Commit a104b405 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 610c98f5
Pipeline #11002 passed with stage
in 3 minutes and 4 seconds
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-boxes\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-boxes/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-23 19:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-24 17:25+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-05-08 11:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-08 22:36+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -298,7 +298,7 @@ msgstr "O aplikaci"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: data/ui/properties-toolbar.ui:43 src/machine.vala:642
#: data/ui/properties-toolbar.ui:43 src/machine.vala:649
msgid "Troubleshooting Log"
msgstr "Zaznamenané problémy"
......@@ -423,28 +423,40 @@ msgstr "Produktový klíč"
msgid "Unknown media"
msgstr "Neznámé médium"
#: data/ui/wizard-downloads-page.ui:25
msgid "Show more…"
msgstr "Zobrazit více…"
#: data/ui/wizard-downloads-page.ui:87
msgid "No operating systems found"
msgstr "Nebyl nalezen žádný operační systém"
#: data/ui/wizard-downloads-page.ui:98
msgid "Try a different search"
msgstr "Zkuste hledat něco jiného"
#: data/ui/wizard-source.ui:32
msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
msgstr "Vložte instalační médium operačního systému nebo níže zvolte zdroj"
#: data/ui/wizard-source.ui:83
#: data/ui/wizard-source.ui:82
msgid "Download an OS"
msgstr "Stáhnout OS"
#: data/ui/wizard-source.ui:93 data/ui/wizard-source.ui:136
#: data/ui/wizard-source.ui:178 data/ui/wizard-source.ui:221
#: data/ui/wizard-source.ui:92 data/ui/wizard-source.ui:135
#: data/ui/wizard-source.ui:177 data/ui/wizard-source.ui:220
msgid "▶"
msgstr "▶"
#: data/ui/wizard-source.ui:126
#: data/ui/wizard-source.ui:125
msgid "_Enter URL"
msgstr "_Zadejte adresu URL"
#: data/ui/wizard-source.ui:211
#: data/ui/wizard-source.ui:210
msgid "_Select a file"
msgstr "Vybrat _soubor"
#: data/ui/wizard-source.ui:239
#: data/ui/wizard-source.ui:238
msgid ""
"Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
"products you have already obtained and are the property of their respective "
......@@ -453,15 +465,15 @@ msgstr ""
"Jakékoli obchodní známky uvedené výše jsou použity toliko k označení "
"softwaru, který jste získali, a jsou majetkem jejich vlastníků."
#: data/ui/wizard-source.ui:310
#: data/ui/wizard-source.ui:309
msgid "◀"
msgstr "◀"
#: data/ui/wizard-source.ui:321
#: data/ui/wizard-source.ui:320
msgid "Enter URL"
msgstr "Zadejte adresu URL"
#: data/ui/wizard-source.ui:351
#: data/ui/wizard-source.ui:350
msgid ""
"Enter an address for the box you want to add. Addresses can be of "
"installation images, SPICE and VNC servers, or oVirt or Libvirt brokers."
......@@ -469,7 +481,7 @@ msgstr ""
"Zadejte adresu pro box, který chcete přidat. Adresa může vést k instalačnímu "
"obrazu, k serveru SPICE nebo VNC a nebo ke správci oVirt nebo Libvirt."
#: data/ui/wizard-source.ui:369
#: data/ui/wizard-source.ui:368
msgid ""
"Examples: http://download.com/image.iso, spice://somehost:5051, ovirt://host/"
"path"
......@@ -547,7 +559,7 @@ msgstr "Vynutit vypnutí"
msgid "Clone"
msgstr "Klonovat"
#: src/actions-popover.vala:84 src/machine.vala:622
#: src/actions-popover.vala:84 src/machine.vala:629
msgid "Restart"
msgstr "Restartovat"
......@@ -882,8 +894,8 @@ msgstr "Instaluje se…"
#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
#. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
#: src/libvirt-machine.vala:792 src/wizard-source.vala:124
#: src/wizard-source.vala:154
#: src/libvirt-machine.vala:792 src/wizard-source.vala:127
#: src/wizard-source.vala:157
msgid "Live"
msgstr "Živé médium"
......@@ -937,46 +949,46 @@ msgstr "Nenalezen žádný box pro import"
msgid "Failed to find suitable disk to import for box “%s”"
msgstr "Selhalo vyhledání vhodného disku pro import boxu „%s“"
#: src/list-view-row.vala:128
#: src/list-view-row.vala:126
msgid "Connected"
msgstr "Připojeno"
#: src/list-view-row.vala:128
#: src/list-view-row.vala:126
msgid "Disconnected"
msgstr "Odpojeno"
#: src/list-view-row.vala:134
#: src/list-view-row.vala:132
msgid "Running"
msgstr "Běží"
#: src/list-view-row.vala:140
#: src/list-view-row.vala:138
msgid "Paused"
msgstr "Pozastavený"
#: src/list-view-row.vala:145
#: src/list-view-row.vala:143
msgid "Powered Off"
msgstr "Vypnutý"
#. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
#: src/machine.vala:201
#: src/machine.vala:204
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Připojuje se k %s"
#: src/machine.vala:224 src/machine.vala:649
#: src/machine.vala:229 src/machine.vala:656
#, c-format
msgid "Connection to “%s” failed"
msgstr "Připojení k „%s“ selhalo"
#: src/machine.vala:277
#: src/machine.vala:282
msgid "Machine is under construction"
msgstr "Stroj se připravuje"
#: src/machine.vala:431
#: src/machine.vala:436
msgid "Saving…"
msgstr "Ukládá se…"
#: src/machine.vala:621
#: src/machine.vala:628
#, c-format
msgid ""
"“%s” could not be restored from disk\n"
......@@ -985,13 +997,13 @@ msgstr ""
"Stroj „%s“ nelze z disku obnovit\n"
"Zkusit to bez uloženého stavu?"
#: src/machine.vala:632
#: src/machine.vala:639
#, c-format
msgid "Failed to start “%s”"
msgstr "Selhalo spuštění „%s“"
#. Translators: %s => name of launched box
#: src/machine.vala:736
#: src/machine.vala:743
#, c-format
msgid "“%s” requires authentication"
msgstr "„%s“ vyžaduje ověření"
......@@ -1280,7 +1292,7 @@ msgstr "ne"
#. No guest caps or none compatible
#. FIXME: Better error messsage than this please?
#: src/vm-configurator.vala:604
#: src/vm-configurator.vala:607
msgid "Incapable host system"
msgstr "Nedostačující hostitelský systém"
......@@ -1294,24 +1306,20 @@ msgstr "Živý box „%s“ byl automaticky odstraněn."
msgid "Box import from file “%s” failed."
msgstr "Import boxu ze souboru „%s“ selhal."
#: src/wizard-source.vala:158
#: src/wizard-source.vala:161
msgid "32-bit x86 system"
msgstr "32bitový systém x86"
#: src/wizard-source.vala:159
#: src/wizard-source.vala:162
msgid "64-bit x86 system"
msgstr "64bitový systém x86"
#. Translator comment: %s is name of vendor here (e.g Canonical Ltd or Red Hat Inc)
#: src/wizard-source.vala:164
#: src/wizard-source.vala:167
#, c-format
msgid " from %s"
msgstr " od %s"
#: src/wizard-source.vala:402
msgid "Available with a free Red Hat developer account"
msgstr "Dostupné s bezplatným vývojářským účtem Red Hat"
#: src/wizard-toolbar.vala:6
msgid "Source Selection"
msgstr "Výběr zdroje"
......@@ -1420,3 +1428,6 @@ msgstr "Stažení selhalo."
#: src/wizard.vala:771
msgid "C_ustomize…"
msgstr "Přizpůso_bit…"
#~ msgid "Available with a free Red Hat developer account"
#~ msgstr "Dostupné s bezplatným vývojářským účtem Red Hat"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment