Commit d4a76c46 authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator
Browse files

Update Swedish translation

(cherry picked from commit a6490b57)
parent 97cbbc3d
# Swedish translation for glom.
# Copyright © 2006, 2017 glom's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the glom package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glom doc\n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-16 04:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-16 20:13+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-23 16:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-28 18:00+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
#: C/legal.xml:2(para)
#: C/glom.xml:2(para)
msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr "Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och omslagstexter. En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok."
#: C/legal.xml:12(para)
#: C/glom.xml:12(para)
msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
msgstr "Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL. Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
#: C/legal.xml:19(para)
#: C/glom.xml:19(para)
msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
msgstr "Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med versaler eller med inledande versal."
#: C/legal.xml:35(para)
#: C/glom.xml:35(para)
msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr "DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"
#: C/legal.xml:55(para)
#: C/glom.xml:55(para)
msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr "UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."
#: C/legal.xml:28(para)
#: C/glom.xml:28(para)
msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
msgstr "DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/glom.xml:180(None)
msgid "@@image: 'figures/start.png'; md5=b8c9acc03f9f1cdb213e37c9da91817a"
msgstr "@@image: 'figures/start.png'; md5=b8c9acc03f9f1cdb213e37c9da91817a"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/glom.xml:248(None)
msgid "@@image: 'figures/glom_design_fields.png'; md5=e7137a37c7c74a96a914b0df777f5f6b"
msgstr "@@image: 'figures/glom_design_fields.png'; md5=e7137a37c7c74a96a914b0df777f5f6b"
#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/glom.xml:494(None)
msgid "@@image: 'figures/glom_design_fields_dialog_calculated.png'; md5=3306db510932ab3bb99f7e1c676b2512"
msgstr "@@image: 'figures/glom_design_fields_dialog_calculated.png'; md5=3306db510932ab3bb99f7e1c676b2512"
#: C/glom.xml:28(title)
msgid "Glom User Guide V0.1"
msgstr "Användarguide för Glom v0.1"
#: C/glom.xml:29(subtitle)
msgid "for Glom v0.8"
msgstr "för Glom v0.8"
#: C/glom.xml:32(year)
msgid "2004"
msgstr "2004"
#: C/glom.xml:33(holder)
#: C/glom.xml:99(para)
#: C/glom.xml:100(para)
msgid "Murray Cumming"
msgstr "Murray Cumming"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006\n"
"Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017"
#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:28
msgid "Glom User Guide V0.2"
msgstr "Användarguide för Glom v0.2"
#: C/glom.xml:47(publishername)
#: C/glom.xml:60(orgname)
#. (itstool) path: articleinfo/subtitle
#: C/index.docbook:29
msgid "for Glom v1.6"
msgstr "för Glom v1.6"
#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:31
msgid "<year>2004</year> <holder>Murray Cumming</holder>"
msgstr "<year>2004</year> <holder>Murray Cumming</holder>"
#. (itstool) path: publisher/publishername
#: C/index.docbook:47
msgid "Glom Development Team"
msgstr "Gloms utvecklingsteam"
#: C/glom.xml:57(firstname)
msgid "Murrayc"
msgstr "Murrayc"
#: C/glom.xml:58(surname)
msgid "Cumming"
msgstr "Cumming"
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges "
"under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller "
"senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och "
"omslagstexter. En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help"
"\" url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer "
"denna handbok."
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
msgid ""
"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
"section 6 of the license."
msgstr ""
"Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under "
"villkoren i GFDL. Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga "
"handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet "
"i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall "
"dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-"
"dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med "
"versaler eller med inledande versal."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST "
"GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE "
"BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV "
"DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST "
"ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, "
"EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET "
"LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD "
"VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT "
"HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER "
"NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR "
"SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR "
"EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV "
"ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST "
"UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT "
"OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA "
"FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER "
"ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET "
"ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT "
"NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER "
"FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR "
"BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA "
"ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER "
"RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV "
"DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA "
"SKADOR."
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<_:orderedlist-1/>"
msgstr ""
"DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER "
"VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE "
"FÖRUTSÄTTNINGAR: <_:orderedlist-1/>"
#: C/glom.xml:61(email)
msgid "murrayc@murrayc.com"
msgstr "murrayc@murrayc.com"
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:56
msgid ""
"<firstname>Murray</firstname> <surname>Cumming</surname> <affiliation> "
"<orgname>Glom Development Team</orgname> <address> <email>murrayc@murrayc."
"com</email> </address> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Murray</firstname> <surname>Cumming</surname> <affiliation> "
"<orgname>Glom-utvecklingsgruppen</orgname> <address> <email>murrayc@murrayc."
"com</email> </address> </affiliation>"
#: C/glom.xml:96(revnumber)
msgid "Glom 0.8"
msgstr "Glom 0.8"
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:99 C/index.docbook:100
msgid "Murray Cumming"
msgstr "Murray Cumming"
#: C/glom.xml:97(date)
msgid "20 June 2004"
msgstr "20 Juni 2004"
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:95
msgid ""
"<revnumber>Glom 1.6</revnumber> <date>20 June 2004</date> <_:"
"revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Glom 1.6</revnumber> <date>20 Juni 2004</date> <_:"
"revdescription-1/>"
#: C/glom.xml:105(releaseinfo)
msgid "This manual describes version 0.8 of Glom"
msgstr "Den här handboken beskriver version 0.8 av Glom"
#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
#: C/index.docbook:105
msgid "This manual describes version 1.6 of Glom"
msgstr "Den här handboken beskriver version 1.6 av Glom"
#: C/glom.xml:108(title)
#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:108
msgid "Feedback"
msgstr "Återkoppling"
#: C/glom.xml:109(para)
msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Glom or this manual can be submitted to the <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org\" type=\"http\">GNOME Bugzilla </ulink>, under the Glom product. Please search bugzilla before submitting your bug to ensure that yours hasn't already been reported."
msgstr ""
#: C/glom.xml:119(para)
# TODO: grammar
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:109
msgid ""
"To report a bug or make a suggestion regarding the Glom or this manual can "
"be submitted to the <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org\" type=\"http"
"\">GNOME Bugzilla </ulink>, under the Glom product. Please search bugzilla "
"before submitting your bug to ensure that yours hasn't already been reported."
msgstr ""
"Om du vill rapportera ett fel eller göra ett förslag kring Glom eller denna "
"handbok kan de skickas in till <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org\" type="
"\"http\">GNOME:s Bugzilla </ulink>, under produkten Glom. Sök i Bugzilla "
"innan du skickar in din rapport för att säkerställa att den inte redan "
"rapporterats."
#. (itstool) path: abstract/para
#: C/index.docbook:119
msgid "User manual for Glom."
msgstr "Användarhandbok för Glom."
#: C/glom.xml:124(primary)
msgid "MY-GNOME-APP"
msgstr ""
# TODO: Glom?
#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:123
msgid "<primary>MY-GNOME-APP</primary>"
msgstr "<primary>MY-GNOME-APP</primary>"
#: C/glom.xml:127(primary)
msgid "mygnomeapp"
msgstr ""
# TODO: Glom?
#. (itstool) path: article/indexterm
#: C/index.docbook:126
msgid "<primary>mygnomeapp</primary>"
msgstr "<primary>mygnomeapp</primary>"
#: C/glom.xml:135(title)
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:135
msgid "Introduction"
msgstr "Introduktion"
#: C/glom.xml:136(para)
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:136
msgid "Glom allows you to design and use database systems."
msgstr "Glom låter dig designa och använda databassystem."
#: C/glom.xml:149(title)
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:150
msgid "Getting Started"
msgstr "Komma igång"
#: C/glom.xml:152(title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:153
msgid "Starting Glom"
msgstr "Starta Glom"
#: C/glom.xml:153(para)
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:154
msgid "You can start <application>Glom</application> in the following ways:"
msgstr "Du kan starta <application>Glom</application> på följande sätt:"
#: C/glom.xml:157(term)
#. (itstool) path: varlistentry/term
#: C/index.docbook:158
msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
msgstr ""
msgstr "<guimenu>Program</guimenu>-menyn"
#: C/glom.xml:159(para)
msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Office</guisubmenu><guimenuitem>Glom</guimenuitem></menuchoice>."
#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:160
msgid ""
"Choose <menuchoice> <guisubmenu>Office</guisubmenu> <guimenuitem>Glom</"
"guimenuitem> </menuchoice>."
msgstr ""
"Välj <menuchoice> <guisubmenu>Kontor</guisubmenu> <guimenuitem>Glom</"
"guimenuitem> </menuchoice>."
#: C/glom.xml:170(title)
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:171
msgid "When You Start Glom"
msgstr ""
msgstr "Då du startar Glom"
#: C/glom.xml:171(para)
msgid "When you start <application>Glom</application>, the following window is displayed."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:172
msgid ""
"When you start <application>Glom</application>, the following window is "
"displayed. You may open an existing Glom file or create a new one, possibly "
"basing a new Glom file on one of the examples."
msgstr ""
"Då du startar <application>Glom</application> visas följande fönster. DU kan "
"öppna en befintlig Glom-fil eller skapa en ny, möjligen genom att basera en "
"ny Glom-fil på ett av exemplen."
#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:177
msgid "Glom Start Up Window, Opening an Existing File"
msgstr "Uppstartsfönster för Glom, öppnande av en befintlig fil"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:181
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/start_open.png' md5='adac27f11f2324c3da2349f72d554994'"
msgstr ""
"external ref='figures/start_open.png' md5='adac27f11f2324c3da2349f72d554994'"
#: C/glom.xml:176(title)
msgid "Glom Start Up Window"
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:179
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/start_open.png\" format=\"PNG\"/> "
"</imageobject> <textobject> <phrase>Shows Glom main window used to open an "
"existing Glom file.</phrase> </textobject>"
msgstr ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/start_open.png\" format=\"PNG\"/> "
"</imageobject> <textobject> <phrase>Visar Gloms huvudfönster då det används "
"för att öppna en befintlig Glom-fil.</phrase> </textobject>"
#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:191
msgid "Glom Start Up Window, Creating a New File"
msgstr "Uppstartsfönster för Glom, skapande av en ny fil"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:195
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/start_create.png' "
"md5='f1e4c22fd6811e4ba908e290e76f0474'"
msgstr ""
"external ref='figures/start_create.png' "
"md5='f1e4c22fd6811e4ba908e290e76f0474'"
#: C/glom.xml:183(phrase)
msgid "Shows Glom main window."
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:193
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/start_create.png\" format=\"PNG\"/"
"> </imageobject> <textobject> <phrase>Shows Glom main window used to create "
"a new Glom file.</phrase> </textobject>"
msgstr ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/start_create.png\" format=\"PNG\"/"
"> </imageobject> <textobject> <phrase>Visar Gloms huvudfönster då det "
"används för att skapa en ny Glom-fil.</phrase> </textobject>"
#: C/glom.xml:198(title)
#. (itstool) path: sect1/title
#: C/index.docbook:212
msgid "Using Glom as an Operator"
msgstr ""
msgstr "Använda Glom som en operatör"
#: C/glom.xml:199(para)
msgid "To open an existing glom document, either open that document from the File Manager, or choose Glom from the Applications menu, and then choose the document when asked. Glom will ask you for a user name and password to access the database. Your administrator will provide your user name and password."
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:213
msgid ""
"To open an existing Glom document, either open that document from the File "
"Manager, or choose Glom from the Applications menu, and then choose the "
"document when asked. Glom will ask you for a user name and password to "
"access the database. Your administrator will provide your user name and "
"password."
msgstr ""
"För att öppna ett befintligt Glom-dokument, öppna antingen dokumentet från "
"filhanteraren, eller välj Glom från programmenyn, och välj sedan dokumentet "
"då du tillfrågas. Glom kommer att fråga dig om ett användarnamn och lösenord "
"för att komma åt databasen. Din administratör kommer tillhandahålla ditt "
"användarnamn och lösenord."
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:215
msgid ""
"When you open an existing document, Glom will be in <literal>Operator</"
"literal> <literal>user level</literal>. This user level allows you to find "
"and edit records, but does not allow you to change the fundamental structure "
"of the database."
msgstr ""
"När du öppnar ett befintligt dokument kommer Glom att vara på "
"<literal>användarnivå</literal>n <literal>Operatör</literal>. Denna "
"användarnivå låter dig hitta och redigera poster, men låter dig inte ändra "
"databasens grundläggande struktur."
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:218
msgid "Navigation"
msgstr "Navigering"
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:219
msgid ""
"Each database has several tables. To look at a different table, choose "
"<literal>Tables</literal> from the <literal>Navigate</literal> menu. Then "
"double-click on the table, or select it and click the <literal>Open</"
"literal> button."
msgstr ""
"Varje databas har flera tabeller. För att titta på en annan tabell, välj "
"<literal>Tabeller</literal> från menyn <literal>Navigera</literal>. "
"Dubbelklicka sedan på tabellen, eller välj den och klicka på knappen "
"<literal>Öppna</literal>."
#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:222
msgid "Navigating to a Table"
msgstr "Navigera till en tabell"
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:226
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/glom_tables.png' md5='a61ac5516314b38c6c7a3f3fd534427f'"
msgstr ""
"external ref='figures/glom_tables.png' md5='a61ac5516314b38c6c7a3f3fd534427f'"
#: C/glom.xml:201(para)
msgid "When you open an existing document, Glom will be in <literal>Operator</literal><literal>user level</literal>. This user level allows you to find and edit records, but does not allow you to change the fundamental structure of the database."
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:224
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_tables.png\" format=\"PNG\"/> "
"</imageobject> <textobject> <phrase>Navigating to a Table.</phrase> </"
"textobject>"
msgstr ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_tables.png\" format=\"PNG\"/> "
"</imageobject> <textobject> <phrase>Navigera till en tabell.</phrase> </"
"textobject>"
#: C/glom.xml:204(title)
msgid "Navigation"
msgstr "Navigering"
#. (itstool) path: sect2/title
#: C/index.docbook:238
msgid "Viewing and Entering Data"
msgstr "Visa och mata in data"
#: C/glom.xml:205(para)
msgid "Each database has several tables. To look at a different table, choose <literal>Table</literal> from the <literal>Navigate</literal> menu. Then double-click on the table, or select it and click the <literal>Open</literal> button."
#. (itstool) path: sect2/para
#: C/index.docbook:239
msgid ""
"When in <literal>Data Mode</literal>, you can view or enter information in "
"either the <literal>List</literal> or <literal>Details</literal> view."
msgstr ""
"I <literal>Dataläge</literal> kan du visa eller mata in information i "
"antingen vyn <literal>Lista</literal> eller <literal>Detaljer</literal>."
#: C/glom.xml:209(title)
msgid "Entering Data"
msgstr ""
#. (itstool) path: sect3/title
#. (itstool) path: figure/title
#: C/index.docbook:242 C/index.docbook:248
msgid "The List View"
msgstr "Listvyn"
#: C/glom.xml:210(para)
msgid "When in <literal>Data Mode</literal>, you can enter information into either the <literal>List</literal> or <literal>Details</literal> view. The List view shows many records at once, but does not show every field. The details view shows only one record, and shows all the fields arranged suitably."
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:243
msgid ""
"The List view shows many records at once and usually shows only the most "
"important fields."
msgstr ""
"Listvyn visar många poster på en gång och visar vanligen bara de viktigaste "
"fälten."
#: C/glom.xml:211(para)
msgid "When you enter data into a field it will be saved into the database immediately after you finish editing the field. If it is a date or time field then the data format will be checked for you."
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:244 C/index.docbook:267
msgid ""
"When you enter data into a field it will be saved into the database "
"immediately after you finish editing the field. If it is a date or time "
"field then the data format will be checked for you."
msgstr ""
"När du matar in data i ett fält kommer det att sparas i databasen så fort du "
"slutar rediga fältet. Om det är ett datum- eller tidsfält kommer "
"dataformatet att kontrolleras åt dig."
#: C/glom.xml:212(para)
msgid "To create a new record just click the <literal>New</literal> button. A new record will be created with blank fields for you to fill in."
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:245
msgid ""
"To create a new record just click the <literal>New</literal> button, or "
"start typing into a field in the last empty row. A new record row will be "
"created with blank fields for you to fill in."
msgstr ""
"För att skapa en ny post, klicka helt enkelt på knappen <literal>Ny</"
"literal>, eller börja skriva i ett fält i den sista tomma raden. En ny "
"postrad kommer att skapas med tomma fält för dig att fylla i."
#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
#: C/index.docbook:252
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/glom_data_list.png' "
"md5='3b7469ee1de77081b435db5ac2d48953'"
msgstr ""
"external ref='figures/glom_data_list.png' "
"md5='3b7469ee1de77081b435db5ac2d48953'"
#: C/glom.xml:216(title)
msgid "Finding Data"
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
#: C/index.docbook:250
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_data_list.png\" format=\"PNG"
"\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>The List View.</phrase> </"
"textobject>"
msgstr ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_data_list.png\" format=\"PNG"
"\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Listvyn.</phrase> </textobject>"
#: C/glom.xml:217(para)
msgid "Choose <literal>Find Mode</literal> from the Mode menu. The fields in the List and Details views will now be empty, and a Find button will appear at the bottom of the window."
#. (itstool) path: sect3/para
#: C/index.docbook:261
msgid ""
"To sort the records just click on a column header. For instance, you could "
"might click on a date column to list invoices in order of their date, and "
"click again to list them in reverse order."