Commit f893bad7 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 🌻
Browse files

Update Polish translation

parent 71bbe72e
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-08 11:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-08 12:54+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-10 08:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-10 11:50+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -875,12 +875,12 @@ msgstr "Za_mknij"
#: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
#: libide/application/ide-application.c:547
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
#: libide/workbench/ide-workbench.c:565
#: libide/workbench/ide-workbench.c:566
msgid "Builder"
msgstr "Builder"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:8
#: libide/application/ide-application-actions.c:128
#: libide/application/ide-application-actions.c:129
msgid "An IDE for GNOME"
msgstr "Zintegrowane środowisko programistyczne dla GNOME"
......@@ -989,21 +989,21 @@ msgstr ""
"Budowanie;Buduj;Zbuduj;Programowanie;Programuj;Zaprogramuj;Zintegrowane;"
"środowisko;programistyczne;IDE;"
#: libide/application/ide-application-actions.c:134
#: libide/application/ide-application-actions.c:135
msgid "GNOME Builder"
msgstr "GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:136
#: libide/application/ide-application-actions.c:137
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2015-2017\n"
"Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2015-2017"
#: libide/application/ide-application-actions.c:139
#: libide/application/ide-application-actions.c:140
msgid "Learn more about GNOME Builder"
msgstr "Więcej informacji o programie GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:142
#: libide/application/ide-application-actions.c:143
msgid "Funded By"
msgstr "Wsparte finansowo przez"
......@@ -1230,7 +1230,7 @@ msgstr[0] "%d błąd"
msgstr[1] "%d błędy"
msgstr[2] "%d błędów"
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:517
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:521
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:375
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:386
msgid "Build"
......@@ -2571,6 +2571,14 @@ msgstr "Zastosuj „Fix-It”"
msgid "Rename symbol"
msgstr "Zmiana nazwy symbolu"
#: libide/transfers/ide-pkcon-transfer.c:55
#, c-format
msgid "Installing %u package"
msgid_plural "Installing %u packages"
msgstr[0] "Instalowanie %u pakietu"
msgstr[1] "Instalowanie %u pakietów"
msgstr[2] "Instalowanie %u pakietów"
#: libide/transfers/ide-transfers-button.ui:35
msgid "Clear _All"
msgstr "Wy_czyść wszystko"
......@@ -2727,7 +2735,7 @@ msgstr "Przełącza perspektywę"
msgid "Open File"
msgstr "Otwarcie pliku"
#: libide/workbench/ide-workbench.c:563
#: libide/workbench/ide-workbench.c:564
#, c-format
msgid "%s — Builder"
msgstr "%s — Builder"
......@@ -2819,7 +2827,7 @@ msgstr "Błąd odczytu AST"
msgid "Failed to create translation unit: %s"
msgstr "Utworzenie jednostki tłumaczenia się nie powiodło: %s"
#: plugins/clang/ide-clang-service.c:458 plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:93
#: plugins/clang/ide-clang-service.c:481 plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:93
msgid "File must be saved locally to parse."
msgstr "Plik do przetworzenia musi być zapisany lokalnie."
......@@ -3266,6 +3274,7 @@ msgid "Network is not available, skipping downloads"
msgstr "Sieć jest niedostępna, pomijanie pobierania"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:95
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:82
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:477
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:481
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:596
......@@ -3336,6 +3345,16 @@ msgstr "Zaktualizowano środowisko wykonawcze"
msgid "Runtime has been installed"
msgstr "Zainstalowano środowisko wykonawcze"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:77
msgid "Your computer is missing flatpak-builder"
msgstr "Na komputerze nie ma programu flatpak-builder"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:78
msgid ""
"This program is necessary for building Flatpak applications. Would you like "
"to install it?"
msgstr "Jest on wymagany do budowania programów Flatpak. Zainstalować go?"
#: plugins/flatpak/gtk/menus.ui:6
msgid "Flatpak"
msgstr "Flatpak"
......@@ -3831,7 +3850,7 @@ msgstr "vala diagnostyka ostrzeżenia błędy"
msgid "Run with Valgrind"
msgstr "Wykonaj za pomocą Valgrind"
#: plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:191
#: plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:193
msgid "Buffer loaded but not in the buffer manager."
msgstr "Wczytano bufor, ale nie w menedżerze buforów."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment