Commit fb58e4cb authored by Ask Hjorth Larsen's avatar Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent b23b7152
Pipeline #73647 failed with stages
in 69 minutes and 9 seconds
......@@ -25,9 +25,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcalctool\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-calculator/"
"issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-06 18:32+0000\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: "
"https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-calculator/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-25 13:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-13 11:33+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
......@@ -78,8 +78,8 @@ msgid ""
"depreciation, and many others."
msgstr ""
"Finanstilstanden understøtter adskillige udregninger inklusive periodisk "
"renterate, nuværende og fremtidig værdi, dobbelt faldende- og ret linje-"
"afskrivning og mange andre."
"renterate, nuværende og fremtidig værdi, dobbelt faldende- og ret "
"linje-afskrivning og mange andre."
#: data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:27
msgid ""
......@@ -88,8 +88,8 @@ msgid ""
"character to character code conversion, and more."
msgstr ""
"Programmeringstilstand understøtter konvertering mellem almindelige grundtal "
"(binær, oktal, decimal og heksadecimal), boolesk algebra, etter- og toer-"
"kompliment, tegn til tegnkode-konvertering med mere."
"(binær, oktal, decimal og heksadecimal), boolesk algebra, etter- og "
"toer-kompliment, tegn til tegnkode-konvertering med mere."
#: data/org.gnome.Calculator.appdata.xml.in:36
msgid "GNOME Calculator in Basic Mode"
......@@ -121,14 +121,8 @@ msgstr "Lommeregner"
#: data/org.gnome.Calculator.desktop.in:6
msgid "calculation;arithmetic;scientific;financial;"
msgstr ""
"udregning;aritmetik;videnskabelig;finansiel;finans;regning;lommeregner;"
"matematik;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Calculator.desktop.in:9
#| msgid "gnome-calculator"
msgid "org.gnome.Calculator"
msgstr "org.gnome.Calculator"
""
"udregning;aritmetik;videnskabelig;finansiel;finans;regning;lommeregner;matematik;"
#: data/org.gnome.calculator.gschema.xml:25
msgid "Accuracy value"
......@@ -2667,8 +2661,9 @@ msgstr ""
"Ask Hjorth Larsen\n"
"Alan Mortensen\n"
"\n"
"Dansk-gruppen <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
"Dansk-gruppen\n"
"Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
"E-mail <dansk@dansk-gruppen.dk>"
#: src/gnome-calculator.vala:334 src/math-window.ui:71
msgid "About Calculator"
......@@ -2983,6 +2978,9 @@ msgstr "Menu"
msgid "_Quit"
msgstr "_Afslut"
#~ msgid "org.gnome.Calculator"
#~ msgstr "org.gnome.Calculator"
#~ msgid " in "
#~ msgstr " i "
......@@ -3020,7 +3018,7 @@ msgstr "_Afslut"
#~ msgid "degR,˚R,˚Ra"
#~ msgstr "gradR,˚R,˚Ra"
# right og left shift er bitvise operatorer, der forskyder N bit til højre eller venstre. Places og bit er derfor det samme i denne sammenhæng
#~ # right og left shift er bitvise operatorer, der forskyder N bit til højre eller venstre. Places og bit er derfor det samme i denne sammenhæng
#~ msgid "_%d place"
#~ msgid_plural "_%d places"
#~ msgstr[0] "_%d bit"
......@@ -3140,8 +3138,7 @@ msgstr "_Afslut"
#~ "GNU General Public License for more details.\n"
#~ "\n"
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
#~ "along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, "
#~ "Inc.,\n"
#~ "along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
#~ "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
#~ msgstr ""
#~ "Gcalctool er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere det\n"
......@@ -3149,11 +3146,10 @@ msgstr "_Afslut"
#~ "er udgivet af Free Software Foundation. Enten version 2 af licensen\n"
#~ "eller (efter eget valg) enhver senere version.\n"
#~ "\n"
#~ "Gcalctool distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN "
#~ "NOGEN \n"
#~ "Gcalctool distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN "
#~ "\n"
#~ "FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring \n"
#~ "SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer "
#~ "kan \n"
#~ "SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan \n"
#~ "læses i GNU General Public License.\n"
#~ "\n"
#~ "Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med\n"
......@@ -3245,12 +3241,12 @@ msgstr "_Afslut"
#~ "The initial calculator mode. Valid values are \"BASIC\", \"FINANCIAL\", "
#~ "\"LOGICAL\", \"SCIENTIFIC\" and \"PROGRAMMING\""
#~ msgstr ""
#~ "Lommeregnerens begyndelsestilstand. Gyldige værdier er “BASIC”, "
#~ "“FINANCIAL”, “LOGICAL”, “SCIENTIFIC” og “PROGRAMMING”"
#~ "Lommeregnerens begyndelsestilstand. Gyldige værdier er “BASIC”, “FINANCIAL”, "
#~ "“LOGICAL”, “SCIENTIFIC” og “PROGRAMMING”"
#~ msgid ""
#~ "The initial trigonometric type. Valid values are \"DEG\" (degrees), \"GRAD"
#~ "\" (gradians) and \"RAD\" (radians)."
#~ "The initial trigonometric type. Valid values are \"DEG\" (degrees), \"GRAD\" "
#~ "(gradians) and \"RAD\" (radians)."
#~ msgstr ""
#~ "Den trigonometriske type ved start. Gyldige værdier er “DEG” (degrees), "
#~ "“GRAD” (gradians) og “RAD” (radians)."
......@@ -3261,8 +3257,7 @@ msgstr "_Afslut"
#~ msgid "The initial y-coordinate for the window"
#~ msgstr "Vinduets start-y-koordinat"
#~ msgid ""
#~ "The number of pixels to place the window from the left of the screen."
#~ msgid "The number of pixels to place the window from the left of the screen."
#~ msgstr ""
#~ "Pixelpositionen, hvor vinduet placeres, målt fra venstre side af skærmen."
......@@ -3273,14 +3268,13 @@ msgstr "_Afslut"
#~ msgstr "Trigonometrisk type"
#~ msgid ""
#~ "Converts between different currencies. Enter the amount and the currency "
#~ "you want to convert from on the upper row, and the currency you want to "
#~ "convert to on the lower row, and the amount will be displayed on the "
#~ "lower row."
#~ "Converts between different currencies. Enter the amount and the currency you "
#~ "want to convert from on the upper row, and the currency you want to convert "
#~ "to on the lower row, and the amount will be displayed on the lower row."
#~ msgstr ""
#~ "Omregner mellem forskellige valutaer. Indtast beløbet samt den valuta, du "
#~ "vil konvertere fra i øvre række, og valuaten du vil konvertere til i "
#~ "nedre række. Dermed vil det omregnede beløb blive vist i nedre række."
#~ "vil konvertere fra i øvre række, og valuaten du vil konvertere til i nedre "
#~ "række. Dermed vil det omregnede beløb blive vist i nedre række."
#~ msgid "Currency Conversion"
#~ msgstr "Valutaomregning"
......@@ -3411,8 +3405,8 @@ msgstr "_Afslut"
#~ msgstr "Du har ingen opdaterede valutakurser. Vil du hente nogle nu?"
#~ msgid ""
#~ "Currency rates could not be downloaded. You may receive inaccurate "
#~ "results, or you may not receive any results at all."
#~ "Currency rates could not be downloaded. You may receive inaccurate results, "
#~ "or you may not receive any results at all."
#~ msgstr ""
#~ "Kunne ikke hente nogen valutakurser. Du vil måske få upræcise resultater, "
#~ "eller ingen resultater overhovedet."
......@@ -4271,8 +4265,7 @@ msgstr "_Afslut"
#~ msgid ""
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
#~ "along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, "
#~ "Inc.,\n"
#~ "along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
#~ "51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA\n"
#~ msgstr ""
#~ "Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License\n"
......@@ -4283,11 +4276,11 @@ msgstr "_Afslut"
#~ msgstr "Tilstandsændring rydder beregningen"
#~ msgid ""
#~ "When you change modes, the current calculation will be cleared, and the "
#~ "base will be reset to decimal."
#~ "When you change modes, the current calculation will be cleared, and the base "
#~ "will be reset to decimal."
#~ msgstr ""
#~ "Når du ændrer tilstand, vil den nuværende beregning blive slettet og "
#~ "basen sat til decimal."
#~ "Når du ændrer tilstand, vil den nuværende beregning blive slettet og basen "
#~ "sat til decimal."
#~ msgid "_Do not warn me again"
#~ msgstr "_Advar mig ikke igen"
......@@ -4328,7 +4321,7 @@ msgstr "_Afslut"
#~ msgid "Constants"
#~ msgstr "Konstanter"
# Gad vide hvad E er. Eulers tal hedder jo e.
#~ # Gad vide hvad E er. Eulers tal hedder jo e.
#~ msgid "E to the x"
#~ msgstr "E opløftet til x"
......@@ -4607,3 +4600,4 @@ msgstr "_Afslut"
#~ msgid "/sep1"
#~ msgstr "/sep1"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment