sv.po 88.1 KB
Newer Older
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
1
# Swedish translation for glom.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
2
# Copyright © 2006-2020 glom's COPYRIGHT HOLDER
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
3
4
# This file is distributed under the same license as the glom package.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
5
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017, 2020.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
6
#
7
8
9
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glom doc\n"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
10
11
"POT-Creation-Date: 2020-01-21 23:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-01 21:44+0200\n"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
12
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
13
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
14
"Language: sv\n"
15
16
17
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
18
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
19

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006\n"
"Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2017"

#. (itstool) path: articleinfo/title
#: C/index.docbook:28
msgid "Glom User Guide V0.2"
msgstr "Användarguide för Glom v0.2"
31

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
#. (itstool) path: articleinfo/subtitle
#: C/index.docbook:29
msgid "for Glom v1.6"
msgstr "för Glom v1.6"

#. (itstool) path: articleinfo/copyright
#: C/index.docbook:31
msgid "<year>2004</year> <holder>Murray Cumming</holder>"
msgstr "<year>2004</year> <holder>Murray Cumming</holder>"

#. (itstool) path: publisher/publishername
#: C/index.docbook:47
44
45
46
msgid "Glom Development Team"
msgstr "Gloms utvecklingsteam"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:2
msgid ""
"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr ""
"Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges "
"under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller "
"senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och "
"omslagstexter. En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help"
"\" url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer "
"denna handbok."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
msgid ""
"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
"section 6 of the license."
msgstr ""
"Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under "
"villkoren i GFDL. Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga "
"handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet "
"i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:19 C/legal.xml:19
msgid ""
"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
"capital letters."
msgstr ""
"Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall "
"dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-"
"dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med "
"versaler eller med inledande versal."

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:35 C/legal.xml:35
msgid ""
"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
msgstr ""
"DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST "
"GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE "
"BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV "
"DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST "
"ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, "
"EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET "
"LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD "
"VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT "
"HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER "
"NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR "
"SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR "
"EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV "
"ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST "
"UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"

#. (itstool) path: listitem/para
#: C/index.docbook:55 C/legal.xml:55
msgid ""
"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr ""
"UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT "
"OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA "
"FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER "
"ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET "
"ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT "
"NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER "
"FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR "
"BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA "
"ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER "
"RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV "
"DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA "
"SKADOR."

#. (itstool) path: legalnotice/para
#: C/index.docbook:28 C/legal.xml:28
msgid ""
"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
"<_:orderedlist-1/>"
msgstr ""
"DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER "
"VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE "
"FÖRUTSÄTTNINGAR: <_:orderedlist-1/>"
158

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
#. (itstool) path: authorgroup/author
#: C/index.docbook:56
msgid ""
"<firstname>Murray</firstname> <surname>Cumming</surname> <affiliation> "
"<orgname>Glom Development Team</orgname> <address> <email>murrayc@murrayc."
"com</email> </address> </affiliation>"
msgstr ""
"<firstname>Murray</firstname> <surname>Cumming</surname> <affiliation> "
"<orgname>Glom-utvecklingsgruppen</orgname> <address> <email>murrayc@murrayc."
"com</email> </address> </affiliation>"
169

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
170
171
172
173
#. (itstool) path: revdescription/para
#: C/index.docbook:99 C/index.docbook:100
msgid "Murray Cumming"
msgstr "Murray Cumming"
174

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
175
176
177
178
179
180
181
182
#. (itstool) path: revhistory/revision
#: C/index.docbook:95
msgid ""
"<revnumber>Glom 1.6</revnumber> <date>20 June 2004</date> <_:"
"revdescription-1/>"
msgstr ""
"<revnumber>Glom 1.6</revnumber> <date>20 Juni 2004</date> <_:"
"revdescription-1/>"
183

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
184
185
186
187
#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
#: C/index.docbook:105
msgid "This manual describes version 1.6 of Glom"
msgstr "Den här handboken beskriver version 1.6 av Glom"
188

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
189
190
#. (itstool) path: legalnotice/title
#: C/index.docbook:108
191
192
193
msgid "Feedback"
msgstr "Återkoppling"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
194
#. (itstool) path: legalnotice/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
195
196
#. (itstool) path: sect1/para
#: C/index.docbook:109 C/index.docbook:724
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
197
msgid ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
198
"To report a problem or make a suggestion regarding Glom or this manual, you "
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
199
200
"may submit a bug report in the <ulink url=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/"
"glom/issues\">GNOME issue tracker</ulink>."
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
201
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
202
203
204
"För att rapportera ett problem eller komma med ett förslag kring Glom eller "
"denna handbok kan du skicka in en felrapport med <ulink url=\"https://gitlab."
"gnome.org/GNOME/glom/issues\">GNOME:s ärendehanteringssystem</ulink>."
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
205
206

#. (itstool) path: abstract/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
207
#: C/index.docbook:118
208
209
210
msgid "User manual for Glom."
msgstr "Användarhandbok för Glom."

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
211
212
# TODO: Glom?
#. (itstool) path: article/indexterm
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
213
#: C/index.docbook:122
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
214
215
msgid "<primary>MY-GNOME-APP</primary>"
msgstr "<primary>MY-GNOME-APP</primary>"
216

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
217
218
# TODO: Glom?
#. (itstool) path: article/indexterm
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
219
#: C/index.docbook:125
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
220
221
msgid "<primary>mygnomeapp</primary>"
msgstr "<primary>mygnomeapp</primary>"
222

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
223
#. (itstool) path: sect1/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
224
#: C/index.docbook:134
225
226
227
msgid "Introduction"
msgstr "Introduktion"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
228
#. (itstool) path: sect1/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
229
#: C/index.docbook:135
230
231
232
msgid "Glom allows you to design and use database systems."
msgstr "Glom låter dig designa och använda databassystem."

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
233
#. (itstool) path: sect1/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
234
#: C/index.docbook:149
235
236
237
msgid "Getting Started"
msgstr "Komma igång"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
238
#. (itstool) path: sect2/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
239
#: C/index.docbook:152
240
241
242
msgid "Starting Glom"
msgstr "Starta Glom"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
243
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
244
#: C/index.docbook:153
245
246
247
msgid "You can start <application>Glom</application> in the following ways:"
msgstr "Du kan starta <application>Glom</application> på följande sätt:"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
248
#. (itstool) path: varlistentry/term
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
249
#: C/index.docbook:157
250
msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
251
msgstr "<guimenu>Program</guimenu>-menyn"
252

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
253
#. (itstool) path: listitem/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
254
#: C/index.docbook:159
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
255
256
257
msgid ""
"Choose <menuchoice> <guisubmenu>Office</guisubmenu> <guimenuitem>Glom</"
"guimenuitem> </menuchoice>."
258
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
259
260
"Välj <menuchoice> <guisubmenu>Kontor</guisubmenu> <guimenuitem>Glom</"
"guimenuitem> </menuchoice>."
261

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
262
#. (itstool) path: sect2/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
263
#: C/index.docbook:170
264
msgid "When You Start Glom"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
265
msgstr "Då du startar Glom"
266

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
267
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
268
#: C/index.docbook:171
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
msgid ""
"When you start <application>Glom</application>, the following window is "
"displayed. You may open an existing Glom file or create a new one, possibly "
"basing a new Glom file on one of the examples."
msgstr ""
"Då du startar <application>Glom</application> visas följande fönster. DU kan "
"öppna en befintlig Glom-fil eller skapa en ny, möjligen genom att basera en "
"ny Glom-fil på ett av exemplen."

#. (itstool) path: figure/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
279
#: C/index.docbook:176
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
280
281
282
283
284
285
286
287
msgid "Glom Start Up Window, Opening an Existing File"
msgstr "Uppstartsfönster för Glom, öppnande av en befintlig fil"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
288
#: C/index.docbook:180
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
289
290
291
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/start_open.png' md5='adac27f11f2324c3da2349f72d554994'"
292
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
293
"external ref='figures/start_open.png' md5='adac27f11f2324c3da2349f72d554994'"
294

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
295
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
296
#: C/index.docbook:178
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/start_open.png\" format=\"PNG\"/> "
"</imageobject> <textobject> <phrase>Shows Glom main window used to open an "
"existing Glom file.</phrase> </textobject>"
msgstr ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/start_open.png\" format=\"PNG\"/> "
"</imageobject> <textobject> <phrase>Visar Gloms huvudfönster då det används "
"för att öppna en befintlig Glom-fil.</phrase> </textobject>"

#. (itstool) path: figure/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
307
#: C/index.docbook:190
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
308
309
310
311
312
313
314
315
msgid "Glom Start Up Window, Creating a New File"
msgstr "Uppstartsfönster för Glom, skapande av en ny fil"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
316
#: C/index.docbook:194
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
317
318
319
320
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/start_create.png' "
"md5='f1e4c22fd6811e4ba908e290e76f0474'"
321
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
322
323
"external ref='figures/start_create.png' "
"md5='f1e4c22fd6811e4ba908e290e76f0474'"
324

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
325
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
326
#: C/index.docbook:192
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
327
328
329
330
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/start_create.png\" format=\"PNG\"/"
"> </imageobject> <textobject> <phrase>Shows Glom main window used to create "
"a new Glom file.</phrase> </textobject>"
331
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
332
333
334
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/start_create.png\" format=\"PNG\"/"
"> </imageobject> <textobject> <phrase>Visar Gloms huvudfönster då det "
"används för att skapa en ny Glom-fil.</phrase> </textobject>"
335

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
336
#. (itstool) path: sect1/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
337
#: C/index.docbook:211
338
msgid "Using Glom as an Operator"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
339
msgstr "Använda Glom som en operatör"
340

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
341
#. (itstool) path: sect1/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
342
#: C/index.docbook:212
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
msgid ""
"To open an existing Glom document, either open that document from the File "
"Manager, or choose Glom from the Applications menu, and then choose the "
"document when asked. Glom will ask you for a user name and password to "
"access the database. Your administrator will provide your user name and "
"password."
msgstr ""
"För att öppna ett befintligt Glom-dokument, öppna antingen dokumentet från "
"filhanteraren, eller välj Glom från programmenyn, och välj sedan dokumentet "
"då du tillfrågas. Glom kommer att fråga dig om ett användarnamn och lösenord "
"för att komma åt databasen. Din administratör kommer tillhandahålla ditt "
"användarnamn och lösenord."

#. (itstool) path: sect1/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
357
#: C/index.docbook:214
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
msgid ""
"When you open an existing document, Glom will be in <literal>Operator</"
"literal> <literal>user level</literal>. This user level allows you to find "
"and edit records, but does not allow you to change the fundamental structure "
"of the database."
msgstr ""
"När du öppnar ett befintligt dokument kommer Glom att vara på "
"<literal>användarnivå</literal>n <literal>Operatör</literal>. Denna "
"användarnivå låter dig hitta och redigera poster, men låter dig inte ändra "
"databasens grundläggande struktur."

#. (itstool) path: sect2/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
370
#: C/index.docbook:217
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
371
372
373
374
msgid "Navigation"
msgstr "Navigering"

#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
375
#: C/index.docbook:218
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
msgid ""
"Each database has several tables. To look at a different table, choose "
"<literal>Tables</literal> from the <literal>Navigate</literal> menu. Then "
"double-click on the table, or select it and click the <literal>Open</"
"literal> button."
msgstr ""
"Varje databas har flera tabeller. För att titta på en annan tabell, välj "
"<literal>Tabeller</literal> från menyn <literal>Navigera</literal>. "
"Dubbelklicka sedan på tabellen, eller välj den och klicka på knappen "
"<literal>Öppna</literal>."

#. (itstool) path: figure/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
388
#: C/index.docbook:221
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
389
390
391
392
393
394
395
396
msgid "Navigating to a Table"
msgstr "Navigera till en tabell"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
397
#: C/index.docbook:225
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
398
399
400
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/glom_tables.png' md5='a61ac5516314b38c6c7a3f3fd534427f'"
401
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
402
"external ref='figures/glom_tables.png' md5='a61ac5516314b38c6c7a3f3fd534427f'"
403

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
404
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
405
#: C/index.docbook:223
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
406
407
408
409
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_tables.png\" format=\"PNG\"/> "
"</imageobject> <textobject> <phrase>Navigating to a Table.</phrase> </"
"textobject>"
410
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
411
412
413
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_tables.png\" format=\"PNG\"/> "
"</imageobject> <textobject> <phrase>Navigera till en tabell.</phrase> </"
"textobject>"
414

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
415
#. (itstool) path: sect2/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
416
#: C/index.docbook:237
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
417
418
msgid "Viewing and Entering Data"
msgstr "Visa och mata in data"
419

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
420
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
421
#: C/index.docbook:238
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
422
423
424
msgid ""
"When in <literal>Data Mode</literal>, you can view or enter information in "
"either the <literal>List</literal> or <literal>Details</literal> view."
425
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
426
427
"I <literal>Dataläge</literal> kan du visa eller mata in information i "
"antingen vyn <literal>Lista</literal> eller <literal>Detaljer</literal>."
428

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
429
430
#. (itstool) path: sect3/title
#. (itstool) path: figure/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
431
#: C/index.docbook:241 C/index.docbook:247
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
432
433
msgid "The List View"
msgstr "Listvyn"
434

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
435
#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
436
#: C/index.docbook:242
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
437
438
439
msgid ""
"The List view shows many records at once and usually shows only the most "
"important fields."
440
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
441
442
"Listvyn visar många poster på en gång och visar vanligen bara de viktigaste "
"fälten."
443

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
444
#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
445
#: C/index.docbook:243 C/index.docbook:266
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
446
447
448
449
msgid ""
"When you enter data into a field it will be saved into the database "
"immediately after you finish editing the field. If it is a date or time "
"field then the data format will be checked for you."
450
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
451
452
453
"När du matar in data i ett fält kommer det att sparas i databasen så fort du "
"slutar rediga fältet. Om det är ett datum- eller tidsfält kommer "
"dataformatet att kontrolleras åt dig."
454

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
455
#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
456
#: C/index.docbook:244
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
msgid ""
"To create a new record just click the <literal>New</literal> button, or "
"start typing into a field in the last empty row. A new record row will be "
"created with blank fields for you to fill in."
msgstr ""
"För att skapa en ny post, klicka helt enkelt på knappen <literal>Ny</"
"literal>, eller börja skriva i ett fält i den sista tomma raden. En ny "
"postrad kommer att skapas med tomma fält för dig att fylla i."

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
471
#: C/index.docbook:251
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
472
473
474
475
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/glom_data_list.png' "
"md5='3b7469ee1de77081b435db5ac2d48953'"
476
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
477
478
"external ref='figures/glom_data_list.png' "
"md5='3b7469ee1de77081b435db5ac2d48953'"
479

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
480
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
481
#: C/index.docbook:249
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
482
483
484
485
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_data_list.png\" format=\"PNG"
"\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>The List View.</phrase> </"
"textobject>"
486
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
487
488
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_data_list.png\" format=\"PNG"
"\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Listvyn.</phrase> </textobject>"
489

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
490
#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
491
#: C/index.docbook:260
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
msgid ""
"To sort the records just click on a column header. For instance, you could "
"might click on a date column to list invoices in order of their date, and "
"click again to list them in reverse order."
msgstr ""
"För att sortera posterna, klicka helt enkelt på ett kolumnhuvud. Till "
"exempel skulle du kunna klicka på en datumkolumn för att lista fakturor i "
"datumordning, och klicka igen för att lista dem i omvänd ordning."

#. (itstool) path: sect3/title
#. (itstool) path: figure/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
503
#: C/index.docbook:264 C/index.docbook:270
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
504
505
506
507
msgid "The Details View"
msgstr "Detaljvyn"

#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
508
#: C/index.docbook:265
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
509
510
511
msgid ""
"The details view shows only one record and usually shows all the fields "
"arranged suitably."
512
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
513
514
"Detaljvyn visar endast en post och visar vanligen alla fält arrangerade på "
"lämpligt sätt."
515

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
516
#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
517
#: C/index.docbook:267
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
msgid ""
"To create a new record just click the <literal>New</literal> button. A new "
"record will be created with blank fields for you to fill in."
msgstr ""
"För att skapa en ny post, klicka helt enkelt på knappen <literal>Ny</"
"literal>. En ny post kommer att skapas med tomma fält för dig att fylla i."

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
530
#: C/index.docbook:274
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
531
532
533
534
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/glom_data_details.png' "
"md5='455bde435350fd53401213dff235bfb3'"
535
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
536
537
"external ref='figures/glom_data_details.png' "
"md5='455bde435350fd53401213dff235bfb3'"
538

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
539
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
540
#: C/index.docbook:272
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
541
542
543
544
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_data_details.png\" format="
"\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>The Details View.</phrase> </"
"textobject>"
545
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
546
547
548
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_data_details.png\" format="
"\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Detaljvyn.</phrase> </"
"textobject>"
549

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
550
#. (itstool) path: sect2/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
551
#: C/index.docbook:288
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
552
553
554
555
msgid "Finding Data"
msgstr "Hitta data"

#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
556
#: C/index.docbook:289
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
557
558
559
560
msgid ""
"Choose <literal>Find Mode</literal> from the Mode menu. The fields in the "
"List and Details views will now be empty, and a Find button will appear at "
"the bottom of the window."
561
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
562
563
564
"Välj <literal>Sökläge</literal> från lägesmenyn. Fälten i list- och "
"detaljvyerna kommer nu vara tomma, och en sökknapp kommer att visas längst "
"ner i fönstret."
565

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
566
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
567
#: C/index.docbook:290
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
568
569
570
571
msgid ""
"Enter information, or part of the information, into a field to find records "
"with that information in that field. For instance, enter Jim into a name "
"field to find records with \"Jim\" or \"Jimmy\" in the name."
572
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
573
574
575
"Ange information, eller del av informationen, i ett fält för att söka poster "
"med den informationen i fältet. Ange till exempel Jim i ett namnfält för att "
"söka poster med ”Jim” eller ”Jimmy” i namnet."
576

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
577
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
578
#: C/index.docbook:291
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
msgid ""
"When you press the <literal>Find</literal> button, Glom will search for "
"records and then display them. If only one record is found then it will show "
"you that record in the Details view. If several records are found then it "
"will show you those records in the List view."
msgstr ""
"När du trycker ner knappen <literal>Sök</literal> kommer Glom att söka efter "
"poster och sedan visa dem. Om endast en post hittas kommer det att visa den "
"posten i detaljvyn. Om flera poster hittas kommer det att visa dig de "
"posterna i listvyn."

#. (itstool) path: sect2/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
591
#: C/index.docbook:296
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
592
593
594
595
msgid "Printing Reports"
msgstr "Skriva ut rapporter"

#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
596
#: C/index.docbook:297
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
597
598
msgid ""
"If your database developer has defined some reports for a table then you "
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
599
600
601
602
603
604
"will see them listed in the <literal>Reports</literal> menu. Just choose the "
"report from the menu to create the report. If you have previously performed "
"a search then the report will contain only the currently-found data. "
"Otherwise it will contain all data in the current report. Remember that each "
"table has its own reports so you may need to switch to the relevant table to "
"use a particular report."
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
msgstr ""
"Om din databasutvecklare har definierat rapporter för en tabell så kommer du "
"att se dem listade i menyn <literal>Rapporter</literal>. Välj helt enkelt "
"rapporten från menyn för att skapa rapporten. Om du tidigare har utfört en "
"sökning kommer rapporten bara att innehålla de data som hittats för "
"tillfället. I annat fall kommer alla data finnas i den aktuella rapporten. "
"Kom ihåg att varje tabell har sina egna rapporter, så du kan behöva byta "
"till den relevanta tabellen för att använda en specifik rapport."

#. (itstool) path: figure/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
615
#: C/index.docbook:300
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
616
617
618
619
620
621
622
623
msgid "A report"
msgstr "En rapport"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
624
#: C/index.docbook:304
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
625
626
627
628
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/glom_report_result.png' "
"md5='2b752779eb0ed68724d094f6e1fef699'"
629
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
630
631
"external ref='figures/glom_report_result.png' "
"md5='2b752779eb0ed68724d094f6e1fef699'"
632

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
633
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
634
#: C/index.docbook:302
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
635
636
637
638
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_report_result.png\" format="
"\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>A report.</phrase> </"
"textobject>"
639
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
640
641
642
643
644
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_report_result.png\" format="
"\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>En rapport.</phrase> </"
"textobject>"

#. (itstool) path: sect1/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
645
#: C/index.docbook:319
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
646
647
msgid "Using Glom as a Developer"
msgstr "Använda Glom som en utvecklare"
648

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
649
#. (itstool) path: sect1/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
650
#: C/index.docbook:320
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
msgid ""
"When you create a new document, Glom will be in the <literal>Developer</"
"literal> <literal>user level</literal>. You can also change to the Developer "
"user level after opening an existing document, with the <literal>User Level</"
"literal> menu. Glom will only allow this if the administrator has allowed it."
msgstr ""
"När du skapar ett nytt dokument kommer Glom att vara på "
"<literal>användarnivå</literal>n <literal>Utvecklare</literal>. Du kan också "
"byta till användarnivån utvecklare efter att ha öppnat ett befintligt "
"dokument, med menyn <literal>användarnivå</literal>. Glom kommer endast att "
"tillåta detta om administratören har tillåtit det."

#. (itstool) path: sect2/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
664
#: C/index.docbook:323
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
665
666
667
668
669
msgid "Adding Tables"
msgstr "Lägga till tabeller"

# TODO: a tables -> a table
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
670
#: C/index.docbook:324
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
msgid ""
"You can see the list of existing tables by choosing <literal>Tables</"
"literal> from the <literal>Navigate</literal> menu. You will also see this "
"window after connecting to a database server, after creating a new document. "
"To create a new table, click the <literal>Add</literal> button and enter the "
"name for the new table. Glom will suggest a human-readable title for this "
"table. <literal>Operators</literal> will see this title instead of the "
"actual table name. You can also mark a tables as <literal>hidden</literal> "
"from Operators. For instance, Operators should see \"Invoice Lines\" as "
"related records from the \"Invoices\" table, but they should never be able "
"to navigate directly to the \"Invoice Lines\" table."
msgstr ""
"Du kan se listan över befintliga tabeller genom att välja <literal>Tabeller</"
"literal> från menyn <literal>Navigera</literal>. Du kommer också att se "
"detta fönster efter att ha anslutit till en databasserver och efter att ha "
"skapat ett nytt dokument. För att skapa en ny tabell, klicka på knappen "
"<literal>Lägg till</literal> och ange namnet på den nya tabellen. Glom "
"kommer att föreslå en läsbar titel för denna tabell. <literal>Operatörer</"
"literal> kommer att se denna titel istället för tabellens faktiska namn. Du "
"kan också markera en tabell som <literal>dold</literal> från operatörer. "
"Till exempel bör operatörer se \"Fakturarader\" som relaterade poster från "
"tabellen \"Fakturor\", men bör aldrig kunna navigera direkt till tabellen "
"\"Fakturarader\"."

#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
696
#: C/index.docbook:326
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
697
698
699
700
msgid ""
"You can also specify one table as the <literal>default table</literal>. This "
"table will be shown whenever an operator opens an existing document, without "
"asking him to select a table from the list."
701
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
702
703
704
"Du kan också ange en tabell som <literal>standardtabell</literal>. Denna "
"tabell kommer att visas när en operatör öppnar ett befintligt dokument, utan "
"någon fråga om att välja en tabell från listan."
705

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
706
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
707
#: C/index.docbook:327
708
709
msgid "You can also use this window to rename an existing table."
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
710
"Du kan också använda detta fönster för att byta namn på en befintlig tabell."
711

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
712
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
713
#: C/index.docbook:328
714
715
msgid "Click the <literal>Open</literal> button to look at the selected table."
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
716
717
"Klicka på knappen <literal>Öppna</literal> för att titta på den valda "
"tabellen."
718

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
719
720
#. (itstool) path: sect2/title
#. (itstool) path: figure/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
721
#: C/index.docbook:332 C/index.docbook:338
722
msgid "Editing Fields"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
723
msgstr "Redigera fält"
724

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
725
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
726
#: C/index.docbook:333
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
727
728
729
730
msgid ""
"Choose <literal>Fields</literal> from the <literal>Developer</literal> menu. "
"This shows the list of fields in the table. New tables automatically have a "
"primary key field, but you can change this field if necessary."
731
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
732
733
734
"Välj <literal>Fält</literal> från menyn <literal>Utvecklare</literal>. Detta "
"visar listan över fält i tabellen. Nya tabeller har automatiskt ett "
"primärnyckelfält, men du kan ändra detta fält om nödvändigt."
735

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
736
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
737
#: C/index.docbook:334
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
msgid ""
"Click the <literal>Add</literal> button to add a new field, then enter the "
"name of the new field. Glom will guess an appropriate human-readable title "
"for this field, but you can edit this. <literal>Operators</literal> will see "
"this title instead of the actual field name."
msgstr ""
"Klicka på knappen <literal>Lägg till</literal> för att lägga till ett nytt "
"fält, och ange sedan namnet på det nya fältet. Glom kommer att gissa en "
"lämplig titel som är läsbar för människor för detta fält, men du kan "
"redigera detta. <literal>Operatörer</literal> kommer att se denna titel "
"istället för fältets faktiska namn."

#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
751
#: C/index.docbook:335
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
msgid ""
"To specify more field details, select the field and click the "
"<literal>Details</literal> button."
msgstr ""
"För att ange fler detaljer för fältet, välj fältet och klicka på knappen "
"<literal>Detaljer</literal>."

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
764
#: C/index.docbook:342
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
765
766
767
768
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/glom_design_fields.png' "
"md5='39a13053db33b9c45bc1f61a0f31a199'"
769
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
770
771
"external ref='figures/glom_design_fields.png' "
"md5='39a13053db33b9c45bc1f61a0f31a199'"
772

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
773
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
774
#: C/index.docbook:340
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
775
776
777
778
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_design_fields.png\" format="
"\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Editing the table's fields.</"
"phrase> </textobject>"
779
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
780
781
782
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_design_fields.png\" format="
"\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Redigera tabellens fält.</"
"phrase> </textobject>"
783

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
784
#. (itstool) path: sect3/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
785
#: C/index.docbook:353
786
msgid "Primary Keys"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
787
msgstr "Primärnycklar"
788

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
789
#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
790
#: C/index.docbook:354
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
msgid ""
"Each table must have one, and only one, <literal>Primary Key</literal>. The "
"value in this field will be unique, meaning that each value in this field "
"will appear in only one record in the table. For instance, each record in a "
"\"Customers\" table would have a \"Customer ID\". This value will be used to "
"refer to that customer from other tables, such as \"Projects\" and \"Invoices"
"\" records. See the <link linkend=\"sec-developer-relationships\">Creating "
"Relationships</link> section to see how you can relate tables together."
msgstr ""
"Varje tabell måste ha exakt en <literal>primärnyckel</literal>. Värdet i "
"detta fält kommer vara unikt, vilket betyder att varje värde i detta fält "
"endast dyker upp i en post i tabellen. Till exempel skulle varje post i en "
"\"Kunder\"-tabell ha ett \"Kund-ID\". Detta värde kommer användas för att "
"hänvisa till den kunden från andra tabeller, så som poster för \"Projekt\" "
"och \"Fakturor\". Se avsnittet <link linkend=\"sec-developer-relationships"
"\">Skapa relationer</link> för att se hur du kan skapa relationer mellan "
"tabeller."

#. (itstool) path: sect3/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
810
#: C/index.docbook:358
811
812
813
msgid "Field Types"
msgstr "Fälttyper"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
814
#. (itstool) path: listitem/simpara
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
815
#: C/index.docbook:361
816
msgid "Number"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
817
msgstr "Tal"
818

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
819
#. (itstool) path: listitem/simpara
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
820
#: C/index.docbook:362
821
822
823
msgid "Text"
msgstr "Text"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
824
#. (itstool) path: listitem/simpara
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
825
#: C/index.docbook:363
826
827
828
msgid "Date"
msgstr "Datum"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
829
#. (itstool) path: listitem/simpara
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
830
#: C/index.docbook:364
831
832
833
msgid "Time"
msgstr "Tid"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
834
#. (itstool) path: listitem/simpara
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
835
#: C/index.docbook:365
836
msgid "Boolean - either true or false"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
837
msgstr "Boolesk - antingen sant eller falskt"
838

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
839
#. (itstool) path: listitem/simpara
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
840
#: C/index.docbook:366
841
842
843
msgid "Image"
msgstr "Bild"

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
844
#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
845
#: C/index.docbook:359
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
846
847
msgid "Glom offers a few simple field types: <_:orderedlist-1/>"
msgstr "Glom erbjuder några få enkla fälttyper: <_:orderedlist-1/>"
848

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
849
#. (itstool) path: sect3/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
850
#: C/index.docbook:372
851
msgid "Calculated Fields"
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
852
msgstr "Beräknade fält"
853

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
854
#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
855
#: C/index.docbook:373
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
msgid ""
"Field values can be calculated in terms of other fields, using the Python "
"programming language. This calculation should be the implementation of a "
"python function, which should return a value. The return value will be used "
"as the value of the field. This value will be recalculated every time one of "
"the source fields changes. TODO: This only works for default values at the "
"moment, and you can not use field values in the calculation yet."
msgstr ""
"Fältvärden kan beräknas beroende på andra fält, med programmeringsspråket "
"Python. Denna beräkning ska vara implementationen av en Python-funktion som "
"ska returnera ett värde. Returvärdet kommer användas som fältets värde. "
"Detta värde kommer att beräknas på nytt varje gång ett av källfälten ändras. "
"ATT GÖRA: Detta fungerar för närvarande bara för standardvärden, och du kan "
"inte använda fältvärden i beräkningen ännu."

#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
872
#: C/index.docbook:374
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
msgid ""
"You can also use calculations to specify a default value for fields, by "
"selecting the <literal>Default Value</literal> tab in the <literal>Field "
"Details</literal> window, clicking on the <literal>Calculate Value</literal> "
"check box, and then entering a Python calculation. You can test this "
"calculation in the <literal>Edit</literal> window."
msgstr ""
"Du kan också använda beräkningar för att ange ett standardvärde för fält, "
"genom att välja fliken <literal>Standardvärde</literal> i fönstret "
"<literal>Fältdetaljer</literal> och klicka på kryssrutan <literal>Beräkna "
"värde</literal>, och sedan ange en Python-beräkning. Du kan testa denna "
"beräkning i fönstret <literal>Redigera</literal>."

#. (itstool) path: sect2/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
887
#: C/index.docbook:380
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
888
889
msgid "Arranging Layouts"
msgstr "Arrangera layouter"
890

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
891
#. (itstool) path: sect2/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
892
#: C/index.docbook:381
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
msgid ""
"Each table has <literal>List</literal> and <literal>Details</literal> views, "
"and by default these show all fields in the table, in order of creation. You "
"can edit the layout by choosing <literal>Layout</literal> from the "
"<literal>Developer</literal> menu."
msgstr ""
"Varje tabell har vyer för <literal>Lista</literal> och <literal>Detaljer</"
"literal>, och som standard visar dessa alla fält i tabellen i den ordning de "
"skapades. Du kan redigera layouten genom att välja <literal>Layout</literal> "
"från menyn <literal>Utvecklare</literal>."

#. (itstool) path: sect3/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
905
#: C/index.docbook:384
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
906
907
908
909
msgid "Arranging the List View"
msgstr "Arrangera listvyn"

#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
910
#: C/index.docbook:385
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
911
912
913
914
915
916
917
918
msgid ""
"For the <literal>List</literal> view, you can specify the sequence of field "
"columns, and whether some fields are hidden."
msgstr ""
"För vyn <literal>Lista</literal> kan du ange sekvensen av fältkolumner och "
"huruvida några fält är dolda."

#. (itstool) path: figure/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
919
#: C/index.docbook:388
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
920
921
922
923
924
925
926
927
msgid "Editing the List Layout"
msgstr "Redigera listlayouten"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
928
#: C/index.docbook:392
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
929
930
931
932
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/glom_design_layout_list.png' "
"md5='213888ef5cd3037b2fa61155b4fe5136'"
933
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
934
935
"external ref='figures/glom_design_layout_list.png' "
"md5='213888ef5cd3037b2fa61155b4fe5136'"
936

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
937
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
938
#: C/index.docbook:390
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_design_layout_list.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Editing the list layout."
"</phrase> </textobject>"
msgstr ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_design_layout_list.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Redigera listlayouten.</"
"phrase> </textobject>"

#. (itstool) path: sect3/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
949
#: C/index.docbook:403
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
950
951
952
953
954
msgid "Arranging the Details View"
msgstr "Arrangera detaljvyn"

# TODO: sequence fo fields -> sequence for fields ?
#. (itstool) path: sect3/para
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
955
#: C/index.docbook:404
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
msgid ""
"For the <literal>Details</literal> view, you can create groups of fields, "
"and give these groups titles. You can then place fields in these groups and "
"specify the sequence fo fields in these groups. You can also specify the "
"sequence of these groups. For instance, in a \"Contacts\" table, you might "
"create a \"Name\" group, and place the \"title\", \"first_name\" and "
"\"last_name\" fields in that group. You might have other groups for the "
"\"Address\" fields."
msgstr ""
"För vyn <literal>Detaljer</literal> kan du skapa grupper av fält och ge "
"dessa grupper titlar. Du kan sedan placera fält i dessa grupper och ange "
"ordningen för fält i dessa grupper. Du kan också ange ordningen på dessa "
"grupper. Till exempel kanske du skapar en grupp \"Namn\" i tabellen "
"\"Kontakter\", och placerar fälten \"titel\", \"förnamn\" och \"efternamn\" "
"i den gruppen. Du kan ha andra grupper för \"Adress\"-fälten."

#. (itstool) path: figure/title
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
973
#: C/index.docbook:407
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
974
975
976
977
978
979
980
981
msgid "Editing the details Layout"
msgstr "Redigera detaljlayouten"

#. (itstool) path: imageobject/imagedata
#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
982
#: C/index.docbook:411
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
983
984
985
986
msgctxt "_"
msgid ""
"external ref='figures/glom_design_layout_details.png' "
"md5='6f1d78f90d6ec0ea338014d2ac697a90'"
987
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
988
989
"external ref='figures/glom_design_layout_details.png' "
"md5='6f1d78f90d6ec0ea338014d2ac697a90'"
990

Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
991
#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
992
#: C/index.docbook:409
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
993
994
995
996
msgid ""
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_design_layout_details.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Editing the Details "
"Layout.</phrase> </textobject>"
997
msgstr ""
Anders Jonsson's avatar
Anders Jonsson committed
998
999
1000
"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/glom_design_layout_details.png\" "
"format=\"PNG\"/> </imageobject> <textobject> <phrase>Redigera detaljlayouten."
"</phrase> </textobject>"