Commit 041b0cf3 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent 89a7c5d5
Pipeline #213209 passed with stages
in 123 minutes and 41 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-builder/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-06 11:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-18 12:27+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-08-23 09:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-12 18:57+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -613,6 +613,19 @@ msgstr "Жаңа өңдегіш жұмыс кеңістігі"
msgid "D-Bus Inspector"
msgstr "D-Bus инспекторы"
#: data/style-schemes/Adwaita-dark.style-scheme.xml:20
msgid "Adwaita Dark"
msgstr ""
#: data/style-schemes/Adwaita-dark.style-scheme.xml:22
#: data/style-schemes/Adwaita.style-scheme.xml:22
msgid "The default color scheme for TextEditor"
msgstr ""
#: data/style-schemes/Adwaita.style-scheme.xml:20
msgid "Adwaita"
msgstr ""
#: data/style-schemes/builder-dark.style-scheme.xml:25
msgid "Builder Dark"
msgstr "Күңгірт Builder"
......@@ -2298,7 +2311,7 @@ msgid "Editor Shortcuts"
msgstr "Түзеткіш жарлықтары"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:14
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:541
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:555
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Жалпы"
......@@ -2314,37 +2327,37 @@ msgid "Toogle primary menu"
msgstr "Басты мәзірді көрсету/жасыру"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:32
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:545
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:559
msgctxt "shortcut window"
msgid "Global Search"
msgstr "Глобалды іздеу"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:39
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:552
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:566
msgctxt "shortcut window"
msgid "Preferences"
msgstr "Баптаулар"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:46
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:559
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:573
msgctxt "shortcut window"
msgid "Command Bar"
msgstr "Командалар панелі"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:53
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:566
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:580
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal"
msgstr "Терминал"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:60
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:573
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:587
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal in Build Runtime"
msgstr ""
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:67
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:580
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:594
msgctxt "shortcut window"
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr "Пернетақта жарлықтары"
......@@ -2456,13 +2469,13 @@ msgid "Clear highlight"
msgstr "Түспен ерекшелеуді тастау"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:227
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:589
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:603
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy and Paste"
msgstr "Көшіріп алу және кірістіру"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:232
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:594
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:608
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy selected text to clipboard"
msgstr "Таңдалған мәтінді алмасу буферіне көшіру"
......@@ -2473,7 +2486,7 @@ msgid "Cut selected text to clipboard"
msgstr "Таңдалған мәтінді алмасу буферіне қиып алу"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:246
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:601
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:615
msgctxt "shortcut window"
msgid "Paste text from clipboard"
msgstr "Алмасу буферінен мәтінді кірістіру"
......@@ -2573,137 +2586,147 @@ msgctxt "shortcut window"
msgid "Requires semantic language support"
msgstr "Семантикалық тіл қолдауын талап етеді"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:378
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:377
msgctxt "shortcut window"
msgid "Comment code"
msgstr "Кодты түсіндірме қылу"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:384
msgctxt "shortcut window"
msgid "Uncomment code"
msgstr "Кодты түсіндірме емес қылу"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:392
msgctxt "shortcut window"
msgid "Navigation"
msgstr "Навигация"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:383
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:397
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next error in file"
msgstr "Файлдағы келесі қатеге жылжу"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:390
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:404
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous error in file"
msgstr "Файлдағы алдыңғы қатеге жылжу"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:397
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:411
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to previous edit location"
msgstr "Алдыңғы түзету орнына жылжыту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:404
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:418
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to next edit location"
msgstr "Келесі түзету орнына жылжыту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:411
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:425
msgctxt "shortcut window"
msgid "Jump to definition of symbol"
msgstr "Таңбаның анықтамасына өту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:418
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:432
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport up within the file"
msgstr "Көріну аймағын файл бойымен жоғары жылжыту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:425
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:439
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport down within the file"
msgstr "Көріну аймағын файл бойымен төмен жылжыту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:432
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:446
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport to end of file"
msgstr "Көріну аймағын файл соңына жылжыту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:439
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:453
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move viewport to beginning of file"
msgstr "Көріну аймағын файл басына жылжыту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:446
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:460
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move to matching bracket"
msgstr "Сәйкес жақшаға жылжыту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:454
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:468
msgctxt "shortcut window"
msgid "Selections"
msgstr "Таңдаулар"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:459
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:473
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select all"
msgstr "Барлығын таңдау"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:466
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:480
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unselect all"
msgstr "Барлығынан таңдауды алып тастау"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:474
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:488
msgctxt "shortcut window"
msgid "Build and Run"
msgstr "Құрастыру және жөнелту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:479
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:493
msgctxt "shortcut window"
msgid "Build"
msgstr "Құрастыру"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:486
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:500
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rebuild"
msgstr "Қайта құрастыру"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:493
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:507
msgctxt "shortcut window"
msgid "Run"
msgstr "Жөнелту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:500
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:514
msgctxt "shortcut window"
msgid "Profile"
msgstr "Профиль"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:508
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:522
msgctxt "shortcut window"
msgid "Touchpad gestures"
msgstr "Тачпад ым қимылдары"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:515
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:529
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move page to the right"
msgstr "Бетті оңға жылжыту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:516
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:530
msgctxt "shortcut window"
msgid "Three finger swipe right"
msgstr "Үш саусақты оңға айналдыру"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:525
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:539
msgctxt "shortcut window"
msgid "Move page to the left"
msgstr "Бетті солға жылжыту"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:526
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:540
msgctxt "shortcut window"
msgid "Three finger swipe left"
msgstr "Үш саусақты солға айналдыру"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:537
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:551
msgctxt "shortcut window"
msgid "Terminal Shortcuts"
msgstr "Терминал жарлықтары"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:609
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:623
msgctxt "shortcut window"
msgid "Search"
msgstr "Іздеу"
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:614
#: src/libide/gui/ide-shortcuts-window.ui:628
msgctxt "shortcut window"
msgid "Find text within terminal"
msgstr "Терминалдан мәтінді табу"
......@@ -5260,12 +5283,12 @@ msgstr ""
msgid "Bootstrapping project"
msgstr ""
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:126
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:155
msgid "Podman"
msgstr "Podman"
#. translators: this is a path to browse to the runtime, likely only "containers" should be translated
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:134
#: src/plugins/podman/gbp-podman-runtime.c:163
msgid "Containers/Podman"
msgstr ""
......@@ -5296,7 +5319,7 @@ msgstr "Жа_сау"
#: src/plugins/project-tree/gbp-project-tree-addin.c:677
#, c-format
msgid "Copying 1 file"
msgstr ""
msgstr "1 файлды көшіру"
#. translators: first %s is replaced with completed number of files, second %s with total number of files
#: src/plugins/project-tree/gbp-project-tree-addin.c:680
......@@ -5306,11 +5329,11 @@ msgstr ""
#: src/plugins/project-tree/gbp-project-tree-addin.c:716
msgid "Failed to copy files"
msgstr ""
msgstr "Файлдарды көшіру сәтсіз аяқталды"
#: src/plugins/project-tree/gbp-project-tree-addin.c:726
msgid "Files copied"
msgstr ""
msgstr "Файлдар көшірілді"
#: src/plugins/project-tree/gbp-project-tree-addin.c:730
#, c-format
......@@ -5320,7 +5343,7 @@ msgstr[0] "%s файлы көшірілді"
#: src/plugins/project-tree/gbp-project-tree-addin.c:922
msgid "Copying files…"
msgstr ""
msgstr "Файлдарды көшіру…"
#: src/plugins/project-tree/gbp-project-tree-addin.c:923
msgid "Files will be copied in a moment"
......@@ -5425,7 +5448,6 @@ msgid "Rust Analyzer: Cargo command for diagnostics"
msgstr ""
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-preferences-addin.c:66
#| msgid "Undo the last command"
msgid "the default cargo command"
msgstr "бастапқы cargo командасы"
......@@ -5454,7 +5476,6 @@ msgid "Installation of Rust Analyzer finished"
msgstr ""
#: src/plugins/rust-analyzer/rust-analyzer-transfer.c:200
#| msgid "Installing rust "
msgid "Installing Rust Analyzer..."
msgstr "Rust Analyzer орнату..."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment