Commit 7971af13 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

parent 918b7b58
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"builder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-08 11:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-08 14:51+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-10 08:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-10 10:09+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -876,12 +876,12 @@ msgstr "S_täng"
#: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
#: libide/application/ide-application.c:547
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:144
#: libide/workbench/ide-workbench.c:565
#: libide/workbench/ide-workbench.c:566
msgid "Builder"
msgstr "Builder"
#: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:8
#: libide/application/ide-application-actions.c:128
#: libide/application/ide-application-actions.c:129
msgid "An IDE for GNOME"
msgstr "En utvecklingsmiljö för GNOME"
......@@ -988,11 +988,11 @@ msgstr "org.gnome.Builder"
msgid "Build;Develop;"
msgstr "Bygg;Utveckla;"
#: libide/application/ide-application-actions.c:134
#: libide/application/ide-application-actions.c:135
msgid "GNOME Builder"
msgstr "GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:136
#: libide/application/ide-application-actions.c:137
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
......@@ -1001,11 +1001,11 @@ msgstr ""
"Skicka synpunkter på översättningen till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>."
#: libide/application/ide-application-actions.c:139
#: libide/application/ide-application-actions.c:140
msgid "Learn more about GNOME Builder"
msgstr "Lär dig mer om GNOME Builder"
#: libide/application/ide-application-actions.c:142
#: libide/application/ide-application-actions.c:143
msgid "Funded By"
msgstr "Finansierat av"
......@@ -1231,7 +1231,7 @@ msgid_plural "%d errors"
msgstr[0] "%d fel"
msgstr[1] "%d fel"
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:517
#: libide/buildui/ide-build-panel.c:521
#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:375
#: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:386
msgid "Build"
......@@ -2577,6 +2577,13 @@ msgstr "Tillämpa Fixa-det"
msgid "Rename symbol"
msgstr "Byt namn på symbol"
#: libide/transfers/ide-pkcon-transfer.c:55
#, c-format
msgid "Installing %u package"
msgid_plural "Installing %u packages"
msgstr[0] "Installerar %u paket"
msgstr[1] "Installerar %u paket"
#: libide/transfers/ide-transfers-button.ui:35
msgid "Clear _All"
msgstr "Rensa _allt"
......@@ -2733,7 +2740,7 @@ msgstr "Ändra perspektiv"
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"
#: libide/workbench/ide-workbench.c:563
#: libide/workbench/ide-workbench.c:564
#, c-format
msgid "%s — Builder"
msgstr "%s — Builder"
......@@ -2825,7 +2832,7 @@ msgstr "AST-läsfel"
msgid "Failed to create translation unit: %s"
msgstr "Misslyckades med att skapa översättningsenhet: %s"
#: plugins/clang/ide-clang-service.c:458 plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:93
#: plugins/clang/ide-clang-service.c:481 plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:93
msgid "File must be saved locally to parse."
msgstr "Fil måste vara lokalt sparad för att tolkas."
......@@ -3274,6 +3281,7 @@ msgid "Network is not available, skipping downloads"
msgstr "Nätverket ej tillgängligt, hoppar över hämtningar"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-preferences-addin.c:95
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:82
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:477
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:481
#: plugins/rustup/rustup_plugin/__init__.py:596
......@@ -3343,8 +3351,19 @@ msgstr "Exekveringsmiljö har uppdaterats"
msgid "Runtime has been installed"
msgstr "Exekveringsmiljö har installerats"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:77
msgid "Your computer is missing flatpak-builder"
msgstr "Din dator saknar flatpak-builder"
#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-workbench-addin.c:78
msgid ""
"This program is necessary for building Flatpak applications. Would you like "
"to install it?"
msgstr ""
"Det här programmet är nödvändigt för att bygga Flatpak-program. Vill du "
"installera det?"
#: plugins/flatpak/gtk/menus.ui:6
#| msgid "Flatpak Runtimes"
msgid "Flatpak"
msgstr "Flatpak"
......@@ -3839,7 +3858,7 @@ msgstr "vala diagnostik varningar fel"
msgid "Run with Valgrind"
msgstr "Kör med Valgrind"
#: plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:191
#: plugins/xml-pack/ide-xml-service.c:193
msgid "Buffer loaded but not in the buffer manager."
msgstr "Buffert inläst men inte i bufferthanteraren."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment