Commit 11e89baa authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent f02f218d
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-06-12 22:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-06-13 16:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-19 16:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-07-19 19:28+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -888,12 +888,12 @@ msgid "Show the shortcuts window"
msgstr "Wyświetlenie okna skrótów"
#. translators: %s is replaced with the error message
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:923
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:931
#, c-format
msgid "Failed to establish a monitor for background changes: %s"
msgstr "Założenie monitora zmian w tle się nie powiodło: %s"
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2842
#: src/libide/buffers/ide-buffer.c:2850
msgid "The current language lacks a symbol resolver."
msgstr "Obecny język nie ma mechanizmu rozwiązywania symboli."
......@@ -960,7 +960,7 @@ msgstr "Czyszczenie…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2928
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2985
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:557
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:558
msgid "Failed"
msgstr "Niepowodzenie"
......@@ -1003,7 +1003,7 @@ msgstr "Eksportowanie…"
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2977
#: src/libide/buildsystem/ide-build-pipeline.c:2981
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:584
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:585
msgid "Success"
msgstr "Powodzenie"
......@@ -1161,7 +1161,7 @@ msgid "Remove environment variable"
msgstr "Usuń zmienną środowiskową"
#: src/libide/debugger/gtk/menus.ui:10
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:427
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:431
msgid "Run with Debugger"
msgstr "Wykonaj za pomocą debugera"
......@@ -1224,31 +1224,31 @@ msgstr "Wykonuje do końca funkcji"
msgid "Disassembly"
msgstr "Deasembler"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:305
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:309
msgid "Debugger"
msgstr "Debuger"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:321
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:325
msgid "Threads"
msgstr "Wątki"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:347
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:351
msgid "Breakpoints"
msgstr "Punkty przerwania"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:355
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:359
msgid "Libraries"
msgstr "Biblioteki"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:363
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:367
msgid "Registers"
msgstr "Rejestry"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:371
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:375
msgid "Log"
msgstr "Dziennik"
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:394
#: src/libide/debugger/ide-debugger-editor-addin.c:398
msgid "Failed to initialize the debugger"
msgstr "Zainicjowanie debugera się nie powiodło"
......@@ -1334,7 +1334,7 @@ msgid "No file was provided."
msgstr "Nie podano żadnego pliku."
#: src/libide/editor/gtk/menus.ui:9
#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:832
#: src/libide/editor/ide-editor-perspective.c:839
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:104
#: src/libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:151
msgid "Editor"
......@@ -2888,11 +2888,15 @@ msgstr "Plik docelowy musi być w drzewie projektu."
msgid "File must be within the project tree."
msgstr "Plik musi być w drzewie projektu."
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:31
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:6
msgid "The project cannot be run while the build pipeline is being set up"
msgstr "Projekt nie może być wykonywany, kiedy potok budowania jest ustawiany"
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:35
msgid "Stop running"
msgstr "Zatrzymuje wykonywanie"
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:51
#: src/libide/runner/ide-run-button.ui:55
msgid "Change run options"
msgstr "Zmienia opcje wykonywania"
......@@ -3059,7 +3063,7 @@ msgstr "Nie można przetworzyć „%s” jako bezwzględnego adresu URI"
msgid "URI “%s” has no host component"
msgstr "Adres URI „%s” nie ma części komputera"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:528
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.c:529
msgid "Building"
msgstr "Budowanie"
......@@ -3125,6 +3129,10 @@ msgstr "Wyeksportuj pakiet"
msgid "Build project"
msgstr "Budowanie projektu"
#: src/libide/workbench/ide-omni-bar.ui:596
msgid "The project cannot be built while the build pipeline is being set up"
msgstr "Projekt nie może być budowany, kiedy potok budowania jest ustawiany"
#: src/libide/workbench/ide-workbench-actions.c:218
msgid "Builder Statistics"
msgstr "Statystyki programu Builder"
......@@ -4023,7 +4031,7 @@ msgstr ""
msgid "Downloading application sources…"
msgstr "Pobieranie źródeł programu…"
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:661
#: src/plugins/flatpak/gbp-flatpak-configuration-provider.c:662
#, c-format
msgid "Failed to remove flatpak manifest: %s"
msgstr "Usunięcie manifestu Flatpak się nie powiodło: %s"
......@@ -4951,7 +4959,7 @@ msgstr "vala diagnostyka ostrzeżenia błędy"
msgid "Run with Valgrind"
msgstr "Wykonaj za pomocą Valgrind"
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:585
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-parser.c:587
#: src/plugins/xml-pack/ide-xml-tree-builder.c:523
msgid "Failed to create the XML tree."
msgstr "Utworzenie drzewa XML się nie powiodło."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment