Commit 4966f2a0 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent e08e6747
......@@ -117,7 +117,7 @@ msgstr "Historial de directoris visitats"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:60
msgid "This string array represents the history of visited directories."
msgstr ""
"Aquesta matriu de cadenes representa l'historial de ls directoris visitats."
"Aquesta matriu de cadenes representa l'historial dels directoris visitats."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:66
msgid "Use default font"
......@@ -2172,7 +2172,7 @@ msgstr "Camí afegit als punts d'interès"
#: src/dialogs/gnome-cmd-manage-bookmarks-dialog.cc:340
msgid "Edit Bookmark"
msgstr "Edita els punt d'interès"
msgstr "Edita els punts d'interès"
#: src/dialogs/gnome-cmd-manage-bookmarks-dialog.cc:543
msgid ""
......@@ -5039,7 +5039,7 @@ msgstr "Artista de l'àlbum"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:119
msgid "Artist of the album."
msgstr "Artista de l'àlbum"
msgstr "Artista de l'àlbum."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:120
msgid "Album Gain"
......@@ -5169,7 +5169,7 @@ msgstr "És nova"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:135
msgid "Set to “1” if track is new to the user (default “0”)."
msgstr "«1» si la pista és nova per a l'usuari («0» per defecte)."
msgstr "Estableix a «1» si la pista és nova per a l'usuari («0» per defecte)."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:136
msgid "ISRC"
......@@ -5609,7 +5609,7 @@ msgstr "Nombre de pàgines del document."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:190
msgid "Paragraph Count"
msgstr "Nombre de paràgrafs."
msgstr "Nombre de paràgrafs"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:190
msgid "Number of paragraphs in the document."
......@@ -5804,7 +5804,7 @@ msgstr ""
"L'etiqueta d'informació d'espai de color es registra sempre com "
"l'especificador d'espai de color. Normalment, s'utilitza sRGB per a definir "
"l'espai de color basat en les condicions i l'entorn del monitor del PC. Si "
"s'utilitza un espai de color diferent d'sRGB, el valor és Sense calibrar. "
"s'utilitza un espai de color diferent de sRGB, el valor és sense calibrar. "
"Les dades d'imatge registrades sense calibrar poden tractar-se com a sRGB "
"quan es converteixen a FlashPix."
......@@ -6134,7 +6134,7 @@ msgid ""
"The actual focal length of the lens, in mm. Conversion is not made to the "
"focal length of a 35 mm film camera."
msgstr ""
"La distància focal actual de la lent, en mm. La conversió no es fa a la "
"La distància focal real de la lent, en mm. La conversió no es fa a la "
"distància focal d'una càmera de 35 mm."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:238
......@@ -6468,7 +6468,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"El nombre de bytes de dades de miniatures comprimides en JPEG. No s'utilitza"
" per a les dades d'imatges primàries JPEG. Les miniatures JPEG no es "
"divideixen, sinó que es registren com un flux de bits JPEG continu des SOI a"
"divideixen, sinó que es registren com un flux de bits JPEG continu de SOI a"
" EOI. Els marcadors Appn i COM no han de ser gravats. Les miniatures "
"comprimides han de registrar-se en un màxim de 64 Kbytes, inclosos tots els "
"altres dades que es registrin en APP1."
......@@ -6547,7 +6547,7 @@ msgid ""
"generated the image. When the field is left blank, it is treated as unknown."
msgstr ""
"El nom o nombre del model l'equip. És a dir, el nom o nombre del model de la"
" càmera digital, escànner, digitalitzador de vídeo o altre equip que ha "
" càmera digital, escàner, digitalitzador de vídeo o altre equip que ha "
"generat la imatge. Quan el camp és buit, es tracta com a desconegut."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:273
......@@ -8138,7 +8138,7 @@ msgid ""
"Name of the creator of the object, e.g. writer, photographer or graphic "
"artist (multiple values allowed)."
msgstr ""
"Nom del creador de l'objecte. pe. escriptor, fotògraf o artista gràfic "
"Nom del creador de l'objecte, p. ex. escriptor, fotògraf o artista gràfic "
"(s'admeten valors múltiples)"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:450
......@@ -8511,7 +8511,7 @@ msgstr "Referència del tipus d'objecte"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:489
msgid "Distinguishes between different types of objects within the IIM."
msgstr "Distingeix entre diferent tipus d'objectes en el IIM"
msgstr "Distingeix entre diferent tipus d'objectes en el IIM."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:490
msgid "Originating Program"
......@@ -8535,7 +8535,7 @@ msgstr "Previsualització de dades"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:492
msgid "The object preview data."
msgstr "Objecte de previsualització de dades"
msgstr "Objecte de previsualització de dades."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:493
msgid "Preview File Format"
......@@ -8597,7 +8597,7 @@ msgstr "Versió d'enregistrament"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:499
msgid "Identifies the version of the IIM, Part 2."
msgstr "Identifica la version del IIM, Part 2."
msgstr "Identifica la versió del IIM, Part 2."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:500
msgid "Reference Date"
......@@ -8648,7 +8648,7 @@ msgstr "Identificador del servei"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:505
msgid "Identifies the provider and product."
msgstr "Identifica el proveïdor i el producte"
msgstr "Identifica el proveïdor i el producte."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:506
msgid "Size Mode"
......@@ -8656,7 +8656,7 @@ msgstr "Mode Mida"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:506
msgid "Set to 0 if the size of the object is known and 1 if not known."
msgstr "A 0 si la mida de l'objecte es coneix 1 si no."
msgstr "Estableix a 0 si la mida de l'objecte es coneix 1 si no."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:507
msgid "Source"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment