Commit d6817c3e authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent f4a21e8b
......@@ -2180,7 +2180,7 @@ msgid ""
"valid UTF-8 encoding"
msgstr ""
"Per a afegir un directori als punts d'interès, la codificació UTF-8 de tot "
"el camí de cerca del directori ha de ser vàlida."
"el camí de cerca del directori ha de ser vàlida"
#: src/dialogs/gnome-cmd-manage-bookmarks-dialog.cc:550
msgid "New Bookmark"
......@@ -3477,7 +3477,7 @@ msgstr "S'està muntant %s"
#: src/gnome-cmd-con-device.cc:418
#, c-format
msgid "Go to: %s (%s)"
msgstr "Ves a: %s (%s)"
msgstr "Vés a: %s (%s)"
#: src/gnome-cmd-con-device.cc:419
#, c-format
......@@ -4090,7 +4090,7 @@ msgstr "Actualitza"
#: src/gnome-cmd-main-win.cc:235
msgid "Go to the oldest"
msgstr "Ves al més antic"
msgstr "Vés al més antic"
#: src/gnome-cmd-main-win.cc:236
msgid "Go back"
......@@ -4102,7 +4102,7 @@ msgstr "Ves endavant"
#: src/gnome-cmd-main-win.cc:238
msgid "Go to the latest"
msgstr "Ves al més nou"
msgstr "Vés al més nou"
#: src/gnome-cmd-main-win.cc:239
msgid "Copy file names (SHIFT for full paths, ALT for URIs)"
......@@ -4171,7 +4171,7 @@ msgstr "El nom conté:"
#: src/gnome-cmd-selection-profile-component.cc:135
msgid "Unlimited depth"
msgstr "Profunditat ilimitada"
msgstr "Profunditat il·limitada"
#: src/gnome-cmd-selection-profile-component.cc:136
msgid "Current directory only"
......@@ -4264,7 +4264,7 @@ msgstr "Eina de canvi de nom avançada"
#: src/gnome-cmd-user-actions.cc:219
msgid "Change permissions"
msgstr "Canvia els permissos"
msgstr "Canvia els permisos"
#: src/gnome-cmd-user-actions.cc:220
msgid "Change owner/group"
......@@ -4344,7 +4344,7 @@ msgstr "Informa d'un problema"
#: src/gnome-cmd-user-actions.cc:244
msgid "GNOME Commander on the web"
msgstr "Ves a la web del GNOME Commander"
msgstr "Vés a la web del GNOME Commander"
#: src/gnome-cmd-user-actions.cc:245
msgid "Compare directories"
......@@ -6244,7 +6244,7 @@ msgid ""
"A pointer to the GPS Info IFD. The Interoperability structure of the GPS "
"Info IFD, like that of Exif IFD, has no image data."
msgstr ""
"Un punter a l'IFD d'informació del GPS. La estructura d'interoperabilitat de"
"Un punter a l'IFD d'informació del GPS. L'estructura d'interoperabilitat de"
" l'IFD d'informació del GPS, com el de l'IFD Exif, no conté dades d'imatge."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:247
......@@ -6500,7 +6500,7 @@ msgid ""
"When the field is left blank, it is treated as unknown."
msgstr ""
"El fabricant de l'equip d'enregistrament. És a dir, el fabricant de la "
"càmera digital, escànner, digitalitzador de vídeo o altre equip que ha "
"càmera digital, escàner, digitalitzador de vídeo o altre equip que ha "
"generat la imatge. Quan el camp és buit, es tracta com a desconegut."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:268
......@@ -6622,7 +6622,7 @@ msgid ""
"tag will in fact be the same as that recorded in the SOF."
msgstr ""
"Informació específica de dades comprimides. Quan es grava un fitxer "
"comprimit, cal registrar en aquesta etiqueta l'alçàrua vàlida de la imatge "
"comprimit, cal registrar en aquesta etiqueta l'alçària vàlida de la imatge "
"significativa, tant si hi ha o no dades de rellotge o un marcador de "
"reinici. Aquesta etiqueta no hauria d'existir en un fitxer no comprimit. Com"
" que el rellotge de dades no és necessari en la direcció vertical, el nombre"
......@@ -6653,7 +6653,7 @@ msgid ""
"The chromaticity of the three primary colors of the image. Normally this tag"
" is not necessary, since colorspace is specified in <Exif.ColorSpace> tag."
msgstr ""
"La cromaticitat dels tres colors primaris de la imatge. Normalment, aquest "
"La cromaticitat dels tres colors primaris de la imatge. Normalment, aquesta "
"etiqueta no és necessària, ja que l'espai de color s'especifica a l'etiqueta"
" <Exif.ColorSpace>."
......@@ -6884,7 +6884,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Aquesta etiqueta registra els valors de la taula de freqüència espacial de "
"la càmera o del dispositiu d'entrada i els valors SFR en la direcció de "
"l'amplada de l'imatge, l'alçària de la imatge i la direcció diagonal, tal "
"l'amplada de la imatge, l'alçària de la imatge i la direcció diagonal, tal "
"com s'especifica a la ISO 12233."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:297
......@@ -7025,7 +7025,7 @@ msgstr "Rang de transferència"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:310
msgid "Transfer range."
msgstr "El rang de transferència"
msgstr "El rang de transferència."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:311
msgid "User Comment"
......@@ -7055,7 +7055,7 @@ msgstr ""
"a la imatge a més dels de <Exif.ImageDescription>, i sense les limitacions "
"de el codi de caràcters de l'etiqueta <Exif.ImageDescription>. El codi de "
"caràcter utilitzat en l'etiqueta <Exif.UserComment> s'identifica en base a "
"un codi d'identificació en una àrea fixa de 8 bytes a l'començament de "
"un codi d'identificació en una àrea fixa de 8 bytes al començament de "
"l'àrea de dades de l'etiqueta. La part no utilitzada de l'àrea està farcida "
"amb NULL ( \"00.h\"). Els codis d'identificació s'assignen per mitjà d'un "
"registre. El valor de CountN es determina en base als 8 bytes de l'àrea de "
......@@ -7656,7 +7656,7 @@ msgstr "Ordre de Classificació dels Intèrprets"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:381
msgid "Performer sort order."
msgstr "Ordre de classificació dels intèrprets"
msgstr "Ordre de classificació dels intèrprets."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:382
msgid "Picture"
......@@ -8041,7 +8041,7 @@ msgstr "El programari utilitzat per a produir/millorar la imatge."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:438
msgid "Title of image."
msgstr "Títol de la imatge"
msgstr "Títol de la imatge."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:439
msgid ""
......@@ -8172,8 +8172,8 @@ msgid ""
"Control functions used for the announcement, invocation or designation of "
"coded character sets."
msgstr ""
"Funcions de control que s'utilitzen per avisar, invocar o designar el "
"conjunts de caràcters codificat."
"Funcions de control que s'utilitzen per avisar, invocar o designar els "
"jocs de caràcters codificats."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:454
msgid "City"
......@@ -8380,7 +8380,7 @@ msgstr "Versió del format de fitxer."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:476
msgid "Fixture Identifier"
msgstr "Identificador de l'accesori"
msgstr "Identificador de l'accessori"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:476
msgid ""
......@@ -8398,7 +8398,7 @@ msgstr "Titular"
msgid ""
"A publishable entry providing a synopsis of the contents of the object."
msgstr ""
"Una entrada publicable que proporciona una sinopsis del contingut de "
"Una entrada publicable que proporciona una sinopsi del contingut de "
"l'objecte."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:478
......@@ -8781,7 +8781,7 @@ msgstr "Mida de la pàgina"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:519
msgid "Page size format."
msgstr "Format de la mida de la pàgina"
msgstr "Format de la mida de la pàgina."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:520
msgid "Page Width"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment