Commit 0ec9e466 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent 3c9e3c7a
......@@ -2,15 +2,15 @@
# Copyright (C) 2013 gnome-break-timer's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the gnome-break-timer package.
#
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2013.
# Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>, 2013-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-break-timer master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"break-timer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-29 11:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-09-29 21:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-16 06:08+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-16 17:36+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -20,13 +20,13 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.7\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#: ../data/gnome-break-timer.appdata.xml.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:1
#: ../settings/MainWindow.vala:42
#: ../settings/MainWindow.vala:36 ../settings/MainWindow.vala:136
msgid "Break Timer"
msgstr "Časomer odmorov"
......@@ -45,10 +45,10 @@ msgid ""
msgstr ""
"<p>Časomer odmorov spremlja, koliko časa uporabljate računalnik, in vas "
"opominja, da si privoščite redne odmore. Načrtovan je tako, da vzpodbuja "
"zdravo vedenje na delovnem mestu z mešanico kratkih odmorov za vaše oči in zapestja kot tudi "
"daljših odmorov, ki ohranjajo vaše telo v gibanju in vaše misli pri delu.</"
"p> <p>Časomer odmorov je enostavno nastaviti, saj lahko izberete razpored "
"odmorov, ki je primeren za vas, ta pa deluje v ozadju.</p>"
"zdravo vedenje na delovnem mestu z mešanico kratkih odmorov za vaše oči in "
"zapestja kot tudi daljših odmorov, ki ohranjajo vaše telo v gibanju in vaše "
"misli pri delu.</p> <p>Časomer odmorov je enostavno nastaviti, saj lahko "
"izberete razpored odmorov, ki je primeren za vas, ta pa deluje v ozadju.</p>"
#: ../data/gnome-break-timer-autostart.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome-break-timer-service.desktop.in.h:2
......@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr "Kaj storiti?"
msgid "Thank you"
msgstr "Hvala!"
#: ../helper/HelperApplication.vala:20 ../settings/MainWindow.vala:158
#: ../helper/HelperApplication.vala:20 ../settings/MainWindow.vala:148
msgid "GNOME Break Timer"
msgstr "Časomer odmorov GNOME"
......@@ -309,6 +309,10 @@ msgstr "Vaš odmor je končan"
msgid "Choose Your Break Schedule"
msgstr "Izberite svoj razpored odmorov"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:37
msgid "_Close"
msgstr "_Zapri"
#: ../settings/BreakSettingsDialog.vala:52
msgid "A mix of short breaks and long breaks"
msgstr "Mešanica kratkih in daljših odmorov"
......@@ -321,27 +325,27 @@ msgstr "Občasni kratki odmori"
msgid "Frequent short breaks"
msgstr "Pogosti kratki odmori"
#: ../settings/MainWindow.vala:140
#: ../settings/MainWindow.vala:130
msgid "Welcome Tour"
msgstr "Voden ogled"
#: ../settings/MainWindow.vala:161
#: ../settings/MainWindow.vala:151
msgid "Computer break reminders for active minds"
msgstr "Opomniki za odmor pri računalniku za dejavne glave"
#: ../settings/MainWindow.vala:163
#: ../settings/MainWindow.vala:153
msgid "GNOME Break Timer Website"
msgstr "Spletna stran Časomer odmorov GNOME"
#: ../settings/MainWindow.vala:167
#: ../settings/MainWindow.vala:157
msgid "translator-credits"
msgstr "Martin Srebotnjak"
#: ../settings/MainWindow.vala:220
#: ../settings/MainWindow.vala:210
msgid "OK, got it!"
msgstr "Prav, razumem!"
#: ../settings/MainWindow.vala:225
#: ../settings/MainWindow.vala:215
msgid "Ready to go"
msgstr "Pripravljen na delo"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment