Commit 4029c3f8 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent d6817c3e
......@@ -522,7 +522,7 @@ msgstr "Amplada de la columna pròpia"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:351
msgid "This option defines the width of the owner column."
msgstr "Aquesta opció defineix l'amplada de la columna de pròpia"
msgstr "Aquesta opció defineix l'amplada de la columna de pròpia."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:357
msgid "Width of group column"
......@@ -590,7 +590,7 @@ msgstr "Desa l'historial de directoris en sortir"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:401
msgid "Defines if the history of visited directories is saved on exit."
msgstr "Defineix si es guarda l'historial de directoris visitats en sortir"
msgstr "Defineix si es guarda l'historial de directoris visitats en sortir."
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:407
msgid "Save commandline history on exit"
......@@ -1298,7 +1298,7 @@ msgstr ""
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:923
msgid "Case sensitive search"
msgstr "Diferencia entre majúscules i minúscules"
msgstr "Cerca amb distinció entre majúscules i minúscules"
#: data/org.gnome.gnome-commander.gschema.xml:924
msgid ""
......@@ -1908,11 +1908,11 @@ msgstr "Cancel·la"
#: src/dialogs/gnome-cmd-edit-bookmark-dialog.cc:43
msgid "Bookmark name is missing."
msgstr "Falta el nom del punt d'interès"
msgstr "Falta el nom del punt d'interès."
#: src/dialogs/gnome-cmd-edit-bookmark-dialog.cc:52
msgid "Bookmark target is missing."
msgstr "Falta el destí de punt d'interès"
msgstr "Falta el destí de punt d'interès."
#: src/dialogs/gnome-cmd-edit-bookmark-dialog.cc:97
msgid "Bookmark _name:"
......@@ -4098,7 +4098,7 @@ msgstr "Vés enrere"
#: src/gnome-cmd-main-win.cc:237
msgid "Go forward"
msgstr "Ves endavant"
msgstr "Vés endavant"
#: src/gnome-cmd-main-win.cc:238
msgid "Go to the latest"
......@@ -4523,7 +4523,7 @@ msgstr ""
#: src/gnome-cmd-user-actions.cc:924 src/gnome-cmd-user-actions.cc:941
#: src/gnome-cmd-user-actions.cc:987
msgid "Operation not supported on remote file systems"
msgstr "No s'admet aquesta operació en sistemes de fitxers remots."
msgstr "No s'admet aquesta operació en sistemes de fitxers remots"
#: src/gnome-cmd-user-actions.cc:956
msgid "Too many selected files"
......@@ -5031,7 +5031,7 @@ msgstr "Àlbum"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:118
msgid "Name of the album."
msgstr "Nom de l'àlbum"
msgstr "Nom de l'àlbum."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:119
msgid "Album Artist"
......@@ -5099,7 +5099,7 @@ msgstr "Descripció de codificació del còdec."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:127
msgid "Codec Version"
msgstr "Versió del còdec."
msgstr "Versió del còdec"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:127
msgid "Codec version."
......@@ -5364,7 +5364,7 @@ msgstr "Considera diferents majúscules i minúscules"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:159
msgid "Case sensitive."
msgstr "Distingeix entre majúscules i minúscules"
msgstr "Distingeix entre majúscules i minúscules."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:160 src/tags/gnome-cmd-tags.cc:452
msgid "Category"
......@@ -5678,7 +5678,7 @@ msgstr "El nombre de diapositives del document de presentació."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:198
msgid "Spreadsheet Count"
msgstr "Nombre de fulls de càlcul."
msgstr "Nombre de fulls de càlcul"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:199
msgid "Subject"
......@@ -5753,7 +5753,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"El nombre de bits per component de la imatge. Cada component de la imatge és"
" de 8 bits, de manera que el valor d'aquesta etiqueta és de 8. En les dades "
"comprimits JPEG s'utilitza un marcador JPEG en lloc d'aquesta etiqueta."
"comprimides JPEG s'utilitza un marcador JPEG en lloc d'aquesta etiqueta."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:208
msgid "Brightness"
......@@ -5889,7 +5889,7 @@ msgstr ""
"Informació dels drets d'autor. L'etiqueta s'utilitza per a indicar tant els "
"drets d'autor del fotògraf com els de l'editor. És la nota de copyright de "
"la persona o organització que reclama els drets de la imatge. La declaració "
"de drets d'autor de interoperabilitat que inclou la data i els drets s'ha "
"de drets d'autor d'interoperabilitat que inclou la data i els drets s'ha "
"d'escriure en aquest camp; per exemple: «Copyright, John Smith, 19xx. Tots "
"els drets reservats.» El camp registra els drets d'autor tant del fotògraf "
"com de l'editor en parts separades de l'expressió. Quan hi ha una clara "
......@@ -6534,7 +6534,7 @@ msgstr "Mode de mesura"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:270
msgid "The metering mode."
msgstr "El mode de mesura"
msgstr "El mode de mesura."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:271 src/tags/gnome-cmd-tags.cc:435
msgid "Model"
......@@ -6904,7 +6904,7 @@ msgid ""
"The total number of bytes in each strip. With JPEG compressed data this "
"designation is not needed and is omitted."
msgstr ""
"El nombre total de bytes en cada franja. Amb les dades comprimits en JPEG "
"El nombre total de bytes en cada franja. Amb les dades comprimides en JPEG "
"aquesta designació no és necessària i s'omet."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:299
......@@ -6919,7 +6919,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Per a cada franja, el byte de compensació d'aquesta franja. Es recomana "
"seleccionar-perquè el nombre de bytes de la franja no superi els 64 Kbytes. "
"Amb les dades comprimits en JPEG aquesta designació no és necessària i "
"Amb les dades comprimides en JPEG aquesta designació no és necessària i "
"s'omet."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:300
......@@ -7053,7 +7053,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Una etiqueta perquè els usuaris d'EXIF escriguin paraules clau o comentaris "
"a la imatge a més dels de <Exif.ImageDescription>, i sense les limitacions "
"de el codi de caràcters de l'etiqueta <Exif.ImageDescription>. El codi de "
"del codi de caràcters de l'etiqueta <Exif.ImageDescription>. El codi de "
"caràcter utilitzat en l'etiqueta <Exif.UserComment> s'identifica en base a "
"un codi d'identificació en una àrea fixa de 8 bytes al començament de "
"l'àrea de dades de l'etiqueta. La part no utilitzada de l'àrea està farcida "
......@@ -7275,7 +7275,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Size of the file in bytes or if a directory number of items it contains."
msgstr ""
"Mida del fitxer en bytes i si és un directori el nombre de d'elements que "
"Mida del fitxer en bytes i si és un directori el nombre d'elements que "
"conté."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:333
......@@ -7456,7 +7456,7 @@ msgstr "Propietari del fitxer"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:355
msgid "File owner."
msgstr "El propietari del fitxer"
msgstr "El propietari del fitxer."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:356
msgid "File Type"
......@@ -7648,7 +7648,7 @@ msgstr "Part d'un conjunt"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:380
msgid "Part of a set the audio came from."
msgstr "Part d'un conjunt d'on va venir l'àudio"
msgstr "Part d'un conjunt d'on va venir l'àudio."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:381
msgid "Performer Sort Order"
......@@ -7948,7 +7948,7 @@ msgstr "Vincle URL definit per l'usuari."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:419
msgid "Name of an album the image belongs to."
msgstr "Nom de l'àlbum al que pertany la imatge."
msgstr "Nom de l'àlbum a què pertany la imatge."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:421
msgid "Embedded copyright message."
......@@ -7956,7 +7956,7 @@ msgstr "Missatge de copyright encastat."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:423
msgid "Datetime image was originally created."
msgstr "Imatge de la data i hora en que es va crear originàriament."
msgstr "Imatge de la data i hora en què es va crear originàriament."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:424
msgid "Description of the image."
......@@ -8139,7 +8139,7 @@ msgid ""
"artist (multiple values allowed)."
msgstr ""
"Nom del creador de l'objecte. pe. escriptor, fotògraf o artista gràfic "
"(s'admeten valor múltiples)"
"(s'admeten valors múltiples)"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:450
msgid "By-line Title"
......@@ -8539,7 +8539,7 @@ msgstr "Objecte de previsualització de dades"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:493
msgid "Preview File Format"
msgstr "Format de previsualització del fitxer."
msgstr "Format de previsualització del fitxer"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:493
msgid "Binary value indicating the file format of the object preview data."
......@@ -8553,7 +8553,7 @@ msgstr "Versió del format de previsualització del fitxer"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:494
msgid "The version of the preview file format."
msgstr "La versió del format de fitxer de previsualització"
msgstr "La versió del format de fitxer de previsualització."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:495
msgid "Product ID"
......@@ -8736,7 +8736,7 @@ msgstr "Hora enviada"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:515
msgid "The time the service sent the material."
msgstr "Hora en que el servei ha enviat el material."
msgstr "Hora en què el servei ha enviat el material."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:516
msgid "Unique Name of Object"
......@@ -8927,7 +8927,7 @@ msgstr "Taxa de bits màxima"
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:538
msgid "Maximum bitrate in kbps."
msgstr "Taxa de bits màxima en kbps"
msgstr "Taxa de bits màxima en kbps."
#: src/tags/gnome-cmd-tags.cc:539
msgid "Minimum bitrate"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment