Commit 3c9e3c7a authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 0638614a
# Czech translation for gnome-break-timer.
# Copyright (C) 2013 gnome-break-timer's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-break-timer package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2013, 2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-break-timer master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"break-timer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-22 20:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-24 18:41+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-31 01:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-09 21:23+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:1
#: ../settings/MainWindow.vala:42
#: ../settings/MainWindow.vala:36 ../settings/MainWindow.vala:136
msgid "Break Timer"
msgstr "Hlídání přestávek"
......@@ -206,7 +206,7 @@ msgstr "Co bych měl dělat?"
msgid "Thank you"
msgstr "Díky"
#: ../helper/HelperApplication.vala:20 ../settings/MainWindow.vala:158
#: ../helper/HelperApplication.vala:20 ../settings/MainWindow.vala:148
msgid "GNOME Break Timer"
msgstr "Hlídání přestávek GNOME"
......@@ -254,6 +254,7 @@ msgstr "Věnujte chvíli odpočinku svých očí"
msgid "Remind me later"
msgstr "Upozornit mě později"
#. FIXME: Should say how long the break is?
#: ../helper/restbreak/RestBreakView.vala:68
msgid "Time for a break"
msgstr "Čas na přestávku"
......@@ -297,6 +298,10 @@ msgstr "Čas vaší přestávky skončil"
msgid "Choose Your Break Schedule"
msgstr "Zvolte plán svých přestávek"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:37
msgid "_Close"
msgstr "_Zavřít"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:52
msgid "A mix of short breaks and long breaks"
msgstr "Střídat krátké a dlouhé přestávky"
......@@ -309,27 +314,27 @@ msgstr "Občasné dlouhé přestávky"
msgid "Frequent short breaks"
msgstr "Časté krátké přestávky"
#: ../settings/MainWindow.vala:140
#: ../settings/MainWindow.vala:130
msgid "Welcome Tour"
msgstr "Úvodní průvodce"
#: ../settings/MainWindow.vala:161
#: ../settings/MainWindow.vala:151
msgid "Computer break reminders for active minds"
msgstr "Upomínání na počítačové přestávky pro zachování svěží mysli"
#: ../settings/MainWindow.vala:163
#: ../settings/MainWindow.vala:153
msgid "GNOME Break Timer Website"
msgstr "Webové stránky Hlídání přestávek GNOME"
#: ../settings/MainWindow.vala:167
#: ../settings/MainWindow.vala:157
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: ../settings/MainWindow.vala:220
#: ../settings/MainWindow.vala:210
msgid "OK, got it!"
msgstr "Dobrá, mám to!"
#: ../settings/MainWindow.vala:225
#: ../settings/MainWindow.vala:215
msgid "Ready to go"
msgstr "Jsem připraven jít na to"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment