifi.ui:84
msgid "Turn Wi-Fi off"
msgstr "Desactiva el Wi-Fi"
#: panels/network/network-wifi.ui:296
#: panels/network/network-wifi.ui:116
msgid "_Connect to Hidden Network…"
msgstr "_Connecta't a una xarxa oculta…"
#: panels/network/network-wifi.ui:307
#: panels/network/network-wifi.ui:127
msgid "_Turn On Wi-Fi Hotspot…"
msgstr "_Activa el punt d'accés Wi-Fi…"
#: panels/network/network-wifi.ui:318
#: panels/network/network-wifi.ui:138
msgid "_Known Wi-Fi Networks"
msgstr "_Xarxes sense fil conegudes"
......@@ -7890,8 +7900,8 @@ msgid ""
"Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the "
"tablet."
msgstr ""
"Feu un toc als marcadors objectius a mesura que apareguin a la pantalla per a "
"calibrar la tauleta gràfica."
"Feu un toc als marcadors objectius a mesura que apareguin a la pantalla per "
"a calibrar la tauleta gràfica."
#: panels/wacom/calibrator/calibrator.ui:78
msgid "Mis-click detected, restarting…"
......@@ -8243,3 +8253,4 @@ msgstr[1] "%u entrades"
#: subprojects/gvc/gvc-mixer-control.c:2750
msgid "System Sounds"
msgstr "Sons del sistema"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment